Főoldal

 Bemutatás

 Kérdőívek

 Települések

 Áldozatok

 Konferencia

 Kutatás

 Interjúk

 

 

Stark Tamás

„Malenki Robot”
Magyarok a szovjet táborvilágban

 

(A témában végzett kutatásokat az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíja tette lehetővé)

 

 Mivel hazánkban a politika és a történetírás évtizedekig hallgatott a „malenki robot” jelenségről a szovjet megszállás fekete krónikája nagyrészt „szájhagyomány” útján és családi körben élt tovább és terjedt el. A Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területeken romeltakarításra való hivatkozással fegyveresek az utcáról gyűjtöttek, és vittek el embereket.

Ekkor hangzott el indoklásként és egyben megnyugtatásként a „malenkaja rabota” (kis munka) kifejezés, ami arra utalt, hogy az elvitt civilek munkájára csupán rövid ideig lesz szükség. A magyar fülekben „malenki robot”-ként rögzült kifejezés azóta a  Szovjetunióba hurcolást és a kényszermunkát idézi.  

 

Elhurcolás

 

Mindaz, ami Magyarországon a második világháború utolsó hónapjaiban valamint a háború után történt, nem egyedi jelenség volt, hanem a megszállt területeken folytatott szovjet politika szerves részét képezte. A kollektív felelősségre vonás, az etnikai tisztogatás és a kényszermunka tömeges alkalmazása a szovjet rendszer lényegéhez tartozott.

A magyar területeken alkalmazott szovjet politika illeszkedik a Szovjetunión belül és kívül  végrehajtott kollektív megtorlások, etnikai és politikai tisztogatások sorába.

 

Magyarországon a polgári lakosság elhurcolása két hullámban történt. A tömeges lefogások első hullámára közvetlenül a hadműveletek után került sor. Egy- egy nagyobb település elfoglalása után két-három nappal a szovjetek rendszerint romeltakarítás ürügyén gyűjtötték össze és vitték el az embereket. Az elhurcoltak számáról csak szórványos adatok állnak rendelkezésre. Kolozsvár elfoglalása után a szovjet haderő mintegy 5 ezer városi polgárt hurcolt el. 1944. október 28-án Hajdúböszörményből 300 polgári személyt vittek el. November 2-án mintegy 2 ezer férfit és nőt tereltek fogolytáborokba Nyíregyházáról. Hajdúnánásról 300 polgári személy került szovjet fogságba. (Magyar Országos Levéltár  KÜM Szu tük. XIX-J-1-j IV-48229. Box 25044/45.)

 

A legnagyobb arányú elhurcolásokra Budapesten került sor. Malinovszkij marsall a megtorlástól való félelmében a főváros bevételének az elhúzódását az ellenséges német-magyar erők nagy számával magyarázta. Korábbi jelentéseiben 180-200 ezer fős haderőről számolt be. Ezzel szemben a körülzárt német-magyar alakulatok összlétszáma 80 ezer fő körül mozgott. Mivel a tábornoknak át kellett adnia az NKVD Hadifogoly és Internált Főigazgatóságának (GUPVI) az ígért fogolytömeget, a fiktív és a valóságos létszám különbségét civilekkel kellett kiegészíteni.  Budapest elfoglalása után Malinovszkij marsall 138 ezer hadifogolyról tett jelentést. (Bognár Zalán, Egy csata utóélete, In. Studia Caroliensia, 2000/1 pp. 78-81.)  Mivel a valódi hadifoglyok száma a német katonákkal együtt sem lehetett több 40 ezernél, a hiányzó fogoly-mennyiséget Malinovszkij budapesti és pest környéki civilekkel pótolta.  A szovjet levéltári források szerint a 2. Ukrán Front fogságába került ellenséges erők létszáma 138 ezer fő volt.  Mivel a védők közül maximum 40 ezren eshettek fogságba a fővárosból, és környékéről elhurcolt civilek száma elérheti a 100 ezret. 

 

Az elhurcolás második hulláma, az első hullám után 1-2 hónappal kezdődött. Ez az elsőnél jóval szervezettebb, gondosan megtervezett és előkészített akció volt, mely azonban nem terjedt ki az egész országra.

 

Az ország jelenlegi területén végrehajtott elhurcolások a Szovjetunió állambiztonsági bizottságának 1944. december 16-i határozata alapján került sor. Ez a határozat rendelte el a Románia, Magyarország, Jugoszlávia, Bulgária, Csehszlovákia területén élő munkaképes korú német nemzetiségi nők és férfiak „mozgósítását” és a szovjet táborvilágba való szállítását.

 

A magyarországi németek deportálását utólag „legitimálta” az ideiglenes kormány belügyminiszterének Erdei Ferencnek 1945. január 5-én kiadott rendelete „a Magyarország területén tartózkodó német származásúak összeírásáról, munkaszolgálatra való igénybevételük céljából”.  

