Számvitel és Auditálás Tanszék

Elérhetőségek

Levelezési cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Kárpátalja, Ukrajna, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Számvitel és Auditálás Tanszéke

Telefon: +380-31-41-4-29-68, 128-as mellék (külföldről), illetőleg: 0-241-4-29-68, 128-as mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380-31-41-4-29-68 (külföldről)

E-mail: rfkmf.gazdasagtudomanyi@gmail.com

Web: https://kmf.uz.ua

Tanszék: Dabas terem (229.)

Tanszékvezető: Prof. Dr. Bacsó Róbert

Tanszékvezető-helyettes: Dr. Loszkorih Gabriella

Útmutató az akadémiai integritáshoz:

akadémiai integritásKonferenciakötetek:

A tanszék története:

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéke az intézményünk legfiatalabb tanszéki egysége, ennek ellenére igen dinamikus fejlődést ért el 2015 óta. Bár jóval korábban megfogalmazódott az intézménynek az a célja, hogy a képzési struktúra tekintetében nyitni kell a gazdasági, üzleti képzések irányába, viszont ez a cél olyan formában, hogy sikeres ukrajnai licenzáció keretében elinduljon a Számvitel és adóügy szak a 2016-17-es tanévben jött el az ideje. Rákóczi-főiskola tehát létrehozta különálló szervezeti egységét a Számvitel és Auditálás Tanszéket melynek első fontos feladata a licenzációs követelménynek való megfelelés érdekében az oktatói és szakmai gárda felfejlesztése, valamint ezt követően a szak elindítása. Az első kihívást sikeresen vettük, így a munkánk gyümölcseként a 2016/2017-es tanévben elindulhatott a Számvitel és adóügy BSc szintű képzés. A négy éves képzés végén sikeres ukrajnai akkreditáción esett át a szak, melynek eredményeként 5 éves akkreditációval rendelkezett a tanszék első szakja.

2021-es évben újabb mérföldkőhöz értünk el, ugyanis bővült a tanszék szakkínálata, mivel megkaptuk a Pénzügyek, bank és biztosítás alapképzés licenzációját (2023-ban az állami normák változása miatt a szak neve változott: Pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde). Továbbá, ugyancsak a 2021-22-es évben indult el a Nemzetközi számvitel és adóügy mesterképzés képzési program keretében a Számvitel és adóügy (MSc) szak. Ezzel három szakra, két alapképzés és mesterképzési szakra bővült a kínálatunk.

A hallgatói létszámok tekintetében folyamatos fejlődés figyelhető meg a tanszékhez kapcsolódó szakok esetében és a teljes létszám vonatkozásában is

A 2022-2023-as tanév esetében látható, hogy a háborús időszak ellenére – az összes diáklétszám tovább emelkedett (1. ábra). A legnagyobb növekedésünk a 2021-2022-es tanévről a 2022-2023-as tanévre történt (60 %-os emelkedés), ugyanis ekkor tudtunk felvenni Pénzügy, bank és biztosítás (BSc), valamint Számvitel és adóügy (MSc) képzéseinkre először új hallgatókat.

1. ábra: Összesített hallgatói létszám nappali és levelező tagozaton 2016-2023 között

Bár a tanszék munkájának eredménye egyértelműen kapcsolódik a hallgatói számokhoz, mégis fontos indikátor az oktatók szakmai felkészültsége, tudományos fokozat, elért tudományos eredmények, címek, konferenciák növekvő tendenciája.

A Számvitel és Auditálás Tanszék oktatói állományában 3 főállású tudományok doktora, professzor, 3 egyetemi docens, tudományok kandidátusa, 2 PhD fokozattal rendelkező, egy adjunktus és 2 oktató van, akik közül az utóbbiak fokozatszerzésben vesznek részt Ukrajnában és Magyarországon.

A Főiskola gondozásában és tanszék munkatársainak aktív részvételének köszönhetően az „Acta Academiae Beregsasiensis. Economics” c. tudományos folyóirat „B” kategóriájú besorolást kapott Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumától 2023 júniusában.

2. ábra: A tanszék oktatóinak tudományos eredményei (Scopus, Wos, ukrajnai és ülföldi „B” kategória, monográfia) 2018-2023 között.

