Сфера наукових зацікавлень
Традиційна матеріальна культура угорців Закарпаття
Публікації

Публікації, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Kész Barnabás: Hordókészítés Salánkon: anyagok, eszközök, technológiák, termékek. In: Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. 2021. №2(132). 319–344. (Scopus)

Публікації, які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Борнобаш Кейс – Маргарита Кейс: Кухня та піч традиційної закарпатської селянської хати. / Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167), Львів, 1080–1091. ISSN 1028-5091. УДК [[39:728.6]:643.3](477.87=511.14) DOI https://doi.org/10.15407/
 2. Кейс Борнобаш, Кейс Маргарита. До історії досліджень давньоугорських поховальних пам’яток Закарпаття. / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність; 2022. Вип. 35. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів, 195–214. ISSN 2223-1196; УДК [94:902:8](477)(082) У 45; https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/ukraina/

Монографії, книги:

 1. Kész Barnabás – Kész Margit: A Kárpát-medence néprajzi sajátosságai. In: Molnár József, Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2022. 422–489. ISBN 978-615-81834-4-4. https://kmf.uz.ua/hu/kiadvanyaink/a-karpat-medence-foldrajza-termeszet-tarsadalom-gazdasag-neprajz-monografia/
 2. Борнобаш Кейс. Коротка історія Закарпаття. In: Закарпаття очима угорців. Путівник. Колективна монографія під редакціею Йосипа Торпоі. Видавництво ПП «Аутдор – Шарк» Ужгород – Берегово, 2022. 17–32. ISBN 978-617-7796-19-9 https://kmtt.org/pdf/index.php?m=20221025011637&f=Utikonyv-web-ua.pdf
 3. Kész Barnabás: Északkelet-Magyarország középkora (a honfoglalástól 1526-ig). In In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 103–156. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)
 4. Kész Barnabás: Kárpátalja rövid története. In: Tarpai József (szerk.): Kárpátalja magyar szemmel. Útikönyv.Shark Kft, Beregszász–Ungvár, 2021. 17–30. https://kmtt.org/pdf/index.php?m=20210715105929&f=Book-to-web_150.pdf

Головні публікації:

 1. Kész Barnabás: Munkaeszköz és jegyajándék: faragott guzsalytalpak Ugocsában és Beregben. In: Lengyel Ágnes – Czövek Judit (szerk.): “Madaradnak fogadj engem…” Tanulmányok Lengyel Ágnes tiszteletére. Balassagyarmat, 2021, 251–258.
 2. Kész Barnabás: Egy letűnt kézműipar nyomában. A fazekasmesterség emlékeinek kutatása az ugocsai magyar falvakban. In: P. Szászfalvi Márta és Kavecsánszki Máté (szerk.): Pietas et Scientia. Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. Studia Folkloristica et Ethnographica 76. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Tiszántúli Református Egyházkerület, MTA–DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 2019. pp. 139–150.
 3. Kész Barnabás: Horkay Lajos, Salánk polihisztor lelkésze. In: Tánczos Vilmos – Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról (A „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Irányzatok és módszerek a Kárpát-medencei népi vallásosság kutatásában. Konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére című 4. tudományos rendezvény (Kolozsvár, 2018. június 1–3.) előadásai). Erdélyi Múzeum–Egyesület, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2019. pp. 335–340.
 4. Kész Barnabás: Motívumok és jelképek az ugocsai magyarság 19–20. századi népi díszítőművészetében. In: Jakab Albert Zsolt–Peti Lehel (szerk.): Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019.
 5. Kész Barnabás: Kiemelkedő kárpátaljai értékek Ugocsában. In: Espán Margaréta és Molnár Eleonóra (szerk.): Kárpátalja Kollégium. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018. pp. 225–244.