Публікації

Греба І.З. Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában. Розвиток інклюзивної освіти в Україні.// A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 103-111.

Греба І.З. Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában. // Közoktatás. XXIV. évfolyam, 2019/2. szám. 19-21.

Греба І.З. Szakmák iránti érdeklődés formálása az óvodás korban. / Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку. Book Abstracts of International Scientific and Practical Internet Conference INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION. March 28-29. 2018, 78-79

Греба І.З. Престижність фізичної культури та спорту в закарпатських школах з угорською мовою навчання. // За матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції «Людина віртуальна: нові горизонти» 20-21 березня 2017р.:  Зб. наук. праць. – Монреаль, 2017 – Част. 2, 162-165

Греба І.З. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі. // Науковий вісник Мукачівського державного університету: Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 2(4), 2016. 196-200

Греба І.З. A testnevelési kategóriába sorolás helyzetelemzése egy kárpátaljai oktatási intézményben. // Értékteremtő testnevelés / I. Greba, I. Keresztény. – Bp. : 2016. 89-101

Греба І.З. A testnevelés és sport presztízshelyzete Kárpátalja magyar iskoláiban/ Стан розвитку фізичного виховання та спорту в угорськомовних закладах Закарпаття. Értékteremtő testnevelés / I. Greba, A. Greba. – Bp. : 2016. 219-237

Греба І.З. Критерії розподілу учнів на медичні групи та диференціація навчання на уроці фізичної культури у початкових класах. // За матеріалами Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. – Київ, 2016 – Вип. 1.  285-292

Греба І.З. A tanulók terhelhetőségének vizsgálata a Ruffier- féle teszttel. / Вимірювання рівня працездатності учнів за допомогою проби Руф’є. // Міжнародна психолого-педагогічна конференція, Берегово 14–15 квітня 2016. 169-175

Греба І.З. Проблеми розподілу учнів на медичні групи для здійснення диференційованого навчання на уроці фізичної культури у початкових класах. // За матеріалами IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Педагогічні інновації у фаховій освіті» 23 січня 2014. Педагогічні інновації у фаховій освіті -No4, 155-167