Publikációk

Könyvek és monográfiák:

Orbán-Lembrik Lídia – Orosz Ildikó (2021): A kommunikáció pszichológiai-pedagógiai útvesztői. ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У» Берегове–Ужгород.

Orosz Ildikó – Pallay Katalin (2021): A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár.

Орос Ільдіко – Поллоі Каталін (2021): Стан освіти на Закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У» Берегове–Ужгород. (564 c. арк. 45,8).

Освіта дорослих у Великій Британії: теоретичні і методичні засади: монографія / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2019. – 399 с.

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

Vakulyk, I., Koval, V., Lukiianchuk, I., Romanenko, N., Grygorenko, T., Balalaieva, O., & Oros, I. (2022). Formation of a Professional Communication Culture Among the Students Using Information Technologies. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 75-82. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.12 http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220912.pdf

Sadovyi, M., Terenko, O., Filimonova, T., Malanchuk, S., Vovkochyn, L., Paslawska, A., & Oros, I. (2022). The Use of Information and Communication Technologies in Education of Students’ Civic Responsibility. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (7), 213-219. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.26

Tverezovska, N., Bilyk, R., Rozman, I., Semerenko, Zh., Orlova, N., Vytrykhovska, O., & Oros, I. (2022). Latest Information Technologies in the UK Adults Education System. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(8), 25-34.

Berbets T., Ivanova V., Bryk R., Vytrykhovska O., Kurach M., Yakymenko S., Oros I. (2022). Innovative Development of the Education System in the International Space. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(11),609-615. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.11.86 http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/20221186.pdf

Mamchych O., Poliakova A., Drobin A., Kravchenko O., Bodnaruk I., Vytrykhovska O., Oros I. (2022). Tasks of Modern Education in an Innovative Society. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(11), 459-466. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.11.66.  http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/20221166.pdf

Психолого-педагогічна діагностика готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника / Іщенко Л. В., Орос І. І., Ляховець О. О. // Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського // Наука і освіта. – Серія: Педагогіка. – № 10. – Одеса, 2017. – С. 82–89.

Samoilenko O., Dubaseniuk O.,  Orosz I., Levrints M., Stratan-Artyshkova T., Gunko N. (2020) Training an Andragogue as a Specialist in Adult Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 12, № 2. 237-250.

Tankönyvek és kézikönyvek:

Orosz Ildikó – Zsiguc György – Pallay Dezső: Tudományos kutatás alapjai a természet- és társadalomtudományokban. II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Ungvári Nemzeti Egyetem, Beregszász–Ungvár. 2020

Орос І. Теоретико-методологічні засади розвитку освіти дорослих у Великій Британії: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 141 с.

Орос І. Система управління освітою дорослих у Великій Британії: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 117 с.

Орос І. Підготовка фахівців для освітньої роботи з дорослим населенням у Великій Британії : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 89 с.

Орос І. Теоретико-методичні засади педагогічної освіти дорослих у Великій Британії: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 107 с.

Орос І. Словник-довідник понять і термінів з освіти дорослих / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 104 с.

Орос І. Освіта дорослих у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 95 с.

Tudományos folyóiratokban megjelent publikációk:

Формування усвідомленого батьківства молоді. БІДА Олена Анатоліївна, ОРОС Ільдіко Імріївна, ЧИЧУК Антоніна Петрівна. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 203. С. 8-11.

Особливості роботи учителів початкової школи з учнями в міжкультурному просторі Закарпаття / Біда О., Зорочкіна Т., Чичук А., Орос І. HUMANITARIAN STUDIOS: PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY (Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія ) Міжнародний науковий журнал. Випуск 13 (1) 2022 С 16-24 https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.01  

Біда Олена, Орос Ільдіка, Гончарук Віталій. Розвиток системи освіти дорослих у різних країнах світу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2022. – Випуск 70. – С.98-103

Застосування андрогогічного підходу при підготовці фахівців у ЗВО / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 205 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 12 – 18

Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П., Силадій І. М., Шовш К. С., Іванченко Г. Б. (2022). УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / Педагогічні науки. Глухів: Вид-во Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 3(50). 25-31

Орос Ільдіко. Зміст концептуальних положень формування освітньої системи дорослих України / Розвиток інтелекту й обдарованості у дітей дошкільного віку (ХІХ–ХХ ст.) // Світові виклики сучасній освіті: матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред.: Осадченко І. І. 22–24 лютого 2022 року. Умань: Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», . Вип. 1. 2022. С 68-73

Орос І. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства: стратегічні цілі забезпечення екологічної стійкості / Біда О., Орос І., Гончарук В. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 200. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022. – С. 10–13.

Орос І. Складові підприємницької компетентності майбутніх педагогів // Біда О. Орос І, Чичук А, Гончарук В / Acta paedagogika volynienses, 4, 2021. С. 28–33.

Орос І. Сутність та зміст поняття «Екологічна культура» / Біда О., Орос І., Кучай Т. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 199. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–13.

Орос І. Формування екологічної культури фахівців // О. А. Біда, Т. С. Зорочкіна, І. І. Орос, О. В. Кучай, А. П. Чичук, Т. П. Кучай / Академічні студії. Серія «Педагогіка», Видавничий дім «Гельветика» Вип. 3, Ч. 2, 2021. С. 3-10.

Зміст та сутність поняття усвідомленого батьківства. Біда О., Орос І., Чичук А., Гончарук В. Наукові записки Вінницького державного  педагогічного  університету  імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. – С.82-87.

Кучай О., Орос І., Кучай Т. Професійна підготовка вчителя у контексті євроінтеграційних процесів // ZESZYTY NAUKOWE KSW. Tom L. Półrocznik. seria C: Nauki pedagogiczne. Zeszyt 17: Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki. Włocławek, 2020. 165-174 (Закордонне видання)

Орос І. І. Формування у студентів культури професійного спілкування засобами інтерактивних технологій / О. А. Біда, І. І. Орос, С. Куніковський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 22–27.

Орос І. І. Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій / О. Кучай, Т. Кучай, І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (61). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 132–137

Орос І. І. Подібні та відмінні ознаки освіти дорослих країн ЄС (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англомовних країн (США, Канади, Великої Британії) / І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (62). Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 223–231.

Орос І. І. Підходи до здійснення освіти дорослих у Великій Британії // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 173. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 12–18. (2 міжнар. наук. бази)

Орос І. І. Система професійної підготовки педагогічного персоналу для навчання дорослих // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания. – 2019. – Т. 3. № 1(3). – Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С. 26–28.

Орос І. І. Роль формальної, неформальної та інформальної освіти у підготовці персоналу для системи освіти дорослих // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 1 (64). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 181–185

Орос І. І. Концептуальні підходи до освіти дорослих в Україні // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 15. – С. 38–45.

Орос І. І. Формування екологічної культури в учнів початкової школи / Біда О. А., Орос І. І., Гончарук В. В. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2020. –С. 16-19

Орос І. І. Формування лідерських якостей як важливого фактору успішності професійної діяльності фахівців / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 196. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–14.

Орос І. І. Зміст та сутність поняття «лідерство» / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 197. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 17–21.