Лоскоріх Габріелла Людвиківна

заступник завідувача кафедри обліку і аудиту. доцент;
доктор філософії, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», доцент
Кафедра обліку і аудиту

Сфера наукових зацікавлень

проблеми організації та методики обліку на підприємствах сфери ІТ; - розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в умовах цифровізації економіки; - методологія обліку та оподаткування міжнародних операцій

Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Poyda-Nosyk, N. ., Borkovska, V. ., Bacho, R. ., Loskorikh, G. ., Hanusych, V. ., & Cherkes, R. . (2023). The role of digitalization of transfer pricing in the company’s management accounting system. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 17(1), 176-185.  https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i1.1096 (Scopus)
 2. Lagovska O., Loskorikh G., Stoika N., Semion V., Karasova N. Method of structuring business model and mathematical model of dss of IT companies. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Том 2, No 33. Р. 306-313 (Web of Science)

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Лаговська, О. А., Новак, О. С., & Лоскоріх, Г. Л. (2023). Ризики похідних фінансових інструментів у діяльності комерційних банків. Економіка, управління та адміністрування, (3(105), 171–178. https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-171-178. URL: http://ema.ztu.edu.ua/
 2. Лоскоріх Г. Особливості професії податкового консультанта в Угорщині. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics: наук.журн. Вип. 3 (2023). Берегове:  Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. 2023. C. 345-357. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-345-357
 3. Pataki G., Loszkorih G., Pércsi O. A    mikro-és  kisvállalkozások  menedzsment kihívásai: statisztikai elemzés Ukrajnában és Magyarországon. Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : tudományos folyóirat. 3. szám (2023). Beregszász: II. RFKMF. 2023. 39-53 ol. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-39-53 (in Hungarian)
 4. Вигівська, І. М., & Лоскоріх, Г. Л. (2023). Ринок аудиторських послуг: бібліометричний аналіз. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(55), 3–9. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-2(55)-3-9 (in English)
 5. Loskorikh Gabriella, Perchi Oksana Management reporting of IT enterprises as a source of information for tax decisions. Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія «Економіка». Випуск 1 (61).  Ужгород, 2023. 183-188 pp. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1(61).183-188 (in English)
 6. Loskorikh Gabriella, Perchi Oksana Risks of relocation of IT industry enterprises (on the example of Transcarpathian region). Економіка. Управління. Інновації. Випуск №1 (30), 2022. DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2022-1(30)-9 (in English)
 7. Лоскоріх , Г. Л., Грабчук , І. Л., Рогаль , В. П. (2021). Облікове забезпечення управління ризиками діяльності ІТ-підприємств. Економіка, управління та адміністрування, 4(98), 75–80. https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-75-80
 8. Лоскоріх Г.Л. Облікове відображення зниження ризику діяльності ІТ-підприємств. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 58. С. 105-108. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct58-20.
 9. Лоскоріх Г.Л. Характерні риси діяльності ІТ-підприємств: обліковий аспект. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Вип. 3(83). С. 72-77. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-10
 10. Лоскоріх Г.Л. Особливості організації управлінського обліку на ІТ-підприємствах. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2021. Вип. 1(48). С. 20-25. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2021-48-20-25
 11. Лаговська, О. А., Грабчук, І. Л., & Лоскоріх, Г. Л. (2021). Класифікація ризиків ІТ-підприємств: обліковий аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), 28–32. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-28-328.
 12. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Формування облікової політики ІТ-підприємств. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 108-113. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-18
 13. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Форми організації бухгалтерського обліку для ІТ-підприємств: проблеми вибору. Вісник ЖДТУ. Економіка, управління та адміністрування. 2019. Вип. 3(89). C. 114-118. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-114-118
 14. Лаговська О. А., Лоскоріх Г.Л. Класифікація ІТ-підприємств: обліковий аспект. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(2). С. 115-119. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-40

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Облікове відображення операцій з розробки програмного забезпечення в ІТ-підприємствах: напрями удосконалення. Evropský Časopis Ekonomiky A Managementu. 2021. Volume 7. Issue 2. Р. 43-48 (Чехія).

