A Zrínyi Ilona Szakkollégium 2021/2022-es tanéve 26 ösztöndíjassal veszi kezdetét

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2021. szeptember – 2022. június közötti tíz hónapra.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium célja felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

A Szakkollégium tevékenysége a Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött célok elérése érdekében. A Szakkollégium infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. A Szakkollégium az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben kihasználva a korszerű információs, távoktatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket, illetve a magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket. A Szakkollégium keretében végzett kutatómunkát célszerű a hallgató tanulmányaira és a tutor által folytatott kutatómunkára, szakterületükre építeni.

Jelentkezni 2021. július 12-től szeptember 9-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

A lehetőséggel 34 fő élt. A 34 érvényes pályázatot benyújtott jelentkező közül 20 fő először, 9 hallgató második, 4 fő harmadik és 1 fő negyedik alkalommal mérettette meg magát a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjra való tagságra. A jelentkezettek közül 6 személy az Ungvári Nemzeti Egyetem és 28 ember a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végzi felsőfokú tanulmányait. A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából áll. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt 2021. szeptember 10-én, akik a következő szempontok alapján pontozták a jelentkezésekhez csatolt dokumentumokat: a főiskolai vizsgajegyek szaktantárgyi átlaga a résztvevő pályázók számára (maximálisan 20 pont adható), szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért eredmények (nincs maximum szerezhető pont), nyelvvizsga (nincs maximálisan szerezhető pont), tudományos, művészeti tevékenység (nincs maximálisan szerezhető pont), szakszövegek írásbeli fordítása (nincs maximálisan szerezhető pont).

A Szakértői Pontozó Bizottság tagjai a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai.

A 34 jelentkező közül 33 hallgató tett felvételi vizsgát 2021. szeptember 14-én a Rákóczi Főiskola épületében és az online térben.

Minden felvételiző a szóbeli vizsgán maximum 60 pontot szerezhetett (kutatási terv (max.10 pont), jövőbeli elképzelések (max. 10 pont kapható), szövegértés (max. 10 pont), szakmai ismeretek (max. 10 pont), pótkérdések (max. 10 pont)). Sikeres felvételhez azonban a szóbeli felvételi vizsgán minimum 60%-ot teljesítenie kellett a hallgatónak.

A felvételi vizsga menetrendje a következő volt: az egyéni vizsga ideje 15 perc. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezeti a felvételi adatlapjára. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján történt meg a felvételizők rangsorolása.

A Felvételi Vizsgabizottság 3 szekcióban végezte a munkáját:

Filológia és Történelemtudomány szekció:

Dr. Dudics Katalin – a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense Dr. Györke Magdolna – az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológia Tanszékének docense

Prof. Dr. Lőrinc Marianna – a II. RFKMF Filológia Tanszék Angol Tanszéki csoportjának professzora

Dr. Pallai László – egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet munkatársa, Egyetemes Történeti Tanszék tanára

Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya – II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense, az Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója

Dr. Váradi Natália – a II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója és a Felnőttképzési Központ valamint a beregszászi ECL Nyelvvizsgaközpont vezetője.

Ebben a szekcióban 11 személy tett felvételi vizsgát: 9 fő kontakt módon és 2 fő online.

Biológia, kémia, földrajz és turizmus szekció:

Dr. Andrik Éva – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék docense

Dr. Csoma Zoltán – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezető helyettese

Dr. Fiser Béla – a Miskolci Egyetem Kémia Intézetének kutatója

Dr. Hadnagy István – II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék megbízott docense

Dr. Izsák Tibor – a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Kohut Erzsébet – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője

Dr. Kolozsvári István – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének docense, a Fodor István Kutatóközpont intézetvezetője

Dr. Molnár D. István – a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Szabó Marján – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének docense és az UNE oktatója

Dr. Pólin Irén – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék docense, az Agrár Tanszéki Csoport koordinátora

Ebben a szekcióban 12 személy tett felvételi vizsgát: 8 hallgató kontakt formában és 4 fő online

 

Matematika, fizika, informatika  és gazdaságtudományiszekció:

Dr. Kucsinka Katalin – a II. RFKMF Matematika és Informatika Tanszékének tanszékvezetője

Dr. Tarics Zoltán – az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa

Prof. Dr. Zsiguc György – az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, a műszaki tudományok professzora

Ebben a szekcióban 10 fő felvételizett: 6-an kontakt formában és 4-en online.

A felvételi vizsgát követően 2021. szeptember 14-én a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésezett és döntött a Zrínyi Ilona Szakkollégium 2021/2022-es tanévének ösztöndíjas listájáról. A Testület 26 főnek ítélte meg az ösztöndíjat:

Sorszám Név Intézmény Téma Témavezető
1. Baksa Adrien II. RFKMF Pár mátrixok problémája a véges p-csoportok mátrixreprezentációiban Dr. Sztojka Miroszláv
2. Balogh Dániel II. RFKMF Beregszász története 1938-1944 között Dr. Csatáry György
3. Bodnár Barbara II. RFKMF A lakosság környezettudatosságának vizsgálata Beregszászban Dr. Vince Tímea
4. Bogáthy Eszter II. RFKMF A COVID19 elterjedésének földrajzi sajátosságai Kárpátalján Dr. Molnár József
5. Csizsevszki Adrián II. RFKMF Bizonytalan tudás becslését biztosító információs technológia fejlesztése Dr. Mlávec Jurij
6. Doktor Klára II. RFKMF A nagymuzsalyi meddőhányó növényzetének vizsgálata Dr. Kohut Erzsébet
7. Gérus Norbert II. RFKMF A partfejlődés jellegzetességei tiszai mintaterületeken, Tiszaújlak környékén Dr. Gönczy Sándor
8. Hrebinec Laura Erzsébet II. RFKMF Beregszász társadalmi szervezetei a 19. század végén, a 20. század elején, különös tekintettel a Beregmegyei Magyar Közművelődési Egyesület tevékenységére. Dr. Váradi Natália
9. Izsák Szilveszter II. RFKMF A költségoptimalizálási módszerek a vállalatirányítás rendszerében Dr. Makarovics Viktória
10. Kamugya Nikolett II. RFKMF Nyelvhasználat és helyesírás kérdései a közösségi fórumokon, kárpátaljai beszélők diskurzusaiban Dr. Márku Anita
11. Kiss Emese Erzsébet II. RFKMF A “Magyar Konyha Hete” gasztronómiai program népszerűség vizsgálata Kárpátalján Dr. Sass Enikő
12. Kontros Ferenc II. RFKMF A kárpáti téli csata és Ung vármegye. A vármegye kapcsolata a 2. és 3. osztrák-magyar hadsereggel és az ott állomásozó cs. És kir. Alakulatokkal és kórházakkal Dr. Suslik Ádám
13. Kozub Gergely II. RFKMF Firczák Gyula(1836-1912) munkácsi görögkatolikus püspök élete és tevékenysége a hegyvidéki akció kezdetéig Dr. Molnár Ferenc
14. Lukács Viktória II. RFKMF Kárpátalja turisztikai arculatának trendjei a belföldi turisták szemszögéből Dr. Fodor Gyula
15. Márkus Noémi II. RFKMF Hazai és külföldi pénzügyi számviteli rendszerek: közös és megkülönböztető jellemzők Dr. Sztojka Natália
16. Maruszics Erik II. RFKMF Adalékok a kárpátaljai németség 1938 és 1944 közötti történetéhez Dr. Szakál Imre
17. Molnár Albert II. RFKMF Összemérhetetlen fázissal rendelkező Sn2P2Se6 szokásos uniaxiális ferroelektromos kristályok ferroelektromos állapotában megfigyelt dielektromos anomália vizsgálata Dr. Molnár Sándor
18. Mozgovoj István II. RFKMF Csoportalgebrák egységcsoportjának vizsgálata Dr. Dzámkó Viktória
19. Palinszky Alexandra II. RFKMF A játékos (gamifikáció) alkalmazása a matematika oktatásban Dr. Kucsinka Katalin
20. Petrusinec András II. RFKMF Nyelvi és kulturális aszimetria a magyar és az ukrán nyelv viszonylatában vizsgálva Dr. Lechner Ilona
21. Sidó Evelin II. RFKMF Cink- és kobalt-ionok adszorpciós tulajdonságainak összehasonlító jellemzése szén nanocsöveken Dr. Csoma Zoltán
22. Simon Dominika II. RFKMF Turizmusfejlesztési lehetőségek Kárpátalján Dr. Berghauer Sándor
23. Szabó Tibor UNE A funkcionalizált kinolinok szintézise, kémiai és biológiai tulajdonságaik vizsgálata Dr. Oniszko Mihály
24. Szerényi Szilárd UNE A Tóvár Ornitológiai Rezervátum és a Dédai-tó ornitofaunájának felmérése Dr. Kolozsvári István
25. Sztankovics Anna-Mária UNE Kárpátalján kapható szúnyogriasztó készítmények hatékonyságának vizsgálata Dr. Hadnagy István
26. Tóth Kristóf UNE Az ártéri zóna növényzete a Borzsa folyó Bene környéki szakaszán (Beregszászi járás) Dr. Andrik Éva

 

A felvételt nyert ösztöndíjas hallgatók tutoraikkal a Zrínyi Ilona Szakkollégium Alapszabályzatának tesznek eleget támogatási időszakuk alatt, mely többek között kötelezi arra az ösztöndíjas hallgatót, hogy 2022. május 12-én megfigyelő hallgatóként részt vegyenek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében megrendezésre kerülő Tudományos Vitadélutánon és 2022. május 13-án pedig bemutassák kutatásukat egy előadásban a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Erről a kötelezettségről a felvételi napján minden felvételiző egy nyilatkozat aláírásával tudomást szerzett. A Zrínyi Ilona Szakkollégium kutatói ösztöndíjprogram ösztöndíjainak kifizetése a 2021-2022-es tanévben 1 részletben történik: 2022. júniusában a GENIUS Tehetségnapon. Minden ösztöndíj kifizetést egy beszámolói időszak előz meg, mely alatt egy minimum 10 oldalas tanulmányt és egy konzultációs lapot nyújtanak be a támogatott hallgatók tutoraikkal együtt, akik közösen szignózzák a dokumentumokat.

A felvételt nyert hallgatóknak gratulálunk és sok sikert kívánunk a kutatásokhoz!

Váradi Natália

programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

irodaigazgatója