Звiт Ректора про професійні результати Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ за 2020/2021-й навчальний рік

Зачитано й схвалено на засіданні

Вченої ради

17 червня 2021 р.

Шановна Вчена радо!

Шановні колеги, студенти!

Пункт 5 статті 34 Закону України «Про вищу освіту» передбачає, що ректори вищих навчальних закладів щорічно зобов’язані публічно прозвітуватися про свою діяльність, а сам звіт необхідно опублікувати на сайті вишу. У нашому інституті незабаром закінчується ще один навчальний рік, тож настав час, щоби ректор виступив із річним звітом.

Перед тим, як мене обрали 27 жовтня 2020 року ректором Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II, відповідно до умов оголошеного конкурсу на заміщення вакантної посади я розробив програму, де були окреслені можливі напрями професійного росту закладу. Уже тоді, на стадії планування, заспокоєння викликав той факт, що ректор інституту знаходиться у сприятливій ситуації, адже згідно зі статутом у нашому виші функціонує дуальна модель керівництва. Відповідно президент і ректор мають добре розмежовані відповідальність та повноваження, зокрема до компетенції першого належить ухвалення стратегічних і оперативних рішень у господарській та фінансовій сферах. Кожен працівник та студент нашого закладу бачить і відчуває, що завдяки злагодженій роботі балансоутримувача та президента нашого ВНЗ, а також грантодавцям фінансове становище інституту стабільне, інфраструктура постійно оновлюється, матеріально-технічна база сучасна, умови роботи та навчання сприятливі й регулярно покращуються. Фінансовий звіт інституту – згідно з пунктом 4 статті 79 Закону України «Про вищу освіту» – можна переглянути на офіційному сайті нашого закладу. Цей документ, як, власне, й реалізовані за останні роки інфраструктурні проєкти свідчать, що нам дійсно треба концентруватися лише на фаховій роботі.

Про професійний розвиток, а також про виконану в сфері внутрішнього забезпечення якості освіти роботу я прозвітую відповідно до ухвалених 23 грудня 2020 року Вченою радою Концепції комплексного розвитку та діяльності закладу на 2021–2025 роки та Розпорядження про удосконалення внутрішнього забезпечення якості освіти. Цей стратегічний документ розроблявся на базі Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», з урахуванням статуту інституту та мети його діяльності. Розробляючи концепцію, ми взяли до уваги Болонську конвенцію, стандарти Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ESG), вимоги Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України (НАЗЯВО), а також розпорядження та нормативні акти Міністерства освіти й науки України. У концепціях комплексного розвитку та удосконалення внутрішнього забезпечення якості освіти ми сформулювали стратегічні цілі й завдання, а також визначили ті конкретні кроки, які необхідні для їх досягнення. Зауважу, що розробка, обговорення та ухвалення комплексного плану розвитку на наступні п’ять років також є досягненням цього навчального року.

У 2020–2021-му навчальному році серед пріоритетних завдань була акредитація двох магістерських програм: за спеціальностями «початкова освіта» та «англійська філологія». На жаль, тут можемо говорити тільки про частковий успіх, оскільки попри всі наші зусилля обидві освітні програми отримали акредитацію терміном усього на 1 рік, тож у наступному навчальному році перед нами стоїть те саме завдання.

У цьому навчальному році ми ініціювали інституційну акредитацію нашого закладу в Комісії з питань акредитації вищої освіти Угорщини (MAB). У разі успіху міжнародна акредитація стане для інституту значним професійним кроком уперед навіть у тому разі, якщо її результати не визнає МОН України. Перевірка якості освіти, здійснена MAB, розкриє можливі слабкі місця, може накреслити шляхи подальшого професійного розвитку та сприятиме формуванню й ефективному функціонуванню системи внутрішнього забезпечення якості освіти, яка базуватиметься на принципах ESG. Ми сподіваємося, що успішна міжнародна акредитація посилить освітні й наукові позиції інституту, збільшить престижність закладу. Вважаю, що вже сама підготовка до інституційної акредитації сприяла розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Саме тому від імені керівництва інституту хочу подякувати за роботу всім тим працівникам, які беруть участь у підготовці до акредитації, в розробці принципів і методів самооцінювання. Сама акредитація ймовірно відбудеться наступного навчального року.

