Сфера наукових зацікавлень

особливості впровадження НУШ, компетентнісний підхід до навчання, корекційна педагогіка

Публікації

Монографії:

  1. Чичук А. П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в США і Великій Британії: теоретико-методичні засади. Монографія. Хмельницький: Термінова поліграфія. (2018). 465
  2. Web of Science. Чичук, А. П, & Кучай, Т. П. (2017). Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні. Наука і освіта. Серія: Педагогіка, 2/СХХХХХV, 126–133.

Web of Science:

Kuchai, O., Hrechanyk, N., Pluhina, A., Chychuk, A., Biriuk, L., & Shevchuk I. (2022). World Experience in the Use of Multimedia Technologies and the Formation of Information Culture of the Future Primary School Teacher. Світовий досвід використання мультимедійних технологій та формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(3), 760-768. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.3.100

Oseredchuk, O., Drachuk, I., Teslenko, V., Ushnevych, S., Dushechkina, N., Kubitskyi, S., & Сhychuk, A. (2022). New Approaches to Quality Monitoring of Higher Education in the Process of Distance Learning. Нові підходи до моніторингу якості вищої освіти в процесі дистанційного навчання IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(7), 35-42. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.5

Yakymenko, S., Sichkar, S., Denysiuk, I., Shapochka, K., Torchynska, T., Teslenko, S., & Chychuk, A. (2022). Communication Training of Specialists Using Multimedia Technologies in the Cross-Cultural Space.( Комунікаційна підготовка фахівців з використанням мультимедійних технологій у крос-культурному просторі) IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 439-446. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.57 http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220957.pdf

Puhach, S., Avramenko, K., Michalchenko, N. ., Chychuk, A., Kuchai, O., & Demchenko, I. (2021). Formation of Specialists’ Legal Competence in the System of Life Long Education Формування юридичної компетентності спеціалістів у системі життєдіяльності  Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(4), 91-112. https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/472

Chychuk, A., Zorochkina, T., Yachmenyk, M., Kyrylenko, N., Kumeda О., & Mougel, D. (2021). Innovative technologies for the implementation of educational activities in higher education institutions . Laplage in Journal, 7(3A), p.370-377. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1416p.370-377

Chagovets A., Chychuk A., Bida O., Kuchai O., Salnyk I., Poliakova I: Formation of Motivation for Professional Communication among Future Specialists of Pedagogical Education Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 12, Issue 1 (2020): 20–38. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2212

 

Посібники:

  1. Чичук А. П. Фактори високої продуктивності педагогічної діяльності вчителів США та Великої Британії. Черкаси: Чабаненко Ю. А. (2016). 211с.
  2. Чичук А. П. Словник педагогічних термінів з проблеми підготовки вчителів початкової школи у США і Великій Британії. Черкаси: Чабаненко Ю. А. (2016). 187с.
  3. Чичук А. П. Теоретичні засади становлення й розвитку вищої освіти у США і Великій Британії : навчальний посібник. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 150 с.
  4. Хрестоматія з природознавства для 3 класу початкової школи : навчальний посібник / О.А. Біда, А.П. Чичук, О.В. Кучай, Т.П. Кучай. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 196 с.
  5. Чичук А. П. Система управління вищою професійною освітою у США і Великій Британії : навчальний посібник. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 127 с.
  6. Чичук А. П. Модернізація системи освіти США і Великої Британії на початку ХХІ століття: навчальний посібник. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 95 с.
  7. Чичук А.П. Теоретико-методична підготовка вчителів початкової школи у Великій Британії і США: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 165 с.
  8. Чичук А.П. Порівняльний аналіз тенденцій підготовки вчителів початкової школи в університетах США, Великої Британії та України : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 100 с.

Публікації у фахових виданнях:

 Орос Ільдіко Імріївна, Чичук Антоніна Петрівна, Гуттерер Єва Войтехівна. Роль змішаного навчання при підготовці фахівців. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький : Видавництво «Код». 2023. 46-50

Кучай Т. П., Шовш К. С., Чичук А. П., Гаврилюк І. Ю., Зорочкіна Т. С., Орбан І. К. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 68. 114-123

Bida, O., Kuczaj, O., & Czyczuk A. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój edukacji. Annales: pedagogia-psychologia, 35(1). 33-43. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.1.33-43 (закордонне видання)

Кучай Тетяна, Мукан Наталя, Опачко Магдалина, Кучай Олександр, Чичук Антоніна. Проєктна компетентність – один із найважливіших орієнтирів у системі підготовки фахівців. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 10 (114).  140-147

Біда О., Чичук А., Кучай О., Гончарук В., Кучай Т. (2022). Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С.19-25

Зорочкіна Тетяна Сергіївна, Чичук Антоніна Петрівна, Рокосовик Наталія Василівна. Підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до впровадження інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому просторі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 207.18-22

 БІДА Олена Анатоліївна, ОРОС Ільдіко Імріївна, ЧИЧУК Антоніна Петрівна. Формування усвідомленого батьківства молоді. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 203. С. 8-11

