Сфера наукових зацікавлень
обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими інструментами в умовах ризико-орієнтованого управління
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Lehenchuk S., Tumpach M., Vyhivska I., Makarovych V., Laichuk S. The Impact of Innovation on the Profitability of Slovak Pharmaceutical Companies. Marketing and Management of Innovations, 2, 2022. pp. 184-296. (Web of Science)
 2. Slatvinska M., Chyzhova T., Grytsay O., Makarovych V., Kholodna J. and Dibrova H. Analysis and Justification of the Choice of a Simplified Taxation System for Sustainable Development of Small and Medium-Sized Businesses. Econ. Aff., 67(04): 2022. pp. 589-600. DOI: https://doi.org/10.46852/0424-2513.4.2022.25 (Scopus).
 3. Lehenchuk S., Ostapchuk T., Raboshuk A., Vyhivska I., Makarovych V. The Inverted-U relationship between R&D and profitability: evidence from the slovak medical device industry. Intellectual Economics. Vol. 16 No. 2 (2022). pp. 121-137. DOI: https://doi.org/10.13165/IE-22-16-2-07 (Scopus).
 4. Mykhaylo  P.,  Sochka K.,  Makarovych V.,  Yoltukhovska O.,  Keretsman N. Sustainable development in polyethnic border regions of Ukraine (on the example of Transcarpathia). E3S Web Conf. 255 01047 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501047 (Scopus).
 5. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Special Issue 2. 2019. URL: https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus).
 6. Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Issue 6. 2019. URL: https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus).

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Макарович В. К. Аналіз шляхів розв’язання дилеми обліку інноваційного капіталу підприємства. Економіка, управління та адміністрування. 2023. (3(105), 75–80.
 2. Макарович В.К. Теоретичні засади обліку інноваційного капіталу на основі ресурсного підходу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2023.  Випуск 1 (61). C. 189-195. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1(61).189-195
 3. Макарович В. К. Потреби і запити користувачів інформації про інноваційний капітал підприємства: проблема релевантності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2023. (1(54). C.38–45. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-38-45
 4. Огородник В., Варцаба В., Макарович В. Капітальні інвестиції в нерухомість України у сучасних реаліях. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics : наук. журн. Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. Берегове, 2023. Вип. 3 (2023). С. 258-270. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-258-270
 5. Макарович В.К.  Необхідність розуміння інноваційної діяльності як капіталоутворюючого процесу в системі обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2022. 3(53). С. 21–27. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2022-3(53)-21-27
 6. Поліщук, І.Р., Вигівська, І.М., Макарович, В.К. Обліково-аналітичне забезпечення управління достовірністю показників фінансової звітності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2022. Вип. 1(51). С. 17–22. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2022-1(51)-17-22
 7. Макарович В.К. Консерватизм облікових стандартів в частині досліджень та розробок підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2022.  Випуск 2 (60). C. 138-145. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.2(60).138-146
 8. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф., Макарович В.К. Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2021. 162-172. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-162-172
 9. Макарович В.К., Селецька Д.О., Пиріжок С.Є. Інформаційно-аналітичне забезпечення Social Media Marketing. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. (2021).  (3(50), С.29-35. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2021-3(50)-29-35
 10. Макарович В.К., Григоревська О.О., Стойка Н.С. Особливості обліково-інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. (2020).  (3(47), 40–46. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-40-46
 11. Вигівська І.М., Макарович В.К. Облікова складова методів управління ризиками факторингового бізнесу. Економічний форум. Науковий журнал. Луцький національний технічний університет. 1/2019. С. 166-170.
 12. Макарович В.К. Аутстафінг: обліковий аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка.  Ужгород, 2019. Випуск 1 (53). C. 233-236.
 13. Ценклер Н., Вигівська І., Макарович В. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. N 2(43). С. 75-81. DOI : https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-75-81.
 14. Бачо Р., Макарович В. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. N 2(43). С. 11-16. DOI : https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-11-16.
 15. Вигівська І.М., Макарович В.К., Сіра Е.О. Особливості формування облікової політики кейтерингової компанії. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. Випуск 1 (39). Житомир: ЖДТУ, 2018. С. 9-12.  DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-9-12.
 16. Вигівська І.М.,  Макарович В.К.  Оцінка та документальне забезпечення факторингових операцій: ризик-орієнтований підхід. Економічний форум. Науковий журнал. Луцький національний технічний університет. 2/2018. С. 276-285.
 17. Вигівська І.М.,  Макарович В.К.  Особисті компетенції бухгалтера та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2018. Випуск 1 (51) C. 401-406. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).401-406
 18. Вигівська І.М.,  Макарович В.К.  Особливості калькулювання кейтерингу: організаційно-методичні засади. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр.  Житомир: ЖДТУ, 2018.  № 2(40).  С. 3-6. DOI : https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-3-6
 19. Макарович В.К., Фортуненко К.О. Грошові кошти : проблемні аспекти відображення у звітності. Електронне наукове видання “ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО”, 2018. С.966-971.

