Пойда-Носик Ніна Никифорівна

професор кафедри обліку і аудиту;
доктор економічних наук, професор
Кафедра обліку і аудиту

Сфера наукових зацікавлень

- обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами компанії; - проблеми та напрями забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання; - фінансова безпека держави в умовах глобальних викликів.

Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Poyda-Nosyk N., Borkovska V., Bacho R., Loskorikh G., Hanusych V., Cherkes R. (2023). The Role of Digitalization of Transfer Pricing in the Company’s Management Accounting System. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 17(1), 176–185. https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i1.1096 (Scopus)
 2. Srivastava, P., Srivastav, S., Poyda-Nosyk, N. (2022). Itinerary Planning Destination Ranking Tourism Analytics System. In: Srivastava, P., Thivagar, M.L., Oros, G.I., Tan, C.C. (eds) Mathematical and Computational Intelligence to Socio-scientific Analytics and Applications. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol 518. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5181-7_5 (Springer)
 3. Kafka S., Oriekhova T., Poyda-Nosyk N., Malyuga N., Rassadnykova S., Volkova O. (2022). Financial instruments to create value added of the entities engaged in foreign economic activity: analytical accounting perspective. WSEAS Transactions on Business and Economics. Volume 19. 1551-1563 pp. Available from: https://wseas.com/journals/articles.php?id=7194  (Scopus)
 4. Kostetska K., Poyda-Nosyk N., Bacho R., Nevlad V.,  Pavlenko O. Natural resource reserves sustainable use and inclusive resort development. E3S Web Conferences, Volume 255, 2021. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021). URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501003 (Scopus)

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Poyda-Nosyk N., Markush N. (2023). Comparative characteristics of accounting models. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”. Vol.10, No 2, pp.21-30. https://economics-msu.com.ua/uk/journals/tom-10-2-2023/porivnyalna-kharakteristika-oblikovikh-modeley
 2. POÓR J., KÁLMÁN B.G., TÓTH A., POYDA-NOSYK N. (2023). Impact of COVID-19 pandemic on the workload and home office in some European countries. Law and Innovation Society journal, 1(20) DOI: 10.37772/2309-9275-2023-1(20)-1 https://apir.org.ua/index.php/lais/article/view/397/349
 3. Пойда-Носик Н., Неймет Е., Калман Б.Г. (2023). Конативний підхід до формування фінансової особистості. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics.  Вип. 3, с.201-214. https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-201-214
 4. KÁLMÁN А., KÁLMÁN B.G., POYDA-NOSYK N. (2022). Educational Paradigm Shift of innovative society. Law and Innovation Society journal, 2(19), pp. 41–54. https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-2(19)-4
 5. Бачо Р.Й., Пойда-Носик Н.Н., Потокі Г.Ф. (2021) Перспективні напрямки реформування системи місцевого оподаткування України. Економіка та суспільство. № 30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/606 (DOI: 10.32782/2524-0072/2021-30-4)
 6. Пойда-Носик Н. Н., Бачо Р. Й., Потокі Г. Ф., Макарович В. К. (2021). Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. БІЗНЕСІНФОРМ. № 8. С.162-172.
 7. Черленяк І.І., Пойда-Носик Н.Н.  (2021). Лідерство i менеджмент в умовах глобальної конкуренції: комплементарність та синергія. Геополітика України: історія і сучасність. Випуск 1(26). С.104-116. http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/241625
 8. Пойда-Носик Н.Н. (2021). Обґрунтування вибору індикаторів та методики оцінювання фінансової безпеки акціонерних товариств. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS. №1. С.55-65. URL: http://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/8
 9. Пойда-Носик Н. Н., Черленяк І.І. (2021). Управління фінансовою безпекою на макро- та мікрорівнях: теоретико-методологічні засади. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1 (57). С.59-67.
 10. Пойда-Носик Н. Н. Мазютинець Г. В. (2020). Застосування штучних нейронних мереж для аналізу рівня фінансової безпеки компаній. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Вип.1 (55). С.112-117.
 11. Пойда-Носик Н.Н., Свадеба В.В. (2018). Сутність та специфічні особливості застосування маркетингу в страховій діяльності.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка».Випуск 2 (52). С.194-198.

