Tájékoztató a főiskoláról

Kárpátalján közel 151 000 magyar él. Ez a szám a megye lakosságának 12,01%-át teszi ki. A megyében összesen 107 olyan középiskola működik, melyekben magyar nyelven folyik az oktatás. 1993-ban született meg az ötlet, hogy létre kell hozni egy felsőoktatási intézményt a nemzeti kisebbség számára. A civil szervezetek, legfőképp a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, valamint a Kárpátaljai Református egyházközösség és a Beregszászi Városi Tanács beadványainak köszönhetően lett egy alapítvány, mely céljául tűzte ki egy pedagógiai felsőoktatási intézmény létrehozását.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egy nem állami tulajdonban lévő, III. akkreditációs fokozatú felsőoktatási intézmény, melyet a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) hívott életre. Az intézet 1996 óta működik az Ukrajna Oktatási és Tudományügyi Minisztériumának engedélyével. Eleinte Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola néven folytatott tanárképzést különböző pedagógiai szakokon. 2003-ban megkapta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nevet. Jelenleg „molodsij szpecialiszt”, „bakalavr” (baccalaureus) és „magiszter” fokozatú okleveleket lehet szerezni az intézmény nappali és levelező tagozatán, ezenkívül nem akkreditált képzések, tanfolyamok is folynak, melyeket Ukrajna A felsőoktatásról szóló törvényének megfelelően vezetnek.

Ukrajna Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma engedélyének megfelelően:

 • „molodsij szpecialiszt” képzés a következő szakokon folyik: „Óvodapedagógia”, „Szociális munka”, „Pénzügy és számvitel”, „Turizmus”, „Alkalmazott matematika”. Ezek közül négy szak már akkreditált, az „Alkalmazott matematikát” a jelenleg folyó tanévben tervezzük akkreditálni.
 • „bakalavr” képzés a következő szakokon folyik: „Óvodapedagógia”, „Tanítói”, „Történelem”, „Ukrán nyelv és irodalom”, „Magyar nyelv és irodalom”, „Angol nyelv és irodalom”, „Biológia”, „Földrajz”, „Kémia”, „Matematika”, „Pénzügy és számvitel”, „Turizmus”. Ezek közül kilenc szak már akkreditált. A „Kémiát”, „Turizmust”, valamint a „Pénzügy és számvitelt” a 2018/2019-es tanévben tervezzük akkreditálni.
 • „magiszteri” képzés a következő szakokon folyik: „Matematika”, „Történelem és archeológia”, „Magyar nyelv és irodalom”, „Ukrán nyelv és irodalom”, „Biológia”. Ezek közül egy szak akkreditált, a „Történelem és archeológia”, „Magyar nyelv és irodalom”, „Ukrán nyelv és irodalom”, valamint a „Biológia” szakot a 2018/2019-es tanévben tervezzük akkreditálni.

A nem akkreditált szakok képzései a következő intézményekkel kötött együttműködési megállapodások alapján kidolgozott oktatási programok szerint zajlanak: Gödöllői Szent István Egyetem (szakok: kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök), Nyíregyházi Főiskola (szakok: közgazdaság és menedzsment), Sárospataki Református Teológiai Akadémia (szakok: katekétaképzés), Károli Gáspár Református Egyetem (szakok: magyar mint idegen nyelv, mentálhigiénés segítő szakember), Debreceni Egyetem (szakok: ápolás, betegellátás, szociálpedagógia).

Az intézmény nem részesül finanszírozásban az ukrán állami költségvetésből. Alapítója, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) járul hozzá jelenleg is a finanszírozásához. A munkabiztosításhoz szükséges költségek jelentős részét a KMF Magyarországról kapja, valamint pályázati úton egészíti ki. Szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma. Az intézményben költségmentesen folyik az oktatás minden oktatási szinten. A nappali tagozatos hallgatók az ukrán állami előírásoknak megfelelően ösztöndíjban részesülnek. Több mint 100 diák részesül szociális ösztöndíjban, ami bizonyítja, hogy az intézmény lehetőséget ad a hátrányos helyzetű családokban élő fiataloknak is a felsőoktatásra.

