Українське відділення кафедри філології

Контакти:
Поштова адреса: українське відділення кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, пл. Кошута, 6, Берегово, Закарпатська обл., Україна, 90202.
Телефон: 031-41-429-76 (139)
Факс: 031-41-2-34-62
Сайт: kmf.uz.ua
Електронна адреса: niki@kmf.uz.ua

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Філологія (українська мова і література) підготовки магістрів з спеціальності 035 Філологія (українська мова і література) галузі знань 03 Гуманітарні науки в «Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ»Коротка історія українського відділення
Протягом 1997-2004 років фахівці української філології працювали у складі кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Як окрема структурна одиниця українське відділення кафедри філології діє з 2004 року. Саме цього року в інституті була відкрита нова спеціальність: українська мова і література та угорська мова і література. Викладачі відділення викладають фахові навчальні предмети (українська мова і література) на згаданій спеціальності, а також проводять заняття з української мови та методики викладання на спеціальностях «дошкільне виховання» та «початкове навчання». Крім цього, спеціалісти кафедри викладають практичний курс української мови на всіх спеціальностях нашого навчального закладу.
Українське відділення кафедри філології представлене 8 (вісьмома) висококваліфікованим викладачами з різних галузей мовознавства та літературознавства. Більша частина складу відділення володіє науковим ступенем кандидата філологічних наук або навчається в аспірантурі. У сфері наукових зацікавлень викладачів відділення перебувають такі теми, як «угорсько-українські міжмовні контакти», «діалектні говори Закарпаття», «українська усна народна творчість», «література Закарпаття», «українська модерна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Методика викладання української мови і літератури в національних школах» та ін. Працівники нашого відділення систематично беруть участь у різноманітних наукових конференціях, як всеукраїнських, так і міжнародних (Словаччина, Чехія, Польща, США), публікують наукові праці у фахових виданнях і в Україні, і за кордоном.

Основні заходи, організовані українським відділенням кафедри філології:
Вересень 2006 – зустріч з поетами Закарпаття
Листопад 2006 – вечір, присвячений 150-річчю з дня народження Івана Франка
Березень 2007 – вечір, присвячений літературній діяльності Тараса Шнвченка
Травень 2007 – зустріч з письменниками рідного краю (М. Рошко, Х. Керита та інші)
Лютий 2008 – урочисті заходи з нагоди святкування 110-ї річниці з дня народження видатного українського письменника Володимира Сосюри
Березень 2008 – Шевченківські дні, конкурс декламаторів
Щороку в листопаді українське відділення кафедри філології організовує різноманітні конкурси і заходи до Дня української писемності, а у квітні проводить конкурс на написання найкращого твору з української мови, переможці якого нагороджуються різноманітними заохочувальними призами.
Також щороку українське відділення організовує для студентів проходження фольклорної та діалектологічної практики з виїздом у різні райони Закарпаття.
Серед найважливіших партнерів, з якими українське відділення кафедри філології підтримує тісні зв’язки, можна назвати кафедри української мови та української літератури Ужгородського національного університету, а також українську та русинську кафедру Ніредьгазького інституту в Угорщині.

