Інформація про інститут

На Закарпатті проживає близько 151 000 угорців, що складає 12,1% від загальної кількості населення області. У регіоні працює 107 загальноосвітніх шкіл, у яких навчання проводиться угорською мовою. У 1993 році виникла ідея створити вищий навчальний заклад для угорської нацменшини. Завдяки клопотанням громадських організацій, а саме Товариства угорської культури Закарпаття, Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства, а також Закарпатської реформатської церкви та Берегівської міської ради був створений фонд, який мав на меті сприяти в заснуванні педагогічного вищого навчального закладу.

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II – це вищий навчальний заклад України недержавної форми власності, III рівня акредитації, заснований Благодійним фондом Закарпатського угорського педагогічного інституту. Інститут діє з 1996 року згідно ліцензій МОН України. Спочатку мав назву Закарпатський угорський педагогічний інститут, а навчання відбувалося на педагогічних спеціальностях. Із 2003 року після зміни структури та розширення переліку спеціальностей заклад отримав назву Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. Наразі підготовка відбувається на денній та заочній формі навчання на рівні «молодшого спеціаліста», «бакалавра», «магістра», та підготовчих і навчальних курсах, проводить згідно Закону України «Про вищу освіту» підготовку по неакредитованим спеціальностям.

Згідно ліцензії МОН:

– підготовка молодших спеціалістів проводиться на наступних спеціальностях: «Дошкільна освіта», «Соціальна робота», «Облік та оподаткування», «Туризм» та «Прикладна математика». З них акредитовані 4 спеціальності, акредитація спеціальності «Прикладна математика» планується в поточному навчальному році.

– підготовка бакалаврів проводиться на спеціальностях: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта (Історія)»,  «Середня освіта (Українська мова і література)»,  «Середня освіта (Мова і література угорська)», «Середня освіта (Мова і література англійська)», «Біологія», «Географія», «Хімія»,  «Математика», «Облік і оподаткування», «Туризм». З них акредитовані 9 спеціальностей,  акредитація спеціальності «Хімія», «Облік і оподаткування» та «Туризм» планується в 2018/2019 навчальному році.

– підготовка магістрів проводиться на спеціальностях: «Середня освіта (Математика)», «Історія та археологія», «Філологія (Угорська мова та література)», «Філологія (Українська мова та література)», «Біологія». З них акредитована 1 спеціальність, акредитація спеціальності «Історія та археологія», «Філологія (Угорська мова та література)», «Філологія (Українська мова та література)», «Біологія» планується в 2018/2019 навчальному році.

Підготовка по неакредитованим спеціальностям проводиться по освітнім програмам розробленим на основі договорів про співробітництво між ЗУІ та наступними ВНЗ: Університет ім. Святого Іштвана м. Геделев (спеціальності: садівник-інженер, інженер сільського господарства), Ніредьгазький університет (спеціальність: економіка та менеджмент), Реформатська теологічна академія м. Шарошпоток (спеціальність: катехит – помічник священика), Реформатський університет ім. Гашпара Каролі (спеціальності: угорська мова як іноземна, спеціаліст з охорони психічного здоров’я), Дебреценський університет (спеціальності: медсестринство, лікувальна справа, соціальна педагогіка).

Інститут не отримує фінансування з державного бюджету України. Його засновником є Благодійний Фонд Закарпатського угорського педагогічного інституту (БФЗУПІ), який сприяє забезпеченню фінансування. Значну частину коштів для забезпечення роботи ЗУІ отримує з Угорщини, а також через грантові проекти. Фаховий контроль за діяльністю закладу здійснює Міністерство освіти і науки України. Навчання в інституті на всіх освітніх рівнях здійснюється на безоплатній основі. Студенти денної форми навчання отримують стипендії згідно українським державним нормам. Понад 100 студентів отримують соціальну стипендію, що свідчить про те, що заклад дає можливість отримати вищу освіту дітям малозабезпечених родин регіону.

Мова викладання у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ згідно Статуту – українська угорська та англійська. Вільний вибір мови викладання відповідає п. 3 статті 48 Закону України «Про вищу освіту», де написано, що «…заклади вищої освіти України приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни».