У зв’язку з підготовкою до акредитації в інституті менше уваги приділили питанню відкриттю нових спеціальностей. Однак це зовсім не означає, що ми відмовилися від цих планів, тож наступного навчального року ми посилено працюватимемо над цим. Натомість розширився перелік тих неакредитованих спеціальностей, підготовку на яких ми здійснюємо разом із нашими закордонними партнерами. До тих 13 освітніх програм, які функціонували вже раніше у співпраці із 6 угорськими вищими навчальними закладами, починаючи з 2021 року, ми запустили післядипломну підготовку за спеціальністю «вчитель фізкультури» та «вчитель музики й співів». Розширився й перелік робітничих спеціальностей, які можна освоїти в Центрі професійної освіти ім. Еде Егана, заклади якого діють у селах Велика Добронь, Пийтерфолво та місті Берегово.

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про вищу освіту» заклад має забезпечити постійний моніторинг якості освіти, а також розвивати систему внутрішнього забезпечення якості освіти. У цій сфері протягом 2020–2021-го навчального року ми досягли численних успіхів.

Було створено Навчально-методичну раду. До її складу увійшли представники кафедр, гаранти та представники освітніх програм. Науково-методична робота, яка здійснюється радою, дала очевидні результати вже після першого навчального року. Рада взяла діяльну участь у розробці 19 освітніх програм закладу, в їх фаховій перевірці, сприяла затвердженню або оновленню протягом навчального року 43 таких положень, які регулюють внутрішню роботу нашого

інституту. Одним із найбільших досягнень роботи ради є те, що відтепер на кожній спеціальності є освітня програма, розроблена та затверджена відповідно до стандартів ESG та НАЗЯВО. Ці освітні програми є в публічному доступі. Це, звісно, не означає, що в наступному році ми звільнені від важливого і відповідального завдання перегляду та затвердження чинних освітніх програм: ця робота ще попереду, хоча очевидно, що необхідні професійні передумови для цього ми заклали ще в поточному навчальному році.

У цьому навчальному році було впроваджено систему рейтингового оцінювання науково-педагогічних кадрів, завдяки якій ми вже сьогодні маємо рейтингові кількісні дані про професійний розвиток та досягнення науково-педагогічних працівників інституту. Результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників інституту беруться до уваги при доборі кадрів на заміщення вакантних посад, при рекомендації на здобуття вченого звання доцента або професора, а також при присудженні відзнак інституту.

У 2020/2021-му навчальному році ЗУІ уклав нові трудові договори з ректором, директором коледжу, завідувачами кафедри та науково-педагогічними працівниками. Ці договори укладалися строком до п’яти років. Строк дії договору залежить від результатів рейтингового оцінювання конкретного викладача та від показників рівня його наукової та професійної активності. Договори містять права та обов’язки сторін. Також у них зафіксовано вимоги стосовно показників наукової та професійної активності працівників. Ми мали надію, що укладені з працівниками трудові договори стануть для них мотивуючим фактором, а результати навчального року засвідчують, що так воно відбулося й на практиці.

Спираючись на чинне законодавство, ми розробили кадрові вимоги, завдяки яким кожен може ознайомитися, які професійні та наукові вимоги ставляться до науково-педагогічних кадрів чи до осіб, які мають намір працювати в такій якості. З наступного навчального року викладати дисципліни обов’язкового і/або вибіркового блоку на освітніх рівнях «бакалавр» та «магістр» можуть тільки ті науково-педагогічні працівники, які відповідають мінімальним вимогам, затвердженим Постановою КМУ №365 від 24.03.2021 р. Крім цього, кожен науково-педагогічний працівник повинен відповідати вимогам Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого 23 березня 2021 р. Також ми зобов’язані розробити точні та зрозумілі критерії й вимоги до інших працівників інституту (наприклад, керівники структурних підрозділів, наукові співробітники, лаборанти тощо), формуючи перелік їхніх трудових прав та обов’язків.

