Публікації

Монографії/посібники:

 Біда О. А., Кучай О. В., Кучай Т. П., Бідюк Н. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти Японії та країн Європейського Союзу (на прикладі Польщі): монографія.Черкаси: видавець ФОП Кришталь А. С., 2021. 293 с.

Біда Олена, Дерій Сергій, Прокопенко Людмила [та ін.]: Біологія: комплексне видання. Київ: Літера ЛТД, 2020. 488 с. ISBN 978-966-945-177-4

Біда Олена, Дерій Сергій, Ілюха Лідія [та ін.]: Біологія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник. Київ: Літера ЛТД, 2020. 656 с. ISBN 978-966-178-133-6

 

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Shevchenko, O., Bahinska, O., Markova, O., Broiakovskyi, O., Bielkova, T., Honcharenko, I., & Bida, O. (2022). Use of Multimedia Technologies in the Training of Physical Culture and Sports Specialists. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(7), 245-251. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.30  (Використання мультимедійних технологій при підготовці фахівців фізичної культури та спорту)

Semchuk, B., Havryliuk, S., Karnaukh, L., Balakirieva, V., Palshkova, I., Leonova, V., & Bida, O. (2022). Professional Mobility as a Factor of Professional Success of a Modern Specialist in the Conditions of Distance Learning. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(8),260-268. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.8.32 (Професійна мобільність як фактор професійної успішності сучасного фахівця в умовах дистанційного навчання)

Bida O., Prokhorchuk O., Fedyaeva V.,  Radul O., Yakimenko P., & Shevchenko О. (2021) Covid-19 and Distance Education: Analysis of the Problems and Consequences of the Pandemic. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21 (12), 629-635. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.86

Chagovets A., Chychuk A., Bida O., Kuchai O., Salnyk I., Poliakova I: Formation of Motivation for Professional Communication among Future Specialists of Pedagogical Education Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 12, Issue 1 (2020): 20–38. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2212

Семеніхіна Олена, Юрченко Анна, Сбруєва Алина, Кузьмінський Aнатолій, Кучай Олександр, Біда Олена: Відкриті цифрові освітні ресурси у галузі ІТ: кількісний аналіз. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 75, Випуск 1 (2020): 331–348.  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3114 

Akseonova О., Varetska O., Klopov R., & Bida O. Efficiency of Social and Educational Experimental Training “New Physical Culture for the New Ukrainian School”. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensional. Volume 12, No 1 Sup1 (2020): 1–18 https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2537

PRIMARY SCHOOL TEACHER’S  SOCLAL COMPETENCE IN THE POSTGRADUATE  EDUCATION (Соціальна компетентність учителя початкової школи в системі  післядипломної освіти) Olena Volodymyrivna, Varetska, Olena Vasylivna, Nikulochkina, Olena Shymonivna, Tonne,  Anatoliy Ivanovych, Kuzminskyi, Olena Anatoliivna, Bida, Victoria Vitalyevna, Vdovenko //  Revista Româneascã  pentru    Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, No 4 Supl. – P. 309 – 327/

Kuzminskyi A.I., Bida O.A.,Kuchai O.A., Yezhova O.V., Kuchai T.P. INFORMATION SUPPORT OF EDUCATIONALISTS AS AN IMPORTANT FUNCTION OF A POSTGRADUATE EDUCATION SYSTEM // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Біда Олена Анатоліївна, Кузьмінський Анатолій Іванович, Кучай Олександр Володимирович «Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти  України» / ISSN 2076-8184 Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 68. №6. – С. 206 – 217.