Разом із цим інститут у повному обсязі виконує вищезгаданий пункт статті 48, оскільки навчальна дисципліна «Українська мова» викладається для студентів всіх спеціальностей на освітньому рівні «Бакалавр». Рішенням Вченої ради інституту запроваджено поглиблене вивчення державної мови згідно навчальних планів. Студенти протягом 7 семестрів вивчають українську мову:

– на першому і другому курсі вчать практичний курс з української мови (2 години на тиждень);

– на третьому курсі студенти вивчають фахову українську мову, відповідно до спеціальності (4 години на тиждень);

– у першому семестрі четвертого курсу вивчають дисципліну «Українська мова для професійного спілкування» (4 години на тиждень).

Всі студенти мають додаткову можливість вивчати українську (а також інші, в тому числі англійську, німецьку, угорську тощо) мову на курсах, які організовані інститутом і є безплатними для студентів і викладачів. Крім того, для студентів, для яких рідною мовою є українська, надається можливість факультативного вивчення угорської мови як іноземної, а також можливість брати участь у літніх академіях інтенсивного вивчення угорської мови і культури у Дебреценському університеті та Науковому університеті ім. Лоранда Етвеша (м. Будапешт), згідно договорів між закладами – безкоштовно.

Всі студенти ЗУІ, для яких рідною мовою є українська, мають можливість протягом всього навчання писати тести, контрольні роботи, курсові, бакалаврські та магістерські роботи на мові, яку вони обирають самостійно (як правило, на українській, англійській або угорській мові). Також мають можливість здавати іспити та заліки на своїй рідній мові. На практичних, семінарських або лабораторних заняттях студенти виконують свої завдання, доповіді рідною мовою.

Виходячи з фактів, що значна частина студентського контингенту поступає до ЗУІ з шкіл з українською мовою навчання (в тому числі з інших областей України), інститут організовує окремі українські групи для вивчення загальних дисциплін (наприклад «Педагогіка», «Психологія» тощо). На практиці діє також наступна система проведення занять: якщо лекції читають на одній мові, тоді практичні заняття проводять на іншій, і навпаки. За такою системою студенти можуть повністю освоїти матеріал, а також оволодіти термінологію на державній, на угорській або англійській мовах.

 

Основні напрями діяльності ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ:

– здійснює підготовку фахівців на ліцензованих спеціальностях відповідно до чинних навчальних вимог за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формі навчання, а також організовує і проводить різноманітні навчальні курси та курси перепідготовки, видає за цими формами підготовки дипломи, сертифікати та свідоцтва;

– є місцем для підготовки фахівців за певними напрямам ВНЗ Угорщини;

– з метою практичної підготовки утримує місця для проведення практики або використовує такі місця за договором;

– здійснює науково-дослідницьку та організаційну роботу;

– популяризує надбання національної та світової культури, сприяє у розвитку знань рідної, державної та іноземних мов для формування студентів як свідомої інтелігенції;

– налагоджує та розвиває зв’язки на вітчизняному та міжнародному рівнях з метою забезпечення високого рівня навчання та наукової діяльності;

– видає підручники та методичну літературу, покращує матеріально-технічну базу;

– забезпечує для студентів підручники та методичну літературу, бібліотеку та лабораторії, гуртожиток для проживання, можливості культурного та спортивного відпочинку;

– виконує передбачені чинним законодавством обов’язки перед своїми працівниками;

– виконує завдання із забезпечення діяльності та постійного оновлення інфраструктури закладу;

– керує роботою адміністративних, фінансових, господарських та технічних структурних підрозділів з метою забезпечення повноцінної діяльності закладу.

 

Додаткові напрями діяльності ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ

Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ:

– для студентів коледжу надає освітні та інші послуги, безпосередньо не пов’язані з навчальними вимогами та навчальними програмами;

– організовує підготовчі та інші навчальні курси;

– проводить курси підвищення кваліфікації;

– виконує в наукових галузях, пов’язаних з напрямами підготовки, дослідницьку, організаційну роботу, здійснює консультаційну діяльність.

