A külföldön szerzett végzettséget igazoló dokumentumok elismerési szabályzata

SZABÁLYZAT

a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek, tudományos fokozatok és címek II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa általi elismerésének rendjéről

 

Általános tudnivalók

A külföldi oklevelek, tudományos fokozatok és címek elismerésének rendjéről szóló Szabályzat (a továbbiakban – Szabályzat) Ukrajna oktatásról szóló törvénye 64. cikkelyének harmadik részével, a 13. cikkely első részének 17. pontjával, a 32. cikkely második részének 6. pontjával, Ukrajna felsőoktatásról szóló törvénye 36. cikkelye második részének 13. és 14. pontjával, Ukrajna a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló Egyezmény megerősítéséről szóló törvényével, az Oktatási és Tudományos Minisztérium 2015.05.05-én kelt 504. sz. és a 2016.08.05-én kelt 952. számú rendeletével összhangban lett kidolgozva.

1. Az adott Szabályzat meghatározza az elismerés jogi és szervezeti alapjait, ideértve a külföldi felsőoktatási intézményekben megszerzett felsőfokú bachelor-, mester-, filozófiatudományi/művészettudományi doktori fokozatok, tudományok kandidátusa és doktora fokozatok, valamint egyetemi docensi, egyetemi tanári/ professzori címek egyenértékűségének megállapítását tanulmányok folytatása és/ vagy tudományos, tudományos-pedagógiai munkatárs felvétele céljából lefolytatott eljárások esetében.

2. Jelen Szabályzat meghatározza a felsőfokú végzettséget, tudományos fokozatot és tudományos címet igazoló külföldi dokumentumok elismerésére vonatkozó eljárást, éspedig:

a) azon felsőoktatási intézmények által kiadott dokumentumokéra vonatkozót, amelyeket elismertek annak az országnak a hatóságai, amelyhez az oktatási intézmény tartozik, és annak az országnak a hatóságai is, amelynek területén az oktatási intézmény oktatási tevékenysége megvalósul;

b) azon programok (tantervek) alapján szerzett dokumentumokéra vonatkozót, amelyeket elismertek a felsőoktatási intézmény székhelye szerinti országnak és annak az országnak a hatóságai is, melynek területén az adott intézmény oktatási tevékenysége zajlik.

3. Az elismerési eljárás lefolytatása céljából a felsőoktatási intézmény a külföldi oktatási intézményekben megszerzett felsőfokú végzettségek, tudományos fokozatok és tudományos címek elismerésére bizottságot hoz létre, amely az adott Szabályzat alapján jár el. Elismerhetőek a következő dokumentumok:

a) bachelor szintű oklevelek, amelyek az állami (meghatározott) szabvány szerinti dokumentumok;

b) mester szintű oklevelek, amelyek az állami (meghatározott) szabvány szerinti dokumentumok;

c)  a tudományok kandidátusa, filozófiatudományi/művészettudományi doktori oklevelek, amelyek az állami (meghatározott) szabvány szerinti dokumentumok és más államok erre feljogosított minősítési szervei által lettek kiadva;

d) tudományok doktora oklevelek, amelyek az állami (meghatározott) szabvány szerinti dokumentumok és más államok erre feljogosított minősítési szervei által lettek kiadva;

e) a tudományos fokozatok odaítéléséről szóló dokumentumok, amelyek egyenértékűek az Ukrajnában kiadott alábbi dokumentumokkal:

– a tudományok kandidátusa, a filozófiatudományok doktora a képzettségnek megfelelő tudományágak szerint;

– habilitált doktor, ami megfelel a tudományok doktora képesítésnek;

f) a docens és professzor tudományos címek odaítéléséről szóló dokumentumok.

4. Nem igényelnek elismerést:

a) a volt Szovjetunió állampolgárainak végzettségről szóló, 1992. május 15. előtt kiadott dokumentumai (az oktatási együttműködésről szóló megállapodás alapján (Taskent, 1992));

b) az értekezések 1992. szeptember 1-je előtti megvédésének eredményei alapján a Szovjetunió és az Orosz Föderáció minősítési szervei által kiállított dokumentumok.

Emellett Ukrajna azon állampolgárai, akik ilyen dokumentumok birtokában vannak, jogosultak az ukrán jogszabályok által a kutatók számára megállapított állami garanciákra.