У 2020/2021-му навчальному році було створено посаду Вченого секретаря ЗУІ, який паралельно виконує й завдання секретаря Вченої ради. Створення цієї посади дало поштовх як роботі Вченої ради, так і зростанню професійної активності викладачів. Завдяки належній підготовці засідань Вченої радим ми, наприклад, досягли того, що проєкти документів та подань, які виносяться на порядок денний, публікуються на створеній з цією метою закритій онлайн платформі за тиждень до самого засідання, де кожен член Вченої ради може висловити свої зауваження, тож сама Вчена рада функціонує як демократичний майданчик для дискусій та обговорень. Про зростання активності свідчить, що з серпня 2020 року цей форум проводить засідання щомісяця. За цей період на підставі рішень Вченої ради було видано 59 наказів.

На мою думку, професійна та методична допомога Вченого секретаря в підготовці документації для подань на вчене звання доцента й професора також сприяла тому, що у цій сфері ми так само маємо значний поступ. Адже протягом 2020/2021-го навчального року Міністерство освіти і науки України підтвердило присвоєння Вченою радою вченого звання доцента для шістьох колег (Ільдіко Орос, Аніко Берегсасі, Маріанна Леврінц, Ілона Густі, Йосип Молнар і Мирослав Стойка). Стосовно трьох колег ми чекаємо підтвердження від МОН їхніх вчених звань доцента, а для одного – вченого звання професора. Для мене велика радість, що на засіданні 17-го червня ми можемо ухвалити рішення рекомендувати присвоєння вченого звання доцента ще кільком новим колегам. Зважаючи, що в концепції розвитку, яка була затверджена Вченою радою, міститься пункт про ініціювання до кінця 2020–2021 навчального року процедури присвоєння вченого звання доцента і/або професора принаймні для 3-5 працівників, можемо стверджувати, що цю мету успішно реалізовано.

Протягом навчального року ми розробили положення про порядок проходження стажування і/або участі в академічній мобільності. Вимога про участь у стажуванні/підвищенні кваліфікації (протягом 5 років необхідно набрати 6 кредитів, тобто 180 годин) була включена в усі договори, укладені з науково-педагогічними кадрами. Паралельно з цим ми диверсифікували і демократизували можливі місця проходження стажування та навіть організували перші власні курси підвищення кваліфікації. Курси під назвою «Палітра засобів автора публікацій: типи публікацій, ідентифікатори, доступ, самостійне архівування» організував Бібліотечно-інформаційний центр «Опацої Чере Янош». Ці курси мали великий успіх.

Нам вдалося збільшити кількість викладачів, що мають науковий ступінь. Протягом навчального року 6 співробітників інституту (Ілона Лехнер, Котолін Фодор, Котолін Гнатик, Енікев Шош, Іштван Гаднадь, Корнелія Гіреш-Ласло) успішно захистили дисертації й здобули науковий ступінь доктора філософії (PhD), 1 викладач (Аніко Берегсасі) успішно габілітувалася, а Маріанна Леврінц та Ніна Пойда-Носик стали докторами наук. Ми вітаємо їх із професійними успіхами.

Працівники інституту протягом навчального року опублікували 42 наукові статті у виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз Scopus і/або Web of Science. Світ побачило 16 монографій, авторами яких є наші науково-педагогічні працівники. Крім цього, було видано понад 20 назв навчально-методичних посібників.

Значна частина викладачів отримала різноманітні премії та відзнаки:

 • Високу відзнаку Президента Угорщини Яноша Адера вручили Ілдіці Орос, Барнабашу Кейс та Степанові Черничко.
 • Лауреатом премії Офісу Прем’єр-міністра «Суспільство цінностей» стала Наталія Вароді.
 • Дюло Фодор отримав відзнаку „Pro Geographia” Угорського географічного товариства.
 • Міжнародне товариство угорської мови та культури відзначило грамотою Єлизавету Д. Молнар.
 • Роберта Бачо і Галину Щуку затверджено експертами з акредитації НАЗЯВО.
 • Габріеллі Лоскорич повторно вручили відзнаку «Гордість галузі», яка присуджується фінансовим працівникам найкращих промислових підприємств.
 • Єві Андрик, Робертові Бачо і Шандору Генці вручили відзнаку Угорської академічної ради Закарпаття «за високі наукові результати».
 • Єлизавета Барань отримала Подяку Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського за плідну наукову співпрацю.
 • Єва Андрик, Роберт Бачо, Аніко Берегсасі, Маріанна Леврінц та Андрея Певсе отримали грамоти інституту за високі результати в рейтинговому оцінюванні науково-педагогічних кадрів.