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. Makarovych Viktoriia. Innovative teaching methods of accounting disciplines. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 6, No. 1/2018.  Kosice, Slovakia. P. 99-101.

Монографії, розділи у монографіях:

 1. Вигівська І.М.,  Макарович В.К.  Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу : монографія. Житомир : Житомирська політехніка, 2019. 140 с.
 2. Makarovych V., Vyhivska I. Development of the teaching methods of economic analysis of factoring business efficiency in risk conditions. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. 400 p. P.228-237.
 3. Макарович В.К.  Особистісно-орієнтований підхід у бухгалтерському обліку. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018.  С.39-49.

Інші публікації:

 1. Макарович В.К. Інновації при підготовці фахівців обліковців. Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2023. С.109-110.
 2. Макарович В.К. Інформаційні запити користувачів щодо інноваційного капітал підприємства. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. (м. Київ, 31 березня 2023 року).  К.: КНЕУ, 2023. 330 с. С. 66-69.
 3. Макарович В.К.  Інноваційний капітал підприємства: обліковий аспект.  Трансформаційні процеси національної економіки в умовах сьогодення : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 квітня 2023 р.).  Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. С.129-132 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-296-1-28
 4. Макарович В.К.  Проблеми системи бухгалтерського обліку щодо інноваційної діяльності підприємства. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики [Електронне видання] : збірник тез за матеріалами II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Ірпінь, 28 квітня 2023 р. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. С.379-382.
 5. Макарович В.К. Розвиток системи бухгалтерського обліку в умовах економіки знань. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів в умовах євроінтеграції: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22 травня 2023 р., м. Миколаїв / Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, (22 травня 2023 р.) 2023. ) С. 82-84.
 6. Макарович В., Ганусин А. Податкова культура та етика сплати податків в Україні. Abstracts of XXIII International Scientific and Practical Conference. Bilbao, Spain. 2023. Pp. 89-90.
 7. Макарович В.К., Матяшовська Б.О. Оптимізаційні моделі оподаткування. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 66)” / Збірник тез доповідей: випуск 66 (м. Тернопіль, 6-7 квітня 2022 р.). Тернопіль.  2022.  С.47-48.
 8. Makarovics V., Izsák Sz. Az innovatív költségoptimalizálási módszerek sajátosságai. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.170-174.
 9.   Макарович В., Вірліч Ш. Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності транспортних підприємств.. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.174-175.
 10. Макарович В., Ганусин А. Надання факторингових послуг банківськими установами. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.331-333.
 11. Макарович В.К. Особливості оподаткування ІТ-індустрії: регіональний аспект (на прикладі Закарпаття). Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : наук. журн. Вип. 2 (2022). Берегове : ЗУІ, 2022. C. 184-195.
 12. Макарович В.К. Електронний документообіг в бухгалтерському обліку. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк,  Луцьк, 2021. c.353-355.
 13. Макарович В.К., Ганусин А.А. Економічний зміст факторингових операцій в системі управління підприємствами для цілей їх облікового відображення. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 квітня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 71 с. C.60-62.
 14. Іжак С.Т., Макарович В.К. Оптимізація витрат: теоретичні аспекти. Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VII Міжнародної студентської наукової конференції.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, (21 жовтня 2021 р). 2021.  С.186-188.
 15. Макарович В.К. Облік депозитних операцій в банківських установах. Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 жовтня 2021 р., м. Мукачево. С.40-42.
 16. Макарович В.К. Лоскоріх Г.Л., Модель організації бухгалтерського обліку для ІТ-компаній. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-12 листопада 2021 року). Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021.  202 с. C.57-58.
 17. Макарович В.К., Огородник В.О. Основні підходи до оцінки людського капіталу. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 61-62.
 18. Бачо Р.Й., Макарович В.К. Система бухгалтерського обліку: аспекти впливу COVID-19. Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: тези виступів Міжнар. наук.конф. (м. Житомир, 5-6 листопада 2020 р.). Житомир: Житомирська політехніка, 2020.  404 с. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/zbirnyk_tez_05_06_11_2021.pdf
 19. Дьордяй В.П., Макарович В.К. Аналіз операційних витрат на підприємствах енергорозподільчої галузі. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки (м. Житомир,15-17 травня 2019 р.). Житомир : ЖДТУ, 2019. 1008 с. С.302.
 20. Makarovych Viktoriia  Modern innovative teaching methods of accounting disciplines. Research and Innovation: Collection of scientific articles. Fadette editions, Namur, Belgium, 2019. 140 p.  P.61-64.
 21. Макарович В.К. Аутстафінг: економічна сутність та обліковий аспект. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages.  С. 78-82.
 22. Макарович В.К. Економічна ефективність аутстафінгу. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів / тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород : Видавництво ” ФОП Сабов А.М.”, 2019. С.167-169.
 23. Макарович В.К. Аутстафінг: переваги та недоліки для цілей бухгалтерського обліку. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019 р.). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. C.194-197
 24. Макарович В.К. Похідні балансові звіти в системі бухгалтерського інжинірингу. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. (4-5 жовтня 2019 р.) Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С.108-109.
 25. Макарович В.К.  Стратегія аутсорсингу в системі організації бухгалтерського обліку.  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. C.131-133.