5. A benyújtott felsőoktatási képesítési szintet bizonyító dokumentum elismerésének elutasításáról a következő esetekben születhet döntés:

a) ha azok olyan oktatási intézmények által kibocsátott dokumentumok, amelyeket hivatalosan nem ismernek el annak az államnak az oktatási rendszerében, amelyben működnek;

b) ha azok olyan, az oktatási intézmények kihelyezett tagozatai által kiadott dokumentumok, amely kihelyezett tagozatokat nem ismerik el hivatalosan annak az államnak az oktatási rendszerében, amelynek területén azok az oktatási tevékenységet folytatják (amennyiben a külföldi ország jogszabályai erről rendelkeznek);

c) amennyiben a dokumentumok nem tartalmazzák a birtokosuk felsőfokú végzettségének képesítési szintjével, szakosodásával, szakmai átképzésével, illetve azon tanulmányi időszakokkal kapcsolatos információkat, amelyek alapján akadémiai és/vagy szakmai jogosultságokat szerezhet (továbbtanulás és/vagy végzetség szerint történő elhelyezkedés);

d) ha azok egy másik állam oktatási intézménye által jogtalanul kiadott dokumentumok;

e)  ha a dokumentumok nem hitelesek;

f)  amennyiben azok egy tanévnél rövidebb tanulmányi időszak eredményei alapján kiállított dokumentumok;

g) ha olyan tanulmányok eredményeként kiállított dokumentumok, amelyek során az összegyűjtött kreditek összege kevesebb, mint 30 Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) szerinti kredit (vagy annak megfelelő akadémiai óraszám);

h) ha a dokumentumok nem felelnek meg az oktatási dokumentumok külalakjára vonatkozó hivatalosan elfogadott szabványnak, amennyiben az oktatási intézmény működése szerinti államban van ilyen szabvány;

i)  ha olyan Program keretében elvégzett képzés eredményeként kiállított dokumentumok, amely nem összevethető az ukrán oktatási rendszer egyetlen felsőfokú képesítési szintjével, szakosodásával, képzési irányával (szakával, képesítésével) sem;

j) amennyiben a dokumentumokat nem ismerik el abban az országban, amelyhez az oktatási intézmény tartozik;

k) ha a dokumentumok nem tartalmaznak teljes körű információt a tanterv tartalmára vonatkozóan, ami lehetetlenné teszi az adott dokumentum szerint odaítélt felsőfokú képesítési szint, szakosodás vagy szakmai átképzés egyenértékűségének megállapítását Ukrajna oktatási rendszerében;

l) ha megállapítást nyert, hogy a végzettséget igazoló dokumentumot az azt megelőző végzettséget igazoló nem hiteles dokumentum alapján szerezték;

m)  amennyiben megállapítást nyert, hogy a végzettséget igazoló dokumentumot egy olyan, megelőző végzettséget igazoló dokumentum alapján szerezték, amely birtokosának nem biztosította a vonatkozó akadémiai jogokat (kivéve, ha a végzettséget igazoló dokumentum származási országának jogszabályai másként nem rendelkeznek).

6. A következő tudományos fokozatokról és tudományos címekről szóló dokumentumok nem ismerhetők el:

a) azok a tudományos fokozatok, amelyek nem az állami (meghatározott) szabvány szerinti dokumentumok;

b) olyan doktori oklevelek, amelyeket egy másik ország minősítő szervei adtak ki Ukrajna állampolgárának a filozófia doktori diploma vagy azzal egyenértékű oklevél elismerése nélkül;

c) azok a képesítést igazoló dokumentumok, amelyek nem felelnek meg az illető személy által megpályázott tudományok doktora (filozófia doktora) képesítésnek;

d) a külföldi felsőoktatási intézmény által jogtalanul lefolytatott disszertációvédés eredményeként kiadott dokumentumok;

e) a nem hiteles dokumentumok;

f) olyan dokumentumok, amelyek az ukrajnai jogszabályokkal összhangban a felsőoktatás harmadik oktatási-tudományos vagy tudományos szintjével nem összeegyeztethetők.

Ez esetben az anyagokat áttekintés nélkül visszaküldik a Kérelmezőnek.

