Барань Єлизавета Балажівна

доцент;
доктор філософії з галузі мовознавство, доцент
Відділення української філології

Сфера наукових зацікавлень

проблеми українсько-угорських міжмовних контактів, українська та угорська лексикографія, засоби покращення викладання української мови в школах з мовами національних меншин, історія української лінгвоукраїністики в Угорщині

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Gazdag Vilmos, Bárány Erzsébet: Benedek Gergely Komlóska ruszin nyelvjárása. In: Studia Slavica Hungarica 67 (2023) https://doi.org/10.1556/060.2023.00115
 2. Барань Є., Барань А. Філологічні осягнення Іштвана Удварі. In: Slavia. Časopis pro Slovanskou filologii 90 (2021): 355–363.
 3. Bárány Erzsébet, Szilágyi László: Vašíček Michal Dynamika jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2020. 413 p. Vašíček Michal Chrestomatie jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2020. 271 p. In: Studia Slavica Hungarica 66 (2021): 465–468.
 4. Bárány Erzsébet, Gazdag Vilmos Itt minden a pénz körül forog. Берегсасі Аніко – Черничко Степан Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Pénz és (nyelv)politika. А nyelvpolitika vizuális konstrukciója a bankjegyeken a mai Kárpátalja területén. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 120 lap. In: Magyar Nyelvőr 145 (2021): 275–277.
 5. Барань Є. З історії лінгвоукраїністики в Угорщині (мовознавча діяльність Ласлова Чопея). In: Studia Slavica Hungarica 66 (2020): 1–13.
 6. Барань А., Барань Є. Іштван Ковтюк (1934–2020). In: Studia Slavica Hungarica 65 (2020): 471–473.
 7. Bárányné Komári Erzsébet, Gazdag Vilmos Búcsú Kótyuk Istvántól (1934-2020) Magyar Nyelv 116/4 (2020). 495-49.
 8. Ilona Huszti, István Csernicskó, Erzsébet Bárány, Bilingualeducation: thebestsolutionforHungarians in Ukraine? // Compare: A Journal of Comparative and International Education. 2019. 1–8.
 9. Барань Єлизавета, Еміль Балецький – дослідник закарпатських українських говорів (другий етап наукової діяльності). До 100-річчя від дня народження. // Studia Slavica Academiae Scientiarium Hungaricae 64 (2019). 13–26.
 10. Барань Єлизавета, ШандорМокань (1932–2010). // Studia Slavica Academiae Scientiarium Hungaricae 64 (2019). 248–250.
 11. Барань Єлизавета, Наталя Хобзей (1964–2018). // Studia Slavica Academiae Scientiarium Hungaricae 64 (2019). 241–242.
 12.  Барань Є., Шандор Бонкало – дослідник української мови, діалектології та літератури. // Studia Slavica Academiae Scientiarium Hungaricae 63/1, 2018. С. 9–18.

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1.  Нuszti Ilona, Lechner Ilona, Bárány Erzsébet, Fábián Márta Quaranteaching at a Transcarpathian Higher Educational Establisment: student views. // Балдинюк О.Д., Гамандій Д.О. (ред.) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету №3 (2022): 70–80.
 2. Барань Єлизавета, Берегсасі Аніко, Газдаг Вільмош Значення і роль спадщини Іштвана Ковтюка в закарпатській мовознавчій науці та угорськомовній освіті. // Філологічний часопис. С. Шуляк (гол. ред.). Уманський державний університет ім. Павла Тичини. Вип. 2 (20). Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 169–177.
 3. Bárány Erzsébet, Beregszászi Anikó, Dudics Katalin, Gazdag Vilmos A kárpátaljai magyar nyelvhasználat regionális jegyeiről és az ezekhez fűződő beszélői attitűdökről. Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / Гол. ред. Л. В. Шитик. Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2022. Вип. 33. С. 47–59.
 4. Густі І., Барань Є., Лехнер І., Фабіян М. Особливості викладання мов у період карантину в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ (результати анкетного опитування й інтерв’ювання). // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 36. 2022. 90–102.
 5. Барань Є., Дудич-Лакатош К. Tóth Péter: Nyelvjárási és tudománytörténeti tanulmányok. Szombathely, Savaria University Press, 2021. 200 lap [Пейтер Товт. Статті з дослідження говорів та історії діалектології.] Szombathely, Savaria University Press, 2021. 200 p. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / гол. ред. Є. Б. Барань. Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2022. Вип. 34. 150–154.
 6. Фабіян М., Густі І., Барань Є., Лехнер І. Distance language learning as school learners perceive it. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 35 (2021). 31–42.
 7. Lechner, I., Huszti, I., Bárány, E., Fábián, M. (2022). Motivierungsstrategien zum Fremdsprachenlernen im Tertiärbereich während der Pandemie. // Іноземні мови 28(1), 29-34.
 8. Густі І., Барань Є., Лехнер І., Фабіян М. Навчання мов у період карантину в Закарпатському угорському інституті ім. Ф. Ракоці ІІ. In: Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія педагогіка та психологія. Том 34. Київ, 2021. 83–101.
 9. Барань Є., Барань А. Вплив будапештської славістичної школи на формування наукового світогляду закарпатських студентів (перша половина 40-х років ХХ ст.). In: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск 1 (45). Ужгород, 2021. 65–73.
 10. Фабіян М., Густі І., Барань Є., Лехнер І. Distance language learning as school learners perceive it. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 35 (2021). 31–42.
 11. Барань Є., Польська мова як посередник проникнення гунґаризмів в українську мову. // Українська полоністика. Ukraińska Polinistika. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2020. – Вип. 18. 3–12.
 12. Барань Є., Барань А. Внесок Іштвана Удварі в реабілітацію наукової спадщини Антонія Годинки. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 364–378.
 13. Барань Є., Газдаг В. Іштван Ньомаркаї (1937–2020) – гідний представник угорської мовознавчої славістики. // Українська полоністика. Ukraińska Polinistika. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2020. – Вип. 18. 56–57.
 14. Барань А., Барань Є. Лінгвоукраїністика в науковому доробку угорських мовознавців (на матеріалі праць Шандора (Олександра) Бонкала. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / гол. ред. Є. Б. Барань. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2020. Вип. 30. 13–22.
 15. Барань Є. Еміль Балецький – дослідник української мови (до 100-річчя від дня народження). // Українська мова 2018/4. 150–161.