 

A mozgósítás elvben csak a német nemzetiségűeket érintette, de a deportáltak nagyobb része magyar volt. Az elhurcolás második hulláma Magyarország háború utáni, vagyis mostani területén a front előrehaladását követve a Tiszántúlon és Északkelet-Magyarországon kezdődött, Budapest környékén és a Duna-Tisza közén folytatódott és a Délkelet-Dunántúlon fejeződött be.  A lakosság szelektálásának lefolyásáról a visszaemlékezések adnak egy - egy pillanatképet. Ezekből úgy tűnik, hogy a szovjet belügyi csapatoknak területekre lebontott fogoly-kontingenst kellett kiállítani, és a Szovjetunióba szállíttatni. Ha a kontingenst a német nemzetiségűekkel nem lehetett feltölteni, akkor jöttek a német, majd a magyar nevű magyarok. Viszont ha a kontingens már megvolt, akkor  - a fenti utasítás ellenére - "terven felül" már nem hurcolták el a még helyben lévő német nemzetiségűeket sem. Ezt a feltételezést megerősíti a kommunista párt egyik vezetőjének, Révai Józsefnek a levele, melyet 1945. január 7-én írt a még Moszkvában tartózkodó Rákosi Mátyásnak. Révai többek között leírta, hogy „A munkabíró német lakosság elszállítására vonatkozó akció, sajnos, nem járt azzal a hatással, amivel kellett volna járnia. … Az történt ugyanis, hogy a parancsnokságok a legtöbb helyen úgy hajtották végre a dolgot, hogy családnevekből indultak ki és fix kontingensekből. Ha nem volt elég német, vettek magyarokat. Vettek olyanokat, akik egy szót sem tudtak németül, bizonyítottan antifasiszták, ültek,  internálva voltak, mindegy: vitték őket” (Moszkvának jelentjük… Titkos dokumentumok, szerk. Kun Miklós, Izsák Lajos,  Századvég, Budapest, 1994,  35. o.)

 

Sashalmon például a 16 és 45 év közötti német nevűeket vitték el. Ceglédberceliből is vittek férfiakat és nőket is, de később elengedték azokat az asszonyokat, akiknek 6 éven aluli gyerekük volt. Simán a 17 és 50 év közötti férfiakat és nőket hurcolták el. Vajócról, Hetéről és Tarpáról viszont csak a férfiakat vitték el. A legkülönösebb szelektálásra a bodrogközi  Ónodon került sor. Itt németnek tekintettek mindenkit, akinek a családneve "r" betűvel végződött, mondván, Hitler nevének utolsó betűje is  "r". Így kerültek az elhurcoltak listájára olyan színmagyar nevek mint  Pásztor, Molnár, Bodnár, Csíger, Gyüker stb. 

 

A deportálások zökkenőmentes végrehajtásának alapvető feltétele az volt, hogy  az áldozatok kövessék a végrehajtó szervek utasításait, és ellenállásra még csak ne is gondoljanak. Ennek érdekében a szovjet hatóságok a félrevezetés számos eszközét felhasználták.

 

A visszaemlékezésekből azonban jól kitűnik, hogy számos egyéb megtévesztő módszer is létezett. Újhartyánban például azt mondták a nőknek, hogy kukoricát kell törniük.  Tokajban mozielőadásra hívták a helyieket. Az előadás után az összegyűltek egyik felét elengedték, a másik felét pedig a szerencsi gyűjtőtáborba hajtották.  A bodrogkisfaludi parasztokat gazdakörbe hívták, de onnan a szovjet katonák már senkit sem engedtek haza.  Simán kidobolták, hogy 17 és 50 éves korig mindenkinek az elöljáróságon kell jelentkeznie összeírás végett. A bujkálókat fejbelövéssel fenyegették meg. Az összegyűlteket Simáról Rátkára meneteltették, majd a szerencsi gyűjtőtábor volt a következő állomás.

 

Szovjet katonák és magyar "policok" kísérték a lefogottakat a fronttól mintegy 25-30 kilométerre lévő felvevő-táborokba.  Magyarország területén mintegy 80 felvevő tábor volt. Ezek mögött működtek a gyűjtőtáborok. Az ország területén tíz olyan tábor volt (Baja, Debrecen, Gödöllő, Jászberény, Székesfehérvár, Vác, Kecskemét, Cegléd, Szeged, Gyula), ahol 20 ezernél több foglyot őriztek. (Hadtörténelmi Levéltár, Békeelőkészítő anyag,  A/I. 94/4766.)

 A felvevő- és gyűjtő-táborokat már kizárólag szovjet katonák őrizték. Az általában laktanyaépületekben berendezett táborokat a helyi lakosság meg sem közelíthette. Arannyal és alkohollal a szovjet őröket azonban néha meg lehetett vesztegetni és a kitartó érdeklődő hírt kaphatott hozzátartozójáról, és olykor a kiszabadulás is elérhető volt. A "megvett" fogoly már biztonságban volt, de az őrök ilyen esetekben a helyi lakosság soraiból pótolták a "hiányt". Egyes táborokba be lehetett küldeni élelmiszert, és volt olyan táborparancsnok, aki hozzátartozókat is fogadott, megnyugtatta őket és gyors szabadulást ígért.  

 

Az összezárt valódi hadifoglyok, a szabadság ígéretében bízva átállt magyar katonák és a civilek mintegy 1-2 hónapot töltöttek a gyűjtőtáborokban. Aztán bevagonírozták a foglyokat,  mondván, hogy a munkahely „máshol” lesz.

