Makovecz program – Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram

2016-ban a magyar nyelvű képzést folytató külhoni és magyarországi felsőoktatási intézmények közötti együttműködési program kialakítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a Makovecz Programot. A program elindítása a magyarországi oktatók külhoni szerepvállalásával és a kétoldalú, kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtésével kívánja előmozdítani az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítását.

Makovecz Hallgatói Mobilitási Program

A pályázat célja:

A Makovecz Program keretében a pályázaton nyertes hallgatók részképzésre utazhatnak a Főiskola partnerintézményeinek egyikébe. A tanulmányutak célja 1-5 hónapos részképzés és/vagy tudományos diákköri dolgozat illetve – amennyiben a téma lehetővé teszi – szakdolgozat elkészítése. A részképzés során a hallgatót a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja, teljes szemeszteres részképzés esetén a hallgató által a fogadó intézményben teljesített tantárgyak itthoni tanulmányi kötelezettségükbe főiskolai és tanszéki engedéllyel beszámítandók. A részképzés során a hallgató betekintést nyerhet más felsőoktatási intézmények működésébe, oktatási-tudományos folyamataiba, szakmai műhelyeinek munkájába. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a hallgató vállalja, hogy a Főiskolán teljesíteni fogja azokat a tárgyakat, valamint szakmai- és pedagógiai gyakorlatokat, amelyek az adott félévben számára elő vannak írva.

Teljes szemeszteres részképzés esetén a hallgatónak legalább 15 tanulmányi kreditértéket (ECTS) kell teljesítenie a fogadó intézményben, amit a Főiskola elismer.

Az Makovecz Program keretében egy teljes szemeszteres részképzésen résztvevő hallgatók:

 • a Főiskolára is beiratkoznak;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A hallgató a kiutazása előtt egyeztet a fogadó intézménnyel és az itthoni tanszékkel arról, hogy mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen, amit tanszéke elfogad. A külföldön teljesítendő kreditszám félévente a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 15 ECTS.

A Program keretében 1-4 hónapra pályázók a küldő és a fogadó tanszékekkel egyeztetve programtervet készítenek tervezett tevékenységeikről. Az ösztöndíjas időszak lejárta után a fogadó intézmény ennek teljesítését írásos formában igazolja.

A teljes szemeszteres és a rövidebb időtartamú részképzésen résztvevő hallgatók egyaránt kötelesek 1-3 oldalas szakmai beszámolót készíteni a fogadó intézményben folytatott tevékenységeikről.

A pályázatot azok a hallgatók nyújthatják be, akik:

 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a Főiskolán;
 • rendelkeznek a megfelelő nyelvi kompetenciákkal, a fogadó intézmény oktatási nyelvével/nyelveinek egyikével;
 • 2-4. évfolyamosok a Főiskola valamely alapképzésében vagy 1-2. évfolyamosok a Főiskola valamely mesterképzésében. (Valamennyi képzési szinten és típusban részt vevő hallgatók számára tanulmányaik utolsó félévében nem engedélyezett a részképzés!)

Az elnyerhető ösztöndíj összege a 2021/22-es tanévben: 120 ezer Ft/hónap, ami magába foglalja az alapösztöndíjat, a kollégiumi díjat, az utazási költséget és az egészségbiztosítást. Amennyiben a fogadó intézmény igényt tart képzési költségre, úgy az ösztöndíj összege annak mértékével növekszik, de ez legfeljebb 40 ezer Ft/fő/hónap lehet.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 15. Jelzett határidőig a pályázati dokumentációt az illetékes tanszék mobilitási koordinátorához szükséges eljuttatni (minden munkanapon 8:00–17:00 óra között). A pályázati határidő lejárta utáni első munkanapon minden tanszék összesíti a jelentkezéseket és az összesített listát megküldik a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesnek.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a tanszékek által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2021. december 20-ig, az ösztöndíjra javasoltak névsorát ezen a napon közzéteszik. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • tanulmányi átlageredmény (teljes szemeszteres részképzés esetében legalább 4,0);
 • szakmai tájékozottság és főiskolai aktivitás;
 • részvétel a tudományos diákköri munkában;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb, a Főiskola diákéletéhez köthető szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Makovecz-hallgatók mentori feladatainak vállalása és ellátása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban mobilitási programban. Az egyes tanszékek fenti szempontok szerint tett javaslata alapján a II. RF KMF Szociális Tanácsa dönt azon hallgatók személyéről, akik külföldi felsőoktatási intézményben részképzéses tanulmányokat folytathatnak.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kérelem;
 • igazolás az előző lezárt félév tanulmányi átlageredményéről;
 • befogadó nyilatkozat szkennelt változata;
 • programterv a fogadó intézményben folytatandó tevékenységekről (max. 1 oldal).

A teljesítés igazolása:

 • a programterv teljesítésének igazolása a fogadó intézmény által;
 • szakmai beszámoló a fogadó intézményben folytatott tevékenységekről (1-3 oldal), a fogadó intézmény által szintén ellenjegyezve;
 • teljes szemeszteres részképzésen részt vett hallgatók esetében a félév teljesítését igazoló leckekönyvnek a fogadó intézmény által hitelesített másolata;
 • a mobilitás teljes időszakára szóló egészség- és balesetbiztosítási kötvény eredeti példányának leadása.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködési megállapodást kötött intézmények listája (ahová hallgatóink pályázhatnak, és ahonnét várjuk a hozzánk érkezőket):

 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola;
 • Budapesti Metropolitan Egyetem;
 • Debreceni Egyetem;
 • Edutus Egyetem;
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem;
 • Eszterházy Károly Egyetem, Eger;
 • Károli Gáspár Református Egyetem;
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem;
 • Nyíregyházi Egyetem;
 • Óbudai Egyetem
 • Pannon Egyetem;
 • Pápai Református Teológiai Akadémia;
 • Pécsi Tudományegyetem;
 • Semmelweis Egyetem
 • Szent István Egyetem;
 • Zsigmond Király Egyetem;
 • Babeş-Bolyai Tudományegyetem;
 • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara;
 • Partiumi Keresztény Egyetem;
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem;
 • Selye János Egyetem.

Letölthető dokumentumok

Makovecz palyazati felhivas_2021-22

Hírek