Як хороший приклад, вартий наслідування, хотів би відзначити підготовку серії науково-популярних програм „Tudománia”, реалізованої телеканалом TV21 Ужгород спільно з кафедрою біології й хімії ЗУІ та Науково-дослідним центром ім. Іштвана Фодора.

Навесні 2021 року відбулася вже 35-та Всеугорська наукова студентська конференція (OTDK), яка цьогоріч через пандемію проходила в онлайн форматі. Із  16 секцій конференції у 12 наукових галузях взяли участь і представники із Закарпаття. З-поміж викладачів нашого інституту до роботи конференції в якості членів журі були залучені 18 осіб, а ще троє виступали незалежними спостерігачами. 14 студентів нашого закладу виступили на конференції з доповідями, один із них посів друге місце, один – третє місце, а ще 3 студенти отримали окрему відзнаку. У наукових студентських конференціях, що проходили в Україні, взяли участь 4 наші студенти.

Цього навчального року ми удосконалили Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на обрання вибіркових дисциплін у ЗУІ, а також внесли зміни в Положення про визнання у Закарпатському угорському інституті імені Ф.Ракоці ІІ результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті. Зокрема, було чітко визначено, яке місце посядуть такі дисципліни в системі предметів вільного вибору, чи нараховуватимуться за них кредити, чи враховуватимуться вони при обчисленні середнього балу, які вимоги мають виконати студенти з факультативних дисциплін тощо.

Маємо досягнення і в навчально-методичній сфері, у підвищенні рівня викладання. Зокрема, вдалося ефективніше залучати до процесу підготовки й ухвалення пов’язаних із освітнім процесом рішень як викладачів інституту, так і представників студентського самоврядування (наприклад, як членів Навчально-методичної ради або Вченої ради). Представників студентства було залучено до розробки освітніх вимог та до процесу розробки й експертизи освітніх програм. До цього процесу були залучені й стейкхолдери (тобто потенційні роботодавці, представники установ, де студенти проходять практику, тощо).

У другому семестрі 2019–2020-го навчально року пандемія COVID-19 поставила перед новими, не баченими раніше викликами увесь світ, у тому числі, звичайно, і наш заклад. Проте запроваджене через карантин дистанційне навчання дало й позитивний ефект, адже сьогодні фактично кожна навчальна дисципліна має свій Google Classroom, де студенти вільно, у зручний для них час, можуть познайомитися з вимогами дисципліни, навчальним матеріалом, критеріями та способами оцінювання, можуть спроектувати власний індивідуальний графік навчання. На сайті нашого закладу доступні короткі описи навчальних предметів (силабуси), розміщено багато онлайн навчальних матеріалів, підручників, конспектів, методичних посібників. Цю позитивну практику, інспіровану пандемією, ми будемо продовжувати й надалі.

Для ухвалення продуманих рішень, забезпечення якості освіти та подальшого розвитку структурам та керівництву інституту необхідно володіти надійними та регулярно оновлюваними даними (це, зокрема, передбачено й стандартом 1.7 ESG). Відповідно, починаючи з 2020/2021-го навчального року, ми запровадили не тільки рейтингування роботи викладачів та оцінювання рівня задоволеності студентів, але й систематичний збір та аналіз даних про навчання здобувачів вищої освіти. З метою ефективної роботи системи внутрішнього забезпечення якості освіти публічною та доступною є така інформація про студентів:

 • Кількість осіб, що подала заяви до вишу, та осіб, що вступили до закладу;
 • Кількість набраних балів абітурієнтами, що вступили до вишу;
 • Показники студентів під час екзаменаційно-залікової сесії (за вітчизняної шкалою та шкалою ECTS з кожної дисципліни);
 • Частка відрахованих на кожній спеціальності;
 • Дані про академічну мобільність студентів;
 • Дані про працевлаштування випускників вишу.

