Ганусич Вероніка Олександрівна

доцент кафедри обліку і аудиту;
кандидат економічних наук , доцент
Кафедра обліку і аудиту

Сфера наукових зацікавлень

- екологічний облік; - економічний аналіз, аналіз господарської діяльності, інвестиційних аналіз; - фінансова та нефінансова звітність підприємств.

Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

 

Публікації у виданнях, що індексуються Scopus і WoS

 1. Poyda-Nosyk, N. ., Borkovska, V. ., Bacho, R. ., Loskorikh, G. ., Hanusych, V. ., & Cherkes, R. . (2023). The role of digitalization of transfer pricing in the company’s management accounting system . International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting17(1), 176–185. https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i1.1096

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1.  Ганусич В.О., Шеверя Я.В. Визначення змісту та місця екологічного обліку в системі управління сталим розвитком / Я. В. Шеверя, В.О. Ганусич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – Ужгород, 2019. – Випуск 1 (53), с. 207-211, URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/164438, «фахове видання»
 2. Ганусич В.О. Визначення екологічної діяльності в бухгалтерському обліку та механізми стимулювання // Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. – Причорноморський науково-дослідницький інститут економіки та інновацій. – Видавничий дім “Гельветика”. – 2021. – Випуск 68, с. 83-87. – DOI https://doi.org./10.32843/bses.68-12 «фахове видання»
 3.  Шеверя Я.В., Даньків Й.Я., Ганусич В.О. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття стратегічних рішень: проблеми і перспективи розвитку в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – Ужгород, 2021. – Випуск 2 (58), с. 71-81, URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/250815, «фахове видання»
 4.  Ганусич В., Шеверя Я. Організація обліку екологічних витрат / Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(1). 2023. DOI https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-4. – https://man.org.ua/nv/index.php/about/article/view/32 «фахове видання»
 5. Ганусич В. Розкриття екологічного капіталу в інтегрованій звітності / Облік і фінанси, 1(99), 2023. – с. 26-30. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-1(99)-26-30. – https://afj.org.ua/ua/article/965/«фахове видання»

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. Ганусич В.О. Екологічна складова облікових процесів // Scientific and pedagogic internship «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management» : Internship proceedings, January 20 – 31, 2021. Kielce, Poland: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, 2021. p. 28-31

Монографії, розділи у монографіях:

 1. Ганусич В.О. Екологічний облік як функція управління еколого-економічним розвитком // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: монографія / за ред. д.е.н., проф. Г.М. Колісник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2021. 274 с. ( С. 27-38.) – 0,81 друк. арк.
 2. Ганусич В.О. Аналіз ролі інфраструктури в інституційному середовищі //  Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності, оподаткування і консалтингу в Україні: монографія / за ред. д.е.н., проф. Г.М. Колісник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2022. 310 с. ( С. 220-250.) – 1,38 друк. арк.

Інші публікації:

 1. Ганусич В.О. Екологічні витрати та екологічна амортизація/ В.О. Ганусич // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019 р.). – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. – с. 158-160.
 2. Ганусич В.О. Завдання, інструменти, предмет та об’єкти екологічного обліку / В.О. Ганусич // Збірник матеріалів міжнародної наукової економічної конференції “Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів”, що відбулася 17-18 травня 2019 р. у м. Берегове. – Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, – Берегове, 2019. – с. 96-98.
 3. Ганусич В.О. Об’єкти екологічного обліку на макро- та мікрорівні / В.О. Ганусич, Я.В. Шеверя // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, 24-26 жовтня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – C. 46-47.
 4. Ганусич В.О. Регіональний екологічний облік / В.О. Ганусич // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. – C. 20-21.
 5. Ганусич В.О. Функції екологічних витрат / В.О. Ганусич // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2021 р.) – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. – с. 44-46
 6. Ганусич В.О. Екологічна складова облікових процесів // Scientific and pedagogic internship «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management» : Internship proceedings, January 20 – 31, 2021. Kielce, Poland: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, 2021. p. 28-31
 7. Ганусич В.О. Механізми стимулювання і оптимізації екологічних витрат / В.О. Ганусич // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – с. 174-177
 8. Ганусич В., Шеверя Я. Облік екологічних витрат у туризмі та їх вплив на процес ціноутворення / Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – с. 78-80. – 0,2 друк. арк
 9. Hanusych V., Markush N. Tárgyi eszközök számvitele ukrajna nemzeti számviteli standardjai és a nemzetközi számviteli standardok alapján// The latest implementation of technologies in education. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Munich, Germany 2022. Pp. 57-59.
 10. URL: https://eu-conf.com/ua/events/the-latest-implementation-of-technologies-in-education/
 11. Ганусич В. Аналіз ESG рейтингу компанії / Acta Academiae  Beregsasiensis.Economics. – Берегове, 2022. – Випуск 2, с. 257-265 DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-2-257-265
 12. Ганусич В. Проблеми оцінки екологічного капіталу в інтегрованій звітності / Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України (в умовах воєнного стану та поствоєнний період): Матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-12 листопада 2022 року). — Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2022. — 97-98с.
 13. Hanusych V., Solnoki P. Az infláció és a munkanélküliség között lévő kapcsolat elméleti aspektusai. Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference. Paris, France. Pp. 55-57. URL: https://eu-conf.com/events/integration-of-scientific-solutions-and-methods-into-practice/

Загальна інформація

Загальні відомості про викладача:

Освіта:

2001, Ужгородський національний університет
Спеціальність «Облік і аудит»
Кваліфікація : магістр економіки

Наукові ступені:

Ступінь: кандидат економічних наук
2006, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,
Спеціальність: 08.06.04. – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
Тема дисертації: «Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі»
2012, отримання вченого звання доцента кафедри обліку і аудиту на підставі рішення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

 1. Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/
 2. Виконавець науково-дослідної теми кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет», державний реєстраційний номер: 0119U100735, «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції», назва індивідуальної теми: Екологічний облік в контексті сталого розвитку.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член ВГО “Асоціація платників податків України”.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. У період з 20-31 січня 2021 року проходила науково-педагогічне стажування на тему: “Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” в обсязі 6 кредитів ECTS (180 годин) в м. Кельце, Республіка Польща.
 2. У період з 01 лютого 2021 р. по 12 березня 2021 р проходила підвищення кваліфікації у формі стажування у Вищому навчальному закладі “Національна академія управління”, тема: “Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції”, загальний обсяг програми: 180 год./6 кредити ECTS (довідка № 06-21/74 від 15.03.2021 р.).
 3. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина) протягом 26.06.2023-30.06.2023 р.
  Підвищення кваліфікації за рахунок участі у програмах неформальної освіти за професійним спрямуванням,:
  1. Курс «Академічна доброчесність в університеті», 21 листопада 2022 р. Сертифікат 082921, 3.00 години, 0,1 кредит
  2. Цифрограм для вчителів, 25 грудня 2022, #D0000847268, рівень Високий
  3. Курс «AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting», сертифікат, 14 квітня 2023, 1.5 кредита.
  4. Курс «Нефінансова звітність», 28 Квітня, 2023, Сертифікат #: 11711-168-266-9813 /
  5. Програма віртуальної мобільності «НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ЄС-Україна ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ЦСР» в рамках реалізації проєкту Жана Моне Еразмус, сертифікат, 19.04.2023-24.05.2023, 1 кредит

Інші здобутки (за останні 5 років):

 1. Член журі XV Закарпатської наукової студентської конференції, організованої Закарпатським угорським інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ та  Благодійним фондом “Геніус”, 2021 р.
 2. Член журі XVІ Закарпатської наукової студентської конференції, організованої Закарпатським угорським інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ та  Благодійним фондом “Геніус”, 2022 р.
 3. Член журі всеугорської 39-ї  Державної наукової студентської конференції, Університет Я.Шейє, м. Комарно, Словаччина, 2023 р

Досвід роботи за спеціальністю:

Стаж роботи головним бухгалтером – 7 років.

З 2007 року є Фізичною особою-підприємцем.