Монографію присвячено вивченню комунікативно-прагматичного та словотвірного ас-пектів різних похідних утворень, які функціонують у межах іллокутивних дієслів сучасної англійської мови. Проведеним дослідженням вперше здійснено спробу закласти основи ви-вчення англійського словотворення не як сформованих, готових і закріплених у мові похідних одиниць, а в ситуативно зумовлених мовленнєвих актах, що дало змогу виявити й описа-ти цілий ряд прагматично орієнтованих моделей і компонентів семантики. Комплексний прагматико-актомовленнєвий аналіз похідних перформативів дав змогу продемонструвати, що дериват є носієм великого за обсягом комунікативного заряду, який орієнтує мовця на різнома-нітне смислове вживання одного й того ж самого слова та дозволяє йому одночасно свідомо, а не механічно оперувати лексемами, творчо пристосовуючи їх до адекватного висловлення дум-ки в кожному конкретному мовленнєвому акті. На значному за обсягом мовленнєвому мате-ріалі виявлено можливості словотворення, його прагматично зумовлений потенціал у процесі реалізації дериваційних одиниць в акті комунікації, що передбачає їхнє вивчення у тексті, в яко-му відображаються процеси відбору, сполучення і вживання всієї сукупності мовних засобів.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (протокол №1 від 10.02.2020)

Підготовлено Видавничим відділом спільно з кафедрою філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II

Автор: Томаш Врабель

Рецензенти:
Наталія Баняс, кандидат філологічних наук (ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ) Адальберт Барань, кандидат філологічних наук (ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ)

Технічне редагування: Олександр Добош
Верстка: Мелінда Орбан
Коректура: авторськa
Обкладинка: Ласло Веждел
УДК: Бібліотечно-інформаційний центр “Опацої Чере Янош” при ЗУІ ім. Ф.Ракоці II

Відповідальні за випуск:
Степан Черничко (ректор Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II) Ільдіко Орос (президент Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II) Олександр Добош (начальник Видавничого відділу ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ)

За зміст монографії відповідальність несе автор

Друк збірника здійснено за підтримки уряду Угорщини

Видавництво: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (адреса: пл. Кошу-та 6, м. Берегове, 90 202. Eлектронна пошта: foiskola@kmf.uz.ua) та ТОВ «РІК-У» (адреса: вул. Гагаріна 36, м. Ужгород, 88 000. Eлектронна пошта: print@rik.com.ua
Поліграфічні послуги: ТОВ «РІК-У»

ISBN 978-617-7868-41-4

© Томаш Врабель, 2020
© Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2020