 

Контингент студентів

У 2015/2016-му навчальному році в ЗУІ на денній формі навчання здобувало освіту 556 осіб, на заочній – 194 особи, на неакредитованих спеціальностях — 343 особи. Таким чином, у 2015/2016-му навчальному році навчалося 1093 студенти.

У 2016/2017-му навчальному році на денній формі навчання здобувало освіту 629 осіб, на заочній – 176 особи, на неакредитованих спеціальностях — 269 особи. Таким чином, у 2016/2017-му навчальному році навчалося 1074 студенти.

У 2017/2018 навчальному році контингент становить 1210 осіб: на денній формі навчання здобуває освіту 728 осіб, на заочній – 210 осіб, на неакредитованих спеціальностях — 272 особи. Згідно правил прийому у поточному навчальному році на 2-ий курс прийнято 84 особи. Серед всіх  студентів, які навчаються в ЗУІ, 158 осіб закінчили школу з українською мовою навчання у Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській, Львівській, Хмельницькій, Вінницькій областях. В зв’язку з великою потребою кадрів області на прохання відділів освіти 47 студентів денної форми навчання отримали дозвіл на вільне відвідування занять, щоб забезпечити навчальний процес в загальноосвітніх навчальних закладах області.

На мовних курсах (українська, угорська, англійська, німецька, російська), які проводяться Навчально-консультаційним центром ЗУІ, у 2017/2018 н. р. налічується 4498  слухачів. Курси проводяться у 45-и пунктах Закарпаття.

Випускники

Перші випускники інституту отримали дипломи в 2001 році. Тоді вищу освіту на денній формі навчання здобули 36 молодих фахівців. Випускники заочного відділення вперше отримали дипломи в 2008 році.

З 2001-го по 2017-ий рік дипломи державного зразка про вищу освіту отримали 2794 випускників. Із них 1010 здобули диплом спеціаліста, 1732 – диплом бакалавра, 6 – дипломів магістра, 46 – дипломів молодшого спеціаліста.

Більшість випускників інституту залишилися на батьківщині і працюють педагогами в загальноосвітніх навчальних закладах регіону. У поточному навчальному році згідно інформації сайту Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства 731 випускників ЗУІ працюють в угорськомовних навчально-виховних закладах області, багато випускників працюють в школах з українською мовою навчання. За останні три роки в зв’язку з важкою соціально-економічною ситуацією в країні близько 300 педагогів угорськомовних шкіл Закарпаття знайшли роботу за кордоном, більшість з них працює по спеціальності в Угорщині. Певна частина випускників ЗУІ працюють у державних органах, є депутатами різних рівнів, головами сільських рад, працівниками засобів масової інформації, підприємцями. 112 випускників ЗУІ працює в рідному закладі на різних посадах.

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II важливу роль у збереженні закарпатської угорської нацменшини, покращенні її умов життя, а також сприяє формуванню нового покоління місцевої угорської наукової еліти. Інститут допомагає задовольнити «кадровий голод» місцевих навчальних закладів з угорською мовою навчання.

Структурний підрозділ інституту:  Коледж ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ.

Коледж ЗУІ створений у 2012 році, на даний час є відокремленим структурним підрозділом Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ без права самостійної юридичної особи.

Основним напрямом діяльності Коледжу ЗУІ є підготовка фахівців за ліцензованими  напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями: «Дошкільна освіта», «Соціальна робота», «Прикладна математика», «Туризм», «Облік і оподаткування».

Перший набір студентів до Коледжу Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ відбувся у 2014 році. Станом на 1 вересня на І курсі навчалося 100 студентів із 4-х районів Закарпатської області. Навчальний процес забезпечувало 19 педагогів, серед них з педагогічними званнями: «вчитель- методист» – 5 вчителів, «старший вчитель» – 3, «вчителів вищої категорії» – 4.  Навчальні предмети загальноосвітнього циклу викладали педагоги з відповідною освітою та рівнем кваліфікації.