7. A felsőoktatási intézmény Tudományos Tanácsának végzettséget igazoló okmány elismeréséről szóló határozata megerősíti a dokumentum tulajdonosának azon jogát, hogy ebben a felsőoktatási intézményben folytassa a tanulmányait vagy munkaviszonyt létesítsen az adott felsőoktatási intézménnyel, amiről számára a külföldi végzettséget igazoló dokumentum elismeréséről szóló igazolást (a továbbiakban: Tanúsítvány) állítanak ki.

 

ІІ. A végzettséget igazoló dokumentumok benyújtásának eljárásrendje

A felsőoktatási képesítési szinteket, tudományos fokozatokat és tudományos címeket igazoló külföldi okmányok benyújtása az okmány tulajdonosának (a továbbiakban: Kérelmező) írásbeli kérelme és egyéb dokumentumok alapján történik.

1. A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek elismeréséhez szükséges dokumentumok listája:

a) a Dokumentum ukrán nyelvű fordítása és annak jogszabályok által meghatározott módon hitelesített másolata (amennyiben szükséges – az eredeti bemutatása);

b) a Dokumentum mellékletének és/vagy egyéb olyan dokumentumoknak az ukrán nyelvű fordítása és jogszabályok által meghatározott módon hitelesített másolata, amelyek információkat nyújtanak a tanterv tartalmáról (ha szükséges – az eredeti dokumentumok bemutatása).

Az adott pont a) és b) alpontjaiban felsorolt dokumentumokat a származási országukban hivatalosan alkalmazott eljárás szerint hitelesíteni kell (azon országok esetében, amelyek részesei a külföldi hivatalos dokumentumok legalizálásának követelményét eltörlő Egyezménynek (Hága, 1961) – „Apostille”-bélyegzővel).

Ha a dokumentumot a kiállító országban nem a hivatalosan alkalmazott eljárás szerint hitelesítik, vagy ha az eljárás nem erősíti meg annak hitelességét, az illetékes hatóság hoz intézkedéseket az ilyen dokumentum hitelességének ellenőrzésére;

c) az előző végzettséget (középfokú, szakmai vagy felsőfokú) igazoló okiratok másolatai, amennyiben van ilyen végzettség (szükség esetén);

d) a Kérelmező és az okirat birtokosának személyazonosságát igazoló dokumentumok másolatai, amennyiben a Kérelmező nem az okirat birtokosa (szükség esetén ukrán nyelvű fordítással);

e)  kérelem (az 1. számú melléklet szerint);

f)  az okirat birtokosának (beleegyező) nyilatkozata személyes adatainak feldolgozásáról, Ukrajnának „A személyi adatok védelméről” szóló törvényi követelményeinek megfelelően (a 2. számú melléklet szerint).

A személyazonosságot igazoló okmányt és a külföldön kiállított végzettséget igazoló dokumentumok eredeti példányait az elismerésről szóló kérelem befogadását követően visszaszolgáltatják azok tulajdonosának.

A Kérelmező által benyújtott végzettséget igazoló és egyéb külföldi dokumentumokat az ukrajnai jogszabályokkal összhangban legalizálják és fordítják ukrán nyelvre.

2. A tudományos fokozatok és tudományos címek elismeréséhez szükséges dokumentumok felsorolása:

a) kérelem (az 1. számú melléklet szerint);

b) másolat a Kérelmező és a tulajdonos személyi igazolványáról vagy egyéb személyazonosító okmányáról, amennyiben a Kérelmező nem a Dokumentum tulajdonosa;

c) az elismerésre váró Dokumentum másolata és annak államnyelvi fordítása közjegyző által hitelesítve;

d) az okirat birtokosának (beleegyező) nyilatkozata személyes adatainak feldolgozásáról, Ukrajnának „A személyi adatok védelméről” szóló törvényi követelményeinek megfelelően (a 2. számú melléklet szerint);

e) a tudományos publikációk listája;

f) az értekezés tézisfüzete (amennyiben van ilyen);

g) az értekezés (nyomtatott vagy elektronikus formában).

A személyazonosságot igazoló okmányt és a külföldön kiállított tudományos fokozatot, címet igazoló dokumentumok eredeti példányait az elismerésről szóló kérelem befogadását követően visszaszolgáltatják azok tulajdonosának.

A Kérelmező által benyújtott tudományos fokozatot, címet igazoló és egyéb külföldi dokumentumokat az ukrajnai jogszabályokkal összhangban legalizálják és fordítják ukrán nyelvre.