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Барань Єлизавета: Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки: мовна інтерференція і мовознавчі контакти. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 312 с. (25,2 д.а.) ISBN 978-617-8046-09-5

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Bárány Erzsébet, Gazdag Vilmos Szemelvények az ukrán–magyar és magyar–ukrán kétnyelvűség-kölcsönszókutatás XX. századi történetéből. In: Nagy Sándor István, Zachar Viktor (szerk.) Új kihívások, új módszerek: Filológia egy változó világban. Budapest: MTA Modern Filológiai Társaság, 2023. 31–43 (Nyomárkay István-emléksorozat; 3.)
 2. Huszti, I., Lechner, I. Bárány, E., & Fábián, M. (2023). Nyelvelsajátítás a digitális munkarendben a felsőoktatásban (Az elmúlt tanév tanulságai). In Á. Albert, J. Bóna, G. D. Borbás, R. Brdar-Szabó, K. Csizér, & Zs. Vladár (szerk.), Fejezetek az alkalmazott nyelvészet területéről. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 3. Lechner, I., Fábián, M., Bárány, E., Huszti, I. Távoktatási sajátosságok a felsőoktatásban. // E. K. Nagy, T. Egri & M. J. Gácsi (Eds.), „Értékteremtés – Kihívások a Pedagógiában, Gyógypedagógiában és a Tanárképzésben”. Tanulmánykötet a XIII. Országos Taní-Tani Konferenciáról, 2022. február 4. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó. 2022. 431–440.
 4. Барань Є., Газдаг В. Наслідки українсько-угорської міжмовної інтерференції (на основі творів художньої літератури). // Балла Е., Штефуца В., Барань Є. (ред.) Україністика в Угорщині та поза її межами ІІ. Матеріали міжнародної наукової конференції 26–27 листопада 2021 року. – Balla Evelina, Stefuca Viktória, Bárány Erzsébet (szerk.) Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon II. címmel 2021. november 26–27-én a Nyíregyházi Egyetemen megrendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásainak anyagai. Ніредьгазький університет, кафедра української мови і культури. Nyíregyházi Egyetem Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék. Csepeli Ukrán Önkormányzat Printpix Nyomda, 2022. 17–35. ISBN 978-615-01-6929-3
 5. Bárány Erzsébet, Fábián Márta, Lechner Ilona, Huszti Ilona A 2020. évi tavaszi és őszi távoktatás a Rákóczi-főiskolán: tapasztalatok, vélemények, tanulságok. In: Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Tóth-Orosz Enikő (szerk.) Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Törökbálint: Termini Egyesület, 2022. 135–151.
 6. Bárány Erzsébet, Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos Pista bácsi szárnyai alatt. Kótyuk István munkásságának jelentősége és szerepe a kárpátaljai magyar tudományosságban és anyanyelvi nevelésben. In: Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Tóth-Orosz Enikő (szerk.) Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Törökbálint: Termini Egyesület, 2022. 179–185.
 7. Bárány Erzsébet, A budapesti szlavisztikai iskola hatása a Kárpátaljáról érkezett hallgatók tudományos világlátására a XX. század 40-es éveinek első felében. In: Nagy Sándor István (szerk.) A nyelvtudomány aktuális kérdései. Tanulmányok Nyomárkay István emlékére. Budapest: MTA Modern Filológiai Társaság, 2021. 85–96.
 8. Huszti Ilona, Fábián Márta, Lechner Ilona, Bárány Erzsébet Assessing Language Learners’ knowledge and performance during Covid-19. In: Central European Journal of Educational Recearch. Vol 3 (2) 2021. 38–46.
 9. Huszti, I., Fábián, M., Lechner, I., Bárány, E., & Kacsur, A. Language teaching and learning in tertiary education in the time of a pandemic. In D. Shaffer, & J. Kimball (Eds.), Re-envisioning ELT altogether, all together. Proceedings of the 28th Korea TESOL International Conference, 2021 pp. 73-84. Seoul: Korea TESOL.
 10. Барань Є., Газдаг В., Українсько-угорські й угорсько-українські термінологічні словники на Закарпатті. // Hungaro-Ruthenica IX. Kocsis Mihály (szerk.) – Кочіш М. (ред.). Сеґед – Szeged, 2021. 27–34.