 

A Központi Statisztikai Hivatal a szovjet területeken, valamint a magyarországi harcokban, továbbá az 1945 márciusi-áprilisi visszavonulás során német területeken fogságba esett magyar katonák lehetséges számát is figyelembe véve - összesen 600 ezerre becsülte a szovjet fogságba került magyarok számát. (Hadtörténelmi Levéltár, Békeelőkészítő anyag  A/I. 94/4766.) Mivel a KSH 1946-ban készített jelentésében nincsen szó sem a Magyarországról kiszállított népi németről, sem a Kárpátaljáról és Erdélyből elhurcolt magyarokról, a szovjet fogságba esett, illetve elvitt magyarok és magyarországi németek teljes száma 50-100 ezer fővel is meghaladhatja a KSH adatát. Ezeket a becsült határértékeket nagyságrendileg az 1989 után felbukkanó, egykori szovjet adatok is alátámasztják. A szovjet Belügyminisztérium adatai szerint 1945. október 31-én 526 ezer fogoly volt a Szovjetunióban.  (Gosudarstvennaia archivnaia sluzba Rossiiskoi Federacii, Centr hranenia, istorikodokumentalnih kollekcii  Moszkva,  MVD,  fond: 1/n  opis: 01e  delo: 81. lásd még: V. P. Galicki: Vengerskie voennoplennie v SSSR. In. Voenno Istoriceskii Jurnal  1991/10,  45. o.; Voennoplennije v SSSR, Dokumenti i Materiali, szerk. M.M. Zagorulko,  Logos, Moszkva, 2000,  332. o.)

Ez a szám azonban csak az 1945 őszén nyilvántartásban lévőkre vonatkozik. Ez a fogolylétszám nem tartalmazhatta azokat, akik korábban estek fogságba és 1945 októberében már nem voltak életben. Nem tartalmazza a szovjet adat az átmenő táborokban és a kiszállítás közben elhunytak számát sem. Márpedig kiszállítás közben magasabb volt a halandóság, mint kint a táborokban. Az 1945 őszén regisztrált 526 ezer fős adat tehát lényegesen, akár 100 ezerrel is több foglyot takar. 

 

Nem lehet pontosan meghatározni, hogy a fogságba esettek közül hányan voltak civilek.   A hozzátartozók kérvényei, és a vidéki települések elöljárói által összeállított listák  a külügyminisztérium hadifogolyosztályára kerültek.  Ez a hatalmas forrás 75.811. vidéki elhurcolt nevét tartalmazza. (Magyarország a második világháborúban, Lexikon A-Zs, szerk. Sipos Péter – Ravasz István, Magyar Hadtudományi Társaság, Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 1996, 498. o.) Ez az adat azonban nem foglalja magában azokat az elhurcoltakat, akik korábban magukat német nemzetiségűnek vallották. Figyelembe véve a mintegy 100 ezer civilt érintő budapesti és Pest környéki deportálásokat, a Kárpátalja és Észak-Erdély területén végrehajtott elhurcolásokat, a civilek száma jóval meghaladhatja a 200 ezret.  (Az erdélyi deportálásokról lásd: Fehérkönyv az 1944. Őszi magyarellenes atrocitásokról,  A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kiadása, Kolozsvár-Cluj-Napoca, 1998. 27-30 o; továbbá Transilvansky Vopros, Vengero-Rumunsky Territorialnuy Spor i SSSR 1940-1946, Dokumenty,  Rosspen, Moszkva 2000,  288-289 o.; A kárpátaljai deportálásokról lásd: Dupka György —  Korsun Aleksei, A “Malenykij Robot” a dokumentumokban  Intermix Kiadó, Ungvár—Budapest, 1997. 15. o.)

  

 Kiszállítás

 

A magyarországi gyűjtőtáborokból a foglyok útja a román területen lévő tranzit-táborokba vezetett. A bevagonírozásban gyakran magyar karhatalmi erők, „policok” is részt vettek. Az orosz őrökhöz hasonlóan ők is puskával ütötték a foglyokat és kényszerítették őket a beszállásra.  Egy vagonba általában hatvan személyt préseltek. Jobb és baloldali oldali emeletes priccseken 30-30 főnek kellett elhelyezkednie. A két priccs között kályha volt, de tüzelő csak szórványosan adtak. A vagon aljára kis lyukat fúrtak, az volt a WC. A kémlelő nyílásokat sűrű szögesdróttal fonták át.  Indulás előtt az ajtókat lelakatolták. A szerelvények végén fékezőbódé volt, ezekben álltak az őrök. Útközben néha megálltak vizet venni. Ilyenkor adódott az utolsó alkalom a szökésre. Az őrök rálőttek a szökésben lévőkre. Nyilván pontosan el kellett számolni a rabok létszámával, ezért a szökevényeket az őrök új foglyokkal pótolták.

 

Erdélyben sokszor megállt a vonat. A helyi lakosok a szerelvényeket nem közelíthették meg, de a szolgálatban lévő vasutasok nagy együttérzéssel igyekeztek segíteni. Olykor almát, kenyeret is sikerült becsempészni a foglyoknak.