 

ІІІ. A külföldi végzettséget igazoló okmányok, tudományos fokozatok és címek felsőoktatási intézmény általi elismerésének eljárása

1. A végzettséget igazoló dokumentumok (bachelor, mesterfokozatú oklevelek) elismerési eljárásának lefolytatásával a felsőoktatási intézmény azon szervezeti alegységét bízza meg, ahol a végzettséget igazoló dokumentum szerinti szakterületen kompetens, az adott felsőoktatási intézményben főállásban dolgozó szakemberek állnak rendelkezésre.

Amennyiben a felsőoktatási intézmény nem rendelkezik megfelelő számú ilyen szakemberrel, az érintett szervezeti alegység kibővitett ülést tart más felsőoktatási intézmények vagy kutatóintézetek szakembereinek bevonásával.

2. A tudományos fokozatok és címek elismerési eljárásának lefolytatásával, az értekezés és az elismerési ügyirat vizsgálatával a felsőoktatási intézmény azon szervezeti alegységét bízza meg, ahol a tudományos fokozat vagy cím szerinti szakterületen kompetens tudósok, az adott felsőoktatási intézményben főállásban dolgozó tudományok doktorai, a filozófia doktorai (a tudományok kandidátusai) állnak rendelkezésre.

Amennyiben a felsőoktatási intézmény nem rendelkezik megfelelő számú tudományok doktorával, filozófia doktorával (a tudományok kandidátusával), akik a tudományos fokozat vagy cím szerinti szakterületen kompetensek, az érintett szervezeti alegység kibővitett ülést tart más felsőoktatási intézmények vagy kutatóintézetek szakembereinek bevonásával, akik a tudományok doktorai, a filozófia doktorai (a tudományok kandidátusai), vagy tudományos közlemények, monográfiák szerzői azon a szakterületen, amelyen az adott tudományos fokozatot vagy címet megszerezték.

Az olyan oktatási intézmények által kiadott tudományos fokozatok és címek elismerése, amelyek szerepelnek a világ egyetemeinek tudományos rangsorában (Academic Ranking of World Universities (ARWU)), az illetékes testület vizsgálata nélkül zajlik.

3. A felsőoktatási intézmény által kijelölt bizottság végzi a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett végzettséget igazoló dokumentumok Ukrajna felsőoktatási szintjeivel történő összevetését.

4. Az elismerésről a bizottság ajánlása alapján a felsőoktatási intézmény Tudományos Tanácsa hoz döntést nyílt vagy titkos szavazással, amely döntést a felsőoktatási intézmény Tudományos Tanácsának vezetője és titkára ír alá.

5. A felsőoktatási intézmény Tudományos Tanácsának a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett végzettséget, tudományos fokozatot vagy tudományos címet elismerő/elutasító határozata alapján a felsőoktatási intézmény rendeletet ad ki és tesz közzé a honlapján.

6. A II. RF KMF külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, tudományos fokozat vagy tudományos cím elismeréséről szóló rendelete támasztja alá az illető személy azon jogát, hogy az adott felsőoktatási intézményben folytassa tanulmányait és/vagy azzal munkaviszonyt létesítsen.

7. A felsőoktatási intézmény Tudományos Tanácsa dönthet az Ukrajnában törvényesen tartózkodó más országbeli állampolgárok külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett alap-, mesterfokú diplomáinak, tudományok kandidátusi, filozófiai/művészettudományi doktori, habilitált doktori, a tudományok doktora fokozatait és egyetemi docensi, professzori címeit igazoló dokumentumainak elismeréséről, ideértve az egyenértékűség megállapítását is tanulmányok folytatása és/vagy tudományos vagy tudományos-pedagógiai munkatárs beosztásba történő felvételük céljából.

A külföldi országokban szerzett tudományos fokozatokat és címeket igazoló dokumentumok elismerési eljárására vonatkozó szabályok és követelmények a külföldi állampolgárok esetében megegyeznek az ukrán állampolgárokra vonatkozó szabályokkal és követelményekkel.

8. A végzettséget igazoló dokumentumok elismertetés céljából történő benyújtása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a teljes tanév folyamán történhet.


A külföldön szerzett végzettséget igazoló dokumentumok elismerési szabályzata