У 2015-2016 навчальному році в коледжі на І та ІІ курсах навчалося 198 студентів із 7-ми районів Закарпатської області, у складі  педагогічного колективу налічувалося 32 викладачі.

Станом на 1 вересня 2016 року на І – ІІ – ІІІ курсах  коледжу навчалося 270 студентів із 8-ми районів, з 75 шкіл та з 65 населених пунктів області. Педагогічний колектив складав 54 викладачі. Викладання предметів  професійних циклів за 5-ма спеціальностями забезпечували викладачі відповідних кафедр Закарпатського угорського інституту. Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» проходили навчальну та переддипломну практику в 6-ти дошкільних навчальних закладах міста Берегово. За Договорами, укладеними між ЗУІ та державними і недержавними установами, на базі навчальних закладів міста Берегово та соціальних закладів Берегівського та Ужгородського районів була проведена навчальна та виробнича практика для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» проходили виробничу практику в державних та приватних установах згідно навчального плану.

У 2016-2017 навчальному  році була проведена акредитація 4-х спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Соціальна робота», «Туризм» та «Облік і оподаткування». У цьому ж році був перший випуск студентів 3-ох спеціальностей: «Дошкільна освіта» – 23 студенти, «Соціальна педагогіка» – 19 студентів та «Бухгалтерський облік» – 4 студенти. Із 46-ти студентів 1-го випуску коледжу 29 продовжують навчання на ІІ курсі Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ за денною та заочною формами навчання, 3 студентів – за неакредитованими спеціальностями ЗУІ, 1 студент продовжує навчання в УжНУ, інші влаштувалися на роботу.

У 2017-2018 навчальному році в коледжі навчається 327 студентів із 7-ми районів області з них 33 студенти випускники загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. Викладацький склад коледжу налічує 43 педагоги.

Важливим змістовим компонентом освітньої діяльності коледжу є обов’язкове засвоєння студентами української та іноземної мов на рівні практичного володіння, що створює можливості для налагодження ефективної комунікації, залучення до надбань української та світової культури. Для цього в коледжі для студентів І та ІІ курсу всіх спеціальностей введено додаткові навчальні заняття для підготовки до ЗНО з української мови і літератури, а також курси «Орфографічний практикум», «Культура мовлення». Для поглибленого вивчення англійської мови у програму введено факультативні заняття.

Студенти коледжу беруть активну участь у відзначенні пам’ятних історичних подій та вшануванні видатних діячів держави. Традиційно проводяться предметні тижні угорської, української та іноземної мови, природничих і математичних дисциплін.

 

Статистичні дані кадрового складу ЗУІ

Навчальний рік Викладачів усього З них штатні Докторів наук З них штатні Кандидати наук /докторів філософії З них штатні Доцентів З них штатні Професорів З них штатні
1 2010-2011 108 88 7 2 37 30 15 11 7 3
2 2011-2012 105 86 7 5 33 26 15 12 7 5
3 2012-2013 93 75 9 6 37 28 20 14 8 5
4 2013-2014 112 98 10 8 48 41 16 13 8 6
5 2014-2015 116 102 12 10 54 46 15 11 9 7
6 2015-2016 132 119 11 9 55 47 15 11 9 7
7 2016-2017 153 137 10 8 62 55 14 11 9 7
8 2017-2018 187 121 19 15 68 63 15 13 18 15

 

Інститут як науковий центр, міжнародна співпраця

При Закарпатському угорському інституті діє низка наукових підрозділів. Науково-дослідний центр ім. Тіводара Легоцького займається історичними науковими дослідженнями, Науково-дослідний центр ім. Антала Годинки – мовознавчими дослідженнями, а заснований 2010 року Науково-дослідний центр ім. Іштвана Фодора – дослідженнями в галузі природознавчих наук. Таким чином, інститут є і науковим центром. Викладачі та співробітники закладу організують  та беруть участь у вітчизняних та міжнародних конференціях. За 20 років існування інституту кафедри та різні підрозділи закладу організували усього 82 конференцій, з них 37 міжнародних, 19 всеукраїнських та 26 студентських конференцій. На цих конференціях брали участь високоповажні науковці з країн ЄС, з Великобританії, Казахстану, США, Канади, а також з Інституту географії НАН України, з Інституту біології НАН України, з Національної академії педагогічних наук України, з Національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету ім. І. Франка, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Ужгородського національного університету, Харківського національного університету В.Н. Каразіна, Мукачівського державного університету, з Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника і т. д.