 

Több napos utazás után érkeztek meg a foglyok valamelyik tranzit-táborba. A két legnagyobb átmenő tábor Foksániban és Máramarosszigeten volt. Hírhedt átmenő táborok működtek Brassó mellett, Temesváron,  Jasiban és Ramnicul Saraton. A romániai tranzit táborokon kívül sok magyart szállítottak a nyugat-ukrajnai Szambor melletti táborba mely szintén fontos átmenő pont volt. 

 

Ezekben a táborokban hatalmas volt a halandóság. Pontos számok nem állnak rendelkezésre, de a túlélők visszaemlékezései hiteles képet adnak az átmenő-táborokban uralkodó viszonyokról. A foksáni átmenő-táborban állandóan 20-30 ezer fogoly várt a továbbszállításra. Ekkora létszám mellett két naponként kellett latrinákat ásni. A latrina 5 m mély, 6 m széles, 15 m hosszú árok volt melynek a tetején vékony gerendák voltak. A visszaemlékezők megemlítik, hogy a járványos hasmenés miatt a latrináknál mindig hosszú sorok álltak. Sok legyengült fogoly beleesett a gödörbe a gerendákról. Nem lehetett rajtuk segíteni, azonnal elmerültek. Amikor a latrina már megtelt, akkor betemették és újat ásattak.  Hasonlóan viszonyok voltak a többi átmenő táborban is. 1945 nyarán vérhasjárvány volt a temesvári táborban, melynek következtében mintegy 30 ezer német, magyar, román és más nemzetiségű fogoly halt meg. 

 

A visszaemlékezések arról számolnak be, hogy a szállítás hetei alatt a foglyok naponta csak egyszer kaptak enni, főleg száraz kenyeret, és valamilyen levesnek mondott forró lét. A téli szállításoknál gyakran hiányzott a tüzelő is, így a vagonokba állított kályhákat nem lehetett megfelelően felfűteni. Ilyen körülmények között a szállítás közben a foglyok 10-20 százaléka meghalt. A halottakat a sínek mellé fektették. A haláleseteket senki sem regisztrálta.

 

Az átmenő-táborokból a hadifoglyok és civil internáltak több hetes, marhavagonokban történő szállítás után kerültek a szovjet táborvilág valamelyik bugyrába.

 

A szovjet táborvilágban

 

A magyar foglyok túlnyomó többsége az 1939 szeptemberében a hadifoglyok és külföldi internáltak részére felállított táborvilágba (GUPVI- Glavnoje UPravlenyije Voennoplennih, i Internirovannih) került.

 

Lavrentyij Berija, belügyi népbiztos 1939. szeptember 19-én, tehát néhány nappal a Szovjetunió Lengyelország elleni inváziója után adott ki rendeletet a hadifoglyokat és a külföldről internált civileket dolgoztató új táborrendszer felállításáról.  A szeptember végén létrejött táborrendszer nevének rövidítése UPVI (Upravlenyija lágereh Voennoplennih i Internirovannih) Hadifogoly - és Internálttáborok Igazgatósága.

 

Az UPVI táborrendszer a Gulag mellett jött létre.  A két táborrendszer szorosan együttműködött. Az UPVI vezetői jórészt a Gulag apparátusából érkeztek. Az NKVD részéről a táborrendszer felügyelője volt Vaszilij Csernyisov tábornok, aki korábban a Gulagot vezette. Majd 1941 nyarán az UPVI táborrendszer vezetője lett Szerov tábornok, aki ezt megelőzően a Gulágot felügyelte. 1945 februárjában a táborrendszert kiegészítették és átszervezték, akkor UPVI-ből GUPVI lett, tehát a Hadifogoly - és Internálttáborok Igazgatóságából főigazgatóság lett. 1945 februárjában a táborrendszer már több mintegy 350 főtáborból 4 ezer melléktáborból állt. A fő és mellék-táborokon kívül léteztek még speciális munkabrigádok, kórháztáborok, elkülönített munkabrigádok, büntető munkatáborok, politikai elkülönítő táborok és börtönök.  A  táborokban szovjet adatok szerint több mint 4 millió külföldi rab fordult meg.  (A GUPVI-ról lásd: Stefan Karner: Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941-1956. R. Oldenbourg Verlag, Wien-München, 1995, 55. o;  Stefan Karner: The GUPVI In: Bulletin du Comité international d'histoire de la Deuxiéme Guerre mondiale. Montreal, 1995, 177-189.o.)

 

Az UPVI-GUPVI táborrendszer már a háború első napjaiban történő felállítása arra utal, hogy a szovjet vezetés a háborút megfelelő alkalomnak tekintette arra, hogy az ipari és mezőgazdasági szektorait külföldi munkaerővel töltse fel. A GUPVI táborrendszer korai felállítása bizonyítja, hogy a szovjet vezetés eleve nem tett különbséget civilek és katonák között, és hogy a háború a kommunista rendszer kiterjesztése mellett a munkaerő-szükséglet kielégítését is szolgálta.

 

A magyarok mintegy 2000 táborban szóródtak szét. A visszatérő foglyoktól kapott információk alapján a kisgazda irányítás alatt álló honvédelmi minisztériumban számos tábort sikerült azonosítani. Azerbajdzsánban 44, a Baltikumban 158, Belorussziában 131, a Kóla félsziget térségében 53, Grúziában 65, Kazahsztánban 39,  Moldáviában 15, Észak-Oroszországban 119, Leningrád térségében 53, Közép-Oroszországban 627, az Urálban 276, Szibériában 64 táborban voltak magyarok. 