Az intézményben – az alapszabályzatnak megfelelően – ukrán, magyar és angol nyelven folyik az oktatás. Az oktatás nyelvének szabad választását előírja Ukrajna Törvénykönyvének A felsőoktatásról szóló 3. részének 48. cikkelye, ahol a következőket olvashatjuk: „Ukrajna magántulajdonban lévő felsőoktatási intézményei szabadkezet kapnak az oktatás nyelvének megválasztásában, ezzel egyidejűleg biztosítva az intézményben tanulók számára az államnyelv, mint különálló diszciplína, megtanulását”.

Az intézmény teljes mértékben teljesíti a fent említett 48. cikkely követelményeit, hiszen az „Ukrán nyelvet” minden baccalaureus képzésben résztvevő diák hallgatja. Az intézmény Tudományos Tanácsának határozata alapján az ukrán nyelv oktatása mélyrehatóan folyik. A diákok 7 félévig hallgatják az államnyelvet:

 • első és második évfolyamon gyakorlati képzésben vesznek részt (heti két órában)
 • harmadik évfolyamon szakterületük szerint szakmai ukrán nyelvet hallgatnak (heti 4 órában)
 • a negyedik évfolyam első félévében „Ukrán nyelv a szakmai kommunikációban” tantárgyat hallgatnak (heti 4 órában)

Ezenkívül minden diáknak van további lehetősége ukrán nyelvet (valamint angol, német, magyar stb.) tanulni a főiskolán folyó tanfolyamokon, melyek a diákok és a tanárok számára ingyenesek. Azon diákok számára, kiknek anyanyelvük ukrán, lehetőséget biztosítanak a magyar mint idegen nyelv fakultatív tanulására, továbbá részt vehetnek a Debreceni Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) által szervezett nyári akadémiákon, melyeken intenzíven tanulmányozhatják a magyar nyelvet és kultúrát. Az intézmények között kötött szerződés alapján ezek a nyári akadémiák is térítésmentesek.

A KMF ukrán anyanyelvű diákjai tanulmányaik során lehetőséget kapnak arra, hogy maguk döntsék el, milyen nyelven írják meg a teszteket, dolgozatokat, évfolyammunkákat, baccaleureusi és magiszteri dolgozatokat (a szabályzat szerint ukrán, magyar vagy angol nyelven). Továbbá a beszámolókat és a vizsgákat is letehetik anyanyelvükön. Gyakorlati órákon, szemináriumokon, laboratóriumi munkákon szintén anyanyelvükön végezhetik feladataikat.

Abból indulva ki, hogy a KMF-re jelentős számmal jelentkeznek olyan diákok, akik ukrán tannyelvű iskolát végeztek (többek között Ukrajna más régióiból), az intézet külön ukrán csoportokat szervez az általános tudományok tanulmányozására (például „Pedagógia”, „Pszichológia”, stb.). A gyakorlatban a következő óravezetési rendszerek is működnek: előadást az egyik, a gyakorlati órát már a másik nyelven vezetik, vagy fordítva. Ezen rendszer segítségével a diákok teljes mértékben el tudják sajátítani a tananyagot, a szakszavakat pedig államnyelven, valamint angol vagy magyar nyelven is memorizálják.

