Сфера наукових зацікавлень
бухгалтерський облік, фінансова звітність, економічний аналіз, екологічний облік
Публікації

Основні публікації:

 1. Ганусич В.О. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: сучасний погляд. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 300 с. ( С. 179-192.)
 2. Ганусич В.О., Гурська І.В. Облік дебіторської заборгованості: управлінський та організаційний аспекти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2016. Випуск 1 (47) C.441-445.
 3. Шеверя Я.В., Ганусич В.О. Формування показників звіту про фінансові результати (сукупні доходи) для управління: організаційно-методичні підходи. Інфраструктура ринку, 2017. № 7. URL: http: // www. market-infr.od.ua/uk/7-2017
 4. Ганусич В.О., Шеверя Я.В. Проблеми вартісного виміру процесів природокористування в економічній теорії та бухгалтерському обліку. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 16. C. 883-887. URL: http://economyandsociety.in.ua/
 5. Ганусич В.О., Шеверя Я.В. Визначення змісту та місця екологічного обліку в системі управління сталим розвитком. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2019. Випуск 1 (53), C. 207-211.
 6. Ганусич В.О., Шеверя Я.В., Вереш Є.Й. Роль фінансової звітності в інституційному середовищі. Виклики та перспективи економічного розвитку в умовах міжнародного співробітництва: європейський досвід : абстракти міжнародної наукової конференції у м. Берегове, 6-7 травня 2016 р. C. 63-65.
 7. Sheverya Y., Ganysuch V. Prospects for the modernization of financial reporting in Ukraine. International Scientific Conference: “Development of social and economic systems in a global competitive environment” (February 26, 2016). Chisinau, Republic Moldova, 2016. P. 228-230.
 8. Ганусич В.О. Закон збереження вартості: вплив на методологію обліку. Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції”. м. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 21 квітня 2017 р. C. 41-43.
 9. Ганусич В.О. Екологічна складова облікового забезпечення процесу сталого розвитку. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці : тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.).  Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. C. 23-25.
 10. Ганусич В.О. Екологічні активи як об’єкти бухгалтерського обліку. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Васильовича Сопка; 7 грудня 2018 р. – К.: КНЕУ, 2018. К.: КТ «Забєліна-Фільковська Т. С. і компанія Київська нотна фабрика», C. 20-22.
 11. Ганусич В.О. Екологічні витрати та екологічна амортизація. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019 р.). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. C. 158-160.
 12. Ганусич В.О. Завдання, інструменти, предмет та об’єкти екологічного обліку. Збірник матеріалів міжнародної наукової економічної конференції “Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів“, що відбулася 17-18 травня 2019 р. у м. Берегове. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Берегове, 2019. C. 96-98.
 13. Ганусич В.О. Об’єкти екологічного обліку на макро- та мікрорівні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства“, 24-26 жовтня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. C. 46-47.
 14. Ганусич В.О. Регіональний екологічний облік. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. C. 20-21.

Підвищення кваліфікації: Науково-педагогічне стажування: “Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління” за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в м. Кельце, Республіка Польща (2021 р.); Підвищення кваліфікації у формі стажування у Вищому навчальному закладі “Національна академія управління”, тема: “Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції” (2021 р.).