Монографію присвячено дослідженню теоретичних і методичних засад іншомовної педаго-гічної освіти в США. Висвітлено ґенезу проблеми фахової підготовки вчителів-філологів, уза-гальнено основні науково-емпіричні й теоретико-практичні напрацювання галузі; розгляну-то філософські засади підготовки учителів-філологів, закладених у методологічні підвалини педагогічної освіти США; проаналізовано підходи до розвитку фахової компетентності май-бутніх учителів іноземних мов у США; представлено систему професійної підготовки вчите-лів-філологів в університетах США, організаційно-змістові підходи до іншомовної педагогіч-ної освіти й особливості практичної підготовки вчителів-філологів; представлено результати вивчення сучасних тенденцій розвитку філолого-педагогічної іншомовної освіти в Україні; ре-зультати порівняльного аналізу систем підготовки вчителів ІМ в Україні та в США; окреслено можливості оптимізації підготовки вчителів-філологів в Україні з урахуванням прогресивного досвіду США. Матеріал може бути корисним викладачам вищих навчальних закладів, науков-цям, управлінцям у галузі освіти, аспірантам, студентам.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ (протокол № 1 від 10.02.2020)

Підготовлено Видавничим відділом спільно з кафедрою філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II

Автор:
Маріанна Леврінц

Редактор:
Анатолій Кузьмінський

Рецензенти:
Наталя Бідюк – доктор педагогічних наук, професор (Хмельницький національний університет);
Лідія Хомич – доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України);
Олександр Кучай – доктор педагогічних наук, доцент (Національний університет біоресурсів і природокористувань).

Технічне редагування: Олександр Добош
Верстка: Вікторія Товтін, Олександр Добош
Коректура: авторська
Обкладинка: Ласло Веждел
УДК: Бібліотечно-інформаційний центр “Опацої Чере Янош” при ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ Відповідальні за випуск: Ільдіко Орос, Олександр Добош

За зміст монографії відповідальність несе автор.

Друк наукового видання здійснено за підтримки уряду Угорщини

Видавництво та поліграфічні послуги: ТОВ «РІК-У»
вул. Гагаріна 36, м. Ужгород, 88000. Eлектронна пошта: print@rik.com.ua Генеральний директор: Євген Станішевський

ISBN 978-617-7868-06-3

© Маріанна Леврінц, 2020
© Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2020