Загальні відомості про викладача:

Освіта:

 • 2001, Ужгородський національний університет
 • Спеціальність «Облік і аудит»
 • Кваліфікація: магістр економіки
 • 2022, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 • Галузь знань: «Інформаційні технології»
 • Спеціальність: «Комп’ютерні науки»
 • Освітня програма «Комп’ютерні науки»
 • Кваліфікація: магістр
 • Професійна кваліфікація : викладач інформатики


Науковий ступінь
: кандидат економічних наук

 • 2015, Житомирський державний технологічний університет
 • Спеціальність: 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
 • Тема дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу»
 • Ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри обліку і аудиту, 2019

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

 1. Виконавець НДДКР «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки», (державний реєстраційний номер:  0121U113720), Закарпатський угорський інститут імені Ф. Ракоці ІІ, 2021-2026 рр.
 2. Виконавець НДДКР «Концепція добровільного розкриття облікової інформації: теорія, методологія, організація»,  (державний реєстраційний номер: 0121U113631), Державний університет «Житомирська політехніка», 2021-2024 рр.
 3. Виконавець НДДКР «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції», (державний реєстраційний номер: 0119U100735), ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019-2023 рр.
 4. Виконавець НДДКР «Розвиток бухгалтерського обліку суспільних ресурсів в умовах ризику», (державний реєстраційний номер: 0119U103845), Державний університет «Житомирська політехніка», 2019-2020 рр.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”.
Зовнішній член колегії Угорської Академії Наук.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. Програма академічної мобільності для викладачів та науковців ERASMUS +, Інститут імені Йожефа Етвеша, м. Бая (Угорщина), 08-12 травня 2023 р., (30 год./1 кредит ECTS).
 2. Он – лайн навчання “Аудитор і професійний бухгалтер” на базі матеріалів АССА, ТОВ Nexia DK, 20.04-03.05.2023 р. (30год. / 1 кредит. ECTS)
 3. Підвищення кваліфікації “Цифрова трансформація вищої освіти”, Приватний навчальний заклад “Європейський університет”, 12.04.-24.04.2023 р. Свідоцтво ПК №24366800/000301-23 (180 год. / 6 кредитів ECTS)
 4. Підвищення кваліфікації CIMA  (Chartered Institute of Management Accountants). Accounting, AICPA & CIMA Faculty Hour Series, сертифікат №141642 від 14.04.2023 (1,5 кредит ECTS), сертифікат № 141642 від 21.04.2023 (1,5 кредит ECTS), сертифікат № 141642 від 25.05.2023 (1,5 кредит ECTS).
 5. Програма віртуальної мобільності «Найкращі практики ЄС-Україна щодо досягнення ЦСР» в рамках реалізації проєкту Жана Моне Еразмус (101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH EU), Сумський державний університет,  19.04.-24.05.2023 р. Сертифікат від 24.05.2023 р.(1 кредит ECTS)
 6. Підвищення кваліфікації за програмою “Фінансові інструменти в МСФЗ: облік від визнання до вибуття на прикладах”, ТОВ “Агентство з МСФЗ”, сертифікат № 723 від 03.05.2023 р., (6 год./0,2 кредити ECTS)
 7. Он – лайн навчання “Ассертивна комунікація”, ТОВ Campster, сертифікат № 465119 від 05.04.2023 р. (36 год/1,2 кредити).
 8. Стажування Uni-Biz Bridge Camp (співпраці бізнесу та університетів ” Uni-Biz Bridge Camp”, розвиток soft-skills викладача) 11-14.07.2022р. Сертифікат №926 від 14.07.2022 р. (10 год/0,3 кредити)
 9. Програма стажування викладачів «IT Ukraine Association Teacher’s Internship program», EPAM Systems, (серпень-вересень 2022 р.), (180 год. / 6 кредитів ECTS), Сертифікат №960
 10. Програма академічної мобільності для викладачів та науковців ERASMUS +, Інститут імені Йожефа Етвеша, м. Бая (Угорщина), 20- 24 червня 2022 р., (30 год./1 кредит ECTS)
 11. Програма академічної мобільності для викладачів та студентів MAKOVECZ , 11.10.2021р. –  15.10.2021р. (30 год./1 кредит ECTS).
 12. Підвищення кваліфікації за сприяння Американської Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus за темою “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів” (2021 р.).