 

A GUPVI-tól mellett működő GULAG-ra - Glavnoje Upravlenyije Lagerej, Táborok Főigazgatósága – azok a rabok kerültek, akiket a magyar hatóságok közreműködésével a szovjet hadbíróságok ítéltek el háborús bűntett vádjával - legtöbbször alaptalanul. A tárgyalások formálisak voltak, az ítéleteket a szovjet katonai bíróságok hozták. A magyarul rendszerint csak alig tudó "tolmács" ujjai feltartásával jelezte, hogy a "vádlottat" 10, 20 vagy 25 évre ítélték.

 

A tábori élet, a foglyok elhelyezése és a munkakörülmények táboronként igen különbözőek voltak. 

 

A tábor

 

A tábort a foglyoknak kellett felépíteniük. A legkezdetlegesebb tábor,  a foglyokkal kiásatott nagy kiterjedésű, 2-3 méter mély teknő volt, ahol több ezer embert őriztek a szabad ég alatt. A foglyok hosszú ideig történő tartására és dolgoztatására alkalmas táborok rendszere folyamatosan épült ki a háború során, illetve a háborút követő években. A fogolytábort általában 4 sor kerítés vette körül. Két magas kerítés állt 3-4 méterre egymástól, majd 4-5 méterre a két párhuzamosan futó kerítéstől kifelé és befelé is 1-1 méter magas védelmi fal húzódott. A belső alacsony védelmi fal volt a határ, annál tovább a foglyok nem mehettek. A két magas drótkerítés között mozogtak az őrök. A tábor sarkaiban megfigyelőtornyok álltak. Volt olyan tábor, ahol két soros, és volt olyan, amelyet három soros drótkerítés övezett, melyet csak két méterre lehetett megközelíteni.

 

A legkezdetlegesebb barakkok földbevájt bunkerek voltak. A foglyokkal hosszú gödröket ásattak melyek fölé hosszú fahasábokat fektettek. A hasábokra gallyakat, majd egy réteg földet tettek. A szálláshelyre való be és kijutást a barakk két nyitott végében ásott lépcső biztosította. Az állandó szálláshelyül szolgáló barakkok jelentős része ugyancsak  részben földalatti bunker volt. Egy átlagos 80 m hosszú és 8 m széles barakkban mintegy 300 foglyot „helyeztek el”.  

 

Nagyobb, 1000-1500 fős fogolytömegek számára téglából építettek szálláshelyeket. Ezekben hosszú folyosókról nyíltak szobák. Az alacsonyabb szobákban egy emeletes, a magasabbakban két, három emeletes deszkasor volt. Az ágyaknak nevezett alkotmány, keresztbe fektetett különböző vastagságú deszkákból állt. Takarót, matracot a foglyok nem kaptak.  A barakkok zsúfoltak voltak. Olyan sokan feküdtek egymás mellett, hogyha valaki meg akart fordulni, akkor az egész sornak meg kellett mozdulnia.   A barakk kis ablaknyílásairól rendszerint hiányzott az ablaküveg, Nem volt tűzhely sem. A foglyok maguk csináltak téglából és vaslemezből kályhát, amin vizet is forralhattak, ha valahonnan néha sikerült tüzelőt „szerezni”. Az átmenő-táborokkal ellentétben a barakkokat általában sikerült tetvetleníteni, de a poloskáktól a foglyok sosem tudtak megszabadulni.. 

 

Az első hónapban többször van adatösszeírás. De pl. az 1943 elején a Don mentén fogságba esett magyar katonákat, csak hónapokkal később 1943 késő tavaszán regisztrálták, amikor már a foglyok mintegy fele nem volt életben. A foglyok egy tisztekből, és orvosokból álló kihallgató bizottság elé kerültek, és mindenkiről egy négy oldalas, 52 kérdést tartalmazó adatlapot készült. A kérdések korábbi életük minden részletér kiterjedtek. A kihallgatók elsősorban a fogoly társadalmi (osztály) hátterét, képzettségét, nyelvtudását, politikai nézeteit firtatták. Ha katona is volt, akkor a hadszíntéren eltöltött időről is részletesen be kellett számolnia. Mindenkiről készült egy levelezőlap nagyságú személyi karton is, mely a legfontosabb adatokat tartalmazta. Ez az adatlap, és a négy oldalas kérdőiv aztán táborról tábora kísérte a foglyokat. A bemondott adatok hitelességéről úgy próbáltak meggyőződni, hogy a foglyokat lágeréletük során többször is kihallgatták. Gyanússá az vált, akinek válaszai – a kihallgatások során - különbözőek voltak. Az oroszul nem értő foglyok teljesen ki voltak szolgáltatva kihallgatóiknak. Több visszaemlékező leírta, hogy a tolmács önkényesen, illetve nyilvánvalóan előzetes parancsra a polgári elhurcoltakat valamilyen harcoló alakulat tagjaiként írta le. Sok rab, csak hónapokkal, esetleg évekkel később jött rá a „tévedésre”. Ha tiltakozott akkor gyanússá vált és nem változtattak a bejegyzésen.

