Сфера наукових зацікавлень
британська та американська літератури, англійська дитяча література, методика викладання англійської мови як іноземної
Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Берегсасі А., Надь-Коложварі Е.: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172.

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Nad-Kolozhvari, E. (2022). Teaching English Literature in General Educational Institutions in Ukraine. Сучасні дослідження з іноземної філологі, №3–4. 365–373. https://doi.org/10.32782/2617-3921.2022.21-22.365-372
 2. Nad-Kolozhvari E. A.: Authentic children’s literature in teaching English as a foreign language – insights from Transcarpathia. In: «Закарпатські філологічні студії» Том 2 (23) 2022. 08. 27. с. 84-88. (фаховий журнал) DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.2.15
 3. Motrinec E.. Nagy-Kolozsvári E.: Exploiting literature in the EFL classroom: graded readers as a medium for promoting English language learning to EFL learners. In: «Вчені записки Таврійського національного університету
  імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Том 32 (71) № 4, 2021.  с. 198-206.  (фаховий журнал)  DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.4-1/34
 4. Huszti I., Nagy-Kolozsvári E., Lizák K.: Prospective English language and culture teachers professional and methodical training at the bachelor and master levels at higher education institution in Transcarpathia. Іноземні мови: науково-методичний журнал. 2021. № 1 (105). Київ, ТОВ «Видавництво «Ліра-К». c. 58-67. (фаховий журнал)

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K. (2023). American Literature from the Beginnings to the 19th Century. Literature for year 4 students majoring in English. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove. 137pp.
 2. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K. (2023). American Literature from the 19th Century. Part 2. Literature for year 4 students majoring in English. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove. 124pp.
 3. Nagy-Kolozsvári, E, & Gordon Győri, J. (2022). Gyermekirodalmi attitűdvizsgálat angol szakos pedagógushallgatók körében. Modern nyelvoktatás. megjelenés alatt.
 4. Nagy-Kolozsvári, E., & Gordon Győri, J. (2022). Children’s literature in Transcarpathian schools for teaching English as a foreign language. Central European Journal of Educational Research, 4(1), 108–120. https://doi.org/10.37441/cejer/2022/4/1/10233
 5. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K., Huszti I. (2021). A Guide to English Literary Genres and Literary Periods.  Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. 82 pp.
 6. Nagy-Kolozsvári E., Gordon Győri J.: Az idegennyelv-oktatás (angol) helyzetének vizsgálata a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban kérdőíves felmérések tükrében. In: A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. 21. Élőnyelvi konferencia. Absztraktkötet. 2021. november 4-5., pp. 84-85.
 7. Moldován A., Nagy-Kolozsvári E.: The role of literature in teaching and learning English as a foreign language in schools of Transcarpathia (Ukraine). In.: Philological Sciences and Translation Studies: European Potential. Wloclawek, Republic of Poland, July 9-10., 2021. pp. 315-318. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-110-7-83
 8. Huszti I., Nagy-Kolozsvári E.: A beregszászi főiskola angol szakjának története (1996-2020). In Közoktatás, 2021./1-2.  pp. 14-20.
 9. Nagy-Kolozsvári E.: Interkulturális kompetenciák fejlesztése idegen nyelvű gyermekirodalom segítsé­gével. In.: Nagy-Kolozsvári E., Kovács Sz. (szerk):  Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. Nemzetközi tudományos konferencia, konferenciakötet. Beregszász, 2018. március 27–28. 420pp.
 10. Nagy-Kolozsvári E.: Gyermekirodalom, egy régi-új módszer az idegennyelv-oktatásban. In: Karmacsi Z., Máté R. (szerk): Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „Rik-U” Ungvár, 2018. pp. 156-162.