 

A főiskola alaptevékenységei 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola:

 • szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon a jelenlegi oktatási követelményeknek megfelelően „bakalavr”, „szpecialiszt” és „magiszteri” képzést folytat nappali és levelező tagozaton, továbbá különféle tanfolyamokat és átképzési kurzusokat tart és szervez, e képzési formákban ad ki diplomát, oklevelet, valamint tanúsítványt
 • magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett képzéseinek ad otthont
 • szerződések alapján gyakorlóhelyeket tart fenn vagy vesz igénybe a gyakorlati képzés céljaira
 • tudományos kutatást és szervezési munkát végez
 • népszerűsíti a nemzeti és világi kultúrát, hozzájárul az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek ismereteinek fejlesztéséhez a diákok tudatos értelmiségi létre való felkészítése érdekében
 • az oktatás és a tudományos tevékenység magas szintjének biztosítása érdekében hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápol és fejleszt
 • tankönyveket és módszertani irodalmat ad ki, taneszközfejlesztést folytat
 • tankönyveket, módszertani szakirodalmat, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, ezenkívül kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőségeket biztosít diákjai számára
 • teljesíti a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeit az alkalmazottai számára
 • feladatokat lát el az intézmény tevékenységeinek ellátásával és infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban
 • az intézmény teljes körű működésének biztosítása érdekében adminisztratív, pénzügyi, gazdasági és műszaki egységeket működtet

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola további tevékenységei

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola:

 • a főiskolai hallgatókat olyan oktatási és egyéb szolgáltatásokkal látja el, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a képzési követelményekhez és a tantervben előírt kötelezettségekhez
 • felvételi előkészítőt és egyéb képzéseket folytat
 • általános továbbképzést szervez
 • a képzéssel kapcsolatos diszciplínákban kutatást és tudományos szervezést végez, szaktanácsadó tevékenységet folytat 

 

Hallgatói létszám

A 2015/2016-os tanévben a KMF nappali tagozatos hallgatóinak száma 556, a levelezősöké 194 fő volt. A nem akkreditált képzésekben 343 fő vett részt. Így ebben a tanévben összesen 1093 diákja volt az intézménynek.

A 2015/2016-os tanévben a KMF nappali tagozatos hallgatóinak száma 629, a levelezősöké 176 fő volt. A nem akkreditált képzésekben 269 személy vett részt. Így a folyó tanévben 1074 hallgatóval számolt az intézmény.

A 2017/2018-as tanévben a diákok száma 1210: 728-an nappali tagozatos, 210-en pedig levelező tagozatos diákok. A nem akkreditált képzésekben résztvevő személyek száma 272. A felvételi szabályoknak megfelelően a folyó tanévben 84 személyt vettek fel második évfolyamra. A KMF diákjai közül 158-an fejeztek be ukrán tannyelvű iskolát Kárpátalján, Csernyivci, Zsitomir, Lemberg, Hmelnick és Vinnyica megyékben. A jelentős tanárhiány miatt az oktatási osztályok kérésére 47 nappali tagozatos diák engedélyt kapott a szabad óralátogatásra annak érdekében, hogy biztosítsák az oktatási folyamatot a megye középiskoláiban.

A nyelvtanfolyamokon (ukrán, magyar, angol, német, orosz), melyet a KMF Felnőttképzési Központja szervez, a 2017/2018-as tanévben 4498 személy vesz részt. A képzések Kárpátalja 45 pontján folynak.

 

Végzett hallgatók 

Az első végzősök 2001-ben kapták meg diplomáikat. Akkor 36-an szereztek felsőfokú végzettséget nappali tagozaton. Levelező tagozatos diákok először 2008-ban vettek át diplomát az intézményben.

2001 és 2017 között összesen 2794 hallgató szerzett állami felsőoktatási oklevelet. Közülük 1010-en „szpecialiszt”, 1732-en „bakalavr”, 6-an magiszteri, 46-an pedig „molodsij szpecialiszt” fokozatú diplomát vehettek át.

