Bизнання іноземних документів – ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання здобутих в іноземних ЗВО документів про освіту, наукових ступенів та вчених звань Вченою радою Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

 

І. Загальні відомості

Положення про порядок визнання іноземних документів про освіту, наукових ступенів та вчених звань (далі – Положення) розроблено відповідно до частини третьої статті 64 Закону України «Про освіту», пункту 17 частини першої статті 13, пункту 6 частини другої статті 32, пунктів 13 та 14 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні», Наказу МОН №504 від 05.05.2015 року та Наказу МОН №952 від 05.08.2016 року.

 1. Цим Положенням визначаються правові та організаційні основи визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії/ доктора мистецтв, кандидата/доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника.
 2. Дане Положення визначає процедуру визнання ЗВО іноземних документів про освіту, наукових ступенів та вчених звань, а саме:

а) документів, виданих закладами вищої освіти, що визнані органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу;

б) документів, отриманих за програмами (планами), що визнані органами державної влади країни, якій належить заклад вищої освіти, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього закладу.

 1. Для здійснення процедури визнання заклад вищої освіти утворює комісію з визнання здобутих в іноземних освітніх установах ступенів вищої освіти, наукових ступенів та вчених звань, яка діє на підставі даного положення. Визнанню можуть підлягати:

а) дипломи бакалавра, які є документами державного (встановленого) зразка;

б) дипломи магістра, які є документами державного (встановленого) зразка;

в) дипломи кандидата наук, доктора філософії/доктора мистецтв, які є документами державного (встановленого) зразка і видані уповноваженими органами атестації інших держав;

г) дипломи доктора наук, які є документами державного (встановленого) зразка і видані уповноваженими органами атестації інших держав;

д) документи про присудження наукових ступенів, які є еквівалентними таким документам, що видаються в Україні, а саме:

– кандидата наук, доктора філософії з галузі наук, що відповідають кваліфікації доктора філософії;

– доктора габілітованого, що відповідає кваліфікації доктора наук;

е) документи про присудження вчених звань доцента і професора.

 1. Не потребують визнання:

а) документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року (на підставі Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992)).

б) документи, які видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами захисту дисертацій до 01 вересня 1992 року.

При цьому громадяни України, які є власниками таких документів, мають право на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників.

 1. Рішення про відмову у визнанні поданого документа про ступені вищої освіти приймається у разі, якщо:

а) документи видані освітніми установами, які не є офіційно визнаними в системі освіти держави, в якій вони функціонують;

б) документи видані філіями освітніх установ, якщо такі філії не є офіційно визнаними в системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність цієї філії, якщо це передбачено законодавством іноземної країни;

в) документи не містять інформації про здобуття їх власником ступеня вищої освіти, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку, а також про періоди навчання, за якими йому надаються академічні та/або професійні права (продовження навчання та/або працевлаштування за фахом);

г) документи неправомірно видані освітньою установою іншої держави;

д) документи не є автентичними;

е) документи видані за результатами навчання за період, що становить менше ніж один академічний рік навчання;

є) документи видані за результатами навчання, під час якого загальна набрана кількість навчальних кредитів становить менше ніж 30 кредитів Європейської кредитної транспортно-накопичувальної системи (ЄКТС) (або їх еквіваленту кількість академічних годин);

ж) документи не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий у державі, в якій функціонує освітня установа;

з) документи видані в результаті навчання за Програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним ступенем вищої освіти, фаховою спеціалізацією, напрямом підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;

и) документи не визнаються в державі, якій належить освітня установа;

і) документи не містять повної інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами ступеню вищої освіти, фахової спеціалізації або професійної перепідготовки у системі освіти України;

ї) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі неавтентичного документа про попередню освіту;

й) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі документа про попередню освіту, який не надавав його власнику відповідних академічних прав (якщо інше не передбачено законодавством країни походження документа про освіту).

 1. Визнанню не підлягають документи про наукові ступені та вчені звання:

а) наукові ступені, які не є документами державного (встановленого) зразка;

б) диплом доктора наук без визнання диплома доктора філософії або прирівняного до нього, виданого громадянину України органами атестації іншої держави;

в) документи, які засвідчують кваліфікацію, що за рівнем не відповідає кваліфікації доктора наук (доктора філософії), на яку претендує особа;

г) документи, які видані за результатами неправомірно проведеного захисту дисертації іноземним закладом вищої освіти;

д) документи, що є неавтентичними;

е) документи, які не можуть бути співвіднесені з третім освітньо-науковим або науковим рівнями вищої освіти відповідно до законодавства України.

У цьому разі матеріали повертаються заявнику без розгляду.

 1. Рішенням Вченої ради ЗВО про визнання освітнього документа підтверджується право власника документа на продовження навчання або працевлаштування у закладі вищої освіти, про що видається свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (далі – Свідоцтво).

