Сфера наукових зацікавлень
- ринки фінансових послуг; - регіональні диспропорції розвитку галузей економіки; - міжнародні економічні відносини; - обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими установами.
Публікації

Список публікацій ( за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital // Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Special Issue 2, 2019 https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus)
 2. Bacho R. Pukala R., Hlibko S., Vnukova N., Pola P. Information management: the key driver of the economic system’s development // Marketing and Management of Innovations, Issue 3, 2019, 297-307. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/23_A324-2019.pdf (Web of Science)
 3. R. Bacho, V. Makarovych, N. Tsenkler N. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Issue 6, 2019 https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus)
 4. Pityulych, M., Popyk, M., Kish, G., Chakiy, O., Bacho, R. Sustainable ecological and economic development of mountainous areas through the prism of tariff regulation of nature management. E3S Web of Conferences, 2021, 255. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501042 (Scopus)
 5. Kostetska, K., Poyda-Nosyk, N., Bacho, R., Nevlad, V., Pavlenko, O. Natural resource reserves sustainable use and inclusive resort development. E3S Web of Conferences, 2021, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501003 (Scopus)
 6. Poyda-Nosyk N., Borkovska V., Bacho R., Loskorikh G., Hanusych V., Cherkes R. (2023). The Role of Digitalization of Transfer Pricing in the Company’s Management Accounting System. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 17(1), 176–185. https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i1.1096 (Scopus)

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Bacsó R., Virlics S. A vállalat üzleti folyamatainak elemzése: Ukrajnai tapasztalat és nemzetközi gyakorlat. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. №3. 188-200. https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe/article/view/59
 2. Пойда-Носик Н. Н., Бачо Р. Й., Потокі Г. Ф., Макарович В. К. Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2021. 162-172. DOI: http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-162-172 .
 3. Бачо Р.Й., Пойда-Носик Н.Н., Потокі Г.Ф. Перспективні напрямки реформування системи місцевого оподаткування України. Економіка і суспільство. Вип. №30, 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/606 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-30-4
 4. Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф., Иллар Е. Й. Зарубіжний досвід становлення системи місцевого оподаткування. Вісник Ужгородського національного Університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2020. Вип. 33. Ч. 1. С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-33-2
 5. Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф., Иллар Е. Й.  Оцінка податкоспроможності місцевих бюджетів в регіонах України в умовах. Актуальні проблеми економіки регіону. Том 1 № 16 (2020).  С. 111-122. doi: 10.15330/apred.1.16.111-122
 6. Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф. Еволюція впливу державних інститутів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2018. 2(52). С. 157-165. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).157-165
 7. Бачо Р.Й., Пойда-Носик Н.Н., Потокі Г.Ф. Перспективні напрямки реформування системи місцевого оподаткування України. Економіка і суспільство. Вип. №30, 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/606
 8. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф., Макарович В. Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. Бізнес Інформ. №8, 2021, С. 162-172. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-8_0-pages-162_172.pdf
 9. Nataliya Vnukova, Robert Bacho. Trends in the developing Ukrainian non-bank financial service markets assessed using a mixture separation method. Economics of Development, Volume 19, Issue 4, 2020. p. 48-60. http://dx.doi.org/10.21511/ed.19(4).2020.05
 10. Бачо Р.Й. Організація бухгалтерського обліку у недержавних пенсійних фондах: методично-технічні та управлінські аспекти / Р.Й. Бачо // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – №3(44). – С. 3-7.
 11. Бачо Р.Й. Новітні інструменти у проведенні внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – 2019. – 2(54). – С. 107-110.
 12. Бачо Р.Й. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгал-терського обліку: аутсорсинг, інсорсинг,косорсинг / Р.Й. Бачо, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Вип. 2(34). – С. 11-16.
 13. Бачо Р.Й. Забезпечення якості аудиту в Європейському Союзі (досвід Угорщини) / Р.Й. Бачо. // Геополітика України: історія і сучасність. – 2019. – Вип. 2(23). – С. 105-114.
 14. Бачо Р.Й. Облік витрат в управлінні інноваційною діяльністю / Р.Й. Бачо // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 5-10.

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. Bacsó Róbert – Pataki Gábor: A covid-19 hatása Kárpátalja társadalmi-gazdasági helyzetére. Danubius Noster, 2022/1-2. 5-26. Eötvös József Főiskola.
 2. Bacho Robert, Pataki Gabor: The economic quickening role of the credit unions related to the execution of the Egán Ede-plan in Transcarpathia / A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján összefüggésben az Egán Ede-terv megvalósításával. Metszetek Vol. 7 (2018) No. 1., ISSN 2063-641. DOI: 18392/metsz/2018/1/2 https://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_03.pdf
 3. Bacsó R. A kárpátaljai lakosság otthonmaradását segítő magyarországi támogatások hatása, a magyarság migrációs hajlandóságának csökkentésében // Glossa Iuridica, V. évfolyam, 3-4 szám, 2018, 271-284. https://ajk.kre.hu/images/doc6/kiadvanyok/Glossa_Iuridica_2018_3-4_szam.pdf
 4. Bacsó R. A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján kiemelten az Egán Ede terv megvalósítása idején // Határhelyzetek X. Ifjúság, tudomány politika, jövőkép: kílátások és kihívások a Kárpát medencében. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2018, 478 o. – 240-264 o.

