Фодор Катерина Йосипівна

доцент;
доктор філософії з галузі знань освіта, педагогіка
Відділення англійської філології

Сфера наукових зацікавлень

методика викладання англійської мови, інформаційні технології у процесі викладання англійської мови

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Dudikova, L., Melnychuk, I., Hnatyk, K., Fodor, K., Didenko, O., & Luzan, P. (2021). Research of Ethical Competence of Future Doctors at Medical Universities. Postmodern Openings, 2021, Volume 12, Issue 3, pp. 311-335. https://doi.org/10.18662/po/12.3/342 Covered in: Web of Science (WOS)

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України

 1. Гнатик К.Б., Фодор К.Й.  Новітні методи та технології викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2023. Вип 92. Том 1. C.31-35.
 2. Гнатик К.Б., Фодор К.Й. Особливості застосування сучасних підходів у вивченні іноземних мов.  Інноваційна педагогіка. 2023. № 59. С.113-116.
 3. Hnatyk, K. Fodor. Grammatical aspect of learning a foreign (English) language:from theory to practice Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». 2022. Випуск 49 Том 1. С. 165-170.
 4. Фодор К. Й., Гладоник Г. В. Дидактичний потенціал технології відеоподкастингу у створенні та використанні навчального матеріалу в практиці викладання іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2022 р. № 80. Том 2. С.178-182.
 5. Фодор К. Й. Експериментальна перевірка сформованості соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов на засадах міждисциплінарного підходу. Інноваційна педагогіка. 2020. № 30. Том 1. С. 161-164.
 6. Фодор К. Й. Організаційні засади дослідження формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов на засадах міждисциплінарного підходу. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». 2020. Випуск 34 Том 5. С. 232-236.
 7. Фодор К. Й. Формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів-філологів на засадах міждисциплінарного підходу: актуальність дослідження. Інноваційна педагогіка. 2020. № 29. Том 2. С. 115-119.
 8. Фодор К. Й. Методологічні основи формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції. Інноваційна педагогіка. 2020. № 24. Том 2. С.145-148.
 9. Лавренова М. В.,  Фодор К. Й. Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». 2020. Випуск 1/11. С. 81-83.
 10. Фодор К. Й., Лізак К. М. Компоненти, критерії, показники та рівні соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2020. Вип 73. Том 2. C.104-107.
 11. Фодор К. Й. Підготовка майбутніх бакалаврів іноземної мови до організації комунікативного процесу як основа формування соціокультурної компетентності. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Збірник наукових праць. 2019.  Вип. 6 (93). С. 280-289.
 12. Фодор К. Й. Дефінітивний аналіз соціокультурної компетентності в контексті підготовки майбутніх бакалаврів іноземної мови. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 19. Том 2. С. 102-106.
 13. Фодор К. Й. Вивчення іноземної мови в освітніх закладах Угорщини: історико-педагогічний аспект Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». 2019. Випуск 1 (9). С. 220-223.
 14. Фодор К. Й. Використання інформаційних технологій у процесі викладання англійської мови у середній загальноосвітній школі. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». 2018. Випуск 2 (8). С. 167-169.

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Островський, О. О., Густі, І. І., Чурман-Пушкаш, А. С., & Фодор К. Й. (2023). Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики студентами Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» – Módszertani ajánlások a pedagógiai gyakorlathoz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola “alapképzés” képzési szintjén. Берегове / Beregszász: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2023/09/metodichni-rekomendacii-2023-onovleni-12.08.2023.pdf
 2. Fodor K.  Program of research and experimental investigation of formation  of socio-cultural competence of future foreign languages teachers on the basis of interdisciplinary approach. Pedagogy and Education Management Review (PEMR).  2021.  Issue 3. pp.57-65.
 3. Fodor K. Y.  Components of sociocultural competence in the context of preparation of future bachelors of arts in foreign languages. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : зб. наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18–19 червня 2021 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 127-129.
 4. Гнатик К. Б., Фодор К. Й., Лехнер І. Г., Яблонько А. В. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів І-го курсу ОКР бакалавр для немовних спеціальностей/ Tantárgyi útmutató idegen nyelvből (angol) 1.évfolyamos nem angol szakos hallgatók számára. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Кафедра філології, Берегово – 2020 c.60
 5. Барань А. Б., Фодор К. Й., Гнатик К. Б. Лехнер І. Г., Гладоник Г.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів ІІ-го курсу ОКР бакалавр для немовних спеціальностей/ Tantárgyi útmutató idegen nyelvből (angol) 1.évfolyamos nem angol szakos hallgatók számára. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Кафедра філології, Берегово – 2020 c.64
 6. Lechner I.-Fodor K.-Hnatik K. Módszertani útmutató a “Második idegen nyelv. Német nyelv” tárgyhoz BA szinten Angol nyelv és irodalom szakos hallgatók számára II. (Önálló munka) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola  Filológia Tanszék, Angol Tanszéki Csoport Beregszász – 2020, 112 o.
 7. Гнатик К. Б., Фодор К. Й., Яблонько А. В. Англо-українсько-угорський словник
  до підручника «English for Accounting»
  для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання/ Angol-ukrán-magyar szótár
  az „English for Accounting” tankönyvhöz
  nappali és levelező tagozatos
  „Számvitel és adózásügy” szakos hallgatók számára. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Кафедра філології, Берегово- 2020, c.59
 8. Фодор К. Й. Кейс-метод як технологія формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови. «Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»: зб. тез. міжнар. наук.-практ. конф. (Мукачево, 16-17 травня 2020 р.). Мукачево: вид-во МДУ, 2020. С. 248-249.
 9. Фодор К. Й. Актуальність застосування інтерактивних технологій у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Неформальна та інформальна освіта як ресурс розвитку особистості: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 лютого 2020 р.). Київ: «Гельветика», 2020. С. 63-66.
 10. Фодор К. Й. Проблема використання технологій подкасту в процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів-філологів. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : зб. тез.  доповідей ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мукачево, 22-23 жовтня 2020 р.). Мукачево : МДУ, 2020.  С.335-337.