Сфера наукових зацікавлень

Професійна освіта, методики та технології викладання математики

Публікації

WOS

Особливості підготовки фахівців за допомогою інноваційних підходів. Inna Knysh, Liubomyra Tiahur, Victoria Ivanova, Yelena Vasiutynska, Kateryna Shovsh https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.23

 

Публікації у фахових виданнях:

Кучай Т. П., Шовш К. С., Чичук А. П., Гаврилюк І. Ю., Зорочкіна Т. С., Орбан І. К. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 68. 114-123

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час реформування педагогічної освіти. Біда О. А., Радик І. Л., Шімон Д. І., Кучай. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 67. 65 – 74

Особливості  професійної підготовки  майбутніх фахівців дошкільної освіти. Біда О.А., Шовш к.с.,  Маргітич А.І., . https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-376-380

Модернізація професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти. Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П.,  Силадій І. М., Біда О. А.Шовш К.С., Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 66. 142-150, https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/5493

Управління закладом освіти:теоретичні основи. Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П., Силадій І. М., Біда О. А, Шовш К.С. Вісник Глухівського Педагогічного Університету  імені Олександра Довженка. Збірник наукових праць ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Глухів-2022, Випуск 3 (50),25-31

Роль дослідницької компетентності при підготовці мацбутніх фахівці Біда О. А., Сироєжко О. В..Шовш К.С.  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1303

Роль неперервної освіти у формуванні академічної культури педагогічних працівників у ЗВО, Джура О.Д., Рідей Н.М., Шовш К., Білеццька А.В. https://journal-discourse.com/files/pdf/OD_19(1)-2020.pdf

Шовш К.С.Здоров’язбережувальна складова академічної культури майбутніхпедагогічних працівників у закладах вищої освіти / К.С.Шовш//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. нау-кових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгома-нова, 2019. Випуск 4 (112) 19. С. 175–182.(Видання внесено до міжнародної науко-метричної бази IndexCopernicus).

Шовш К.С. Створення інформаційної інфраструктури та комп’ютерної бази навчального середовища ВНЗ / К.С.Шовш // Науковий часопис Національ-ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. «Педагогічні науки: реалії та перспективи» − К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. –Вип. 134. − С.242 –256

Шовш К.С. Реалізація інформаційної культури вчителя як необхідної умови конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції / К.С.Шовш // Науко-вий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психо-логія».Мукачево: 2017. –Вип.2 (6). –С. 222 –225.

Шовш К.С. Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування та реалізації / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2017. –Вип.1. –С. 65 –71.

Шовш К.С. Інформаційна культура педагога: проблеми визначення та формування / К.С.Шовш //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. –Науково-методичний журнал No 1-4. –С. 47 –56.

Шовш К.С. Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2015. –Вип.4. –С. 32 –37.

Шовш К.С. Основні суперечності технологізації інформаційної культури вчителя / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2015. –Вип.3. –С. 26 –34.