A végzősök túlnyomó többsége szülőföldjén maradt, s a helyi oktatási intézményekben dolgoznak pedagógusként. A folyó tanévben, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség adatai szerint, a KMF 731 végzőse magyar tannyelvű oktatási-nevelési intézményben helyezkedett el, viszont többen dolgoznak ukrán tannyelvű intézményekben. Az utóbbi három évben az országban kialakult nehézkes szociális és gazdasági helyzet miatt közel 300 pedagógus talált külföldön állást, többségük Magyarországon dolgozik szakmájában. A KMF végzőseinek jelentős része helyezkedett el különféle állami szerveknél, különböző szintű képviselők, polgármesterek, médiában dolgozók, vállalkozók. A KMF 112 végzőse a főiskolán tölt be különböző pozíciót.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nagy szerepet tölt be a nemzeti kisebbség megmaradásában, életszínvonalának javításában, a tudományos elit utánpótlásában. Ezenkívül nagyban hozzájárul a kárpátaljai magyar oktatási intézmények szakemberhiányának pótlásában.

 

Az intézmény szerkezeti egysége: a II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézete

A KMF Szakképzési Intézetét 2012-ben alapították, jelenleg a főiskola különálló egységeként működik, jogi személy önálló jogosultsága nélkül.

A KMF Szakképzési Intézetének fő tevékenysége a szakemberképzés, akik „molodsij szpecialiszt” fokozatú diplomát szerezhetnek a következő szakirányokban: „Óvodapedagógia”, „Szociális munka”, „Alkalmazott matematika”, „Turizmus”, „Pénzügy és számvitel”.

A II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének képzései 2014-ben indultak. Akkor szeptember 1-jén 100 diák kezdhette el a tanévet, akik Kárpátalja négy járásából érkeztek. Az oktatási folyamatot 19 tanár biztosította, köztük 5 módszerész pedagógus, 3 vezető tanár és 5 legfelsőbb kategóriával rendelkező pedagógus. A középiskolai oktatási ciklus tantételeit a megfelelő oktatási és képesítési szinttel rendelkező tanárok oktatták.

A 2015/2016-os tanévben a szakképző intézet I. és II. évfolyamán 198 diák tanult, akik Kárpátalja 7 megyéjéből érkeztek. A pedagógusok száma ekkor 32 volt.

A 2016. szeptember 1-i adatok szerint az I., II. és III. évfolyamon összesen 270 diák tanult megyénk 8 járásából, 75 iskolájából és 65 településéről. Az oktatók száma pedig 54 volt. Az öt szakirány szakmai tantárgyait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megfelelő tanszékeinek előadói oktatták. Az óvodapedagógia szak hallgatói Beregszász 6. számú óvodájában gyakorlatozhattak. A „szociális pedagógia” szakon tanuló diákok a szerződések alapján, melyet a KMF kötött az állami és nem állami intézményekkel, a beregszászi oktatási intézményekben, a beregszászi, valamint az ungvári járási szociális intézményekben végezhették gyakorlatukat. A „pénzügy és számvitel” szak diákjai állami és magánintézményekben praktikáztak.

A 2016/2017-es tanévben négy szak – óvodapedagógia, turizmus, szociális munkás, pénzügy és számvitel – akkreditálására került sor. Ebben az évben kerültek ki az első végzősök a következő szakokról: óvodapedagógia (23 diák), szociális munkás (19 diák), számvitel (4 diák). A 46 végzős közül 29-en a KMF II. évfolyamán, nappali és levelező tagozaton folytatták tanulmányaikat, 3 diák a főiskola nem akkreditált szakjain tanul tovább, 1 diák az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a többiek pedig munkába álltak.

A 2017/2018-as tanévben 327 fiatal tanul az intézmény falai között Kárpátalja 7 járásából, közülük 33 diák ukrán tannyelvű intézmény végzőse. A kollektíva jelenleg 43 pedagógusból áll.

Az intézményben különös figyelmet fordítanak az ukrán nyelv kötelező elsajátítására és más idegen nyelvek gyakorlati szintű megtanulására. Ez lehetőséget teremt a hatékony kommunikáció létrehozására, az ukrán és a világ különböző kulturális folyamataiban való részvételre. Ennek érdekében a szakképző intézet I. és II. évfolyamos hallgatóinak további képzéseket vezettek be az ukrán nyelv és irodalom ZNO-ra (külső független tesztelés) való felkészülésből, helyesírási gyakorlatból, beszédkultúrából. Az angol nyelv mélyreható elsajátítása céljából fakultatív foglalkozásokban vehetnek részt a diákok.