A diagram kifejezetten a kiemelt tudományos értékkel bíró eredményeket összegzi, melyek évente átlagosan 7,5 %-al bővültek. Ezenkívül évente átlagosan további 28 db egyéb kategóriájú publikáció, tézis, konferenciarészvétel volt a tanszék főállású oktatói részéről. A vizsgált 5 év alatt tudományosan besorolt és egyéb kategóriájú értékezés összesen 314 db volt a tanszék oktatóinak írásában.

Munkatársak:

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Bacsó Róbert tanszékvezető gazdaságtudományok nagydoktora, professzor
Hanuszics Veronika Számvitel és Auditálás Tanszék docense közgazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens
Kovács-Rump Henetta Számvitel és Auditálás Tanszék oktatója
Loszkorih Gabriella tanszékvezető helyettes, docens PhD, 071 „Számvitel és Adóügy”, docens
Makarovics Viktória Számvitel és Auditálás tanszék docense közgazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens
Orlov Igor Számvitel és Auditálás Tanszék professzora közgazdaságtudományok nagydoktora, professzor
Pataki Gábor adjunktus
Pércsi Oxána Számvitel és Auditálás Tanszék oktatója
Pojda-Noszik Nina Számvitel és auditálás tanszék professzorra Gazdaságtudományok doktora, professzor
Sebestyén Edina Számvitel és Auditálás Tanszék oktatója
Szocska Katalin Számvitel és Auditálás tanszék docense gazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens
Sztojka Natália docens közgazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens

Külföldi vendég professzorok és előadók emelték a színvonalat és a minőségi változatosságot:

 • Dr. Orbán Ildikó, a Debreceni Egyetem Docense az IFRS-ek sajátosságairól és szerepéről a vállalatok nemzetközivé válásának folyamatában témában tartott előadást;
 • Dr. Fekete Antal nyugalmazott kanadai egyetemi tanár előadást tartott „Az aranyvaluta és az alkotmányos pénzrendszer” témakörben;
 • Dr. Forgáts Péter az Egyesült Államokból látogatott el hozzánk, aki a Start up-ról, valamint az amerikai ösztöndíjas továbbtanulási programokról tartott előadást;
 • Bemutatkozott a Magyar Közgazdász Társaság, ami egy kárpát-medencei ernyőszervezet, melynek diáktagozatához a hallgatóink társulhatnak;
 • Az Erasmus + mobilitási program keretében vendégelőadóink voltak Magyarországról az Eötvös József Főiskoláról Dr. Póla Péter és Pajrok Andor.
 • Makovecz mobilitási program keretében vendégelőadóink voltak Magyarországról a Szent István Egyetemről Prof. Dr. Illés Bálint Csaba és Prof. Törőné Dr. habil. Dunay Anna.
 • jelenléti formában több helyi vállalkozó tartott előadást különböző konferenciákon, workshop-okon a hallgatók számára, ezenkívül a nemzetközi partnereinkkel több online tréning, konferencia valósult meg.

Részt vettünk több kutatási programban:

 • A tanszék oktatói alkották az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Terv stratégaii dokumentum kivitelezésében a fő szerepet,
 • továbbá a kárpátaljai fiatal vállalkozásokat érintő támogatások hatékonyságvizsgálatában is részt vettünk (2016),
 • majd pedig hasonló módszertannal és céllal, de a családi vállalkozások helyzetét is vizsgáltuk (2017),
 • 2019-ben pedig részt vettünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségével közösen szervezett nagymintás kutatásban, ahol 1800 kárpátaljai mikro-, kis- és középvállalkozás megkérdezésével általános vállalatértékelést, s a támogatási politika hatékonyságát vizsgáltuk.
 • az MTA Domus program keretében több kutatásban vettek részt a tanszék oktatói, melyben a vállalkozói helyzet, a pandémia vállalkozókra, valamint a társadalom-gazdaság egészére mért hatásait, későbbiekben;
 • Európai Uniós finanszírozásban megvalósuló nemzetközi tananyagfejlesztési programban való részvétel, Debreceni Egyetem (EFOP-3.4.3-16-2016-00021, 2019-2021.);
 •  „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” projektrésztvétel, Nemzetstratégiai Kutatóintézet (EFOP-1.12.1-17-2017-00003, 2019-2020.)
 • Részt vettünk Kárpátalja Fejlesztési Stratégiájának kidolgozásában 2021-2027 évekre.
 • Külföldi vállalatok számára egyéni kutatásokat is végzünk.

