Сфера наукових зацікавлень
управління корпоративними фінансами; фінансова безпека держави та суб'єктів господарювання
Публікації

Список публікацій:

(Scopus, Web of Science)

 1. Poyda-Nosyk, N.N. Financial security of Ukraine in conditions of European integration. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1 (9). Ч. 1. С. 192-196.
 2. Poyda-Nosyk N.N., Bacho R.J., Vdovenko N. M. Сomparative characteristic of development trends in the Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 92–98.
 3. Бачо Р.Й., Внукова Н.М., Пойда-Носик Н.Н. Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : [зб. наук. пр.]. 2017. № 1 (22). С. 235–245.
 4. Bacho R.J., Vdovenko N.M., Poyda-Nosyk N.N. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 2. С. 85–93.

Основні публікації:

 1. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й. , Щербан М.Д. Регіональний розвиток кредитної кооперації України: монографія. Ужгород, 2016. 238 с.
 2. Пойда-Носик Н.Н., Грабар М.В. Системний розвиток туризму та рекреації: теоретичні та практичні аспекти управління на регіональному рівні: монографія. Ужгород, 2016. 240 с.
 3. Пойда-Носик Н. Н. Фінансова безпека акціонерних товариств: теоретико-методологічний та практичний аспекти системного підходу : монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. 306 с.
 4. Пойда-Носик Н. Н., Лийзьо Н. В. Фінансова безпека як основа збалансованого розвитку регіону: дослідження сутності, чинників та індикаторів. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. В. І. Варцаби. Ужгород, 2018. С. 73–82.
 5. Фінансово-економічна грамотність: підручник : Ч.1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ: «Кондор», 2017. 1024 с.
 6. Пойда-Носик Н.Н., Черленяк І.І. Управління інноваційними проектами: навч. посіб. Ужгород, 2017. 360 с.
 7. Пойда-Носик Н. Н., Свадеба В. В. Особливості нейромаркетингу та можливості його застосування у страховій діяльності. Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung. Krakow, 2020. P.324-336.
 8. Poyda-Nosyk N. N. Zhuravlyova I., Lelyuk S. The methodology and empirics of enterprises finance security. Economics and Working Capital: Science Journal. London, 2019. Issues 1-2. P. 48–52.
 9. Poyda-Nosyk N., Svadeba V.V. Traditional and innovative approaches to the implementation of the internet marketing functions in insurance. Economics and Working Capital: Science Journal. London: WCTC Ltd., 2018. Issues 3-4. P.25-28.
 10. Poyda-Nosyk N. Security in modern theory of the firm and the concept of the company’s financial architecture. Economics and Working Capital: Science Journal. London, 2018. Issues 1-2. Pр. 32–35.
 11. Пойда-Носик Н.Н. Свадеба В.В. Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 2 (48). С.208-215.
 12. Пойда-Носик Н.Н., Свадеба В.В. Сутність та специфічні особливості застосування маркетингу в страховій діяльності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (52). Ужгород, 2018. С.194-198.
 13. Пойда-Носик Н. Н. Мазютинець Г. В. Застосування штучних нейронних мереж для аналізу рівня фінансової безпеки компаній. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Вип.1 (55). Ужгород, 2020. С.112-117.

Участь у наукових темах та розробках:

 1. НДР «Формування системи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні» (номер державної реєстрації 0115U003320), ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 2. НДР «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U007117), ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 3. НДР «Соціально-економічні ефекти державного регулювання внутрішнього ринку в умовах європейської інтеграції України» (номер державної реєстрації № 0115U000567), Київський національний торговельно-економічний університет.
 4. НДР «Регулювання розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні» (номер державної реєстрації 0115U001561), Закарпатський угорський інститут імені Ференца РакоціІІ.
 5. Участь у розробці Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 роки.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 1. Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”
 2. Зовнішній член колегії Угорської Академії Наук

Підвищення кваліфікації: Міжнародне стажування по програмі «Management and Economic Security: Current Challenges and Threats» (Goa, India) (2020 р.), “IPFM: МСФЗ” (Diploma of the Institute of Professional Financial Managers, England, August 3, 2020), 2019 – Програма управлінського розвитку «HRM у бізнесі (HRM in Business)» (Сертифікат LvBS, липень 2019 р.), Програма навчання по курсу “Фінансовий менеджмент” (6 модулів) від М.Колісника. Організатори: CFO Club Ukraine, Львівська бізнес-школа. (2018 р.), Отримання вченого звання професора кафедри фінансів і банківської справи (2018 р.), Управління ефективністю бізнесу (модулі Р1, Р2) (Диплом Chartered Institute of Management Accountants (СІМА), Great Britain), (2016 р.).