Кузьмінський Анатолій Іванович

професор;
доктор педагогічних наук, професор
Кафедра педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти

Сфера наукових зацікавлень

історія педагогіки, проблеми впровадження НУШ, неперервна освіта, компетентності вчителя НУШ

Публікації

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Kuzminskyi A. I., Bida O. A., Kuchai O. B., Yezhova O. V., Kuchai T. P.  Іnformation Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263 – 279.

PRIMARY SCHOOL TEACHER’S  SOCLAL COMPETENCE IN THE POSTGRADUATE  EDUCATION (Соціальна компетентність учителя початкової школи в системі  післядипломної освіти) Olena Volodymyrivna, Varetska, Olena Vasylivna, Nikulochkina, Olena Shymonivna, Tonne,  Anatoliy Ivanovych, Kuzminskyi, Olena Anatoliivna,             Bida, Victoria Vitalyevna, Vdovenko //  Revista Româneascã  pentru    Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, No 4 Supl. – P. 309 – 327/

Кузьмінський Анатолій Іванович, Кучай Олександр Володимирович, Біда Олена Анатоліївна «Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти  України» / ISSN 2076-8184 Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 68. №6. – С. 206 – 217.

Монографії:

Монографія Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США: монографія/ М. І. Леврінц, А. І. Кузьмінський, LAP  LAMBERT Akademic Publis hing RU 2019. Рига (Латвія). 165c. 6,6 д.а. (Леврінц М. І. – 5 д.а., Кузьмінський А. І. – 1,6 д.а.).

Монографія [Кузьмінський Анатолій Іванович. Інноваційні процеси в освітньому просторі закладу вищої освіти : монографія / А. І. Кузьмінський. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2019. – 145с.]

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 3./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 312с.

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 2./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 302с.

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 1./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 302с.

Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції: моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г. Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – 272с. (Колектив авторів : П. Біліченко (1.1), О. Зайцева (4.4), Т. Зенченко (2. 1, 2. 2, 2. 3,2. 4), В. Зенченко (4. 3), М. Іващенко (3. 2), К. Касярум (4. 1), М. Коломієць (1. 3), Г. Кузнецова (4.2), А. Кузьмінський (4.5), А. Литвинов (3.1), Г. Луценко (3.4, 3.5), Ю. Скорик (4.5), А. Шерудило (3.3).

Статті:

Кузьмінський А. І. ДОСВІД ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ / Біда О.А., Кучай О. В., Кучай Т. П. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 180. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 28–33.

Анатолій Кузьмінський. Утвердження гуманістичних цінностей у діяльності польських і українських діячів культури й освіти. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2т. / редкол.: Кремень В. Г. (голова); Коцур В. П., Ничкало Н. Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С. О., Лук’янова Л. Б., Вовк М. П., Котун К. В. (члени редколегії). – К. : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т.2. – 648с. – С. 294 – 306.

Кузьмінський А. І. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників А. І. Кузьмінський, О. А. Біда / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол. С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. К. : Міленіум. 2018. Вип. 291. 329с. – С. 129 – 133.

Кузьмінський А. І. Трансформаційні процеси в освітній системі України в контексті цивілізаційних змін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, – №2 (375), 2018. Видавець  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, – Луцьк. – 204с. – С. 11 − 18.

Кузьмінський А. І. Педагогічний людиноцентризм академіка І. А. Зязюна / Вісник Черкаського університету Серія педагогічні науки №2. 2018. – Черкаси : Вид. відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – С. 107 – 113.

Кузьмінський А. І. Громадянська позиція Олександра Антоновича Захаренка – взірець для наслідування / Вісник Черкаського університету Серія Педагогічні науки № 1. 2017. – Черкаси, Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. С. 75 – 79.

Кузьмінський А. І. Наукова педагогіка у вимірах сучасності // Вісник Черкаського університету, № 7. 2017. серія: Педагогічні науки. Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, – 156с. – С. 72 – 76.

Кузьмінський А. І. Проблеми студентського самоврядування у вищій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 156. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦ  ДПУ ім. В. Винниченка, 2017. –320с. – С. 12–25.

Апаtoliу Киzтіnsкуу. Іпtegrative  арргоасhеs оf  Natsve  аnd  foгеign  scholars to pedologi  in the cjntext of  views  of the third millennium. (Анатолій Кузьмінський. Інтеграційні підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до педагогічної науки у контексті поглядів третього тисячоліття)./ Порівняльна професійна педагогіка. 6 (2) 2016. Науковий журнал. Англо-українське видання. − Київ-Хмельницький, Редакційно  –  видавничий центрХмельницького національного університету. –  С. 213.  – С. 102 – 108.

Анатолій Кузьмінський Філософія гуманістично спрямованого виховання в житті і творчості Т. Г. Шевченка. / Освіта для сучасності « Еdukacja dla wspolzesnosci :  зб. наук. пр.: у 2т./ Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща – Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. у-тів Європи ; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало, Ф. Шльосек (заст. голови); Л. Лук’янова. Л. Макаренко, О. Падалка та ін. − Київ: вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. − Т. 1. − 662с. − С. 234 − 240.

Кузьмінський А. І. Людиноценрична педагогіка І. А. Зязюна. Science and Education a new Dimension P – issn  2308 – 5258 e – issn 2308 – 1996 III (26) issue 50, 2015. Pedagogy and Psychology. BUDAPEST, 2015.