Kutatási területek
nyelvtanulási stratégiák alkalmazása az idegen nyelvek tanulásában
Publikációk

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

  1. «Іншомовна Освіта в Європейському Освітньому Просторі.» Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 2 (8)’ 2018, Мукачево, ст. 167-1
  2. «Теоретичні основи застосування стратегій навчання іноземної мови.»Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (9)’ 2019, Мукачево, ст. 210-213.
  3. „Stratégiahasználat vizsgálata idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási feladatok során.” Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (11)’ 2020 cт. 188-190
  4. «Іншомовна освіта в забеспеченні комунікативної культури особистості в школах Угорщини». Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти». Херсонської обласної ради Педагогічний альманах збірник наукових праць випуск 43 (cт.61-69)
  5. “Застосування навчальних стратегій на уроках іноземної мови в угорськомовних школах Закарпаття”. II Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». Збірник тез доповідей. Мукачівський державний університет, 2018, ст. 154-157.
  6. “The use of language learning strategies in general”. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». Збірник тез доповідей. Мукачівський державний університет, 2019, ст. 289-291.
  7. “A nyelvtanulási stratégiák mint módszer alkalmazása az idegennyelv tanulásban és tanításban”. II Міжнародна науково-практична конференція ” Виклики XXI століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти”. Збірник наукових робіт. м. Берегово 2019, ст 409-417.
  8. “The Influence of Social Background on Learning a Foreign Language”. Advances of Science. Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019, ст 237-245.
  9. «Формування іншомовної комунікації учнів загальної середньої школи і освітні технології.» «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівцівв умовах євроінтеграції.» Збірник тез доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачівський державний університет, 2019, ст 443-445.
  10. ’Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools’8. évf. 2. köt. / 2009 Acta Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolatudományos évkönyve. PoliPrint Kft. Ungvár 2009, 163-176 old.