Крім цього, вдалося частково оновити офіційний сайт інституту відповідно до вимог чинного законодавства. Адже такий сайт є офіційним джерелом інформації про діяльність закладу не тільки для майбутніх і теперішніх студентів, а й для всіх зацікавлених осіб та широкої громадськості.  Для цього сайт було приведено у відповідність вимогам ESG та Закону України «Про вищу освіту», щоби забезпечити відповідну публічну інформацію про нашу діяльність, очікувані результати навчання, кваліфікації, які можна здобути в закладі, про форми навчання та критерії оцінювання, про успішність здобувачів вищої освіти, а також про можливості навчання студентів та подальшого працевлаштування випускників. Крім даних стосовно студентів та освітньої програми, ми також оприлюднюємо базову інформацію про викладачів, а також найважливіші документи (як українською, так і угорською мовою), якими керується заклад у своїй роботі (статут, положення, стратегії, накази тощо). Звичайно, у цій сфері маємо ще багато роботи, адже без постійного оновлення даних, інформація, розміщена на сайті, дуже швидко застаріє.

До результатів у цифровій сфері зараховуємо і створення репозитарію на базі бібліотеки, який має власний http доступ (https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/), що надається після реєстрації через Інтернет. У цьому репозитарії регулярно розміщуються публікації, дисертації науково-педагогічних працівників закладу, а також кваліфікаційні студентські роботи. Завдяки онлайн доступу до матеріалів викладачів може покращитися індекс посилань працівників інституту, адже так ознайомитися з їхніми публікаціями буде значно легше. Крім цього, створення репозитарію допоможе боротися з плагіатом, покращити академічну доброчесність.

Нам вдалося досягти, щоби кафедри та науково-дослідні центри інституту мали єдину, центральну дослідницьку тему. Здебільшого кафедри та науково-дослідні центри обрали такі напрями дослідження, які сприяють реалізації стратегічної мети закладу та результати яких можуть бути запроваджені в освітній процес, в програми дисциплін, що викладаються в інституті. Необхідно прагнути до того,

щоби в дослідницькій роботі кафедр брали участь усі викладачі. Також потрібно сприяти залученню до дослідницьких програм талановитих студентів (наприклад, пропонуючи відповідні теми кваліфікаційних робіт).

У 2020/2021-му навчальному році ми запровадили анкетування з метою оцінювання студентами роботи викладача та вимірювання рівня задоволеності здобувачів вищої освіти. Метою онлайн анкети, яку можна заповнити буквально за 15 хвилин є те, щоби рекомендації, ініціативи або можливі проблемні ситуації студентів доходили безпосередньо до керівництва закладу, завдяки чому відкриється шлях для ініціатив не тільки з „top down”, але й з „bottom up”. Результати вимірювання рівня задоволеності студентів використовуються під час перегляду освітніх програм, з метою покращення діяльності окремих структурних підрозділів тощо. Перший досвід студентського анкетування був позитивними, чимало пропозицій здобувачів вищої освіти (наприклад, про оновлення системи вибіркових і факультативних дисциплін, про двомовний варіант положень та іншої документації) були реалізовані.

З метою забезпечення соціального захисту наших працівників ми оновили колективний договір, укладений між інститутом та трудовим колективом.

У цьому навчальному році було затверджено Положення про порядок врегулювання конфліктів та спорів (суперечок) у діяльності співробітників та здобувачів освіти ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, запущено психологічну службу, працівники якої допомагатимуть у вирішенні можливих проблем з цієї сфери. В одному з людних місць головного корпусу було встановлено скриньку скарг і пропозицій. Наразі цим каналом надійшла всього одна пропозиція, яку інститут із задоволенням реалізував, тож порушене питання було швидко вирішене.

ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ цілеспрямовано розширює мережу своїх зв’язків. Ми налагодили стратегічне партнерство із середніми навчальними закладами, установами, що займаються підтримкою талантів (наприклад, благодійний фонд «Геніус», що знову повторно пройшов акредитацію як заклад із підтримки талантів). Відповідно до суспільних та економічних потреб регіону наш Навчально-консультаційний центр організовував різноманітні курси та програми підвищення кваліфікації.

На початку 2020/21-го навчального року ми створили на базі кафедри географії й туризму туристично-інформаційний центр „Rákóczi-Tours”.

Інститут активно включається в місцеві культурні, туристичні та інші заходи міста й регіону, пропонуючи для їх проведення свою інфраструктуру, а також бере участь у різноманітних освітніх, наукових, культурних та спортивних програмах краю; наша бібліотека дає можливість доступу до класичної й сучасної інформації; а дослідницькі результати наших науково-педагогічних кадрів пропонують доступ до корисної інформації наукового змісту.