Інститут має широкомасштабні зв’язки з закордонними та українськими ВНЗ, а також з науковими центрами та різними організаціями. Усього 72, серед яких такі як: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Херсонський державний університет, Мукачівський державний університет, Інститут досліджень діаспори (м. Київ), Ужгородський національний університет, Закарпатська академія мистецтв, Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технології харчування, Обласне об’єднання організацій роботодавців «Закарпаття», Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, Університет Св. Іштвана (м. Геделлев, Угорщина), Університет ім. Лоранда Етвеша (м. Будапешт, Угорщина),  Університет ім. Яноша Шеє (м. Комарно, Словаччина), Харківський національний університет В.Н. Каразіна, Дебреценський університет (Угорщина), Ніредьгазький університет (Угорщина), Інститут археології НАН України, Київський національний лінгвістичний університет,  Шарошпотоцька реформатська теологічна академія (Угорщина), Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Львівський національний університет ім. І. Франка, Трансільванський угорський університет „Sapientia” (Румунія), Черкаський державний технологічний університет, Новісадський університет (Сербія), Інститут греко-католицького богослов’я ім. Св. Афанасія (Угорщина) – Мукачівська греко-католицька єпархія (Україна) 3-стороння угода, Поморська академія в Слупську (Польща), Будапештський університет «Корвінус» (Угорщина),  Пряшівський університет (Словаччина) тощо.

Працівники інституту є авторами понад 200 підручників, методичних посібників, наукових монографій, науково-популярних видань виданих Видавничим відділом закладу. Серед них: Українсько-угорський словничок (понад 25 000 слів), Угорсько-український словничок (понад 25 000 слів), який видали двічі в 5 000 примірниках і роздали угорськомовним школам Закарпатської області.

Із 2000 року викладачі та студенти ЗУІ можуть оприлюднювати свої дослідження у власному часописі, що має назву «Acta Academiae Beregsasiensis». У цьому науковому виданні публікуються статті в галузі історичних наук, мовознавства та літературознавства, а також педагогіки й психології. Із 2014 року інститут випускає ще один науковий вісник під назвою «Limes», де подаються публікації з природничих галузей науки. Обидва видання мають державну реєстрацію та код ISSN. Наукові праці в цих виданнях публікуються різними мовами, в основному англійською, українською, угорською, німецькою, російською.

На базі Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці II щороку проходить Закарпатська літня педагогічна академія ім. Келчеі, яку заклад організовує спільно із Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством та Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Це курси підвищення кваліфікації для закарпатських педагогів не тільки угорськомовних шкіл.

На літню педагогічну академію запрошують для читання лекцій відомих вітчизняних і закордонних лекторів, науковців. Серед них читали лекції члени Угорської академії наук: Дейнеш Берені, Кароль Кочіш, доктори наук, професори Ласло Сорко, Томаш Козма, Міклош Контра, а також вітчизняні доктори та професори, як Іван Мандрик, Бейла Желіцкі, Володимир Бондар, Геннадій Грищенко, Юрій Кононенко, Ніна Тарасенко та багато ін.

ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ вже 3 рік поспіль бере участь у програмі міжнародної академічної мобільності студентів і викладачів ERASMUS+ . У її рамках студенти і працівники інституту побували в Університеті ім. Лоранда Етвеша (м. Будапешт, Угорщина), Дебреценському Університеті, Печському науковому університеті, Університеті ім. Яноша Шеє Словаччина, Університеті ім. Костянтина філософа м. Нітра Словаччина та інші. Двосторонні угоди про академічну мобільність підписані також з Інститутом ім. Йожефа Етвеша м. Бая Угорщина, Університетом ім. Яноша Кодолані м. Секешфехервар Угорщина, Трансільванський угорський університет м. Клуж Румунія, Університет Dokuz Eylül м. Ізмір Туреччина.