Монографії, розділи у монографіях:

Bacsó R. Kárpátalja gazdasági helyzete Ukrajna függetlenségének kikiáltásától napjainkig, kiemelten a kis- és középvállalkozói szektor példája alapján // A Kárpátaljai magyarság a 21. században (esszék, tanulmányok). Budapest: Magyar Szemhatár, 2018, 306 o. – 88-118 о.

Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг: монографія (за ред. Н.М. Внукової та С.В. Глібка). – Харків:ТОВ «ПромАрт», 2020. – 304 с. / Бачо Р.Й, Внукова Н.М., Гонтар Д.Д. Теоретико-гіпотетичний базис Концепції формування РОС протидії ВК/ФТРЗ. – с. 72-79.

Інші публікації:

 1. Bacsó R., Pataki G. A kárpátajai kistérségek gazdaságfejlesztési stratégiájának lehetséges irányai, kiemelten a Mezőkaszonyi kistérség alapján. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022. №1. 13-33.
 2. Бачо Р., Лоскоріх Г., Перчі О. Інноваційна діяльність в обліку: ІТ-послуга та ІТ-проєкт. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (15.06.2022, м. Берегове). Берегове-Ужгород: ФОП Сабов 2022. с. 46-47.
 3. Пойда-Носик Н., Бачо Р. Фінансова безпека страхових компаній в Україні в Умовах впливу Глобальних чинників. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (15.06.2022, м. Берегове). Берегове-Ужгород: ФОП Сабов 2022. с.354-356.
 4. Pataki G., Bacsó R. A kárpátajai kistérségek gazdaságfejlesztési stratégiájának lehetséges irányai, kiemelten a Mezőkaszonyi kistérség alapján. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (15.06.2022, м. Берегове). Берегове-Ужгород: ФОП Сабов 2022. с.
 5. Бачо Р.Й. Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші. // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2021 р.) – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. – с. 57-59.
 6. Бачо Р.Й. Економічна природа та значення місцевих податків і зборів / Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). Ужгород: УжНУ, 2020. – С. 162-164.
 7. Бачо Р.Й. Сучасні тенденції вдосконалення аудиту в країнах ЄС / Р.Й. Бачо // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 126-129
 8. Бачо Р.Й. Організація зовнішнього аудиту страхових компаній / Р.Й. Бачо. // Вплив обліку та фінансів та розвиток економічних процесів/ тези міжнародної науково економічної конференції у Берегове, 17-18 травня 2019 р.). – Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.». – С. 31-33.
 9. Бачо Р.Й. Аналітичні підходи до проведення внутрішнього аудиту фінансових установ / Р.Й. Бачо // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ). – К.: ТОВ «ВІПО», 2019. – С. 13-18.( http://magazine.faaf.org.ua/images/stories/zb_conference/zb_conf_10-10-2019.pdf)
 10. Бачо Р.Й. Інформаційне забезпечення облікового процесу / Р.Й. Бачо // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т.Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 256-257.
 11. Бачо Р.Й. Інформаційно аналітичне забезпечення обліку у фінансових установах / Р.Й. Бачо // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 листопада 2019 р.) – Ужгород: УжНУ, 2019. – С. 134-136.

Загальні відомості про викладача:

Освіта:
2006, Ужгородський національний університет
Спеціальність: «Фінанси»
Кваліфікація: магістр з фінансів
2015, ДВНЗ «Ужгородський державний університет»
Спеціальність: «Міжнародні відносини»
Кваліфікація: міжнародник-політолог, перекладач

Наукові ступені:

2010, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Спеціальність: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.
Тема дисертації: «Розвиток страхового підприємництва в регіоні (на прикладі Закарпатської області)»
Ступінь: кандидат економічних наук.
2018, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
Спеціальність: 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».
Тема дисертації: «Розвиток ринків небанківських фінансових послуг (аналітичний та інституційний аспекти)»
Ступінь: доктор економічних наук.

Вчені звання:

2012 – Доцент кафедри економіки.

2020 – Професор кафедри обліку і аудиту.

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

 1. Виконавець держбюджетної НДР (замовник Міністерство освіти і науки) №54/2018-2020 «Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» (номер державної реєстрації 0118U000058), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 2. Виконавець НДР «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U007117), ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 3. Керівник НДР «Регулювання розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні» (номер державної реєстрації 0115U001561), Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ.
 4. Керівник НДР «Оцінка стану ринків фінансових послуг» (номер державної реєстрації 0117U000430), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 5. Керівник науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”.
Зовнішній член колегії Угорської Академії Наук.

Стажування (за останні 5 років):

 1. Стажування у рамках програми ERASMUS + Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина) протягом 11-20.09.2018 р.
 2. Стажування у рамках програми ERASMUS + Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина) протягом 18-27.03.2019 р.
 3. Стажування у рамках програми ERASMUS + Інституті ім. Етвеша Йожефа (м.Бая, Угорщина) протягом 6-10.09.2021 р.
 4. Підвищення кваліфікації (стажування) в Державному університеті“Житомирська політехніка” на кафедрі інформаційних систем в управлінні та обліку за темою: “Інноваційні методи та технології викладання облікових та фінансово-економічних дисциплін, інтеграція науки та практики” Свідоцтво ПК 05407870/0111-21 від 31.07.2021р.

Інші здобутки :

Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових журналів тощо:

Був відповідальним організатором 2 міжнародних конференцій:

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив обліку та фінансів та розвиток економічних процесів» (Берегове, 17-18 травня 2019 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (15.06.2022, м. Берегове).