В інституті було запроваджено систему Google G Suite for Education. Домен, що використовується закладом: kmf.org.ua. Назви груп користувачів були створені таким чином, щоби в них містилися імена студентів та назви їхніх груп. Наразі це головна платформа для дистанційного навчання. Сьогодні в системі діє понад 2000 користувачів та приблизно 200 груп. Електронні скриньки, що є частиною системи, полегшують комунікацію всередині закладу, роблять передачу інформації більш ефективною.

Поряд із успіхами маємо, на жаль, і такі сфери, де попри наші плани не вдалося досягти значних результатів. Крім уже згаданої нами акредитації на 1 рік, у цьому контексті доцільно назвати:

 1. Наразі не вдалося досягти зарахування наших періодичних видань до категорії наукових фахових видань;
 2. Відкладення на наступний навчальний рік запуску вимірювання рівня компетенції студентів та рівня задоволеності викладачів;
 3. Не вистачило достатньо часу та енергії на реформування Видавничого відділу інституту, збільшення його ефективності;
 4. Хоча у порівнянні з минулим навчальним роком кількість студентів, що вступили до нашого вишу, зросла, але старт цьогорічної вступної кампанії, попри наші наміри, не вдалося зробити більш потужним та яскравим з точки зору привернення уваги, так, як це було в попередні роки;
 5. Хоча ми маємо дані про рівень відсіювання студентів, але нам не вдалося наразі з’ясувати причини цього явища та розробити відповідні заходи для зменшення цих показників;
 6. Ймовірно з цим пов’язане те, що показник відсіювання студентів, на жаль, зменшився незначною мірою: якщо на початку навчального року ми мали 941 студента на освітніх рівнях «бакалавр» і «магістр», то напередодні закінчення літньої екзаменаційної сесії цей показник знизився до 830 студентів, тобто протягом навчального року відсіялося 111 осіб (при цьому необхідно взяти до уваги, що ця цифра може зрости, адже екзаменаційна сесія ще не завершилася);
 7. У фаховому коледжі протягом року відсіялися 3 особи;
 8. Вдалося майже для всіх сфер діяльності закладу розробити положення та правила роботи, однак гармонізація цих положень, створення єдиного когерентного, студентоцентричного правового середовища ще не відбулося;
 9. Вдалося підвищити залученість студентства в роботу Вченої ради та Науково-методичної ради, але створення тісніших зв’язків із органами студентського самоврядування – завдання на ближче майбутнє;
 10. Значних перетворень зазнав сайт інституту, але питання забезпечення його функціонування, постійного «щоденного» оновлення до сьогодні не вирішене;
 11. Вдалося створити студію інституту з чудовим технічним та кадровим забезпеченням, однак наразі вплив цих модерних технічних надбань мало відчувається в освітньому процесі чи в культурному житті закладу;
 12. Пандемія, на жаль, практично унеможливила подорожі, тому академічна мобільність викладачів та студентів майже не діяла, а можливості онлайн простору вдалося реалізувати тільки частково;

У сфері міжнародного просування вищої освіти також не вдалося повною мірою скористатися можливостями технічного прогресу та діджиталізації. Закарпаття і Берегово – з точки зору як Києва, так і Будапешта – є периферією, розташованою далеко від великих науково-культурних центрів, тому якщо ми не хочемо функціонувати як провінційний заклад, то можемо наблизити світ як шляхом академічної мобільності викладачів і студентів, так і запрошуючи знаних науковців, лекторів, митців. Скориставшись засобами цифрового спілкування, що набули популярності в умовах пандемії, у майбутньому доцільно залучати до інтерактивних

 1. зустрічей, лекцій, конференцій якомога більше в минулому фактично недоступних доповідачів і лекторів, які є авторитетними та визнаними представниками певних галузей науки на міжнародному рівні;
 2. У Всеугорській науковій студентській конференції та Закарпатській науковій студентській конференції участь бере все більше студентів, але попри це нам не вдалося ефективно влитися в серію наукових студентських конференцій України.

Однак врахувавши всі аспекти, вважаю, що кількість та значення успіхів і досягнень значно перевищують менші-більші невдачі. Загалом підсумувавши результати, можна стверджувати, що протягом 2020/2021-го навчального року, частково завдяки підготовці до інституційної акредитації, нам вдалося привести систему внутрішнього забезпечення якості освіти у відповідність до стандартів ESG.