Együttműködést kötöttünk hazai és nemzetközi egyetemekkel és kutatóintézetekkel:

 • Együttműködési megállapodást kötött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Nemzeti Statisztikai, Számviteli és Auditálási Akadémia;
 • Nemzeti Akkreditációs Ügynökséggel, ugyanis akkreditációs szakértői minősítést kapott a tanszékünk vezetője;
 • a magyarországi Nyíregyházi Egyetemmel, melyik intézettel közösen un. nem akkreditált képzési struktúrában közel 20 éve képezzük a helyi hallgatók Vállalatgazdaságtan szakirányon;
 • a Magyar Nemzeti Bankkal és a Nyíregyházi Egyetemmel közös pályázata kapcsán gazdasági, számviteli és pénzügyi szakkönyvtár fejlesztés valósult meg, továbbá évente a kiválósági ösztöndíjban részesülnek;
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, ahol a hallgatóink részt vettek részidős képzéseken;
 • a Debreceni Egyetemmel, ahol szintén közös kutatási projekteken dolgozunk, valamint 2022-ben elindítottuk a kettős képzési programot a mesterképzési szinten;
 • Eötvös József Főiskola Gazdaságtudományi Intézetével oktatói mobilitási programban működtünk együtt;
 • a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vállalatgazdaság- és Menedzsment Tanszékkel, mely a szakunk hallgatóit fogadták nyári tanulmányi gyakorlatra egybekötve magyarországi gyárlátogatásokkal;
 • a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel több kutatás és konferencia szervezés kapcsán működünk együtt, 2023-tól szoros együttműködésben vagyunk az Acta Academiei Beregsasian;
 • a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségével, és a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségével;
 • Vadim Hetyman Kijevi Nemzeti Gazdaságtudományi Egyetemmel;
 • a Harkovi Nemzeti Gazdasági Egyetem Pénzügyi Tanszékével, melynek kapcsán közös kutatási tevékenység alakult ki és van folyamatban;
 • a Zsitomiri Állami Műszaki Egyetemmel;
 • „Odesszai Politechnikum” Állami Egyetemmel;
 • a Szumi Állami Egyetemmel;
 • „Alkalmazott Rendszerek és Technológiák Intézete” Kft.-vel (Kijev);
 • Master Stream Kft-vel a Master Számviteli szoftver használata (Kijev);
 • a YouControl Kft-vel (Kijev);
 • MonsoomSIM Pty Ltd-vel a Monsoom SIM szimulációs szoftver használata kapcsán (Mount Nasura, Ausztrália);
 • Jm Soft” Kft-vel (Kijev);
 • „Könyvelés és könyvvizsgálás” magánvállalattal;
 • és természetesen jó kapcsolatot ápolunk a megyei oktatási intézményekkel, mint az Ungvári Nemzeti Egyetem Gazdaságtudományi, valamint Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetével;
 • „OCA Ukrajna” civilszervezettel;
 • Global Money Week évente megrendezésre kerülő rendezvényein részt vesz a tanszék oktatói és hallgató, melynek kapcsán együttműködés alakult ki az Ukrán Nemzeti Bankkal.
 • Oktatóink részvétele külföldi és ukrajnai tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságaiban (Danubius Noster (Magyarország), «Lecture Notes in Networks and Systems» (Springer, Scopus), „Acta Academiae Beregsasiensis. Economics”, „Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології”, „Law and innovation society” (Ukrajna).

