Сфера наукових зацікавлень
- бухгалтерський облік, аудит, контроль зобов’язань суб’єктів господарювання
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Inna Makarenko, Pavlo Brin, Anargul Belgibayeva, Igor Orlov and Zhanna Oleksich (2023). Energy companies’ transparency: Toward competitiveness and SDG 7 progress. Problems and Perspectives in Management, 21(2), 603-617. DOI http://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.55  (Scopus)

 

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Орлов, І. В. (2023). Якість інтегрованої звітності та її характеристики. Економіка, управління та адміністрування, (1(103), 105–110. https://doi.org/10.26642/ema-2023-1(103)-105-110
 2. Орлов, І. В., & Захаров, Д. М. (2023). Дослідження проблеми забезпечення достовірності інтегрованої звітності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(54), 46–51. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-46-517.
 3. Легенчук, С. Ф., Остапчук, Т. П., & Орлов, І. В. (2021). Інформаційне забезпечення вартісно орієнтованого управління брендами підприємств: стратегічні орієнтири. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу,(3(47), 33–39. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-33-39
 4. Городиський, М. П., Захаров, Д. М., & Орлов, І. В. (2021). Вплив COVID-19 на трансформацію економіки та бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), 14–22. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-14-22
 5. Орлов І.В., Ксендзук В.В. Складові зовнішньоекономічної політики України: перспективні вектори розвитку в сфері державного управління. Економічний вісник Дніпровської політехніки. Науковий журнал, №4(72), 2020, С. 51-60. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/72.051
 6. Легенчук, С. Ф., Очередько, В. Р., Орлов, І. В., & Стойка, Н. С. (2020). Нематеріальні активи в системі управління логістичними компаніями: облікові перспективи. Економіка, управління та адміністрування,(4(94), 62–68. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-62-68
 7. Тарасюк, Г. М., Пащенко, О. П., Орлов, І. В., & Ігнатова, Н. П. (2020). Підходи до дослідження інтелектуального капіталу на основі вартісно орієнтованого управління. Економіка, управління та адміністрування,(4(94), 11–21. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-11-21
 8. Орлов І. В., Ксендзук В. В. Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах впливу ризиків. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 113–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.113

Монографії, розділи у монографіях:

 1. Захаров Д.М., Орлов І.В. Особливості облікового забезпечення операцій з управління соціальним капіталом підприємсва. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту економічних систем: проблеми і шляхи розвитку: колективна монографія. Львів. Растр-7, 2022. С. 156-178. https://oaz.conf.lviv.ua/

Інші публікації:

 1. Орлов І. Організація бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. Acta  Academiae  Beregsasiensis. Economics:  наук. журн. Вип. 1 (2022). с.264-273 DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-264-273
 2. Орлов І. Вплив процесів цифровізації на ведення бухгалтерського обліку. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С. 188-190.
 3. Остапчук Т.П., Орлов І.В., Петрук Л.Т. Керівництво та лідерство: взаємозв’язок понять Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: тези виступів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.з пит. вищ. осв. і науки (м. Житомир, 4-5 листопада 2021 року). Житомир: Житомирська політехніка, 2021. С. 178. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/178.pdf
 4. Бірюченко С.Ю., Орлов І.В. Особливості планування соціальної підприємницької діяльності. Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: тези виступів міжнар. наук.конф (м. Житомир, 5-6 листопада 2020 року). Житомир: Житомирська політехніка, 2020. С. 12. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/12.pdf
 5. Шигун М.М. Орлов І.В. Бухгалтерський облік в умовах викликів сталого розвитку бізнесу. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів / тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2019.  С. 229-232.

Загальні відомості про викладача:

Освіта:

1990, Київський політехнічний інститут
Спеціальність: технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Кваліфікація: інженер механік
1999, Житомирський інженерно-технологічний
Спеціальність: облік  і аудит
Кваліфікація: економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності

Наукові ступені: 

2005, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН
Галузь знань  «Економічні науки»
Спеціальність: 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
Тема дисертації: «Облік і контроль операцій з цінними паперами: теорія, методика, практика»
Ступінь: кандидат економічних наук
2011, Житомирський державний технологічний університет
Галузь знань «Економічні науки»
Спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
Тема дисертації: «Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов’язань суб’єктів господарювання»
Ступінь: доктор економічних наук 

Вчені звання:

2006, ДОЦЕНТ кафедри бухгалтерського обліку і контролю
2012, ПРОФЕСОР кафедри бухгалтерського обліку

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

НДДКР «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки», Закарпатський угорський інститут імені Ф. Ракоці ІІ (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Дійсний Член Академії економічних наук України.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. Підвищення кваліфікації у центрі післядипломної освіти Житомирського державного технологічного університету за програмою спеціальності 071 «Облік і оподаткування», на тему: «Удосконалення методики викладання облікових дисциплін для студентів економічних спеціальностей» (м. Житомир, 02.01-30.06.2018р). Свідоцтво ПК 05407870/0001-18 від 30.06.2018 р. (150 год. / 5 кредитів ЄКТС).
 2. Підвищення кваліфікації (стажування) в Державному університеті «Житомирська політехніка» на кафедрі інформаційних систем в управлінні та обліку за темою: «Облік і оподаткування» (м. Житомир, 06.01-30.06.2021р). Свідоцтво ПК 05407870/0092-21 від 01.07.2021р. (180 год. / 6 кредитів ЄКТС).

Інші здобутки (за останні 5 років):

– Член редакційної колегії наукового фахового видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics». URL: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю – понад 16 років.