A Szakképző Intézet hallgatói aktívan részt vesznek a történelmi megemlékezéseken, az állam kiemelkedő alakjainak való tiszteletadásban. Immár hagyományosan tartanak tantárgyi heteket magyar, ukrán és idegen nyelvből, természeti és matematikai tudományágakból.

 

A RFKMF dolgozói létszámának statisztikai adatai 

Tanév Taná-

rok össz-

létszáma

Közülük

teljes

állásban

dolgozók

Tudo-

mányok

doktora

Közülük

teljes

állásban

dolgozók

PhD-/

kandidátusi

fokozattal

rendelkezők

Közülük

teljes

állásban

dolgozók

Docen-sek Közülük

teljes

állásban

dolgozók

Pro-fesz-

szorok

Közülük

teljes

állásban

dolgozók

1. 2010/

2011

108 88 7 2 37 30 15 11 7 3
2. 2011/

2012

105 86 7 5 33 26 15 12 7 5
3. 2012/

2013

93 75 9 6 37 28 20 14 8 5
4. 2013/

2014

112 98 10 8 48 41 16 13 8 6
5. 2014/

2015

116 102 12 10 54 46 15 11 9 7
6. 2015/

2016

132 119 11 9 55 47 15 11 9 7
7. 2016/

2017

153 137 10 8 62 55 14 11 9 7
8. 2017/

2018

187 121 19 15 68 63 15 13 18 15

 

 A főiskola mint tudományos központ. Nemzetközi együttműködések 

A Kárpátaljai Magyar Főiskola különböző tudományos alegységekkel rendelkezik. A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont történelemtudományi, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont nyelvtudományi, a 2010-ben alapított Fodor István Természettudományi Kutatóközpont pedig természettudományi kutatásokat folytat. Így az intézmény kutatóközpontként is működik. Az intézmény előadói és munkatársai szerveznek és részt vesznek különböző hazai és nemzetközi konferenciákon. A 20 év alatt a főiskola tanszékei és alegységei összesen 82 konferenciát szerveztek: 37 nemzetközit, 19 összukrajnait és 26 diákkonferenciát. A konferenciákra nagyrabecsült tudósok érkeztek az EU országaiból, Nagy-Britanniából, Kazahsztánból, Kanadából, Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiájának Földrajztudományi és Biológiai Intézetéből, Ukrajna Nemzeti Pedagógiai Tudományos Akadémiájáról, a Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetemről, az Ivan Franko Nemzeti Egyetemről, az M. P. Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetemről, az Ungvári Nemzeti Egyetemről, a Harkovi V. N. Karazin Nemzeti Egyetemről, a Munkácsi Állami Egyetemről, a Vaszil Sztefanik Kárpát-melléki Nemzeti Egyetemről, stb.

Az intézmény szoros kapcsolatban áll külföldi és ukrajnai felsőoktatási intézményekkel, tudományos központokkal, különböző szervezetekkel. Összesen 72-vel, köztük a: Sz. Kuznev Harkovi Nemzeti Egyetem, Herszoni Nemzeti Egyetem, Munkácsi Állami Egyetem, Diaszpórakutató Intézet (Kijev), Ungvári Nemzeti Egyetem, Kárpátaljai Művészeti Akadémia, Ungvári Kereskedelmi és Élelmiszer-Technológiai Szakiskola, a „Zakarpattya” munkáltatói szervezetek regionális szövetsége, Ukrán Agrártudományi Akadémia Agrárgazdasági Intézete, Szent István Egyetem (Gödöllő, Magyarország), Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, Magyarország), Selye János Egyetem (Komárom, Szlovákia), Harkovi V. N. Karazin Nemzeti Egyetem, Debreceni Tudományegyetem (Magyarország), Nyíregyházi Főiskola (Magyarország), Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiájának Archeológiai Intézete, Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetem, Sárospataki Református Teológiai Akadémia (Magyarország), M. H. Holodnij Botanikai Intézet, Lembergi Ivan Franko Nemzeti Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia), Cserkaszi Állami Technológiai Egyetem, Újvidéki Egyetem (Szerbia), Szent Atanáz Görög-katolikus Hittudományi Főiskola (Magyarország), Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye (Ukrajna, háromoldalú megállapodás), Slupski Akadémia (Lengyelország), Budapesti Corvinus Egyetem (Magyarország), Eperjesi Egyetemen (Szlovákia), stb.