Több nemzetközi és helyi szintű konferenciát, egyéb rendezvényt bonyolítottunk le az évek folyamán:

 • három nemzetközi tudományos konferenciát,
 • évente Könyvelők Napja szakmai programot, ahol gyakorló könyvelők mutatják be a számvitel szakma szépségét a Főiskola hallgatói számára;
 • évente Gazdaságtudományi vetélkedőt – ahol a Főiskola Felsőfokú Szakképző Intézetének diákjai, valamint a Számvitel és Auditálás Tanszék BSc szintű hallgatói mérték össze gazdasági tudásukat; helyi tudományos diákköri konferenciát.
 • évente került megrendezésre a Diákköri Gazdaságtudományi Konferencia;
 • az oktatók részt vesznek a Magyar Közgazdász Társaság évente megrendezésre kerülő vándorgyűlésén;
 • pénzügyi tudatosság képzés középiskolások számára Kárpátalja több oktatási intézményébe ellátogatva.
 • az Üzleti tanácsadás mikro- és kis vállalkozások számára vállalkozói képzések valósultak meg különböző együttműködő partnerek segítségével (Vállalkozók Szövetsége, Magyar Nemzeti Bank stb.);
 • évente részesülnek kiválósági ösztöndíjban a gazdálkodási szakos hallgatók az MNB PADME alapítványának jóvoltából;
 • A Rákóczi-főiskola diákcsapata a Global Student Challenge-2022 győztesei között lehetett.
 • üzleti workshop a hallgatók számára innovatív vállalkozók bevonásával.
 • növeltük a hallgatók online továbbképzési teljesítményét, az un. nem formális oktatás keretein belül, így az egyes szakok és évfolyamok esetében évente több tanúsítványt szereznek különböző szakmai kurzusok teljesítéséről.
 • üzleti etika és protokoll témában hallgatói információs napot szerveztünk Magyarország Beregszászi Konzulátusának szakembereivel együttműködésben;
 • a hallgatóink rendszeresen részt vesznek különböző tanulmányi- és sportversenyeken, konferenciákon, melyek az intézményben, vagy külső helyszíneken valósulnak meg (Fiatal Kutatók Konferenciája, Zrínyi Ilona Szakkollégium, KTDK, stb.);
 • a tanszéki kollégák és hallgatók kimagasló eredményekért kaptak kitüntetéseket (oktatói, tanulmányi és sporteredmények kapcsán): oktatói eredmények  Hidi M. Petra, Izsák Szilveszter, Tar Sándor Eduárd, Molnár Sándor diákok
 • rendszeresen részt veszünk partnerink konferenciáin, ünnepségein (Nyíregyházi Egyetem, Eötvös József Főiskola, Debreceni Egyetem stb.).

Mobilitási programokban való részvétel:

A hallgatóink és oktatóink részt vettek Makovecz és az Erasmus+ nemzetközi mobilitási programokban, melynek keretében felvettük a kapcsolatot a Budapesti Corvinus Egyetemmel, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, a romániai Babes-Bolyai Tudományegyetemmel és a székelyföldi Modern Üzleti Tudományok Központtal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, az Eötvös József Főiskolával, a Debreceni Egyetemmel, a Nyíregyházi Egyetemmel.

Az intézményeink közötti együttműködést bemutatva és a gazdálkodási szak megtett útjára emlékezve, 2016 tavaszán tanszékünk egy nagyobb szabású nemzetközi tudományos konferenciát szervezett, ahová a Kárpát-medence több egyeteméről, valamint ukrajnai felsőoktatási intézményeiből érkeztek előadók. A konferencia címe: „Gazdasági fejlődés kihívásai és lehetőségei a nemzetközi együttműködések és európai tapasztalatok összefüggésében”.

Ebben az időszakban társszervezőként jelentünk meg a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által szervezett „Erősödő Kárpát-medencei magyar vállalkozások” címmel megrendezett szakmai konferenciájában. A rendezvény célja az volt, hogy képzést és üzleti találkozót biztosítson olyan kárpátaljai magyar kis- és középvállalkozások számára, akik már a jelenben, illetve a jövőben nyitnának export érdekeltségek irányába. 2019 májusában „50 éves a közgazdasági Nobel-díj” – Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferenciát szervezett a Tanszék a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel közösen. A konferencia témája A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére. A plenáris előadások után több szekcióban tartottak előadásokat nemzetközi előadók. 

2022-ben a háborús körülmények miatt nem sikerült személyes részvétellel megvalósítanunk „A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére” című III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferenciát, melynek apprópója a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fennállásának 25. évfordulója volt, de sikerült összegyűjtenünk és kiadnunk konferenciakiadványt, amelybe 298 szerző 200 absztraktják publikáltuk.