 

A foglyok előéletének feltárására megfigyelésére, és terhelő bizonyítékok gyűjtésére szervezték meg a tábori besúgószolgálatot. A spicliket a politikai tiszt választotta ki. A kiszemelt foglyot az irodájába hivatta és elmondta a feladatot. A spicliknek a foglyok és családtagjaik háború előtti tevékenységéről kellett adatokat gyűjteniük. Megbízóik tudni akarták azt is, hogy a foglyok, különösen a tisztek hogyan gondolkodnak, mit beszélnek, és mit terveznek. A besúgóhálózat tagjai beszámoláskor fizetségként plusz levest kaptak a politikai tiszttől. Ha a spiclik lelepleződtek, akkor a rabtársak bosszúját elkerülendő, gyorsan másik táborba vitték őket. De a kényszerből, megfélemlítésből lett besúgók legtöbbször feladták magukat társaik előtt. A spiclik rendszerint közölték társaikkal a rájuk bízott feladatot, és előre megbeszélték, hogy a besúgó mit fog jelenteni. Ez nemcsak morális, hanem racionális döntés is volt részükről. A besúgó is túlélésért küzdő fogoly volt, akinek elsősorban társai felé kellett lojálisnak lennie már csak azért is, mert lebukás esetén társaik bosszújával kellett számolniuk.

 

Az általában a jó ruhában, bakancsban érkező civilek és hadifoglyok ruházatát láger-öltözetre cserélték. A nagy értéknek számító ruhákat elvették, és helyette szovjet és német halott katonákról lehúzott koszos rongyokat kaptak a foglyok. Lábbelijük fatalpra dolgozott vászoncipő volt. De a foglyok maguk is készítettek gumi és vászon hulladékból lábbelit.  Ezt hordták a szabad orosz munkások is. Valódi lábbelit, amerikai bakancsot vagy orosz vászonbetétes csizmát csak a főnökök hordtak. Előfordult, hogy több fogolynak csak egy kalocsni jutott. Ilyenkor a lábbelit műszakonként váltani kellett. Fehérneműje nem volt a foglyoknak. Télire általában vattás nadrágot, pufajkát, halina csizmát kaptak, vagy maradt a faklumpa.  A bányában dolgozók kaptak egy zsákvászon nadrágot amit derékszíj híján  madzaggal, dróttal kötöttek fel, egy nyakon megköthető inget, pufajkát és lábbelinek egy gumikalucsnit, illetve faklumpát.

 

 

A foglyok munkaideje általában napi 10-14 óra volt. Vasárnap elvben nem kellett dolgozni de a táborparancsnokság ekkor is talált tennivalót. Volt, ahol a foglyok kaptak jelképes fizetést, volt ahol nem. A túlélésre azoknak volt a legtöbb esélyük, akiket szakmunkásként valamilyen gyárban vagy a mezőgazdaságban dolgoztattak. A legtöbb fogoly azonban bányában, erdőirtásnál vagy út- és vasútépítésen dolgozott. A legrosszabb viszonyok a GULAG-táborokban voltak, ahol az elítélteket tartották fogva. A három leghírhedtebb táborkörzet - a vorkutai, a norilszki és a kolimai - az északi sarkkörön túl volt. A visszaemlékezők szerint a hőmérséklet télen nemegyszer megközelítette a mínusz 60 fokot, de még ennél is rosszabb volt az állandó szél, a purga. Előírás szerint a raboknak mínusz 36 fokig kellett szabadban végzett munkába kivonulni. Mínusz 36 és mínusz 42 fok között a rabok zárt térben még munkára foghatók voltak Ilyen hidegben már a munkahelyre való több kilométeres menetelés során is sokan fagytak meg. Mínusz 42 fok alatt a rabok a tábor-zónán belül dolgoztak.

 

Szovjet előírások szerint a foglyok napi fejadagja a következő volt: 600-700 gramm kenyér-kétszersült, 90 gramm árpa - vagy hántolt búza - kása, 600 gramm burgonya és zöldség, 40 gramm hús, 120 gramm hal, 20 gramm cukor. A Német Vöröskereszt az ötvenes évek elején a visszatért foglyok beszámolói alapján összeállította a foglyok valóságos napi élelem adagját. Ebböl kiderül, hogy csak a krumpli/zöldség fejadagot sikerült előírásszerűen megkapni. A zöldség általában káposzta és marharépa volt. A csirízszerű kenyérből a valóságos fejadag 400-600 gramm között volt. Magyar foglyok visszaemlékezéseikben beszámolnak ennél lényegesen kisebb, 200-300 grammos adagokról is. A foglyok húst szinte sosem láttak és a ritkán kiutalt sózott hal adagja is messze elmaradt az előírt mennyiségtől. Gyakran volt viszont árpa - és csalánleves. Az éhező foglyok azzal egészítették ki napi étrendjüket, amivel tudták.  A víz mellett dolgozók halra és kagylóra, más táborokban pedig ürgére és varjúra vadásztak. Az életkörülmények a negyvenes évek végén némileg javultak azokban a táborokban ahol a rabok minimális bért kaptak munkájukért. Az „ellátás” és az őrzés „költségeinek” levonása után kapott pénzből a kantinban krumplit, sózott halat lehetett venni. 