A főiskola oktatóinak tevékenysége nyomán több mint 200 tankönyv, módszertani segédlet, tudományos monográfia és ismeretterjesztő kiadvány látott napvilágot, melyeket az intézmény kiadói részlege jelentetett meg. Az általunk kiadott ukrán–magyar kisszótárt (több mint 25 000 szó), magyar–ukrán kisszótárt (több mint 25 000 szó) kétszer adták ki 5000 példányszámban, s szétosztották a megye magyar tannyelvű iskoláiban.

A 2000-es évtől a diákok és tanárok publikálhatnak az intézmény saját kiadványában, az Acta Academiae Beregsasiensisben. A folyóiratban történelemtudományi, nyelv- és irodalomtudományi, pedagógiai és pszichológiai munkák jelennek meg. 2014-től jelenik meg a főiskola tudományos évkönyve, a Limes, melyben természettudományi munkákat jelentetnek meg. Mindkét kiadvány rendelkezik állami nyilvántartási igazolással és ISSN kóddal. A tudományos munkák a két kiadványban különböző – elsősorban angol, ukrán, magyar, német és orosz – nyelveken jelennek meg.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola otthont ad a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel és a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézettel közösen szervezett Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiának. Ez egy továbbképző akadémia, melyen nem csak magyar tannyelvű oktatási intézményben tanítók vehetnek részt.

A nyári akadémiára ismert hazai és külföldi előadótanárokat, tudósokat hívnak meg. A továbbképzésben részvevők a következő személyek előadásait hallhatták: Berényi Dénes, Kocsis Károly (Magyar Tudományos Akadémia), Szarka László, Kozma Tamás, Kontra István (tudományok doktorai, professzorok), Ivan Mandrik, Béla Zselicki, Volodimir Bodnar, Hennagyij Hriscsenko, Jurij Kononenko, Nyina Taraszenko (hazai professzorok és tudományos doktorok), stb.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola immáron harmadik éve vesz részt az Európai Unió ERASMUS+ oktatási, képzési, ifjúsági és sport programjában. Ennek keretein belül az intézmény oktatói és diákjai eljuthattak az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (Budapest, Magyarország), a Debreceni Tudományegyetemre (Magyarország), a Pécsi Tudományegyetemre (Magyarország), a Selye János Egyetemre (Szlovákia), a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre (Szlovákia), stb. Tudományos mobilitásra vonatkozó kétoldalú megállapodásokat írtak alá az Eötvös József Főiskolával (Baja, Magyarország), a Kodolányi János Főiskolával (Székesfehérvár, Magyarország), a Kolozsvári Magyar Egyetemmel (Románia) és a Dokuz Eylül Egyetemmel (Izmir, Törökország).

 

A főiskola mint kulturális központ 

Az intézményen belül különféle kulturális programokat szerveznek. A főiskola és a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház között született megállapodás értelmében az intézmény tanárai és diákjai minden színházszezon alkalmával 4-5 előadást kedvezményes áron tekinthetnek meg. Az intézményben színészi szakkör is működik. Az eredményes foglalkozásokat bizonyítja, hogy a diákokat számos alkalommal hívták meg előadást tartani Ukrajnán belül és az Európai Unió különböző országaiba. A főiskola kulturális rendezvények szervezésével és marketinggel foglalkozó központja rendszeresen szervez képzőművészeti tárlatokat (festészet, művészi fotó, stb.), melyeken a diákok helyi és külföldi művészek munkáival ismerkedhetnek meg.

