Сфера наукових зацікавлень

історія педагогіки, методика вивчення іноземних мов, метод глобалістики, освіта на Підкарпатській Русі

Публікації

WOS

Vukolova, K., Depchynska, I. ., Hertsovska, N., Cherniaieva, I., Loskutova, N., & Vasylko, Z. (2023). Defining the Postmodern Aspect of the Social Factor ofLanguage Variation. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(1), 475-499. https://doi.org/10.18662/brain/14.1/431

Zaporozhchenko, T., Dutko, O., Opachko, M., Skrypnyk, N., Depchynska, I., & Turchyn, T. (2022). Developing Competences in Future Primary School Teachers under the Conditions of Teacher Education Standardization: A Theoretical Review. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 407-433. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/588

 

Публікації у фахових виданнях:

Депчинська, І.А. State of development of folk schools and analysis of the content of some subjects in primary schools of Pidkarpatska Rus at the beginning of the 20th century. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», N 4(22) 2023. С. 12-25. (Index Copernicus, Research Bible, Google Scholar), категорія Б. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-4(22)-12-25

Лозинська Л.Ф., Курах Н.П., Депчинська І.А. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Видавничий дім «Гельветика». Вип. 1, 2022. С. 245-252. DOI https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.38

Депчинська, І.А. Literary activity of writers of Pidkarpatska Rus as a considerable factor in the development of the content of school humanitarian education and cultural development of the population at the beginning of the XX century. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Випуск № 7(12) 2022. С. 14-27. (Index Copernicus, Research Bible, Google Scholar). https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(12)-14-27

Депчинська І.А. Напрями та принципи виховання у школах Підкарпатської Русі як важливий чинник розвитку дисциплін гуманітарного циклу. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільськиий національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 31 (2-2021). Київ: Міленіум, 2021. С. 18-29. (Index Coperncus; CEJSH; Google Scholar, CrossRef.), категорія Б. https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.18-29

Депчинська І.А. (2021) PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SCHOOLING IN PIDKARPATSKA RUS IN THE PERIOD OF CZECHOSLOVAKIA. Педагогічні науки:  теорія, історія, інноваційні технології. Суми. 2021, N 8 (112), 3-12. Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar, CEJSH. DOI https://doi.org/10.24139/2312-5993/2021.08/003-012

Депчинська І.А. Застосування прогресивних ідей минулого в сучасній освітній практиці вивчення іноземних мов. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Гол. ред. Т. С. Плачинда. Кропивницький: «Поліум», 2021. Вип. 10. C. 149-154. ( Index Copernicus (ICV 2019: 86,45), DOI 10.33251/2522-1477-2021-10, Google Scholar and CrossRef, WorldCat, Research Bible, Fatcat metadata database) DOI https://doi.org/10.33251/2522-1477-2021-10

Depcsinszka Ivett: Az oktatás és pedagógusképzés helyzete Kárpátalján (Podkarpatszka Ruszban)a Csehszlovák Köztársaság idején (1919-1939) A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei , Szerk.: Dr. habil Dezső Renáta Anna, Dr. habil Orsós Anna, Dr. Ács Marianna, Dr. Huszár Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2022. рр. 91-99. ISBN: 978-963-626-027-9

Депчинська І. А. МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1 (38). – Ужгород, 2016. С. 112–115.

Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Вип. 1 (8). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 4–11.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2018. – С. 34–35.

Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НОВАЦІЙ У ОСВІТІ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ // Научные труды SWorld. Выпуск 48. Том 2. Иваново: Научный мир, 2017. С. 59–63 (Index Copernicus ICV: 66.23).

Депчинська І. А. Застосування прогресивних ідей минулого в сучасній освітній практиці вивчення іноземних мов. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: Збірник наукових праць./ Гол. ред. Т. С. Плачинда. Кропивницький: «Поліум», 2021. Вип. 10. C. 149-155.

Депчинська І. А. Використання в сучасній вищій школі досвіду вивчення іноземних мов у школах Підкарпатської Русі (1919-1938). Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. Вип. 1 (8). С. 4–11.

Депчинська І. А., Опачко М. В. Використання історичного досвіду функціонування багатомовного освітнього середовища в умовах сучасних полікультурних викликів. Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород, 2018. С. 34–35.

Депчинська І. А., Опачко М. Зміст предметів гуманітарного циклу в народних школах Закарпаття 1919-1939 рр. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 50. С. 56-60.

Депчинська І., Петечук А. Зміст предметів суспільно-гуманітарного циклу у горожанських школах Закарпаття чехословацького періоду (1919-1939 рр.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 54. С. 135-139.

Депчинська І. Особливості викладання угорської мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин. Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції. Київ: Педагогічна думка, 2021. С. 64-65.