Публікації  в іноземних наукових виданнях:

 1. Volodymyr V. Hoblyk, Viktor V. Hoblyk, Hreta T. Molnar, Andreya A. Pevse, Habriella L. Loskorikh. (2020). Assessment of the Tailing Dumps State of the Gold Processing Enterprise. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(08), 2117 – 2123. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/23337 (in English)

Інші публікації:

 1. Loszkorih G., Pércsi O. Az adózás jellemzői az IT-iparban: Kárpátaljai regionális szempontok. Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : tudományos folyóirat. 1. szám (2022). Beregszász: II. RFKMF. 2022. 284-296 ol. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-284-296  (in Hungarian)
 2. Kalman B.G., Loskorikh G., Pataki G. (2022). Modern caste system in taxation. Acta Akademiae Beregsasiensis, vol. 2, 207-219. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-2-207-219  (in English)
 3. Лоскоріх Г. Л., Хміль А.А. Сутність облікової політики: національний та міжнародний аспекти. Розвиток системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХХI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 2023. С. 108-112. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/7363
 4. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Специфіка професії податкового консультанта: досвід Угорщини. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали VI Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 4 серпня, 2023 р ./ Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 32-34.  DOI: https://doi.org/10.36074/mcnd-04.08.2023
 5. Лоскоріх Г.Л. Організація бухгалтерського обліку та оподаткування IT-підприємства: методичний аспект. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 204-206 pp. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-295-1-68
 6. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Бізнес-модель ІТ-підприємства як запорука ефективного управління: обліковий аспект. Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2023. С. 99-101.
 7. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Система управлінської звітності ІТ-підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України (в умовах воєнного стану та поствоєнний період): Матеріали ХVI Всеукраїнської науково- практичної конференції (10-12 листопада 2022 року). Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2022. C.41-43.
 8. Лоскоріх Г., Бордаш Ф.-В. Фінансова звітність як основне джерело інформації для малого бізнесу: міжнародний аспект. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.116-119.
 9. Калман Б., Лоскоріх Г., Потокі Г. Сучасна кастова система в оподаткуванні. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.164-165.
 10. Бачо Р., Лоскоріх Г., Перчі О. Інноваційна діяльність в обліку: ІТ-послуга та ІТ-проєкт. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.46-47.
 11. Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л. Модель організації бухгалтерського обліку для ІТ-компаній. ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Одеса, 10-12 листопада 2021 р. Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021.  С. 57-58.
 12. Лоскоріх Г. Л. Обліковий аспект ідентифікації ризиків ІТ-підприємств.  Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2021. 932 с. С. 860-861. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2021.pdf
 13. Лоскоріх Г. Л. Загальні засади організації управлінського обліку на ІТ-підприємствах. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. 587 с. С. 429-431
 14. Лоскоріх Г. Л. Особливості організації бухгалтерського обліку на ІТ-підприємстві. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 11-15 травня 2020 р. Житомир: ЖДТУ. С. 266-267.
 15. Лоскоріх Г. Л. Особливості обліку програмного забезпечення на ІТ-підприємствах. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 квітня 2020 р. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 56-58.
 16. Лоскоріх Г.Л., Борович А. Вимоги до бухгалтера як основного суб’єкта формування звітності на ІТ-підприємстві. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф., 4-5 жовтня 2019 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2019.  С. 305-306
 17. Лоскоріх Г.Л. Теоретичний аспект дефініції «обліково-аналітичне забезпечення» у процесі модернізації бухгалтерського обліку.  Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів / тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р.  Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2019. С. 161-164.
 18. Лоскоріх Г.Л. Особливості діяльності сервісних та продуктових ІТ-підприємств: обліковий аспект. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 15–17 травня 2019 р. Житомир: ЖДТУ. С. 320. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/10-buhgalterskyj-oblik-analiz-audyt-ta-opodatkuvannya-.pdf
 19. Лоскоріх Г. Л. Характеристики ІТ-підприємства: вплив на бухгалтерський облік та аналіз. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р. / редкол.: О.І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Харків : ХДУХТ, 2019. С. 68-69.

Загальна інформація

Загальні відомості про викладача

Освіта:

 • 2011, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 • Спеціальність «Облік і аудит»
 • Кваліфікація : магістр з обліку і аудиту

 

Науковий ступінь: доктор філософії

 • 2022, Державний університет «Житомирська політехніка»
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
 • Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
 • Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»
 • Тема дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств сфери ІТ»

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

 1. Відповідальний виконавець НДДКР «Обліково-аналітичне забезпечення ІТ-підприємств»  Державний університет “Житомирська політехніка” (Державний реєстраційний номер: 0120U103444) 2020-2021 рр.
 2. Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720) 2021-2026 рр. URL: https://nddkr.ukrintei.ua/