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. Пойда-Носик Н. Н., Свадеба В. В. (2020). Особливості нейромаркетингу та можливості його застосування у страховій діяльності. Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung. Krakow. P.324-336. (Польща)
 2. Poyda-Nosyk N. N. Zhuravlyova I., Lelyuk S. (2019). The methodology and empirics of enterprises finance security. Economics and Working Capital: Science Journal. London. Issues 1-2. P. 48–52 (Великобританія). URL: http://eworkcapital.com/the-methodology-and-empirics-of-enterprises-finance-security/
 3. Poyda-Nosyk N. (2018). Security in modern theory of the firm and the concept of the company’s financial architecture. Economics and Working Capital: Science Journal. London. Issues 1-2. Pр. 32–35. (Великобританія). URL: http://eworkcapital.com/security-in-modern-theory-of-the-firm-and-the-concept-of-the-companys-financial-architecture/
 4. Poyda-Nosyk N.N., Svadeba V.V. (2018). Traditional and innovative approaches to the implementation of the internet marketing functions in insurance/ // Economics and Working Capital: Science Journal. – London: WCTC Ltd., Issues 3-4. P.25-28. (Великобританія). URL: http://eworkcapital.com/traditional-and-innovative-approaches-to-the-implementation-of-the-internet-marketing-functions-in-insurance/.

Публікації  в іноземних наукових виданнях:

 1. Poyda-Nosyk N., Kalman B. Tailor R.K. (2022). Financial Literacy in Ukraine and Hungary with Special Regard to the Performance of University Students. Pacific Business Review International. Volume 15 issue 2 (August 2022). 71-85 pp. Available from:  http://www.pbr.co.in/2022/2022_month/August/7.pdf

Монографії, розділи у монографіях:

 1. Бачо Р.Й., Пойда-Носик Н.Н. Автомобільна промисловість в регіонах України: ключові підходи до оцінки ринку праці та перспектив бізнесу. Наукове видання (монографія) Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ /
  Автори: Роберт Бачо та Ніна Пойда-Носик. Берегове–Ужгород: ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У», 2023. – 112 с. (англійською мовою) (5 др.арк.)
 2. Пойда-Носик Н. Н. Фінансова безпека акціонерних товариств: теоретико-методологічний та практичний аспекти системного підходу : монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. 306 с. [ISBN 978-617-7571-80-2] (15 др.арк.)
 3. Пойда-Носик Н. Н., Лийзьо Н. В. Фінансова безпека як основа збалансованого розвитку регіону: дослідження сутності, чинників та індикаторів. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. В. І. Варцаби. Ужгород, 2018. С. 73–82. (0,70 друк. арк.).

Інші публікації:

 1. Пойда-Носик Н.Н. Оподаткування як метод фінансового регулювання суб’єктів господарювання у глобальному масштабі. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 11-12 квітня 2023 р.). Мукачево: МДУ, 2023. С.134-136.
 2. Пойда-Носик Н.Н. Релокація бізнесу як безпековий захід в умовах війни. Безпекові аспекти управління організаціями в умовах війни та повоєнної відбудови держави: матеріали круглого столу (м. Львів, 12 травня 2023 року) / за заг.ред. В.С. Бліхара, Г.З. Леськів. [Електронний ресурс] Львів : ЛьвДУВС, 2023. С.87-89.
 3. Poyda-Nosyk N., Bacho R. Analysis of the automotive industry development trends in Ukraine. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. Vol. 2 (2022) / editor. : R. Bacho, N. Poyda-Nosyk, V. Makarovych [and others]. Berehove: FR II THCHE, 2022. C.13-23.
 4. Пойда-Носик Н.Н. Податкова конкурентоспроможність як індикатор податкової безпеки України в умовах впливу глобальних ризиків. Менеджмент і безпека в умовах війни: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 13 травня 2022 року) / упоряд. В.С. Бліхар. Львів : ЛьвДУВС, 2022. С.324-327.
 5. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й. Фінансова безпека страхових компаній в Україні в умовах впливу глобальних чинників. Берегове. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2022. C.354-357.
 6. Poyda-Nosyk N., Chopovdia Z. Тhe development of money laundering industry through the impact of digitalization. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2022. C.357-359.
 7. Poyda-Nosyk N., Bacho R. The influence of European integration and international trade policy on the development of the Ukraine’s automotive sector. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 09-10 вересня 2022 р.). Одеса: ОНЕУ, 2022. С.379-380.
 8. Poyda-Nosyk N. Investment effectiveness of the project in Transcarpathia (Ukraine). Multidisciplinary Scientific Intelligence in New Normal Digital Era (FAI-ART-ICMSIDE 2022): 25th FAI-ART International Conference Proceedings (October 15-19, 2022). Vol. 8. P. 11-12.
 9. Poyda-Nosyk N.N. Impact of sectoral factors on the financial security of companies. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2021 р.). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. С.54-55
 10. Пойда-Носик Н. Н., Свадеба В.В. Social media marketing як елемент маркетингової діяльності страховика. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2021 р.). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. С.68-69.
 11. Черленяк І. І., Пойда-Носик Н. Н. Фінансова безпека держави та загрози корупційних схем. Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: мат-ли наук.-пр. інтернет-конференції (з міжнародною участю) (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС, 2021. С. 290-293.
 12. Тюк Е.Ю., Пойда-Носик Н. Н. Фінансова безпека держави у світлі глобальних викликів. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. C. 43-46.
 13. Пойда-Носик Н.Н. Врахування міжнародних стандартів у процесі забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 листопада 2021 р.). Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. С.182-185. URL: https://economics.net.ua/wp-content/uploads/2021/12/tezy.pdf
 14. Poyda-Nosyk N.N. Improving the regulatory environment of capital markets and the financial sector as a factor of financial security of joint stock companies. Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM-2021): Proceedings of 8th International Conference (December, 3-4, 2021). Vol-7(ii). P. 102-105. https://www.faipublications.com/vol-7-ii-2021-isbn-978-93-91342-63-0 Organizers: Khmelnytskyi National University, FATER Academy of India (FAI), Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education (Beregove, Ukraine)
 15. Poyda-Nosyk N.N. Macroeconomic challenges and threats to the regulatory environment for the financial security of joint stock companies. Zagrożenia ekonomiczne w kontekście nauk o bezpieczeństwie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kraków, 26.11.2021). Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “APEIRON”, 2021. ZE.2021-004.
 16. Poyda-Nosyk N.N. Methodological principles of financial management in the supply chain economy: Recent Developments & Challenges in Global Business, Economics, Finance, Education Environment & Social Sciences (ICRDC VIRTUAL-2021): Proceedings of 10th International Conference (December 23-24, 2021). Jaipur: INSPIRA, 2021. Pp. 9-10, 21.

Загальна інформація

Загальні відомості про викладача:

Інформація про базову освіту:

1997, Ужгородський державний університет
Спеціальність: «Фінанси і кредит»
Кваліфікація: Економіст

Наукові ступені:

2001, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Спеціальність: 08.06.01 – економіка підприємства й організація виробництва.
Тема дисертації: «Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності функціонування промислових підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Закарпатської області)»
Ступінь: кандидат економічних наук

2021 р., НУ «Чернігівська політехніка», м.Чернігів
Спеціальність: 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».
Тема дисертації: «Формування системи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні»
Ступінь: доктор економічних наук.

Вчені звання:

2004 – Доцент кафедри фінансів і банківської справи
2018 – Професор кафедри фінансів і банківської справи

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

 1. З 2015 р. по 2018 р. була керівником ініціативної НДР на тему «Формування системи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні» (номер державної реєстрації № 0115U003320).
 2. Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720, термін – з 11.2021 по 11.2026). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Асоційований член ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (з 2020 року)

Іноземний асоційований член Угорської академії наук (з 2011 року).

Стажування (за останні 5 років):

