Erasmus+ pályázati felhívás Erdélyben megvalósuló hallgatói tanulmányi célú mobilitásra, 2017/2018-as tanév II. félév, KA107

A II. Rákóczi Ferenc KMF pályázatot hirdet hallgatók számára a KA107-es jelű Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2017/2018-as tanév második félévében.

 

I. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységének, azaz mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.

Jelen pályázati felhívás célja meghatározott szakterületű hallgatók tanulmányi jellegű külföldi mobilitásának támogatása a 2017/2018-as tanév II. félévében. A megpályázható fogadó intézmény kizárólag a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia), a megpályázható oktatási terület kizárólag a 0521 Environmental sciences (Környezettudományok). A mobilitási időtartam egy egyetemi félév (magába foglalja a vizsgaidőszakot is). A megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 (kettő).

 

II. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró, amely a fogadó országban, meghatározott banknál, a résztvevő nevére nyitott bankszámlára utalható. A nyertes pályázó a támogatási szerződés megkötése és a bankszámla megnyitása után kapja az ösztöndíj előlegét (80%), és a mobilitás végén, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározottak teljesítése után a fennmaradó összeget (20%). Az ösztöndíj összege 750 EUR/hónap, amely a teljesített mobilitási napok alapján kerül kiszámolásra (az Erasmus+ programban a hónap egységesen 30 napos periódust jelent). Ugyanakkor a résztvevő egyszeri utazási támogatást is kap, melynek összege 180 EUR/fő.

 

III. Pályázati feltételek

A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.

 •  Adott képzési ciklusban a hallgató összesített Erasmus mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grant mobilitást is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.
 • A pályázó csak a fentiekben meghatározott szakterülethez kötődő mobilitásra nyújthat be pályázatot.
 • Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitási ösztöndíjra azok a hallgatók, akik a 2017/2018-as tanévben utolsó évesek.
 • A pályázó olyan alapképzésben részt vevő hallgató lehet, akinek van legalább két befejezett féléve (azaz nem első éves), és:
  • aktív hallgatói jogviszonyban van a II. Rákóczi Ferenc KMF-el és teljesíti a pályázat többi részvételi feltételét;
  • ukrán állampolgár vagy Ukrajnában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
  • a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe.
 •  A tanszéki Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésekor érvényes Erasmus+ szabályzatok szerint fog történni. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.
 • A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen az KMF részéről megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, a KMF-el szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

IV. A pályázat kötelező és opcionális dokumentumai:

 1. Pályázati űrlap (Application Form). A formanyomtatvány letölthető az alábbi linkről: http://kmf.uz.ua/erasmus/hallgatoi/KMF_KA107_SMS_palyazati_urlap_2017.doc. Elektronikusan kitöltve, kézzel aláírva kell benyújtani. Kizárólag ez a pályázati űrlap használható.
 2. Erasmus+ mobilitás nyilatkozat. A formanyomtatvány letölthető az alábbi linkről: http://kmf.uz.ua/erasmus/hallgatoi/KMF_hallgatoi_nyilatkozat_2017.doc. Kinyomtatva és aláírva kell benyújtani.
 3. Érvényes útlevél másolata; nem ukrán állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is.
 4. Curriculum Vitae – Europass formátumban, magyar vagy angol nyelven (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).
 5. Motivációs levél – max. 2000 leütés, magyar vagy angol nyelven.
 6. opcionális: Angol nyelvtudás igazolása (érettségi oklevél, egyéb oklevél stb.)
 7. opcionális: Főiskolai tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. tudományos diákkonferencián vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
 8. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

A pályázati dossziét egy példányban, papír alapon, minden aláírással ellátva kell benyújtani az illetékes tanszék Erasmus+ koordinátorának.

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

Túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását.

Figyelem! Ukrán állampolgároknak a Romániába való belépéshez útlevélre van szükségük, és tanulmányi célú, 90 napot meghaladó tartózkodás esetén vízum is kell (további információk https://www.mae.ro/en/node/2040)! A vízum beszerzése a résztvevő egyéni felelőssége, ezzel kapcsolatban sem a küldő, sem a fogadó intézményt kötelesség vagy felelősség nem terheli.

A pályázat benyújtható 2017. november 17. péntek déli 12 óráig.

Jelentkezni a Földtudományi és Turizmus, valamint a Biológia és Kémia Tanszék Erasmus+ koordinátoránál lehet a fogadóórák alatt.