 

ІІ. Порядок подання освітніх документів

Подання іноземних документів про ступені вищої освіти, наукові ступені та вчені звання здійснюється за письмовою заявою власника документа (далі – Заявник) та інших документів.

 1. Перелік документів, необхідних для визнання дипломів про вищу освіту:

а) засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою Документа (за необхідності – пред’явлення оригіналу);

б) засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською мовою додатка до Документа та/або інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми (за необхідності – пред’явлення оригіналів).

Документи, зазначені у підпунктах а) і б) цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (для країн-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), – проставлення штампа «Apostille»).

У разі якщо Документ не засвідчений в країні його видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні, або якщо засвідчення не підтверджує його автентичності, компетентний орган вживає заходів щодо підтвердження автентичності такого Документа;

в) копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності такої освіти (за необхідності);

г) копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо власник не є Заявником (за необхідності – з перекладами українською мовою);

д) заяву (згідно Додатку 1);

е) заяву (згоду) власника Документа на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (згідно Додатку 2).

Документ, що засвідчує особу та оригінали іноземних документів про освіту після прийняття заяви про визнання повертаються власнику.

Документи про освіту та інші іноземні документи, що подаються Заявником, легалізуються та перекладаються на українську мову відповідно до законодавства України.

 1. Перелік документів, необхідних для визнання наукових ступенів та вчених звань:

а) заяву (згідно Додатку 1);

б) копію першої сторінки паспорта або копію документа, що посвідчує особу Заявника та власника, якщо власник не є Заявником;

в) копію Документа, який підлягає визнанню, та його переклад державною мовою, засвідчений нотаріально;

г) заяву (згоду) власника Документа на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (згідно Додатку 2);

д) список наукових публікацій;

е) автореферат дисертації (якщо є);

є) дисертацію (в друкованій або електронній формі).

Документ, що засвідчує особу та оригінали іноземних документів про наукові ступені, вчені звання після прийняття заяви про визнання повертаються власнику.

Документи про наукові ступені, вчені звання та інші іноземні документи, що подаються Заявником, легалізуються та перекладаються українською мовою відповідно до законодавства України.

 

ІІІ. Процедура визнання ЗВО іноземних документів про освіту, наукові ступені та вчені звання

 1. Для проведення процедури визнання документів про освіту (дипломів бакалавра, магістра) заклад вищої освіти доручає розглянути атестаційну справу структурному підрозділу, де працюють фахівці, які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто документ про освіту, та є штатними працівниками цього вищого навчального закладу.

У разі відсутності у закладі вищої освіти достатньої кількості таких фахівців, відповідний структурний підрозділ проводить розширене засідання із залученням фахівців інших закладів вищої освіти або наукових установ.

 1. Для проведення процедури визнання документів про наукові ступені та вчені звання заклад вищої освіти доручає розглянути дисертацію та атестаційну справу структурному підрозділу, де працюють доктори наук, доктори філософії (кандидати наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь або вчене звання, та є штатними працівниками цього закладу вищої освіти.

У разі відсутності у закладі вищої освіти достатньої кількості докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь або вчене звання, відповідний структурний підрозділ проводить розширене засідання із залученням фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які є докторами наук, докторами філософії (кандидатами наук), або мають наукові статті, монографії зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь або вчене звання.

Визнання дипломів про наукові ступені, вчені звання, виданих освітніми установами, що входять до академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities (ARWU), проводиться без розгляду відповідним органом.

 1. Визначений закладом вищої освіти орган (комісія) встановлює співвіднесення здобутих в іноземних закладах вищої освіти документів про освіту з рівнями вищої освіти України.
 2. Рішення щодо визнання приймається Вченою радою закладу вищої освіти відкритим або таємним голосуванням на підставі рекомендації комісії і підписується керівником та секретарем Вченої ради закладу вищої освіти.
 3. 5. На підставі рішення Вченої ради про визнання/відмову у визнанні здобутого в іноземному закладі вищої освіти документа про освіту, наукового ступеня або вченого звання видається наказ, який розміщується на веб-сайті ЗУІ.
 4. 6. Наказ ЗУІ про визнання здобутого в іноземному закладі вищої освіти документа про освіту, наукового ступеня або вченого звання підтверджує право особи на продовження навчання та/або працевлаштування у цьому закладі вищої освіти.
 5. Вчена рада закладів вищої освіти може приймати рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, кандидата наук, доктора філософії/доктора мистецтва, доктора габілітованого, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника громадян інших держав, які знаходяться в Україні на законних підставах.

Процедура визнання здобутих в іноземних країнах Документів про науковий ступінь та вчене звання закордонних громадян аналогічна правилам для громадян України.

 1. Прийом освітніх документів з метою їх визнання проводиться в ЗУІ протягом всього навчального року.

Bизнання іноземних документів – ПОЛОЖЕННЯ