 

Статті:

Біда О. А., Горохівська Т. М., Козловський Ю. М., Білик О. С. (2023) Гуманізація професійної підготовки в закладі вищої освіти: теоретичні засади. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Педагогічні науки. 1 (51), 73-78

Біда Олена Анатоліївна, Кучай Тетяна Петрівна, Сироєжко Ольга Василівна, Богів Евеліна Іванівна. Теоретичні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в Україні Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький : Видавництво «Код». 2023. 10-15

Біда О. А., Шовш К. С., Радик І. Л., Шімон Д. І., Кучай Т. П. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час реформування педагогічної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 67. 65 – 74

Біда О., Шевченко О., Сироєжко О., Шовш К., Вiзавер В., Теорія і методика організації групової взаємодії здобувачів освіти в командних видах спорту. Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія». Том 14, № 1 (2023). 16-23. http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog14(1).2023.16-23

БІДА Олена Анатоліївна, ОРОС Ільдіко Імріївна, ЧИЧУК Антоніна Петрівна ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА МОЛОДІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 203. С. 8-11. 

Єжова О. В., Мукан Н. В., Біда О. А., Білик О. С. ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ / Вісник післядипломної освіти. Випуск 19(48) Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б») Bulletin of Postgraduate education. Issue 19(48) 

Мельничук І.М., Мукан Н.В., Біда О.А., Пашко М.З. Особливості розвитку вищої медичної освіти в США у ХХ–ХХІ ст. «Інноваційна педагогіка», Випуск 44, том 1, 2022.С. 150-153. Веб сайт: www.innovpedagogy.od.ua

Біда О. А., Зорочкіна Т. С., Чичук А. П., Орос І. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УЧНЯМИ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ / HUMANITARIAN STUDIOS: PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY (Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія ) Міжнародний науковий журнал. Випуск 13 (1) 2022 С 16-24 https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.01 

Bida, O., Kuczaj, O., & Czyczuk A. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój edukacji. Annales: pedagogia-psychologia, 35(1). 33-43. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.1.33-43 (зарубіжне видання)

Біда О., Чичук А., Кучай О., Гончарук В., Кучай Т. (2022). Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С.19-25

Біда Олена, Орос Ільдіка, Гончарук Віталій. Розвиток системи освіти дорослих у різних країнах світу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2022. – Випуск 70. – С.98-103

Виховання громадянської відповідальності у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови / Кузьмінський А., Біда О.,Білецька І. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 205 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 252 -257

Застосування андрогогічного підходу при підготовці фахівців у ЗВО / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 205 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 12 – 18

Біда О. А., Сироєжко О. В., Шовш К. С. Роль дослідницької компетентності при підготовці майбутніх фахівців. Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 206 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 12-17

Кучай О. В., Біда О. А. Зародження та розвиток природничої освіти у XI–XІX ст. Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 206 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 151-157

Шовш Катерина Степанівна, Біда Олена Анатоліївна, Маргітич Агнета Іванівна. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 207. 376-380

Бжузи Г., Біда О. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький : Видавництво «Код». 2022. 8-11

Біда О., Орос І., Гончарук В. СТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 200. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022. – С. 10–13. 

Біда О., Орос І., Чичук А. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВОГО ФАКТОРУ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ / / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 196. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–14.

Біда О., Орос І., Чичук А. ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСТВО» / / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 197. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 17–21. 

Біда О. А., Кучай О. В., Кучай Т. П. ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 61. 

Кузьмінський А. І., Кучай О. В., Біда О. А., Чичук А. П., Сігетій І. П., Кучай Т. П. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С.50-58. 

Біда О. Орос І, Чичук А, Гончарук В СКЛАДОВІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ // Acta paedagogika volynienses, 4, 2021. С. 28–33

О. А. Біда, Т. С. Зорочкіна, І. І. Орос, О. В. Кучай, А. П. Чичук, Т. П. Кучай ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ // Академічні студії. Серія «Педагогіка», Видавничий дім «Гельветика» Вип. 3, Ч. 2, 2021. С. 3-10

Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н, Біда О. ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В США. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. – С.116-122

Біда О., Орос І., Чичук А., Гончарук В. ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. – Випуск 68. – С.82-87

Потапчук, Т., Біда, О., Гундер, Л. (2021). Аналіз сучасного досвіду застосування нетрадиційних підходів до процесу співацького розвитку молодших школярів. Acta Paedagogiсa Volynienses, 6, 15–23, 

Біда Олена, Орос Ільдіка, Гончарук Віталій: Формування екологічної культури в учнів початкової школи. Наукові записки ЦДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186 (2020): 16-19.

