Публікації

Стаття у виданні, віднесеному до міжнародної наукометричної бази даних:

Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НОВАЦІЙ У ОСВІТІ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ // Научные труды SWorld. Выпуск 48. Том 2. Иваново: Научный мир, 2017. С. 59–63 (Index Copernicus ICV: 66.23).

Методичні видання:

Депчинська І. А., Марфинець Н. В., Опачко М. В. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ УГОРСЬКОЇ ТА ЧЕСЬКОЇ МОВ) (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ВКАЗІВКИ). ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра педагогіки та психології. – Ужгород, 2016. – 42 с.

Депчинська І. А. ВИВЧЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ТА УГОРСЬКОЇ МОВ В УКРАЇНОМОВНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО РЕГІОНУ ЗАКАРПАТТЯ (МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ). ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра педагогіки та психології. – Ужгород, 2015. – 183 с.

Статті:

Депчинська І. А., Опачко М. ЗМІСТ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В НАРОДНИХ ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ 1919-1939 РР. / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 50. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ С. 56-60.

Депчинська І., Петечук А. ЗМІСТ ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ У ГОРОЖАНСЬКИХ ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (1919-1939 РР.). / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 54. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ С. 135-139.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2018. – С. 34–35.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (1919-1939). Освіта Закарпаття в загальноєвропейському контексті [монографія] За заг.ред. І.В. Козубовської, М.І. Кухти. – Ужгород: «АУТДОР-ШАРК», 2017. – С. 32–48.

Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Вип. 1 (8). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 4–11.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ В ПЕРІОД 1919-1939 РР. // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Вип. 1 (7). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016.– С. 68–76.

Депчинська І. А. МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1 (38). – Ужгород, 2016. С. 112–115.

Депчинська І. А., Опачко М. В. РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 36. – Ужгород, 2015.  – С. 48–52.

Депчинська І. А. РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ В ПЕРІОД 1919-1939 Р.Р. // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 37. – Ужгород, 2015. – С. 40–42.

Депчинська І. А. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ. Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників тридцять першої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (25 лютого – 1 березня 2015 р.). Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2015. – С. 33–35.

Депчинська І., Росул. В. ВПЛИВ МОВНОГО ПИТАННЯ НА РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ  В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ // Педагогічні інновації у фаховій освіті: зб. наук. праць. Вип. 1 (6). – Ужгород. ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 36–42.

Депчинська І. А. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТІСНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура педагога в контексті освітніх парадигм» (до 80 річчя з дня народження професора В. В. Сагарди) (Ужгород, 28 лютого – 1 березня 2013). – Ужгород: Вид.-тво ПП «Інвазор», 2013. – С. 43–44.

Депчинська (Легеза) І. А. ІДЕЇ Т. МАСАРИКА ПРО РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини [ред. кол.: Побірченко Н. С. та інші]. Випуск 42. Ч. 1. – Умань: ПП Жовтий О., 2012. – С. 217–222.

Легеза І. А. РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ СПРАВИ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ В 1919-1939 РОКАХ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 21. – Ужгород, 2011. – С. 100–103.

Легеза І. УНІФІКАЦІЯ ШКІЛ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 23. – С. 75–77.

Легеза І. ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ «РІДНОЇ МОВИ» В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО РОЗВИТКУ ШКІЛЬНИЦТВА НА ЗАКАРПАТТІ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХХХVІІІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 7–9.

Легеза І. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРЕДНІХ ШКІЛ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХL. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 34–36.

Легеза І. А. НАРОДНА ОСВІТА НА ЗАКАРПАТТІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. РОЛЬ А.ВОЛОШИНА У ВІДНОШЕННІ МОВНОГО ПИТАННЯ В ОСВІТІ // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: «Теорія і практика навчання та виховання». Вип. 13. – Київ, 2009. – С. 96–100.

Легеза І. А., Соломка Е. Т. ІНШОМОВНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В ШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАКАРПАТТЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 17. – Ужгород, 2009. – С. 135–138.