Сфера наукових зацікавлень
застосування стратегій навчання мови при вивченні іноземних мов.
Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Tetyana Chonka, Volodymyr Banias, Nataliya Banias, Adalbert Baran, Vasyl Siladi: Mystical function of leitmotifs which individualize different characters in Sylvie Germain’s novel “The Book of Nights” Synesis, v. 15, n.4, 2023, ISSN 1984-6754© Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil (Web of Science)
 2. Erzsébet Bárány, László Szilágyi. Book Review: Vašíček Michal: Dynamika jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2020. 413 p. Vašíček Michal: Dynamika jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2020. 413 p. Studia Slavica Hung. 66 (2021) 2, 465–468 DOI: 10.1556/060.2022.00060 (Scopus)

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Сіладі, В. (2021). Різноманітність підходів до іншомовної підготовки в європейському освітньому середовищі. Молодь і ринок, 2 (188), 145–149.
 2. Tovkanec, H. V., Szilágyi, V. V. (2020). Stratégia használat vizsgálata idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási feladatok során. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 1 (11), 188–190.
 3. Сіладі, В. В. (2020). Навчальні стратегії як технології формування культури іншомовної комунікації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 78, 198–201.
 4. Сіладі, В. В. (2019). Iншомовна освіта у забезпеченні комунікативної культури особистості в  школах Угорщини. Педагогічний альманах: науковий вісник Херсонського державного університету, 43, 61–69.
 5. Сіладі, В. В. (2019). Теоретичні основи застосування стратегій навчання іноземної мови. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 1 (9), 210–213.
 6. Сіладі, В. В. (2018). Застосування навчальних стратегій на уроках іноземної мови в угорськомовних школах Закарпаття. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 2 (8), 154–158.

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Lavrenova, M., Siladi, V. (2021). Reading as a destructive phenomenon in society. В: Н. М. Авшенюк, Г. В.Товканець та кол. авторів; Н. М. Авшенюк, Г. В. Товканець (Ред.), Перспективи і пріоритети педагогічної освіти в епоху соціальних викликів. (с. 156–166). Мукачево: РВЦ МДУ

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Siladi, V. V. (2021). Differences in learning strategies applied during listening comprehension among students aged 12-13 in a monolingual and multilingual environment in Transcarpathia. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Одеса.
 2. Siladi, V. (2021). A brief over view of the XXI century foreign language education in Hungary. KELM Scientific Issue of Knowledge, Education, Law and Management, 8(36), 13–17.
 3. Сіладі, В. (2021). Іноземна мова у формуванні актуальних професійних навичок та розвитку особистості майбутніх педагогів. Рredni Védecké Novinky -2021: Materiály XVIII Mezinárodni Védecko – Praktická Konference. Praha.
 4. Siladi, V. V. (2020). Stratégiahasználat vizsgálata idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási feladatok során. Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ.
 5. Siladi, V. V. (2020). The use of language learning strategies in foreign language comprehension, composition. Priority directions of science development: Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Lviv.
 6. Siladi, V. V. (2019). Foreign-language comprehension, composition skills and strategy use. Perspectives of World Science and Education: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Osaka. Japan.
 7. Сіладі, В. В. (2019). Формування іншомовної комунікації учнів загальної середньої школи і освітні технології. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ.
 8. Siladi, V. V. (2019). The use of language learningstrategies in general. Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ.
 9. Szilágyi, László. (2019). A nyelvtanulási stratégiák, mint módszer alkalmazása az idegennyelv-tanulásban és – tanításban. A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász.
 10. Siladi, V. V. (2019). Language learning strategies used by successful and unsuccessful language learners. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists «East–West». Vienna