 

A minimális és egyoldalú táplálkozás, a mostoha életkörülmények és a túlfeszített munka következtében a foglyok állapota gyorsan romlott. Orvosi ellátás gyakorlatilag nem volt. A legtöbb táborban volt ugyan „orvosi rendelő” de az ugyancsak fogoly orvosok se műszerrel, se gyógyszerrel nem rendelkeztek. Hasmenés ellen faszenet, gyomorfájás ellen krétaport ettek a rabok. Más fertőzésekre általában hígitott  kálium permanganátot (hipermangánt)használtak. De voltak „különleges” gyógymódok is. Például a szibériai Berkul 6. számú táborában a rabok nyers patkánymájat ettek farkasvakság ellen. A Donyec medence egyik lágerében égetett kenyérből főzött teával tífuszt „gyógyítottak”. Ugyanitt a rühességet kénnel kevert gépzsírral ”kezelték”. Sok táborban fenyőfa tűleveléből főztek teát, hogy vitaminhoz jussanak.  

 

Csak a lázas betegeknek volt esélyük arra, hogy kórháztáborba kerüljenek. Felszerelés hiányában gyógyításról itt sem lehetett szó, de a rabokat itt legalább békén hagyták egy darabig. A foglyok tömeges pusztulását a fertőzések okozták. A beteg fogoly gyorsan lesoványodott és végelgyengülésben halt meg. Gyakori betegség volt a malária, a tífusz és a skorbut, melynek következtében meglazultak majd kihullottak a fogak.

 

Sokan haltak meg munkahelyi „balesetek” - bányaomlás, robbanás -, valamint kihűlés, fagyás következtében. A tömeges halálozás fásulttá tette az embereket. A halálozásokat a rabtársak mindig későn jelentették, hogy az elhunytak adagjait is felvehessék. Az elhalálozásokat nem mindig jegyezték fel. A halálesetek nyilvántartása rendszerint épp járványok esetén, vagyis a tömeghalál időszakában szünetelt. A fogoly haláláról készült jegyzőkönyvekbe rendszerint nem a halál valódi okát írták. Temetés előtt a halottak fejét betörték, mert sokan halált színlelve próbáltak megszökni. A lemeztelenített testeket tömegsírokba temették. Télen, amikor nem lehetett sírt ásni a fagyott földbe, csak hóval fedték be a táborvilág áldozatainak földi maradványait. Az elhunytak hozzátartozóit hivatalosan senki sem értesítette. A halálhírt rendszerint egy túlélő bajtárs közölte az áldozat családjával.

 

A foglyok sorsa a parancsnokok és az őrök kezében volt. Ők döntötték el, hogy mi számít vétségnek és ők döntöttek a büntetésről is. A vétségek és büntetések skálája széles volt. Szökésért, szökési kísérletért rendszerint halálos ítélet járt, de a parancsnok olykor megelégedett a szökevény nyilvános megveretésével. Voltak őrök, akik elnézték, ha a kimerült foglyok lerogytak egy időre munka közben. Mások viszont halálra kínozták azokat, akik „engedély nélkül pihentek”. A büntetés legelterjedtebb eszköze a karcerba zárás volt. A karcer fölbe ásott verem volt. Ülőhely nem volt benne, éjjel nappal, téglán kellett állnia a raboknak.  Az őrök ezt azzal tették még elviselhetetlenebbé, hogy a karcerba zártakat a hidegben levetkőztették és vizet öntöttek alájuk, hogy le se tudjanak ülni. Nemcsak hideggel, hanem forrósággal is kínoztak.  A foglyokat felfűtött ruha-fertőtlenítő helyiségbe zártak órákra.

 

A helyi lakosság, valamint a foglyokkal dolgozó szabad vagy elítélt munkások kezdetben ellenségesen fogadták a magyarokat. Számos visszaemlékező elmondta, hogy érkezéskor a tábor felé menetelve egy-egy falun áthaladva hullott feléjük a kőzápor, a helyi lakosok köpködtek, és fenyegetőztek, hogy a foglyok menjenek haza. A munkahelyeken az oroszok kezdetben nem álltak szóba a rabokkal. A bányákban, gyárakban az ütésre emelt lapát volt a legfőbb oktatóeszköz. A helyiek attól tartottak, hogy a foglyok tőlük veszik majd el az amúgy is kevés kenyeret és a munkalehetőséget.

 

A helyiek és a foglyok kapcsolata általában akkor változott meg, amikor a magyarok  megtanultak oroszul, és amikor nagyritkán engedélyt kaptak a táborhoz közeli település meglátogatására. A helyi lakosok megértették, hogy a foglyok ártatlanok, és sorsuk ugyanolyan szerencsétlen, mint az övék. A foglyok és a helyi lakosok között gyakran szabályos cserekereskedelem alakult ki. Ügyes kezű magyarok talált hulladék-anyagokból egyszerű használati tárgyakat csináltak és azt rendszerint élelemre cserélték. Különösen nagy volt a helyiek igénye a kisméretű, nyakba akasztható keresztre, amiért pénzt is, kenyeret is adtak. Az oroszok, ukránok általában nem jutottak lényegesen több élelemhez, mint a rabok. Ugyanakkor a helyi lakosságot nem sújtották a táborokban rendszeresen előforduló járványok. A foglyok és az átlagos orosz polgár sorsa között az alapvető különbség az volt, hogy a táborokon kívül élők szabadok voltak. Igaz, nagyon megkurtított volt ez a szabadság. Az orosz munkás nem változtathatott munkahelyet, lakóhelyét nem hagyhatta el, nem utazhatott. Röghöz kötve élt, majdnem úgy, mint a rabok. De a "szabadok" legalább a családjukkal éltek, ráadásul nem merengtek a múlton, nem vágyakoztak a szabadulás után, mert mindig így, vagy ennél is rosszabbul éltek.