Досягнуті в 2020/2021-му навчальному році успіхи стали можливими лише завдяки спільній та злагодженій роботі, тому кожен громадянин інституту – викладачі й адміністративний персонал, технічні працівники і, звісно ж, студенти – заслуговують на подяку. Ми висловлюємо вдячність і за те, що засновник інституту та президент, тісно співпрацюючи з нашими підтримувачами, забезпечують усі необхідні для професійної роботи та розвитку умови та засоби.

Про розширення матеріально-технічної бази, реалізацію інфраструктурних проєктів, інші досягнення в цій сфері, про завдання та виклики, які ще стоять перед нами, ми регулярно отримували докладні звіти президента інституту та проректора з господарських питань, тому я зупинюся лише на кількох найважливіших моментах:

 • У цьому навчальному році відбулося значне розширення бази практики для природничих спеціальностей. ЗУІ вже віддавна планував створити високогірну науково-дослідну базу та місце для проходження польових практик. 2016 року завідувач кафедри біології та хімії, професор Іштван Буцко подарував закладу свій заміський будиночок разом із земельною ділянкою площею 1333 м2. Ділянка розташована в селі Липовець біля підніжжя гірського масиву Полонина Руна. Будиночок, який перебував у напівзруйнованому стані, був знесений, а на його місці зведена будівля, придатна для розміщення приблизно 50 осіб. Тут існує чудова можливість проходження літньої польової практики студентами кафедри географії й туризму й кафедри біології та хімії. Крім цього, високогірна науково-дослідна база є прекрасним місцем для дослідників Науково-дослідного центру ім. Іштвана Фодора, які під час тематичних польових досліджень зможуть протягом тривалішого періоду перебувати на Полонині Руні, пізнавати особливості гірського масиву та унікальні скарби місцевої природи.
 • Так само у 2020–2021-му навчальному році вдалося завершити проєкт під назвою «Низовинна база та лісова школа для польових практик у селі Велика Добронь». У 2016 році на території Великодобронського загальнозоологічного заказника інститутом було придбано будівлю колишнього лісництва. Лісничівка та прилеглі будівлі були зведені ще в 1960-х роках. На початку 2000-х років комплекс будівель було частково відремонтовано. Після завершення реконструкції та облаштування будівлі об’єкт функціонуватиме як освітній, науковий центр та центр дозвілля. Після облаштування прилеглої території у будинку лісника зможе функціонувати дослідна база та парк розваг, контактний зоопарк, спортивна база тощо. Завдяки цьому проєкту базу для проходження практики отримали не тільки студенти спеціальностей «біологія» та «географія», але й завдяки організованим для учнів загальноосвітніх закладів літнім таборам студенти спеціальностей «середня освіта» отримають можливість узяти участь у педагогічній практиці.
 • Важливим інфраструктурним проєктом у цьому навчальному році стало подальше розширення Ботанічного саду ім. Йосипа Сікури та дослідницької бази й лабораторії на його основі у Великих Берегах.
 • Зведення службових квартир для викладачів. З метою покращення соціального становища працівників закладу, для більш активної участі в міжнародних освітніх процесах, а також з метою запрошення авторитетних гостей з України в Берегово важливою для нас була реалізація програми гостьового та службового житла. На кінець навчального року було завершено 14 службових квартир, конкурс на їх заселення вже оголошений.
 • Наближається до завершення і за нашими планами вже наступного навчального року буде готова після повної реконструкції до використання будівля колишньої ЗОШ №2, де ми плануємо розмістити фаховий коледж.
 • Плануємо у вересні запустити берегівський дитсадок Центру ім. Катерини П. Франгепан, заснованого інститутом. Сюди в першу чергу прийматимуться діти наших працівників та студентів.

Насамкінець дозвольте ще раз висловити усім подяку за нелегку роботу протягом усього навчального року. Я вдячний за вашу готовність до співпраці та за активність, а також бажаю усім нам, щоби наступний навчальний рік був набагато кращим, результативнішим та успішним. Але для цього ми й надалі розраховуємо на Вас. Адже роботи й завдань вистачатиме й у наступному році, це я обіцяю.

 

Берегово, 17 червня 2021 р.

Степан Черничко

  Ця стаття також доступна наступними мовами:

 • Magyar