Publikációk

Cikkek:

Levrints (Lőrincz), M., & Greba, I. . (2022). DOES EXPERIENCE MATTER? A COMPARATIVE STUDY OF EFL TEACHERS’ CHALLENGES. Advanced Education, 9(21), 40–54. https://doi.org/10.20535/2410-8286.255886 (WOS)

БІДА О.A., ГУТТЕРЕР Є. В., ГРЕБА І. З. (2023) ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код». C. 12-18.

Греба І.З., Леврінц М. (2022) Міжнародний досвід реалізації інклюзивної освіти на прикладі країн Європи. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Випуск 29. Полтав.нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава. С. 81-87

Греба І. З., Вайнтраух Е. Й. (2022) Організація проєктного навчання учнів в інклюзивному освітньому середовищі. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 200. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. С 192-197

Кучай Т, Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н., Греба І., Череп’яна В. Формування в особистості свідомого, ціннісного ставлення до навколишнього середовища, праці, світосприйняття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – No 10 (104). С. 367-374

Греба І. З., Біда О. А., Моісєєв В.В.  Сформованість патріотичних якостей як основа виховання громадянської відповідальності у системі виховної роботи // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 185. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 24-29

Греба І.З., Кноблох Б. Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában. Розвиток інклюзивної освіти в Україні. A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász 2019. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 103-111.

Греба І.З., Knoblokh B. Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában. Közoktatás. XXIV. évfolyam, 2019/2. szám. 19-21.

Греба І.З. Szakmák iránti érdeklődés formálása az óvodás korban. // Book Abstracts of International Scientific and Practical Internet Conference INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION. March 28-29. 2018, P 78-79.

Греба І.З.,Керестень І.C.  Проблеми розподілу учнів на медичні групи для здійснення диференційного навчання на уроці фізичної культури у початкових класах // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» / Ред. кол.: О.О. Ярошинська, О. Н. Хорошковська, К. М. Байша та ін. – Одеса, 2017 – Випуск 2. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – С. 61-65.

Греба І.З. Престижність фізичної культури та спорту в закарпатських школах з угорською мовою навчання // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Частина 2. – С. 61-65.

Греба І.З. Березовська Л.І. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі. / Науковий вісник Мукачівського державного університету: Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 2(4), 2016. С. 196-200.

Греба І.З. A testnevelés és sport presztízshelyzete Kárpátalja magyar iskoláiban/ Стан розвитку фізичного виховання та спорту в угорськомовних закладах Закарпаття // Értékteremtő testnevelés / I. Greba, A. Greba. – Bp. : 2016. 219-237 pp.

Греба І.З., Keresztény István A testnevelési kategóriába sorolás helyzetelemzése egy kárpátaljai oktatási intézményben // Értékteremtő testnevelés / I. Greba, I. Keresztény. – Bp.: 2016. 89-101 pp.

Греба І.З., Керестень І.I. Критерії розподілу учнів на медичні групи та диференціація навчання на уроці фізичної культури у початкових класах. / За матеріалами Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. – Київ, 2016 – Вип. 1.  С. 285-292.

Греба І.З. A tanulók terhelhetőségének vizsgálata a Ruffier- féle teszttel. / Вимірювання рівня працездатності учнів за допомогою проби Руф’є. // Міжнародна психолого-педагогічна конференція, Берегово14–15 квітня 2016.

Греба І.З., Керестень І.I. Проблеми розподілу учнів на медичні групи для здійснення диференційованого навчання на уроці фізичної культури у початкових класах./ За матеріалами IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Педагогічні інновації у фаховій освіті» 23 січня 2014. Педагогічні інновації у фаховій освіті -No4 С. 155-167.