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. Підвищення кваліфікації. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series  / Accounting, 17.08.2023   (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС).
 2. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина), 23.06-05.07.2023 (15 днів / 2 кредити ЄКТС).
 3. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина), 08-24.05.2023. Content of the teaching programme «Accounting, reporting and taxation of international business: experience of the EU and Ukraine» (90 год. / 3 кредити ЄКТС).
 4. Сумський державний університет. Програма віртуальної мобільності «Найкращі практики ЄС-Україна щодо досягнення ЦСР» в рамках реалізації проєкту Жана Моне Еразмус (101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH EU), 19.04.-24.05.2023 (30 год. / 1 кредит ЄКТС).
 5. Підвищення кваліфікації. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting / CPA Evolution Series – AUD and ISC, 25.05.2023  (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС).
 6. Підвищення кваліфікації. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting / Cybersecurity for Accounting, 21.04.2023  (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС).
 7. Підвищення кваліфікації. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting /  CPA Evolution Series – FAR and BAR, 14.04.2023  (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС).
 8. Підвищення кваліфікації. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).  AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting / CITP Credential & the AICPA University Program in IT, 31.03.2023  (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС).
 9. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій (м. Рига, Латвійська Республіка), 13.02-26.03.2023 (180 год. / 6 кредитів ЄКТС).
 10. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина), 26.09 -07.10.2022. Content of the teaching programme «Tax benefits for business entities, accounting and financial reporting in the conditions of war in Ukraine» (60 год. / 2 кредита ЄКТС).
 11. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина), 20-24.06.2022. Content of the teaching programme «Establishing a business in Ukraine: accounting aspects and features of taxation of the IT- industry: regional aspect (on the example of Transcarpathia)»  (30 год. / 1 кредит ЄКТС) .
 12. Підвищення кваліфікації. Online курс «Наукова комунікація в цифрову епоху» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат від 09.04.2022 (90 год / 3 кредита ЄКТС) .
 13. Присудження ступінь доктора філософії у галузі – Управління та адміністрування за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 № 89 (ДР № 003573).
 14. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина), 13-17.09.2021. Content of the teaching programme «Organization of accounting at the enterprises and modern features of business taxation in Ukraine» (30 год. / 1 кредит ЄКТС).
 15. Підвищення кваліфікації з курсу «Академічна доброчесність в університеті» від Відкритого Університетського Майдану (ВУМ on-line). Сертифікат № 025815 від 18.04.2020 (1,0 год.).
 16. Підвищення кваліфікації за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» в межах сертифікатної освітньої програми «Інформаційні системи та хмарні технології в освітньому процесі» з курсу «Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину” на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» протягом 6-10 квітня 2020 р. Сертифікат №ПК 05407870/488-20 від 13.04.2020 (15 год.).

Інші здобутки (за останні 5 років):

 • Член редакційної колегії наукового фахового видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics». URL: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe
 • Науковий керівник студентських наукових робіт на XVІІ Закарпатській науковій студентській конференції (ЗНСК). Секція: Облік і оподаткування. 12 травня 2023 р.
 • Член журі XVІI Закарпатської наукової студентської конференції (ЗНСК). Секція: Облік і оподаткування. 12 травня 2023 р.
 • Член журі XVІ. Закарпатської наукової студентської конференції (ЗНСК). Секція: Математика, інформатика та бухгалтерський облік. 13 травня 2022 року.
 • Член журі XV. Закарпатської наукової студентської конференції (ЗНСК). Секція: Математика та бухгалтерський облік. 14 травня 2021 року.
 • Захистила дисертацію «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств сфери ІТ» в Державному університеті «Житомирська політехніка» 24 грудня 2021 р.
 • Сертифікат про рівень володіння угорською мовою – B2, ECL exam, 22 грудня 2022 р.
 • Сертифікат тренера з фінансової грамотності від 05.04.2021 (Курс НБУ, проєкт USAID).
 • Володарка ордену «Гордість галузі» (Рішення оргкомітету Національного бізнес-рейтингу від 19.01.2021).
 • Удостоєна звання «Бухгалтер року 2018» (Рішення оргкомітету Національного бізнес-рейтингу від 03.12.2018).
 • Нагороджена медаллю «За видатні заслуги в професійній сфері» (Рішення оргкомітету Національного бізнес-рейтингу від 03.12.2018).

Досвід роботи за спеціальністю:

Практикуючий  бухгалтер.

Досвід роботи за спеціальністю – понад 13 років.