 13. Он – лайн навчання за програмою “Додатки Google в освітній діяльності” в межах сертифікатної освітньої програми, яка проводиться за участю партнерства Google України з Міністерством освіти і науки України. Сертифікат серії БЦ-С-6021 від 15.01.2021 р. (60 год. / 2 кредити  ECTS)
 14. Он – лайн навчання за Міжнародною програмою віртуальної мобільності «Сучасні тенденції наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування» між Сумським державним університетом та Університетом економіки в Братиславі. (30 год. /1 кредит ECTS), осінньо-зимовий семестр 2021 р.
  Участь у роботі Круглого столу у рамках розширеного засідання підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права, 27-28 вересня 2021 р. Волинський національний університет імені Лесі Українки, сертифікат НМК- 071 №0026 (16 год. / 0,5 кредита ECTS)
 15. Міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) за темою “Економіка, менеджмент та фінансова звітність” з 07 по 25 червня 2021 р. Сертифікат №2021OMB60-25-29M-15n-4378-35i (60 год. / 2 кредита ECTS).
 16. Он – лайн навчання за програмою “Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії” в межах сертифікатної освітньої програми, яка проводиться за участю партнерства Google України з Міністерством освіти і науки України. Сертифікат серії БС-02645 від 24.11.2020 р. (60 год. / 2 кредити  ECTS)
 17. Підвищення кваліфікації “Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину” на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету “Житомирська політехніка” з 30 березня 2020 р. по 03 квітня 2020 р. Сертифікат №ПК 054078870/226-20 від 06.04.2020 р.
 18. Підвищення кваліфікації “Хмарні сервіси відкритої науки для освітян” на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету “Житомирська політехніка” з 18 травня 2020 р. по 22 травня 2020 р. Сертифікат №ПК 054078870/1180-20 від 27.05.2020 р.
 19. Підвищення кваліфікації “Податковий вибух: бухгалтерські новації, ПДВ, ФОП, відпускні та штрафи” від ТОВ “Київська бухгалтерська служба”. Сертифікат від 02.06.2020 р.
 20. Міжнародне наукове стажування та підвищення кваліфікації “Сучасні методи викладання фінансово-економічних та облікових дисциплін в освітньому процесі ЄС” : Університет соціально-економічних наук (м. Пшеворськ, Республіка Польща) з “13” квітня 2019 року  по “20” квітня 2019 року. (6 кредитів, 180 год).
 21. Міжнародне наукове стажування та підвищення кваліфікації Пан-європейський університет (м. Братислава, Словацька Республіка), Технічний університет (м. Кошице, Словацька Республіка), Академічне співтовариство Михайла Балудянського (м. Кошице, Словацька Республіка), Віденський університет (м. Відень, Австрія) з “19” лютого 2018 року  по “23” лютого 2018 року. Сертифікат №036/1-2018 від 23.02.2018 р.  (3,6 кредити ECTS, 108 год).

Інші здобутки (за останні 5 років):

 1. Відповідальний редактор наукового видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics». URL: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe
 2. Член оргкомітету VІ Всеукраїнської школи з програмування та студентської олімпіади “Кубок Закарпаття з програмування – 2023”, (23-30 червня 2023 р., м. Берегове).
 3. Член оргкомітету ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (15 червня 2022 р., м. Берегове).
 4. Науковий керівник студентських наукових робіт на XVІІ. Закарпатській науковій студентській конференції. Секція: Облік і оподаткування. (12 травня 2023 р.).
 5. Науковий керівник студентських наукових робіт на XVІ. Закарпатській науковій студентській конференції. Секція: Математика, інформатика та бухгалтерський облік. (13 травня 2022 р.).
 6. Науковий керівник студентських наукових робіт на XV. Закарпатській науковій студентській конференції. Секція: Математика та бухгалтерський облік. (14 травня 2021 р.).
 7. Науковий секретар ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції», (16 квітня 2020 р., м. Ужгород).

Досвід роботи за спеціальністю:

Практикуючий  бухгалтер

Досвід роботи за спеціальністю – понад 6 років.