Makovecz Hallgatói Mobilitási Program 2017/2018

A hivatalos felhívás és a mellékelt fájlok:


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pályázatot hirdet a 2017/2018. tanév őszi és tavaszi félévében Makovecz Hallgatói Mobilitási Programban való részvételre.

A pályázat célja:

A Makovecz Program keretében a pályázaton nyertes hallgatók részképzésre utazhatnak a Főiskola partnerintézményeinek egyikébe. A tanulmányutak célja 1-5 hónapos részképzés és/vagy tudományos diákköri dolgozat illetve – ha a téma lehetővé teszi – szakdolgozat elkészítése. A részképzés során a hallgatót a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja, teljes szemeszteres részképzés esetén a hallgató által a fogadó intézményben teljesített tantárgyak itthoni tanulmányi kötelezettségükbe főiskolai és tanszéki engedéllyel beszámítandók. A részképzés során a hallgató betekintést nyerhet más felsőoktatási intézmények működésébe, oktatási-tudományos folyamataiba, szakmai műhelyeinek munkájába. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a hallgató vállalja, hogy a Főiskolán teljesíteni fogja azokat a tárgyakat, valamint szakmai- és pedagógiai gyakorlatokat, amelyek az adott félévben számára elő vannak írva. A teljes szemeszteres részképzés esetén a hallgatónak legalább 15 tanulmányi kreditértéket kell teljesíteni a fogadó intézményben, amit a Főiskola elismer.

Az Makovecz Program keretében egy teljes szemeszteres részképzésen résztvevő hallgatók:

 • a Főiskolára is beiratkoznak;

 

 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A hallgató a kiutazása előtt egyeztet a fogadó intézménnyel és az itthoni tanszékkel arról, hogy mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen, amit tanszéke elfogad. A külföldön teljesítendő kreditszám félévente a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 15 ECTS.

 

A Program keretében 1-4 hónapra pályázók a küldő és a fogadó tanszékekkel egyeztetve programtervet készítenek tevékenységükről. Az ösztöndíjas időszak lejárta után a fogadó intézmény ennek teljesítését írásos formában igazolja.

A teljes szemeszteres és a rövidebb időtartamú részképzésen résztvevő hallgatók egyaránt kötelesek 1-3 oldalas szakmai beszámolót készíteni a fogadó intézményben folytatott tevékenységeikről.

A pályázatot azok a hallgatók nyújthatják be, akik:

 

 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a Főiskolán;
 • rendelkeznek a megfelelő nyelvi kompetenciákkal, a fogadó intézmény oktatási nyelvével/nyelveinek egyikével;
 • 2-6. évfolyamosok a Főiskola valamely ukrajnai akkreditációval rendelkező vagy nem rendelkező szakán (valamennyi képzési szinten és típusban részt vevő hallgatók számára tanulmányaik utolsó félévében nem engedélyezett a részképzés!)

 

Az elnyerhető ösztöndíj összege a 2017/18-as tanévben: 115 ezer Ft/hónap, ami magába foglalja az alapösztöndíjat, a kollégiumi díjat, az utazási költséget és az egészségbiztosítást. Amennyiben a fogadó intézmény igényt tart a képzési költségre, úgy az ösztöndíj összege annak mértékével növekszik, de ennek összege legfeljebb 40 ezer Ft/fő/hónap lehet.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 2. Jelzett határidőig a pályázati dokumentációt az illetékes tanszék Erasmus-koordinátorához szükséges eljuttatni (minden munkanapon 8:00–17:00 óra között). A pályázati határidő lejárta utáni napon minden tanszék összesíti a jelentkezéseket és az összesített listát megküldik a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesnek.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a tanszékek által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2017. október 17-ig. Az ösztöndíjra javasoltak névsorát ezen a napon közzéteszik. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • tanulmányi átlageredmény (teljes szemeszteres részképzés esetében legalább 4,0);
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • részvétel tudományos diákköri munkában;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb, a Főiskola diákéletéhez köthető szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Makovecz-hallgatók mentori feladatainak vállalása és ellátása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban mobilitási programban. A fenti szempontok szerint az egyes tanszékek javaslata alapján a II. RF KMF Vezetői Tanácsa dönt azon hallgatók személyéről, akik külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytathatnak.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kérelem;
 • igazolás az előző lezárt félév tanulmányi átlageredményéről;
 • befogadó nyilatkozat szkennelt változata;
 • programterv a fogadó intézményben folytatandó tevékenységekről (max. 1 oldal).

 

A teljesítés igazolása:

 • a programterv teljesítésének igazolása a fogadó intézmény által;
 • szakmai beszámoló a fogadó intézményben folytatott tevékenységekről, a fogadó intézmény által szintén láttamozva (1-3 oldal);
 • teljes szemeszteres részképzésen részt vett hallgatók esetében a félév teljesítését igazoló leckekönyvnek a fogadó intézmény által hitelesített másolata;
 • pénzügyi elszámolás: a fogadó intézmény által a hallgató nevére kiállított igazolás a képzési költség befizetéséről.

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködési megállapodást kötött intézmények listája (ahová hallgatóink pályázhatnak, és ahonnét várjuk a hozzánk érkezőket):

 • Budapesti Corvinus Egyetem;
 • Debreceni Egyetem;
 • Eötvös József Főiskola, Baja;
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem;
 • Kaposvári Egyetem;
 • Károli Gáspár Református Egyetem;
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem;
 • Nyíregyházi Egyetem;
 • Pannon Egyetem, Veszprém;
 • Sárospataki Református Teológiai Akadémia;
 • Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola;
 • Szent István Egyetem;
 • Wesley János Lelkészképző Főiskola;
 • Babeş-Bolyai Tudományegyetem;
 • Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Nyelvű Művészeti Kara;
 • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara;
 • Partiumi Keresztény Egyetem;
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem;
 • Selye János Egyetem;
 • Újvidéki Egyetem Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara.

Mesemondó verseny
Idegenvezető képzés

Hozzászólás