 1. Львівська бізнес-школа УКУ. Програма управлінського розвитку «HRM у бізнесі (HRM in Business)» (6 модулів – 108 год). Тривалість навчання: лютий-липень 2019 р.
 2. Фінансова академія «Aktiv». Курс «IPFM: МСФЗ» (90 год, 3 кредити), сертифікат № 4365 від 14.07.2020 р.
 3. Institute of Professional Financial Managers (London, England).  The Diploma in International Accounting Standards (IAS113849, August 3, 2020).
 4. Фінансова академія «Aktiv». Тренінг «Трансформація звітності з МСФЗ: необхідність трансформаційного процесу та його основні організаційно-методичні процедури» (8 год.), сертифікат № 4438 від 04.09.2020
 5. Fater Academy of India. Міжнародне онлайн стажування по програмі «Management and Economic Security: Current Challenges and Threats». Сертифікат № St-4 від 21.11.2020 (30 год/1 кредит).
 6. Програма академічної мобільності для викладачів та студентів MAKOVECZ , 11.10.2021р. –  15.10.2021р. (30 год./1 кредит ECTS)
 7. Волинський національний університет імені Лесі Українки.  Участь у роботі Круглого столу у рамках розширеного засідання підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права, 27-28 вересня 2021 р. Сертифікат НМК- 071 №0031 (16 год. / 0,5 кредита ECTS) .
 8. Онлайн-навчання на платформі MonsoonSIM. Сертифікат № 1003704 від 18.11.2022.
 9. Програма академічної мобільності для викладачів та науковців ERASMUS +, Інститут імені Йожефа Етвеша, м. Бая (Угорщина), 20- 24 червня 2022 р., (30 год./1 кредит ECTS)
 10. Онлайн-навчання The Fresh Connection. Сертифікат про участь № R61ZNUCTBVCE8KWU від 12.04.2023.
 11. ТОВ “Nexia DK”.  Он – лайн навчання  “Аудитор і професійний бухгалтер” на базі матеріалів АССА, 20.04-03.05.2023 р.
 12. AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Підвищення кваліфікації CIMA  (Chartered Institute of Management Accountants). Accounting, Сертифікат №141642 від 14.04.2023 (1,5 кредит ECTS), Сертифікат № 141642 від 21.04.2023 (1,5 кредит ECTS), Сертифікат № 141642 від 25.05.2023 (1,5 кредит ECTS),
 13. Підвищення кваліфікації “Академічна доброчесність в університеті” від Відкритого Університетського Майдану (ВУМ on-line). Сертифікат №093072 від 10.06.2023 р. (3 год/0,1 кредиту).
 14. Програма академічної мобільності для викладачів та науковців ERASMUS +, Інститут імені Йожефа Етвеша, м. Бая (Угорщина), 26- 30 червня 2023 р., (30 год./1 кредит ECTS)
 15. Курси «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» та «Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми» надані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат від 19.07.2023 р.)

Інші здобутки:

 1. Заступниця головного редактора наукового видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics». URL: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe
 2. Членкиня редколегії наукового видання ХНУ «Modeling the development of the economic systems». URL: http://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes
 3. Членкиня редколегії наукового видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» (катег.Б). URL: https://man.org.ua/editorialboards.html
 4. Рецензент видання  Springer “Lecture Notes in Networks and Systems”, ISSN 2367-3370, 2367-3389 (електронний).

Була співорганізатором та модератором 9-ти міжнародних конференцій та вебінарів:

 1. India, Ukraine, Brazil & Greater Mekong Subregion International Conference – 2020 (IUBGMS 2020) “Global Challenges and Threats to National Economies Nowadays” (India, Allahabad, 20-22 November 2020).
 2. 22nd FAI International Conference on Mathematical, Computational Intelligence and Engineering Approaches to Healthcare, Business and Tourism Analytics 2020 (India, Allahabad, 20-22 December, 2020)
 3. 2nd INDIA, UKRAINE AND GREATER MEKONG SUB-REGIONAL INTERNATIONAL WEBINAR-2021 Emerging trends in Management, Social Sciences, and Tourism (2nd IUBGMS 2021) (Goa, 26-28 November, 2021)
 4. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE “STRATEGIES, MODELS AND TECHNOLOGIES OF ECONOMIC SYSTEMS MANAGEMENT” (SMTESM-2021) (December 3-4, 2021, Khmelnytskyi, Ukraine)
 5. I International Online Scientific Conference “Public Management and Administration at the Present Stage of State-Building (FAI-KNUTE-PMASSB 2021) (October 21-22, 2021)
 6. INDIA, UKRAINE AND GREATER MEKONG SUB-REGIONAL INTERNATIONAL WEBINAR-2021 “Challenges and Threats Post Pandemic Developments concerned with Agricultural Sector” IUGMS-CTPDA-2021 (12 September, 2021)
 7. International webinar “Innovative ideas on economic and social development” (September 20, 2021), organized by UNIFACVEST (BRAZIL).
 8. INTERNATIONAL WEBINAR-2022 “Innovation and Relevance in Organic Farming” (IUGMS-IROF-2022) (27, 28 May, 2022) jointly organize by FATER Academy of India
 9. Multidisciplinary Scientific Intelligence in New Normal Digital Era (FAI-ART-ICMSIDE 2022): 25th FAI-ART International Conference (Thailand, October 15-19, 2022)