Публікації

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Орос І. І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА / Іщенко Л. В., Орос І. І., Ляховець О. О. // Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського // Наука і освіта. – Серія: Педагогіка. – № 10. – Одеса, 2017. – С. 82–89.

Монографії:

Особливості інформатизації освіти в системі неперервної освіти / НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИМІРАХ : колективна монографія / Н. Г. Ничкало (голова) ; за . ред. проф. В. М. Cлaбка / Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; кафедра освіти дорослих. – Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – 264 c.

Orosz Ildikó: Húsz év mérlege és a jövő. A magyar nyelvű/nyelvi oktatás stratégiai kérdései Kárpátalján 2025-ig. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017

Підручники і навчальні посібники:

Орос І. ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 95 с.

Орос І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 107 с.

Орос І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМ НАСЕЛЕННЯМ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 89 с.

Орос І. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 117 с.

Орос І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 141 с.

Орос І. СЛОВНИК-ДОВІДНИК ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ З ОСВІТИ ДОРОСЛИХ / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 104 с.

Орос І. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: програма спецкурсу / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 28 с.

 

Статті:

Орос І. І. Гармонійне поєднанная формальних і неформальних періодів навчальної діяльності дорослого населення. In: «Виклики  XXI. століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти» Збірник наукових робіт 2019 р.

Орос І. І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ / Біда О.А. // Освіта для миру: збірник наукових праць: у 2 т./ редкол.: Кремень В. Г. (голова), Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:Видавництво ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т. 2. – С.466–476

Орос І. І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ФРАНЦІЇ ТА БЕЛЬГІЇ // Наукові записки кафедри педагогіки: Збірник наукових праць. – Вип. 44. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 188–198.

Орос І. І. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания. – 2019. – Т. 3. № 1(3). – Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С. 26–28.

Орос І. І. ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ НАВЧАННЯ РОБІТНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 174. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 56–59.

Орос І. І. РОЛЬ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 1 (64). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 181–185

Орос І. І. ФОРМИ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ СТУДЕНТАМИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №1 (12). – С. 19–24.

Орос І. І. СТРУКТУРА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 171–180.

Орос І. І. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 149–158.

Орос І. І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 15. – С. 38–45.

Орос І. І. СТАН ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИЧИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Випуск 1 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини ; [голов. ред. : О.І. Безлюдний]. – Умань: Візаві, 2019. – C. 100–105.

Орос І. І. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХХ СТ. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Випуск 2 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини ; [голов. ред. : О.І. Безлюдний]. – Умань: Візаві, 2019. – C. 90–96.

Орос І. І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 178. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 56–61.

Орос І. І. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (65). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 218–223

Орос І. І. РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ  (КІНЕЦЬ VI ст. – 1945 р. ХХ ст.) / І. І. Орос // Науковий вісник  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: науковий журнал [ред. кол.: Смолюк  І.О. (гол. ред.) та інші]. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – №9 (382) – C.10–17.

Орос І. І. РОЗВИТОК НАПРАВЛЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – C. 266–272.

Орос І. І. ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 173. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 12–18.

Орос І. І. ПОДІБНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ КРАЇН ЄС (ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ, ДАНІЇ, БЕЛЬГІЇ, УГОРЩИНИ) ТА АНГЛОМОВНИХ КРАЇН (США, КАНАДИ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ) / І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (62). Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 223–231.

Орос І. І. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания. – 2018. № 1. – Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С.57–60.

Орос І.І. Підготовка майбутніх фахівців до здоров’язбережувальної діяльності. // Наукові записки. серія педагогічні науки, випуск 163 (2018), Кропивницький-2018. cт. 70-73.

Орос І.І. Формування у студентів культури професійного спілкування засобами інтерактивних технологій. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» 279/2018. ст. 22-27.

Орос І. І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ/ І. І. Орос // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – №3 (10). – C.58–66.

Орос І. І. РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 154 Том 2 / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О.– Чернігів: НУЧК, 2018. – С. 32–36.

Орос І. І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ / О.А. Біда, І.І. Орос, Р. Бжежинська // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 167. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 25–27.

Орос І. І. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / О. Кучай, Т. Кучай, І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (61). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 132–137.

Орос І. І. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ// Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Балканско научно обозрение (Balkan Scientific Review). – 2017. № 1. Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С.19–25.

Орос І.І. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни магістрантами педагогічних спеціальностей. // ДП «Укртехінформ» , Київ. Педагогіка вищої школи, ЗУІФР 2017.

Орос І.І. Моделі і підготовки майбутніх учителів у Європейських країнах // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, збірник наукових праць педагогічні науки. №4(59) грудень, 2017. ст. 285-290 (Внесено до переліку фахових видань України)

Orosz I. A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetéről és minőségéről. // Szülőföldön magyarul. iskolák és diákok a határon túl. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. old. 42-71

Орос І.І. Формування етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному регіоні засобами громадянської освіти: мовний аспект // Етнонаціональна політика України: досвід Закарпаття. Інформаційно-аналітичні матеріали м. Ужгород -2017. ст. 23-38.

Орос І.І. Роль громадського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті конституційно-правовий аспект. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 травня 2017 р. м Ужгород. ст. 27-42.

Орос І.І. Magyar nyelvű pedagógusképzés Kárpátalján // Szakmai szocializáció a felsőoktatásban, a pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Partium könyvkiadó, 2016. old. 52-65.

Орос І.І. Можливості інноваційних методів навчання у вимірі закарпатської угорськомовної освіти Закарпаття. // Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України, Берегово, 2016. ст. 11-30.

Орос І.І. Угорськомовна підготовка педагогів на Закарпатті.// Професійна соціалізація в вищій освіті, Видавництво Патріум, Нодьварод-Будапешт-2015.