Основні публікації викладачів українського відділення:
Барань Є. – Лібак Н.: Сучасна українська мова. Методичні розробки до практичних занять для студентів спеціальностей „початкове навчання” та „педагогіка дошкільного виховання”., 2006.
Барань Є. – Лібак Н. (упорядк.): Методичні рекомендації з сучасної української літературної мови для студентів спеціальностей „початкове навчання” та „педагогіка дошкільного виховання”., 2006.
Libák Natália–Koljádzsin Natália szerk.: Зразок тестових завдань з української мови та літератури. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005.
Маргітич К.: Методичні рекомендації з розвитку зв’язного мовлення для шкіл з угорською мовою навчання. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2001.
Маргітич К.: Методичні рекомендації по розвитку зв’язного мовлення для шкіл з угорською мовою навчання. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2006.
Маргітич К.: Ukrán–magyar iskolai kisszótár. Beregszász, KMTF, 2001.
Libák Natália–Koljádzsin Natália szerk.: Зразок тестових завдань з української мови та літератури. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005.
Кордонець О. А. Жанр поезії в прозі у творчості Богдана Лепкого початку ХХ ст. / Олександр Кордонець // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / наук. ред.                    М. М. Сулима. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – Вип. 11. –   С. 211–217.
Кордонець О. А. Лірико-імпресіоністична новела у творчості Богдана Лепкого / Олександр Кордонець // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Серія : Філологія / [ред. кол. : Ю. М. Бідзіля (гол.) та ін.]. – Ужгород : Видавництво УжНУ „Говерла”, 2007. – Вип. 15. – С. 32–36.
Кордонець О. А. Повість „Зірка” Б. Лепкого та романи „Повернення” і „Три товариші” Е. М. Ремарка : типологічні паралелі / Олександр Кордонець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія : Філологія / [ред. кол. : Ю. М. Бідзіля (гол.) та ін.] – Ужгород : видавництво УжНУ „Говерла”, 2008. – Вип. 18. – С. 20–23.
Кордонець О. А. Повість Богдана Лепкого „Зірка” у світлі філософської концепції Віктора Франкла / Олександр Кордонець // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / відп. ред. М. Х. Гуменний. – К. : Акцент, 2007. – Вип. 26. – С. 464–472.
Кордонець О. А. Богдан Лепкий і Закарпаття / Олександр Кордонець // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Козлов. – К. : Твім інтер, 2007. – Вип. 28. – Ч. 1.– С. 475–483.
Барань Є. Роль традицій українського народного календаря у старшому шкільному віці. –– In: Шкіль М. І., Тимошенко І. І. та ін. (ред.), Молодь, освіта, наука, культура і національна са­мосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2002 р. Київ. 2002, 93–95.
Барань Є. Мовне відображення русинсько-угорського співжиття на основі п’єси Дмитра Ке­ше­лі „Державна копоня”. –– In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідо­мість Шкіль М. І., Тимошенко І. І. та ін. (ред.), Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-прак­тичної конференції 27-28 березня 2003 р. Київ, 2003. 166–168.
Барань Є. Угорські лексичні елементи в карпатоукраїнській народній мові (На основі творів Д. Кешелі та Д. Крудій у перекладі І. Керчі). –– In: М. М. Aляхновыч, С. А. Каралевыч и др. (ред.), Материалы ІV Международной научной конференции „Языки в Великом кня­жестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: традиции и преемственность. Брест, 2004. 68–70.

Bárány E. Adalékok a kárpátaljai ukránban meghonosodott magyar jövevényszavakhoz. –– In: Franti­šek Alabán, Gyula Varga (szerk.), Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában. Banská Bystrica, 2005. 209–216.
Барань Е. Исторические пласты венгерских заимствований в карпаторусинской письменности. –– In: Sławomir Gala (red.), Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej. Część I. Łódź, 2006. 17–25.

A magyar jövevényszavak morfológiai adaptációja a kárpátaljai ukrán (ruszin) népnyelvben (előadáskivonat).
http:–– In:primus.arts.u-szeged.hu/nydi/lingdok11/lingdok11absztraktok.doc

Барань Е. Отражение влияния венгерского языка на закарпатский диалект украинского языка в процессе межъязыковых взаимодействий. –– In: Т.В. Балуш (отв. ред.), В. Д. Стариченок, И. П. Кудреватых (ред.), Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: сос­то­яние и перспективы: материалы Международной научной конференции г. Минск, 20–21 марта 2008 г. В 2 ч. Ч. 2. Минск, 2008. 7–9.
Барань Є. Угорські лексичні запозичення у закарпатській русинській народній мові (На основі збірки поезій Івана Петровція «Наші и нинаші співанкы»). –– In: M. Moser – A. Zoltán (Hg.), Eine geteilte Nation in Österreich-Ungarn: Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) im Blickfeld von Wien und Budapest. (Slavische Sprachgeschichte, Bd. 4). Münster–Hamburg–Berlin–Wien–London: LIT Verlag, 2008. 193–216.
Барань Є. Гунгаризми в „Словарі української мови” (1907 – 1909 рр.) за редакцією Бориса Грін­ченка” –– In: Мойсієнко А. К. (відп. ред.), Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. До 100-річчя публікації «Словаря української мови» за редакцією Бориса Грінченка. – Вип. 38. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. 2008. 13–18.
Differences between the processes and outcomes in third graders’ learning of English and Ukrainian Hungarian schools of Beregszász (co-authors: Ilona Huszti, Márta Fábián). –– In: M. Nikolov (ed.), Early learning of modern foreign languages: Prosses and outcomes. Bristol: Multi­lingual Matters, 2009. 166–180.
Барань Є. Тематичні групи гунгаризмів в українських говорах Закарпаття (на основі літе­ратур­них творів). –– In: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Prága (közlésre elfogadva).
Magyar–ukrán kisszótár. – Ungvár–Bereg­szász: PoliPrint, 2006.

Ukrán–magyar kisszótár. – Ungvár–Beregszász: PoliPrint–KMF, 2008.