Сфера наукових зацікавлень
- фінансові аспекти регіонального розвитку; - регіональна економіка та фінансова децентралізація; - фіскальні аспекти митної та зовнішньоекономічної політики; - розвиток туристично-рекреаційної сфери;
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Pityulych M., Sochka K., Makarovych V., Yoltukhovska O., Keretsman N. Sustainable development in polyethnic border regions of Ukraine (on the example of Transcarpathia). E3S Web of Conferences 255, 01047, ISCMEE 2021. (https://scholar.google.com.tw/scholar?oi=bibs&cluster=5063979486971066409&btnI=1&hl=ru ). (Scopus)

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Сочка К.А., Палінчак М.М. Митні платежі як фіскальний інструмент держави: тенденції та виклики поточного періоду. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. № 48, с. 65 – 72. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/48_2023ua/14.pdf
 2. Сочка К.А. Порівняльний аналіз податкових доходів бюджетів окремих країн ЄС та державного бюджету України. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2023.  № 1 (61), с. 154 – 160. https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1(61).154-160
 3. Сочка К.А., Сембер С.В. Якість життя населення поліетнічного регіону через призму рівня освіти (на прикладі Закарпатської області, Україна). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2020.  № 2 (56), с. 81 – 88 (https://doi.org/10.24144/2409-6857.2020.2(56).81-88 ).
 4. Пітюлич М.М., Сочка К.А. Особливості функціонування закладів освіти у поліетнічних регіонах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2018, Вип. 133.  с. 122 – 127. (http://ird.gov.ua/sep/sep00/sep20185(133)_u.php).

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. Sochka K., Palinchak N., Bobryk O., Andriiv B. Local budgets in the context of decentralization processes in Ukraine. Scientific Publishing Center “InterConf”, 2022. № 121. P. 38 – 49. (DOI 10.51582/interconf.19-20.08.2022.005) (Umea, Kingdom of Sweden).
 2. Sochka K. Local budgets in Ukraine: current trends and issues. Scientific Publishing Center “InterConf”, 2021. № 87. P. 56 – 65. (DOI 10.51582/interconf.21-22.11.2021.007). (Prague, Czech Republic).
 3. Sochka K. Correspondence between educational level and quality of life: case of the multinational Transcarpathian region (Ukraine). Scientific Publishing Center “InterConf”, 2021. №57. p. 28 – 33. (Hamburg, Germany).

Монографії, розділи у монографіях:

 1. Сочка К.А. Мобілізація фінансового потенціалу розвитку соціальної сфери регіону. Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи: колект. моногр. / НАН України. Секція суспільних і гуманітарних наук. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, 2019. С. 209 – 221.
 2. Сочка К.А., Кампо Г.М. Програми транскордонного співробітництва як інструмент фінансування регіонального розвитку в умовах процесів євроінтеграції. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колект. моногр. / заг. ред. д.е.н., доц. Варцаба В.І. Ужгород: Говерла, 2018. С. 343 – 352.

Інші публікації:

 1. Сочка К.А. Митні платежі як джерело доходів державного бюджету України. Економічний розвиток держави та регіонів в контексті сучасних інтеграційних процесів: зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф. (19-20 травня, 2023). Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. 108 – 111.
 2. Сочка К.А. Податкові стимули в умовах кризи: порівняльний аналіз вітчизняної та зарубіжної практики. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. С. 356 – 358.
 3. Сочка К. Державний борг України: поточні реалії і проблеми. Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics: наук. журн. Вип. 2. Берегове: ЗУІ, 2022. С. 172 – 183. https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-2-172-183.
 4. Сочка К.А. Пост митний контроль  та його ефективність в сучасних умовах. Сучасні світові тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12 липня, 2022). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 33 – 36.
 5. Сочка К.А. Післявоєнне відновлення економіки України: потенційні джерела фінансових ресурсів і напрями їх використання. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: зб мат. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Берегово, 15 червня, 2022 р.). Ужгород: ФОП Сабов А. М.,  2022. С. 373 – 375.
 6. Сочка К.А. Проблеми формування фінансових ресурсів громад в умовах пандемії.  Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: зб. мат. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 24 листопада, 2021 р.). Ужгород: Говерла, 2021. С. 67 – 68.
 7. Сочка К.А., Стеценко Я.О. Можливості  гармонізації  системи  митних  платежів  України  з  міжнародними стандартами.  Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: зб. мат. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 24 листопада, 2021 р.). Ужгород: Говерла, 2021. С. 152 – 153.
 8. Сочка К.А. Можливості посилення дохідної бази місцевого самоврядування.  Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти:  зб. Мат. V Всеукр. наук.-практ. конф (м. Ужгород, 18 листопада, 2020 р.). м. Ужгород, 2020. С. 51 – 53.
 9. Сочка К.А. Якість життя населення як індикатор розвитку продуктивних сил. Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів та права: зб. Мат. міжн. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 09 липня 2020 р.). Центр фінансово-економічних наукових досліджень. М. Полтава, 2020.  С. 49 – 51.
 10. Сочка К.А. Митне посередництво як один з інструментів активації зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Економіка в контексті глобальних змін суспільства:  зб. Мат. міжн. наук.-практ. конф.  (м. Дніпро, 18 липня 2020 р.). Наукова економічна організація «Перспектива». м. Дніпро, 2020. 105 – 108.
 11. Сочка К.А. Функціонування туристично-рекреаційної сфери в умовах пандемії. Аспекти розвитку фінансово-економічної системи держави та регіонів:  зб. Тез наукових робіт учасників міжн. наук.-практ. конф.  (м. Київ, 31 липня, 2020 р.). Аналітичний центр «Нова економіка». М. Київ, 2020 .  С. 46 – 48.
 12. Сочка К.А. Сучасні проблеми фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери прикордонних регіонів України. Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи:  зб.  мат. V міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15 грудня 2018 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя, 2018.  С. 30 – 33.
 13. Сочка К.А.,  Клочанка К.Р. Зарубіжний досвід організації міжбюджетних відносин. Творчий пошук молоді – курс на ефективність:  зб. мат. IX Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студентів (м. Хмельницький, 21 березня 2018 р.). Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. С. 109 – 111.
 14. Сочка К.А. Місцеві бюджети: інструмент регіонального споживання чи розвитку. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: зб. мат. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19 листопада 2018 р.). Ужгород: Говерла, 2018. С. 158 – 162.
 15. Сочка К.А. Фінансові аспекти стимулювання туристично-рекреаційної сфери регіону. Фінансово-кредитна  система:  вектор  розвитку: зб. мат. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 26 квітня 2018 р.). Ужгород: Говерла, 2018. С. 31 – 33.

