Публікації

Головні публікації останніх років:

 1. Козлакова Г.О. О.М. Коваленко, Б.А. Сусь . Дистанційна вища технічна освіта в умовах карантину // Вища освіта України. 2020. Вип. 2.   С. 67- 74.
 2. Козлакова Г.О. Вища технічна освіта у Словаччині: гуманітарна складова / Г.О. Козлакова // Вища освіта України. – 2019.   Вип. 3. – С. 69-75.
 3. Козлакова Г.О. Сучасні високі технології: особливості використання для самостійної освіти”  Нові технології навчання. – 2019. – Вип. 92.   С.128-134.
 4. Козлакова Г.О. Мобільні електронні пристрої: можливості використання в освітньому процесі / Г.О. Козлакова // Проблеми освіти. – Вінниця: Вид. ТОВ „НІЛАН-ЛТД”, 2018.   Вип. 88 (част. 1).   С. 238-247.
 5. Козлакова Г.О. Проблеми системності у забезпеченні графічної підготовки інженерів-педагогів / Г.О. Козлакова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 13 „Проблеми трудової та професійної підготовки”, 2017. – Вип. 8. – С. 34-40.
 6. Козлакова Г.О. Оцінювання якості навчання у віртуальному представництві університету – важлива складова професійної компетентності менеджера освіти / Г.О. Козлакова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційний менеджмент у закладах освіти” (21 березня 2017 р.), частина 1. – Житомир: Вид-во ФОП Левковець, 2017. – С. 250-257.
 7. Козлакова Г.О. Формування готовності до академічної мобільності випускників магістратури в умовах євроінтеграції / Г.О. Козлакова // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2017. – Вип. 2(88). – С. 151-156.
 8. Козлакова Г.О. Процес навчання іноземних мов потребує оновлення і змін / Г.О.Козлакова, Н.Б. Самойленко // Вісник НАУ. Педагогіка. Психологія. – 2017. – Вип. 2 (11). – С.61-66.
 9. Актуальні проблеми компетентнісного підходу до екологічної освіти студентів технічного університету / Г.О. Козлакова, Т.В.Саєнко // Вища освіта України. – К.: Педагогічна преса, 2017. – С. 56-60.
 10. Козлакова Г.О. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні системи математичної підготовки майбутніх фахівців / Г.О. Козлакова, Ю.І. Іванова // Проблеми освіти. – 2016. – Вип. 86. – С. 72 – 83.
 11. Козлакова Г.О. Науково-педагогічна школа: проблеми формування та її вплив на розвиток вищої освіти в регіонах / Г.О. Козлакова, Т.В. Саєнко // Історико-педагогічні студії: Науковий часопис/ гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 9-10. – С. 66-71 (авт. 0,25 д.а.).
 12. Козлакова Г.О. Регіональний університет як науково-освітне середовище для підготовки лідерів вищої школи / Г.О. Козлакова // Вища освіта України. – К.: Педагогічна преса, 2016. – Вип. 4 (63). – С. 64-69.
 13. Козлакова Г.О. Модернізація змісту природничої та інженерної освіти в умовах інтернаціоналізації. Монографія / К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», 2015. – 152 с.
 14. Козлакова Г.О. Особливості професійно-орієнтованої іншомовної підготовки магістрантів технологічного напряму у технічних університетах // Проблеми освіти. – Київ-Вінниця: Інститут інноваційних технологій МОН України, 2015. – Вип. 82.- С. 122-126.
 15. Козлакова Г.О. Професійна та науково-орієнтована підготовка випускників магістратури технічного університету// Післядипломна освіта в Україні. – К.: Університет менеджменту освіти НАПН України, 2015.
 16. Козлакова Г.О. Модернізація навчання у вищих навчальних закладах: перспективні напрями педагогічних досліджень / Вісник післядипломної освіти. – Вип.2. – К.: УМО НАПН України, 2015.
 17. Козлакова Г.О. Наукові праці академіка С.У.Гончаренка та їх вплив на розвиток педагогічних досліджень (рукопис колективної монографії подано до Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 0,5 д.а.).
 18. Козлакова Г.О., Коваленко О.М. Програми стажування і навчання українських студентів в університетах Польщі / Нові технології навчання. Вип. 85 – 2015. – С. 89-97.
 19. Козлакова Г.О. Як забезпечити якісну підготовку магістрів? / Газета «Освіта» 14-21 жовтня 2015р. – С. 8.
 20. Козлакова Г.О., Ставицька І.В. Особливості організації і проведення вебінарів з іншомовної тематики у технічному університеті (методичні поради викладачам) / Вища освіта України. – 2015. – № 3, додаток 1. – Темат.вип. «Інтеграція науки і вищої освіти». – С. 93-97.