Сфера наукових зацікавлень
проблеми обліково-аналітичного забезпечення підприємств сфери ІТ; теорія бухгалтерського обліку в Угорщині
Публікації

Список публікацій:

(Scopus, Web of Science )

 1. Lagovska O., Loskorikh G., Stoika N., Semion V., Karasova N. Method of structuring business model and mathematical model of dss of it companies. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 2, n. 33, p. 306-313, DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206959 (Web of Science)
 2. Volodymyr V. Hoblyk, Viktor V. Hoblyk, Hreta T. Molnar, Andreya A. Pevse, Habriella L. Loskorikh. (2020). Assessment of the Tailing Dumps State of the Gold Processing Enterprise. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(08), 2117 – 2123. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/23337 (Scopus)

Основні публікації:

 1. Лаговська О. А., Лоскоріх Г.Л. Класифікація ІТ-підприємств: обліковий аспект. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(2). С. 115-119. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-40.
 2. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Форми організації бухгалтерського обліку для ІТ-підприємств: проблеми вибору. Вісник ЖДТУ. Економіка, управління та адміністрування. 2019. Вип. 3(89).– С.114-118. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-114-118.
 3. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Формування облікової політики ІТ-підприємств. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 108-113. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-18.
 4. Лаговська О.А., Грабчук І.Л., Лоскоріх Г.Л. Класифікація ризиків ІТ підприємств: обліковий аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. Вип. 3 (47). С. 28-32.  DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-28-32.
 5. Лоскоріх Г.Л. Характеристики ІТ-підприємства: вплив на бухгалтерський облік та аналіз. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р. / редкол.: О.І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Х.: ХДУХТ, 2019. С. 68-70.
 6. Лоскоріх Г.Л. Особливості діяльності сервісних та продуктових ІТ-підприємств: обліковий аспект. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 15–17 травня 2019 р. Житомир: ЖДТУ. С. 320. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/10-buhgalterskyj-oblik-analiz-audyt-ta-opodatkuvannya-.pdf
 7. Лоскоріх Г.Л. Теоретичний аспект дефініції «обліково-аналітичне забезпечення» у процесі модернізації бухгалтерського обліку. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів / тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2019. С. 161-164.
 8. Лоскоріх Г.Л., Борович А. Вимоги до бухгалтера як основного суб’єкта формування звітності на ІТ-підприємстві. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф., 4-5 жовтня 2019 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 305-306. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/305.pdf
 9. Лаговская Е., Лоскорих Г. Особенности организации бухгалтерского учета на ИТ-предприятиях. Modern paradigms in the development of the national and world economy: The International Scientific Conference, 1-2 November 2019. Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale. 1-2 noiembrie 2019, Chisinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, p. 20. ISBN 978-9975-142-57-1. URL: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/100618
 10. Лоскоріх Г.Л. Особливості обліку програмного забезпечення на ІТ-підприємствах. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 квітня 2020 р. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 56-58. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29935/1/%d0%9b%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%96%d1%85%20%d0%93.%d0%9b..pdf
 11. Лоскоріх Г.Л. Особливості організації бухгалтерського обліку на ІТ-підприємстві. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 11-15 травня 2020 р. Житомир: ЖДТУ. С. 266-267. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/9.-buhgalterskyj-oblik-analiz-audyt-ta-opodatkuvannya.pdf
 12. Лоскоріх Г.Л. Загальні засади організації управлінського обліку на ІТ підприємствах. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф.,  присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ,  КНЕУ, 2020. 587 с. С. 429-431.
 13. Лоскоріх Г. Л. Обліковий аспект ідентифікації ризиків ІТ-підприємств. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2021. 932 с. С. 860-861. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2021.pdf

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”

Участь у наукових темах та розробках:

Відповідальний виконавець НДДКР «Обліково-аналітичне забезпечення ІТ-підприємств»  Державний університет “Житомирська політехніка” (Державний реєстраційний номер: 0120U103444). Режим доступу: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/ndr-sponsor_2020.pdf

Підвищення кваліфікації: Навчання в аспірантурі за PhD-програмою спеціальність “Облік і оподаткування”, кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет “Житомирська політехніка”.

Досвід роботи за спеціальністю: практикуючий  бухгалтер. Досвід роботи за спеціальністю понад 10 років.