Кузьмінський А., Чичук А., Кучай О / Підготовка вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації здоров’язбережувальних технологій засобами фізичної культури у процесі навчання у закладі вищої освіти/. Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 199. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 36–42 

Кузьмінський А. І., Кучай О. В., Біда О. А., Чичук А. П., Сігетій І. П., Кучай Т. П. // Дистанційне навчання в підготовці фахівців у закладах вищої освіти / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С.50-58

О. А. Біда, Т. С. Зорочкіна, І. І. Орос, О. В. Кучай, А. П. Чичук, Т. П. Кучай / Формування екологічної культури фахівців // Академічні студії. Серія «Педагогіка», Видавничий дім «Гельветика» Вип. 3, Ч. 2, 2021. С. 3-10

Біда О. Орос І, Чичук А, Гончарук В / Складові підприємницької компетентності майбутніх педагогів // Acta paedagogika volynienses, 4, 2021. С. 28–33

Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н, Біда О. Періоди розвитку вищої педагогічної освіти в США. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. – Випуск 68. – С.116-122

Біда О., Орос І., Чичук А., Гончарук В. Зміст та сутність поняття усвідомленого батьківства. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. – С.82-87

Біда О., Орос І., Чичук А. / Формування лідерських якостей як важливого фактору успішності професійної діяльності фахівців / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 196. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–14

Біда О., Орос І., Чичук А. / Зміст та сутність поняття «лідерство» / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 197. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 17–21

Біда О. А., Зорочкіна Т. С., Чичук А. П., Орос І. Особливості роботи учителів початкової школи з учнями в міжкультурному просторі Закарпаття / HUMANITARIAN STUDIOS: PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY (Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія ) Міжнародний науковий журнал. Випуск 13 (1) 2022 С 16-24 https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.01 

Chychuk, A., Zorochkina, T., Yachmenyk, M., Kyrylenko, N., Kumeda О., & Mougel, D. . (2021). Innovative technologies for the implementation of educational activities in higher education institutions. Laplage in Journal, 7(3A), p.370-377. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1416p.370-377 (закордонне видання)

Мукан Наталія, Сулим Володимир, Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Позиція іноземної мови в освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. Випуск 9 (103) (2020: 380-385.

Кузьмінський Анатолій, Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Дзямко Вікторія: Розробка перспективних напрямів розвитку освіти України: цивілізаційні зміни. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 57 (2020): 174 – 181.

Кузьмінський Анатолій, Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр: Інформаційне забезпечення педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 56 (2020): 78-90.

Біда Олена, Кузьмінський Анатолій, Чичук Антоніна: Педагогічна культура майбутніх магістрів. Наукові записки КДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 190 (2020): 10–15.

Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Кучай Тетяна: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній діяльності студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 8 (102) (2020): 201-207.

Кучай Тетяна, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія, Греба Ільдіко, Череп’яна Вікторія: Формування в особистості свідомого, ціннісного ставлення до навколишнього середовища, праці, світосприйняття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (104) (2020): 357-364.

Кучай Тетяна, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія Гончарук Віталій: Світогляд та світосприйняття у дітей 5-8 років. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 9 (103) (2020): 375-383.

Біда Олена, Кучай Тетяна, Чичук Антоніна: Підготовка майбутніх учителів до екологічної освіти учнів. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Випуск 6 (93) (2019): 42–54.

Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Англомовна освіта учнів початкової школи – необхідність сьогодення. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Випуск 11 (395). (2019): 27–31.

Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Формування інформаційної культури майбутніх фахівців у Франції і Великій Британії. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал (Луцьк) .СНУ імені Лесі Українки. Випуск 3 (14). (2019): 10–14.

Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр: Стан дослідженості проблеми розвитку інтелекту й обдарованості у дітей дошкільного віку у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Гірська школа Українських Карпат, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Випуск 20 (2019: 5–11.

Чичук А. П. Випереджувальний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи та дошкільної освіти в Україні на основі творчого використання прогресивних ідей американського та британського досвіду. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, Випуск 166, (2018). 149–152.

Чичук А. П. Концепції підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у США і Великій Британії. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія, Випуск 291, (2018). 349–354.

Чичук А. П. Порівняльний аналіз стану підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах Великої Британії та України (на прикладі навчальних планів і програм напряму підготовки «Початкова освіта»). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, Випуск 161, (2018). 167–171.

Чичук А. П. Порівняльний аналіз тенденцій підготовки вчителів початкової школи в університетах США, Великої Британії та України. Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания, Випуск 1, (2018). 32–36.

Chychuk, А. Providing retraining and advancement training for primary/elementary school teachers at the state level in Great Britain and the USA. Comparative Professional Pedagogy, Випуск 7 (1), (2017). 53–58.

Чичук А. П. Особливості професійної підготовки учителів початкової школи у вищих навчальних закладах США. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія», Випуск 277, (2017). 302–308.

Чичук А. П. Підготовка кадрів для системи підвищення кваліфікації учителів початкової школи у Великій Британії та США. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, Випуск 4 (59), (2017). 538–541.