Марусинець Маріанна Михайлівна

старший науковий співробітник;
кандидат філологічних наук
Науково-дослідний центр імені Тіводора Легоцькі

Публікації

WOS,SCOPUS:

 1. Tymchuk L., Perepeliuk I., Marusynets M. Organizational and Pedagogical Conditions of Preschool Educational Institution and Family Partnership in the Republic of Poland. Journal “Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala”/ ISSN 2066-7329/ ISSN Online: 2067-9270 / Vol.11/ Issue 4/ No.3 (2019), 290-307p. WOS
 2. Nadiia M. Bibik, Iryna Ya. Zhorova & Marianna M. Marusynets. Personality sense transformation of the professional activity of practical psychologists with different behavior strategies. Nadiia M. Bibik, Iryna Ya. Zhorova & Marianna M. Marusynets. ASIA LIFE SCIENCES/ The Asian International Journal of Life Sciences/ Social & Legal Changes for Sustainable Development/ SUPPLEMENT 21(2) / 28 DECEMBER 2019, 59-77 p. ISSN 0117-3375 SCOPUS
 3. Marianna Marusynets, Lyudmyla Vovkochyn, Svitlana Yakymenko, Nаdiia Tkachuk, Alla Tymchenko. Innovative educational technologies in the system of specialist’s professional training /The Revista Amazonia Investiga/ Current Issue Vol 12 No 61 (2023) Published: 2023-02-28 WOS

Статті:

 1. Marusynets M. Continuing education as a factor of personality socialization (in the context of Austria`s experience). Порівняльна професійна педагогіка №1 (Т.9), 2019: наук. журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – Київ- Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.59-65.
 2. Марусинець М.М. Стратегічний розвиток освіти дорослих Австрії в умовах мирного співіснування. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб.наук.пр.: у 2 т. / редкол.:Кремень В.Г. (голова); Коцур К.В., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С.О., Лук’янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В – К.: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т.2. – С.495-501.
 3. Marusynets M. «Formal» and «non-formal» education in the differentiation of intrinsic properties. Освітній дискурс : зб. наук. праць / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ: «Видавництво «Гілея», 2019. – Випуск 15 (7-8): Гуманітарні науки. – C.76-89.
  Фахове видання, що включено до наукометричної бази Index Copernicus.
 4. Marusynets M., Vakolia Z., Perepeliuk I. The moral education of children and youth from a pedagogical retrospective. Marusynets M., Vakolia Z., Perepeliuk I. Journal “Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala”/ International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEI ro) Volum 6 / Issue 11 / 2019, 7 -16 p. (0,5 д.а.)
 5. Марусинець М.М. Стратегічний розвиток освіти дорослих Австрії в умовах мирного співіснування. VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019– С. 495-501
 6. Марусинець М. М. Моделі освіти дорослих в Австрії. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції 28 травня 2020 року/ За заг. ред. Романовського О.Г., – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – C.331-334.
 7. Марусинець М., Бондаренко Т. Білінгвізм в освітньо-культурному просторі України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Вінниця, 2022. Вип. 69. С. 26–31.
 8. Marianna Marusynets  ORCID 0000-0001-7366-9328 Ágnes Király  ORCID 0000-0003-3408-1489 . Social and political aspects of education reforms in Hungary.Społeczne i polityczne aspekty reform edukacji na Węgrzec.LABOR et EDUCATIO 82020 ISSN 2353-4745 e-ISSN 2544-0179 STUDIES DOI: 10.4467/25439561LE.20.010.13001 pp. 125–134
 9. ДОСВІД АВСТРІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ/ Марусинець М. М., Осередчук О. А. HUMANITARIAN STUDIOS: PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY (Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія ) Міжнародний науковий журнал. Випуск 13 (1) 2022. С 49-56 https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.01

Колективна монографія:

 1. Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу. Монографія. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020. – 618 с.
 2. Problems of the development of humanitarian and artistic education: monograph edited by prof. Oleg Mykhailychenko. Scientific edition ISBN 978-620-6-14455-7 Beau Bassin, Deutschland / Germany: LAP LAMBERTAcademic Publishing, 2023. – 204 р. The number of printing sheets is 12.5.

Навчальний посібник:

 1. Професійна підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії. Навчальний посібник. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020. – 192 с.

Навчальна програма:

1. Психолого-педагогічна грамотність батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Навчальна програма. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020. – 24 с.

Методичні рекомендації :

 1. Дяченко Л. М., Марусинць М. М. Особливості забезпечення якості підготовки вчителів в Австрії та Німеччині: метод. рек. / Л. М. Дяченко, М. М. Марусинець. – Київ: Інститут педагогічної освіти і осіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021. – 82 с.