 

A túlélők visszaemlékezései megrázó képet adnak a háború utáni szovjet közállapotokról.

 

A foglyok ugyanakkor azt is tapasztalhatták, hogy a nyomor oka nemcsak a háború, hanem a szovjet gazdálkodásra jellemző szervezetlenség és a hanyagságból adódó pazarlás volt.  Sok  kényszermunkás látott vakvágányon veszteglő tehervonat oszlopokat, melyeken Németországból kiszállított, már szétrozsdásodott gépek voltak. A magyar foglyoknak feltűnt, hogy az óriási élelmiszerhiány közepette régen betakarított búzahegyek rohadtak el a szállítás, raktározás és elosztás szervezetlensége miatt. Ilyen körülmények között fejlődött ki a szovjet életformától elválaszthatatlan korrupció, és a javak törvénytelen eltulajdonításának gyakorlata. A túlélők elmondása szerint a szovjet társadalom a lopásra épült. Mindenki mindenkitől lopott. A tárgyak és értékek cseréjét, körforgását nem a kereskedelem, hanem a lopás biztosította. Különösen így volt ez a táborvilágban. Az őr lopott a rabtól és fordítva, a rabok egymástól loptak és mindenki lopott a gyárból. De a gyár is lopott a munkásoktól, amikor nem adtak fizetést és a pufajkákat sem osztották ki. A rabok, ha tehették, tüzelőt loptak a fűtéshez, de az őrök sokszor az ő lopott tüzelőjüket vették el. De lopott a nacsalnyik, és a beosztottja is. Csaltak, csalni kényszerültek a normázásnál, és az elvégzett munka regisztrálásánál is.  A táborban a lopás az élet szerves része, a túlélés egyetlen eszköze lett. Egy magyar papot fogolytársai megkérdezték, hogy számít-e még a tízparancsolat, bűn-e a lopás? A pap rövid gondolkodás után azt felelte, hogy egymástól lopni továbbra is bűn, de az őrtől, vagy a munkahelyről lopni - nem bűn.

 

 

Az Ideiglenes Kormány, majd az első szabad választás után hatalomra kerülő Nagy Ferenc miniszterelnök által vezetett kormány is lehetőségeihez képest sokat tett a hadifoglyok, illetve internáltak kiszabadítása és hazaszállítása érdekében. Miklós Béla az Ideiglenes Kormány feje először 1944. december 26-án majd 1945. január 7-én is panaszt tett a megszálló hatóságoknál, a civilek elhurcolása miatt. (Dálnoki Miklós kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei, 1944. december 23.-1945 november 15. Szerk. Szűcs László, I. kötet, Magyar Országos Levéltár Kiadása, Budapest, 2000. 149. o.  22. jegyzet)

 

 Nagy Ferenc 1946 áprilisában moszkvai tárgyalásai folyamán Sztálin előtt felvetette a hadifoglyok hazaszállításának a kérdését. Bár a szovjet kormány már 1945 augusztusában bejelentette a foglyok elbocsátását, a szervezett hazaszállítás csak 1946 júniusában kezdődött.

 

A vonatszerelvények azonban csak novemberig futottak be rendszeresen a debreceni átvevő-táborba. Hosszú szünet után Sztálin csak 1947 májusától folytatta a foglyok hazaengedését, hogy ezzel javítsa az önmagát "hadifogoly-szabadító"-nak kikiáltó kommunista párt választási esélyeit.

 

A Szovjetunióból hazaszállított foglyokat 1946 júniusától regisztrálták hitelt érdemlő módon. Az addig érkezettek számát a legtöbb forrás 100-150 ezer közé teszi. 1946 júniusa és 1948 decembere között a Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság 202 ezer visszatérő foglyot vett számba. (Hadtörténelmi Levéltár, 1948. eln. III. Tájékoztató)1949-1951 között mintegy 20-25 ezren tértek vissza. Az 1951 után hazaszállítottak pontos száma viszont nem ismert. 1953 és 1955 novembere között mintegy  háromezer magyar rabot szállítottak vissza. Magyar források alapján a visszatérők összlétszáma mintegy 330-380 ezer főre tehető.

 

A folyok és a visszatérők száma közötti  200 ezret jóval meghaladó hiány tükrözi hitelesen a szovjet táborvilágban, illetve az oda vezető úton elpusztult magyarok számát, figyelembe véve azt a tényt, hogy az átmenő-táborokban és a kiszállítás közben elhunytakat a szovjet őrök nem regisztrálták. De áldozatok a túlélők is. A foglyok nagy része betegen tért vissza, és sokan végleg munkaképtelenné váltak. Számukra a fogság évtizedek múlva is gyötrő emlék. 

 

 

vissza