Сфера наукових зацікавлень

Церковна політика в Радянському Союзі між 1944–91 роками, історія Закарпатської реформатської церкви між 1944–91 роками, історія с. Надьберег (мікроісторичний аспект)

Публікації

Публікації, які включені до переліку фахових наукових видань України:

  1. Самборовскі-Нодь Ібоя: Обрання обласного уповноваженого від Закарпатської реформатської церкви та наслідки цього процесу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 40. Збірник наукових праць / За заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця: ВДПУ, 2022. pp. 68–75. (Категорія «Б».) ISSN 2411-2143 (Print)/ 2709-2453 (Online) DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-40-68-75
  2. Самборовскі-Нодь Ібоя: Зміни в організаційній структурі Закарпатської Реформатської Церкви (1946–1949). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 35. pp. 174–185. (фахове видання категорії «Б» зі спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 035 «Філологія») ISSN 2223-1196 (print). DOI: https://doi.org/10.33402/ukr.2022-35-174-185
  3. Szamborovszky-Nagy Ibolya; Chasar, Ishtvan: A situation of the Transcarpathian Reformed Church in the late stalinism period and its reflection in the press of the time. Новітня доба / гол. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 10. pp. 127–140. ISSN 2409-434X. (фахове видання категорії «Б» зі спеціальності 032 «Історія та археологія») DOI: https://doi.org/10.33402/nd.2022-10-127-140

Монографії, книги:

  1. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: A késősztálinizmus korszaka (1944–1953): A közoktatás szovjetesítése. Egyházpolitika szovjet módra; A Sztálin utáni évtized (1953-1964): A közoktatás alakulása az enyhülés éveiben. A hitélet alakulása a hruscsovi egyházüldözés idején.; A brezsnyevi dolce vita két évtizede (1964-1982): A közoktatás brezsnyevi központosításának időszaka (1964-1982). Egyházpolitika és hitélet a dolce vita idejében; A bomlás évtizede (1982-1991): Az ideológiai harc fokozása a közoktatásban. Az ateista propagandától az egyházzal történő együttműködésig. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 521-543., 574-593., 613-631., 644-661. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)

Головні публікації: 

  1. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: A református egyházszervezet szovjet mintára történő transzformálása Kárpátalján. In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (szerk.) Hagyomány Identitás Történelem 2021. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, 2022. pp. 287-307. 21 p.
  2. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: A beregszászi református gyülekezet templomának története a kezdetektől 1931-ig. In: Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. Beregszász–Ungvár: Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont – RIK-U Kiadó, 2021. pp. 183-201.
  3. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Magyar reformátusok a Szovjetunióban a hruscsovi egyházüldözés időszakában. Betekintő, 2020. 14. évf., 3. szám, pp. 27-54.
  4. Szamborovszkyné Nagy Ibolya, Braun László, Nedbál Klára, Szakál Imre: A magyar nép története. III. rész. Az első világháború végétől az európai uniós tagságig (1918-2004). Segédtankönyv a 9. osztály számára. Felelős szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Beregszász-Ungvár, Rik-U Kft. 2020. 76 p.
  5. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: „Többet tenni most nem lehet. Irattárba!”: A kárpátaljai reformátusok és az orosz baptisták egyesülési/együttműködési történetéről (1947). In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (szerk.): Hagyomány, Identitás, Történelem 2019. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, 2020. pp. 377-398.
  6. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Egy nagymúltú közösség töredékes emlékei: A Nagyberegi Református Egyházközség vázlatos története (1913-ig). In: Szamborovszkyné, Nagy Ibolya (szerk.) Magyar öntudat és krisztusi, keresztény elvek: A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. Ungvár-Beregszász: Narancsik Imre Kutatói Műhely, 2019. pp. 111-135.