Bизнання іноземних документів – ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання здобутих в іноземних ВНЗ документів про освіту (дипломів, наукових ступенів та вчених звань) Вченою радою Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

 

І. Загальні відомості

Положення про порядок визнання іноземних документів про освіту (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (1556-VII), наказом МОН №504 від 05.05.2015 року та наказом МОН №952 від 05.08.2016 року.

1. Цим Положенням визначаються правові та організаційні основи визнання в Україні іноземних документів про ступені вищої освіти (дипломів, наукових ступенів та вчених звань) з метою забезпечення прав громадян, що здобули освіту в навчальних закладах іноземних держав, на продовження навчання та професійну діяльність відповідно до законодавства України.

2. Дане Положення визначає процедуру визнання ВНЗ іноземних документів про освіту (дипломів, наукових ступенів та вчених звань), а саме:

а) документів, виданих навчальними закладами, що визнані органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу;

б) документів, отриманих за програмами (планами), що визнані органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу.

3. Для здійснення процедури визнання вищий навчальний заклад утворює комісію з визнання здобутих в іноземних освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів, яка діє на підставі положення. Визнанню можуть підлягати:

а) дипломи бакалавра, які є документами державного (встановленого) зразка;

б) дипломи магістра, які є документами державного (встановленого) зразка;

в) дипломи доктора наук і доктора філософії, які є документами державного (встановленого) зразка і видані уповноваженими органами атестації інших держав;

г) документи про присудження наукових ступенів, які є еквівалентними таким документам, що видаються в Україні, а саме:

доктора з галузі наук, кандидата наук, що відповідають кваліфікації доктора філософії;

доктора габілітованого, що відповідає кваліфікації доктора наук;

д) документи про присудження вчених звань доцента і професора.

4. Не потребують визнання документи, які видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами захисту дисертацій до 01 вересня 1992 року.

При цьому громадяни України, які є власниками таких документів, мають право на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників.

5. Визнанню не підлягають:

а) дипломи про освіту та наукові ступені, які не є документами державного (встановленого) зразка;

б) диплом доктора наук без визнання диплома доктора філософії або прирівняного до нього, виданого громадянину України органами атестації іншої держави;

в) документи, які засвідчують кваліфікацію, що за рівнем не відповідає кваліфікації доктора наук (доктора філософії), на яку претендує особа;

г) документи, які видані за результатами неправомірно проведеного захисту дисертації іноземним вищим навчальним закладом;

д) документи, що є неавтентичними;

е) документи, які не можуть бути співвіднесені з третім освітньо-науковим або науковим рівнями вищої освіти відповідно до законодавства України.

У цьому разі матеріали повертаються заявнику без розгляду.

6. Рішенням Вченої ради вищого навчального закладу про визнання освітнього документа підтверджується право власника документа на продовження навчання або працевлаштування у цьому вищому навчальному закладі, про що видається свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (далі – Свідоцтво).

 

ІІ. Порядок подання освітніх документів

Подання іноземних документів про ступені вищої освіти (дипломів, наукових ступенів та вчених звань) здійснюється за письмовою заявою власника документа та інших освітніх документів (далі – Заявник).

 

1. Перелік документів, необхідних для визнання дипломів про вищу освіту:

а) заява (згідно Додатку 1);

б) оригінал та копія документа про освіту зі штампом «Apostille» відповідної установи іноземної країни, якою видано документ, та його нотаріально завірений переклад;

в) оригінал та нотаріально завірений переклад додатка до документа про освіту зі штампом «Apostille», в якому зазначається інформація про форму та терміни навчання, систему оцінювання знань, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин (кредитів), кількість семестрів, навчальних тижнів, практик, курсових, випускних робіт;

г) копії документів про попередню освіту (якщо документ виданий іноземною мовою, також подається його нотаріально завірений переклад);

д) копія документа, що засвідчує особу власника (паспорт громадянина);

е) заява (згода) власника документа про освіту на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (згідно Додатку 2);

є) копія документа про зміну імені у разі зміни імені.

Документ, що засвідчує особу та оригінали іноземних документів про освіту після прийняття заяви про визнання повертаються власнику.

Документи про освіту та інші іноземні документи, що подаються Заявником, легалізуються та перекладаються на українську мову відповідно до законодавства України.

 

2. Перелік документів, необхідних для визнання наукових ступенів та вчених звань:

а) заява (згідно Додатку 1);

б) оригінал та копія документа про наукову ступінь, вчене звання зі штампом «Apostille» відповідної установи іноземної країни, якою виданий документ, та його нотаріально засвідчений переклад;

в) список наукових публікацій;

г) копії документів про попередню освіту (якщо документ виданий іноземною мовою, також подається його нотаріально завірений переклад);

д) копія документа, що засвідчує особу власника (паспорт громадянина);

е) заява (згода) власника документів про освіту на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (згідно Додатку 2);

є) копія документа про зміну імені у разі зміни імені.

Документ, що засвідчує особу та оригінали іноземних документів про наукові ступені, вчені звання після прийняття заяви про визнання повертаються власнику.

Документи про наукові ступені, вчені звання та інші іноземні документи, що подаються Заявником, легалізуються та перекладаються українською мовою відповідно до законодавства України.

 

ІІІ. Процедура визнання ВНЗ іноземних документів про освіту (дипломів, наукових ступенів та вчених звань)

1. Для проведення процедури визнання документів про освіту (дипломів бакалавра, магістра) вищий навчальний заклад доручає розглянути атестаційну справу структурному підрозділу, де працюють фахівці, які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто документ про освіту, та є штатними працівниками цього вищого навчального закладу.

У разі відсутності у вищому навчальному закладі достатньої кількості таких фахівців, відповідний структурний підрозділ проводить розширене засідання із залученням фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ.

2. Для проведення процедури визнання вищий навчальний заклад доручає розглянути дисертацію та атестаційну справу структурному підрозділу, де працюють доктори наук, доктори філософії (кандидати наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, та є штатними працівниками цього вищого навчального закладу.

У разі відсутності у вищому навчальному закладі достатньої кількості докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, відповідний структурний підрозділ проводить розширене засідання із залученням фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які є докторами наук, докторами філософії (кандидатами наук) або мають наукові статті, монографії зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь.

Визнання дипломів про наукові ступені, виданих освітніми установами, що входять до академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities (ARWU), проводиться без розгляду відповідним органом.

3. Визначений вищим навчальним закладом орган встановлює співвіднесення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про освіту з рівнями вищої освіти України.

4. Рішення щодо визнання приймається Вченою радою вищого навчального закладу відкритим голосуванням на підставі рекомендації органу і підписується керівником та вченим секретарем відповідної Вченої ради вищого навчального закладу.

5. На підставі рішення Вченої ради вищого навчального закладу про визнання/відмову у визнанні здобутого в іноземному вищому навчальному закладі документа про освіту видається наказ вищого навчального закладу, який розміщується на його веб-сайті.

6. Наказ вищого навчального закладу про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі документа про освіту підтверджує право особи на продовження навчання та/або працевлаштування у цьому вищому навчальному закладі.

7. Прийом освітніх документів в ЗУІ проводиться протягом навчального року.


Bизнання іноземних документів – ПОЛОЖЕННЯ