 

Інститут як культурний центр

В закладі систематично проводяться різноманітні культурні програми. Між ЗУІ та Берегівським угорським національним театром ім. Дюли Ійеша укладено угоду, відповідно до якої студенти і викладачі мають можливість кожного театрального сезону переглянути 4-5 вистав за пільговими цінами. На базі інституту для студентів діє гурток театрального мистецтва. Результативна підготовка студентів свідчить про те, що вони часто запрошуються для виступу на заходи країн ЄС та України. Центр організації культурно-масових заходів та маркетингу ЗУІ регулярно організовує мистецькі виставки (живопис, художнє фото тощо), на яких студенти та всі охочі мають нагоду познайомитися з працями як місцевих, так і закордонних митців.

В інституті діє студентський хоровий колектив та гурток народних танців. З 2004 року ЗУІ організовує зустріч хорових колективів вищих навчальних закладів Закарпаття, яка згодом переросла у міжнародну зустріч хорових колективів ВНЗ. Навесні 2017 року пройшла дев’ята зустріч з участю 7 українських та 5 зарубіжних хорових колективів, загальною кількістю 450 учасників. В кінці зустрічі об’єднаний хор учасників виконує студентський гімн.

Регулярними стали презентації нових книг, зустрічі з письменниками, літературні вечори, конкурси тощо. У рамках серії заходів «Життя книги» до інституту завітали Анна Йовкаі, Пейтер Естергазі, Дєрдь Шпіро, Дєрдь Конрад, Ендре Кукорелі, Пал Бейкеш, Жолна Угрон та ін. Також регулярно проводяться зустрічі з українськими письменниками, поетами, літераторами. Наприклад:

–  зустріч з українським письменником, лауреатом літературної премії ім. Ф. Потушняка, кандидатом філологічних наук, доцентом, членом Національної спілки письменників України, деканом РГФ УжНУ Михайлом Михайловичем Рошком.

–  з доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Миколою Петровичем Лесюком.

– зустріч з вчителем  української мови та літератури Берегівської української гімназії поетесою Василиною Михайлівною Кордонець.

– зустріч з вчителем  української мови та літератури Хустської гімназії-інтернату, керівником шкільної літстудії “Джерельце”, членом Хустського літературно-мистецького об’єднання “Верховинська плеяда”, лауреатом літературної премії «Дебют Срібної Землі» Олесею Чепелюк.

– зустріч з відомою українською сучасною письменницею Оксаною Забужко.

Велика увага приділяється інститутом краєзнавству. Щороку організуються фахово-навчальні поїздки по області та різних регіонах України:

  • туристичний похід на вершину гори Говерла;
  • краєзнавчий тур по Закарпаттю та суміжним областям;
  • краєзнавчий тур по Україні;
  • екскурсії у національні парки та заповідники Закарпатської та суміжним областям;
  • до міста Львова (будинок-музей Івана Франка, Личаківський цвинтар, Наукове Товариство імені Шевченка, Інститут українознавства Національної академії наук України), Львівський національний університет ім. Івана Франка);
  • до міста Чернівці (будинок-музей Ольги Кобилянської, Юрія Федьковича, Чернівецький національний театр, Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича);
  • до міста Дрогобич (Дрогобицький державний педагогічний університет, Музей Бруно Шульца, будинок-музей Івана Франка в селі Нагуєвичі, «Стежка Івана Франка», місто Трускавець);
  • діалектологічна та фольклорна практика у смт. Ясіня Закарпатської області (поїздка до бази відпочинку «Трускавець», екскурсія до джерела річки Тиса, екскурсія на полонину;
  • до столиці України м. Київ.

На підставі заяв закладів освіти, державних установ, громадських, релігійних, наукових,  культурних організацій Закарпаття інститут безкоштовно надає можливість на проведення їх заходів у приміщеннях інституту вільних від занять. В 2016 році на подібних заходах  побувало близько 10 000 осіб.