Сфера наукових зацікавлень

переклад, прекладознавство

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Levrints (Lőricz), M., Myshko, S. & Lizák, K. (2021). Attributes of effective foreign language teachers: Insights from Ukraine. Advanced Education, 8(19), 33-41 https://doi.org/10.20535/2410-8286.235940 (Web of Science)

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Фодор К.Й.,Гнатик К.Б., Лізак К М. Розвиток навичок письма англійською мовою у студентів немовних спеціальностей. Інновацйна педагогіка. (Категорія Б) Вид. «Гельветика», 2023. Випуск 61Том2 ст.139-142 DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/61.2.27
 2. Гнатик К.Б., Фодор К.Й., Лізак К М. Використання навчальних тренінгів у професійний підготовці майбутніх філологів. Молодь і ринок, 2023 (Категорія Б) Вип. 8 (216)
 3. Huszti, I., Nagy-Kolozsvári, E., & Lizák, K. (2021). Prospective English language and culture teachers’ professional and methodical training at the bachelor and master levels at a higher education institution in Transcarpathia. Іноземні мови, 27(1), 58-67. http://fl.knlu.edu.ua/issue/view/13982
 4. Лізак К.М.. Мишко С.А. Особливості перекладу реалій з англійської на українську, угорську та російські мови.//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 18./ Гол. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород : ТОВ «Поліграфцентр «Ліра», 2020.– С.101- 111. ISSN 2617-3921 DOI: 10.24144/2617-3921.2020.18.101-111  
 5. Лізак К.М., Фодор К.Й. “Компоненти, критерії, показники та рівні соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови”. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. «Педагогічні науки: реалії та перспективи». 2020 – Вип 73. – Том 2. с.104-107.   DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.73-2.24
 6. Лізак К.М., Гнатик К.Б.  Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Науковий вісник  Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1(11) c-289 c.60-62 DOI10.31339/2413-3329-2020-1(11)-60-63 
 7. Лізак К.М., Мишко С.А.  Розвиток українсько-угорських дипломатичних відносин у кінці ХХ століття. 83-91 c. Геополітика України: Історія і сучасність.Збірник наукових праць. Випуск 1 (24). Гол.ред.кол. Черленяк І.І. – Ужгород: ДВНЗ «УЖНУ», 2020 – 83-91с. DOI: 10.24144/2078-1431.2020.1(24).83-91

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Вовканич І.І., Мишко С.А., Андрейко В.І., Мишко А.В., Лізак К.M. Підручник з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальностей «Історія та археологія» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». – Ужгород: 2022. – с. 731 УДК 811. 111: 81′ 1: 913 (410): 913 (411)b ББК: 81.2 Англ + 81 + 26.89 (4 Вел – 4 Вел 1) М 71
 2. Вовканич І.І., Мишко С.А., Мишко А.В., Лізак К.М. Підручник з англійської мови для студентів факультетів історії та міжнародних відносин. – Ужгогрод: Гражда, 2020. – 412 с. УДК 811.111.81’1:913 (410):913(411) ББК: 81.2 Англ.+81+26.89 (4 Вел. – 4 Вел.1) М71

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K. (2023). American Literature from the Beginnings to the 19th Century. Literature for year 4 students majoring in English. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove. 137pp.
 2. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K. (2023). American Literature from the 19th Century. Part 2. Literature for year 4 students majoring in English. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove. 124pp.
 3. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K. (2023). History of British Drama. Literature for year 2 students majoring in English. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove. 127pp.
 4. Месарош Л. В.,  Лізак К.М.  Pозвиток логічного та критичного мислення студентів. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects- Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany. 23-25 January 2022.  с. 401-405
 5. Enikő Nagy-Kolozsvári, Katalin Lizák, Ilona Huszti. A guide to English literary genres and literary periods. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, 2021. – 82ps
 6. Лізак К. М., Мишко С. А Music and dance as effective tools in foreign language learning. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції:«Актуальні питання викладання музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін» 20 лютого 2021 р. – Львів: ЛНМА імені М.В.Лисенка, 2021. – с.101-103
 7. Лізак К.М. (у співавторстві Густі І., Леврінц М.) Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврськихта магістерських робіт. Видавничий відділ Закарпатського угорського інституту ім.Ф.Ракоці ІІ. 2020, – C.75   УДК(ETO):1.378.147(076):811.111
 8. Лізак К. М., Мишко С. А., Особливості перекладу англійської освітньої термінології українською та угорською мовами // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference.  Тези доповіді на міжнародній конференції. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. Pp. -670-678. URL: https://sci-conf.com.ua.
 9. Лізак К. М.,  Мишко С. Розвиток  угорсько-американських дипломатичних відносин. Тези доповіді на міжнародній конференції. Розвиток  угорсько-американських дипломатичних відносин //Матеріали міжнародної наукової конференції «Історична спадщина угорської дипломатії».- Ужгород: Crossroads, 2019.-    с.142-148
 10. Лізак К.М. EFL Instruction in the 21st century: Meeting the challenges. In: E. Nagy-Kolozsvári és Sz. Kovács, ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ У 21 СТОЛІТТІ Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27–28 березня 2018 року Збірник тез доповідей. MULTICULTURALISM AND DIVERSITY IN THE 21ST CENTURY International Academic Conference Berehove, March 27–28, 2018. – 203-208pp.  Book of Abstracts  Ungvár: „RIK-U” Kft.