Загальні відомості про викладача:

Освіта:
1995, Ужгородський державний університет,
Спеціальність «Фінанси і кредит»
Кваліфікація:  спеціаліст – економіст
1998, Ужгородський державний університет,
Спеціальність  «Англійська мова та література»
Кваліфікація: філолог, учитель англійської мови та літератури

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
2018, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
Спеціалізована вчена рада К61.051.02
Спеціальність: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Тема дисертації: «Стимулювання розвитку підприємницької активності в туристично-рекреаційній сфері регіону»

Вчене звання: доцент кафедри фінансів і банківської справи, 2022.

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

 1. Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/
 2. Виконавець науково-дослідницької теми кафедри фінансів та банківської справи ДВНЗ «УжНУ» «Проблеми та перспективи розвитку регіонів в контексті фінансової децентралізації»
 3. Відповідальний виконавець проекту Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАНУ «Сталий розвиток поліетнічного регіону» (2018 р.);
 4. Відповідальний виконавець проекту Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАНУ «Якість життя населення регіону в етнодемографічному вимірі» (2019 р.)

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. Платформа масових відкритих он-лайн курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів». (Електронний сертифікат від 08.08.2023; 60 годин, 2 кредити ECTS).
 2. Національний банк України. ТАЛАН. Онлайн-курс «Школа фінансової грамотності «Талан» для педагогів» (27.03 – 28.07.2023), (Електронний сертифікат №28/07-18, 20 годин, 0,7 кредита ECTS).
 3. Науково-педагогічне стажування в Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (Сертифікат С202303128, лютий – березень 2023 р., 6 кредитів ЕКТС, 180 годин).
 4. Платформа масових відкритих он-лайн курсів Prometheus (Bendukidze Free Market Center). Курс «Економіка на кожен день» (електронний сертифікат від 04.08.2023)
 5. Платформа масових відкритих он-лайн курсів Prometheus (Олексій Геращенко, Києво-Могилянська бізнес-школа). Курс «Економіка для всіх» (електронний сертифікат від 12.08.2023)
 6. Платформа масових відкритих он-лайн курсів Prometheus (Іванна Табачук). Курс «Бізнес – англійська» (Електронний сертифікат від 29.05.2023)
 7. Платформа масових відкритих он-лайн курсів Prometheus. Курс «Англійська для бізнесу та підприємництва» (Електронний сертифікат від 24.06.2023)
 8. CampSter. Business English. Certificate of Completion (04.07.2023)
 9. CampSter. Assertive Communication. Certificate of Completion (07.06.2023)
 10. SoftServe. Сертифікат (від 22.12.2022, ТМ №2022/02362, 2 год.). Навчальний тренінг «Удосконалення викладання у вищій школі: інституційний та індивідуальний виміри»
 11. Міжнародне стажування в Університеті Суспільних Наук (Uczelnia Nauk Slolecznych, Republic of Poland) «Międzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie, zarządzanie oraz sprawozdawczość»), (вересень – листопад, 2021), (180 годин, 6 ECTS)
 12. Участь у Міжнародному проекті «Enhancement Of The HEIs Institutional Capacity and Researchers Career Development» (September – December, 2021), (210 hours, 7 ECTS)
 13. Підвищення кваліфікації в циклі вебінарів фундації CEASC «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в он-лайн форматі» (липень 2020). Сертифікат №0992.20 (1 кредит ECTS, 30 годин).
 14. Підвищення кваліфікації в рамках  он-лайн практикуму  Фундації CEASC «Розробка м’яких проектів для дотаційного фінансування: практичні інструменти» (вересень – жовтень 2020). Сертифікат №1534.20 (1 кредит ECTS, 30 годин)
 15. Підвищення кваліфікації в рамках он-лайн марафону Фундації CEASC, “Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР” (05-28 лютого 2020 року), Сертифікат № 0238.20. (30 годин, 1 кредит ECTS)
 16. Платформа масових відкритих он-лайн курсів Prometheus «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти», наданий проектом «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» (Електронний сертифікат від 31 серпня 2020).
 17. Платформа масових відкритих он-лайн курсів Prometheus «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування», наданий Асоціацією міст України. – (Електронний сертифікат від 31 серпня 2020).
 18. Підвищення кваліфікації. Online курс студії он-лайн освіти EdEdera. «Бюджетний процес – основи», розроблений в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні. (Електронний сертифікат від 01 листопада 2020 (12 годин).

Інші здобутки:

 • Член редколегії наукового фахового видання «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» (URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/redkolegiya)