Az intézetnek hallgatói kórusa és néptánccsoportja is van. 2004-től az intézményben zajlik a kárpátaljai felsőoktatási intézmények kórustalálkozója, amely idővel nemzetközi felsőoktatási intézmények kórustalálkozójává nőtte ki magát. 2017 tavaszán immár kilencedik alkalommal került megrendezésre 7 hazai és 5 külföldi kórustalálkozó, összesen 450 személy részvételével. A találkozó végén a kórusok együttesen adják elő a diákhimnuszt.

Rendszeressé váltak az intézmény falain belül rendezett könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, irodalmi estek, versenyek, stb. A Könyv Utóélete sorozat keretein belül a főiskolán látogatást tett Jókai Anna, Esterházy Péter, Spiró György, Konrád György, Kukorelly Endre, Békés Pál, Ugron Zsolna és mások. Emellett számos alkalommal szerveztek találkozót ukrán írókkal, költőkkel, irodalmárokkal. Például:

 • Mihajlo Mihajlovics Roskóval, F. Potusnyak irodalmi díjas íróval, nyelvtudományi kandidátussal, docenssel, Ukrajna nemzeti írószövetségének tagjával, az Ungvári Nemzeti Egyetem Román-Germán Filológia Karának dékánjával
 • Mikola Petrovics Leszjukkal, bölcsésztudományi doktorral, a Vaszil Sztefanik Kárpát-melléki Egyetem szláv nyelvtudományi tanszékének vezetőjével
 • Vaszilina Mihajlivna Kordonec költőnővel, a Beregszászi Ukrán Gimnázium ukrán nyelv és irodalom tanárával
 • Oleszja Csepeljukkal, a Huszti Bentlakásos Gimnázium ukrán nyelv és irodalom tanárával, a „Dzsereljce” iskolai irodalmi stúdió vezetőjével, a „Verhovinszka pléiade” („Верховинська плеяда”) művészeti egyesület tagjával, az „Ezüst föld debütálása” („Дебют Срібної Землi”) irodalmi díj nyertesével
 • Okszana Zabuzsko ismert kortárs ukrán írónővel.

Az intézet nagy figyelmet fordít helytörténeti ismeretek szerzésére. Évente szerveződnek szakmai és oktatási utazások a megyében és Ukrajna-szerte:

 • a Hoverla csúcsának megmászása
 • helytörténeti kirándulás Kárpátalján és a környező megyékben
 • helytörténeti kirándulás Ukrajnában
 • a Kárpátalján és a környező megyékben fellelhető nemzeti parkok és természetvédelmi területek felkeresése
 • kirándulás Lembergbe (Ivan Franko-múzeum, licsakivszki temető, Tarasz Sevcsenko Tudományos Társaság, Lembergi Ivan Franko Nemzeti Egyetem)
 • kirándulás Csernyivcibe (Oljha Kobiljanszka múzeum, Jurij Fegykovics múzeum, Csernyivci Nemzeti Színház, Csernyivci Jurij Fegykovics Nemzeti Egyetem)
 • kirándulás Drohobicsba (Drohobicsi Állami Pedagógiai Egyetem, Bruno Schulz múzeum, Ivan Franko-múzeum Nahujevics településen, „Ivan Franko útja”, Truszkavec város)
 • nyelvjárási- és folklórgyakorlat a kárpátaljai Kőrösmezőn (kirándulás a Truszkavec üdülőközpontba, a Tisza-forráshoz, a hegyi völgyekbe)
 • kirándulás Ukrajna fővárosába, Kijevbe

Megállapodás szerint az intézmény falain belül lévő szabad termekben térítésmentesen tarthatják meg rendezvényeiket az oktatási és állami intézmények, valamint Kárpátalja civil, vallási, tudományos és kulturális szervezetei. A 2016-os évben megrendezett hasonló eseményeken közel 10 ezer ember vett részt.