Стойка Наталія Степанівна

доцент кафедри обліку і аудиту;
кандидат економічних наук, доцент
Кафедра обліку і аудиту

Сфера наукових зацікавлень

теорія і методологія бухгалтерського обліку в системі збалансованих показників; обліково-аналітичне забезпечення новітніх концепцій управління підприємством; контролінг підприємств

Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. O. Lagovska, G. Loskorikh, N. Stoika, V. Semion, & N. Karasova. (2020). METHOD OF STRUCTURING BUSINESS MODEL AND MATHEMATICAL MODEL OF DSS OF IT COMPANIES. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(33), 306-313. https://doi.org/10.18371/.v2i33.2993

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Механізм розкриття фінансових та нефінансових показників в інтегрованій звітності: перспективи розвитку / С.Ф. Легенчук, І.Р. Поліщук, Н.С. Брохун / Науково виробничий журнал Держава та регіони. Серія економіка та підприємництво 2019 р. – № 4 (109). С. 184-188. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-4-32
 2. Стойка Н.С., Поплавська В.В. Облікове відображення господарських операцій з придбання бренд-активів підприємства / Н.С. Стойка, В.В. Поплавська/ Науковий журнал «Економіка, управління та адміністрування» 2020 р. № 4 (94) Державного університету «Житомирська політехніка» С. 74 –78 DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2020-4(94)-74-78
 3. Легенчук С.Ф., Очередько В.Р., Орлов І.В., Стойка Н.С. Нематеріальні активи в системі управління логістичними компаніями: облікові перспективи/ С.Ф. Легенчук, В.Р. Очередько, І.В. Орлов, Н.С Стойка / Науковий журнал «Економіка, управління та адміністрування» 2020 р. № 4 (94) Державного університету «Житомирська політехніка» С. 62 – 68. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2020-4(94)-62-68
 4. Новіченко Л. С., Стойка Н. С., Щирська О. В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти / Л.С. Новіченко, Н.С. Стойка, О.В. Щирська /Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал 2020 р. Том 2 Випуск (16). С. 77-83  https://doi: 10.15330/apred.2.16.77-83 http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10157/1/4569-Article%20Text-10083-1-10-20201228.pdf
 5. Макарович, В. К., Григоревська, О. О., Стойка, Н. С. Особливості обліково-
 6. інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблемитеорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. (2021). (3(47), C. 40–46. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-40-46
 7. Новіченко Л.С., Стойка Н.С.            Удосконалення документування як елементу методу бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки/ Л.С. Новіченко, Н.С.Стойка / Вісник Хмельницького національного університету Серія: «Економічні науки» 2022, Том 2. № 6. С. 214 – 218 https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-36
 8. Березівська М.Г.. Стойка Н.С. Інтернет речей в бухгалтерському обліку: бібліометричний аналіз / М.Г. Березівська, Н.С. Стойка / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. (2023) Вип. 1(54) С. 3-10 https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-3-10

Монографії, розділи у монографіях:

 1. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 300 с.

Інші публікації:

 1. Брохун Н.С. Обліково-аналітична інформація в системі збалансованих показників / Н.С. Брохун// Актуальні проблеми розвитку обліку аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІІІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 травня 2018 р.) – Львів, 2018. – С. 46 – 48.
 2. Брохун Н.С. Аналіз ефективності впровадження системи контролінг /Н.С. Брохун //  Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: збірник  матеріалів міжнародної наукової  економічної конференції  (м. Берегове, 17-18 травня 2019 р.) – Берегове, 2019. – С.52-54
 3. Стойка Н.С., Рошинець В.В., Іліш В.І.  Витрати на збут та маркетингові витрати: їх особливості та відображення в обліку. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 267 с.  c.94-96.
 4. Стойка Н.С. Стратегічно-орієнтована система управління підприємством та її обліково-аналітичне забезпечення // Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 498с. с.237 – 240
 5. Стойка Н., Маркуш Н. Облік запасів відповідно до НП(С)БО України та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 498с. с. 242 – 245.

Загальна інформація

Загальні відомості про викладача:

Освіта:
2007, Закарпатський державний університет
Cпеціальність: «Облік і аудит»,
Кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
2011, Житомирський державний технологічний університет, кандидат економічних  наук, спеціальність 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит(за видами економічної діяльності).
Тема дисертації: «Бухгалтерський облік як інструмент інформаційного забезпечення системи контролінгу»

Вчене звання:

2014, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент кафедри обліку і аудиту.
2016, Аудиторська палата України, сертифікований аудитор.

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Керівник Закарпатського представництва Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України», є дійсним членом спілки.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. Фахове підвищення кваліфікації в Державному університеті “Житомирська політехніка” м. Житомир, Україна, липень 2021 р.
 2. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Угорському аграрно-природничому університеті (м. Геделле, Угорщина), березень 2022 р.
 3.  Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Дебреценський університеті (м. Дебрецен, Угорщина), квітень 2022 р.

Інші здобутки (за останні 5 років):

 1. Прийнято участь у короткостроковому заході на тему «Акценти трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат» Сертифікат № 1250 від 29.10.2021 видано Агентство з МСФЗ
 2. Прийнято участь у короткостроковому заході на тему «Типові помилки в МСФЗ-звітності» Сертифікат № 1208 від 29.10.2021 видано Агентство з МСФЗ
 3. Прийнято участь у короткостроковому заході на тему «МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і  практичне застосування»» Сертифікат № 887 від 08.10.2021 видано Агентство з МСФЗ
 4. Прийнято участь в безперервному професійному навчанні «Облік і аудит актуальні компетенції для аудиторів» сертифікат № 68/О від 20.01.2023 видано ГС «ПАБУ»

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю – понад 5 років.