Мукан Наталія, Сулим Володимир, Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Позиція іноземної мови в освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. Випуск 9 (103) (2020: 380-385.

Кузьмінський Анатолій, Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Дзямко Вікторія: Розробка перспективних напрямів розвитку освіти України: цивілізаційні зміни. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 57 (2020): 174 – 181.

Кузьмінський Анатолій, Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр: Інформаційне забезпечення педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 56 (2020): 78-90.

Біда Олена, Кузьмінський Анатолій, Чичук Антоніна: Педагогічна культура майбутніх магістрів. Наукові записки КДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 190 (2020): 10–15.

Біда Олена, Дзямко Вікторія, Маринець Надія: Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів майбутніх фахівців соціономічної сфери. Наукові записки ЦДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 188 (2020): 16–20.

Біда Олена, Мукан Наталія, Гончарук Віталій: Підготовка майбутніх фахівців в умовах компетентнісно-орієнтованого наставництва. Наукові записки ЦДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 189 (2020): 14–19.

Біда О.А.  ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ // Біда О. А., Гончарук В., Гончарук В. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 178. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 17–22.

Біда О.А. УПРОВАДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ / Кучай Т.,Кучай О.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика: Навчання і виховання. –№31. – К.: Логос, 2019– С.23–27

Біда О.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 17. – С. 38–45.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / Біда О. А., Шевченко О. В., Кучай О. В. // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (65). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 21–25

Біда О.А. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Освіта для миру: збірник наукових праць:у 2 т./ редкол.: Кремень В. Г. (голова), Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:Видавництво ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т. 2. – С.466–476

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Виклики 21 століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти: Міжнародна науково-практична конференція. м. Берегово (Закарпатська область), 28–29 березня 2019 р./ За ред. Емьовке Бергхауер-Олас, Ілони Гаврилюк, Єви Гуттерер, Каталін Поллоі. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. – С. 41–45.

Біда О.А. КОНКРЕТИЗАЦІЇ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ //Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія // Збірник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 1. – С. 12–15

Біда О.А. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 16–20.

Біда О.А. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 (63). Т.2.– Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С.57-61.

Біда О.А. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИЛЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ/О.А. Біда, О.В. Кучай // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 20-25.

Біда О.А. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ/ А.І. Кузьмінський, О.А. Біда // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 150-155.

Біда О.А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 317-322.

Біда О.А. КРОСКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 312-317.

Біда О.А. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 166. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 10-13.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О.А. Біда, І.І. Орос // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 165. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 10-13.

Біда О.А. СТРАТЕГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ // Біда О., Прокопенко Л., Чичук А. // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 (59). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 89-93.

Біда О.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 15 – Черкаси, 2017. – С.3-6

Біда О.А. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 159. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 10-13.

Біда О.А. АНАЛІЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (58), вересень 2017  – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 33-39

Біда О.А. РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 10 – Черкаси, 2017. – С.18-24

Біда О.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, Бердянськ, 14 вересня 2017 року. – Бердянськ, 2017. – С.196-198

Біда О.А. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ // Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід,реалії,перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 14 квітня 2017 р. / [ред. кол.: Комар О.А. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – C.11–15.

Біда О.А. ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – 314 с. – С.16-18

Біда О.А. ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ УЧНІВ // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року)/ Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 142-143.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 156. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 25-29

Біда О.А. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 6 – Черкаси, 2017. – С.3-7.

Біда О.А. ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНА  ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ // Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Київ, Україна, 2 грудня 2016 року).- Івано-Франківськ: НАІП, 2017.- С.16-21