Сфера наукових зацікавлень
перекладознавство, прагмалінгвістика, теорія мовленнєвих актів, теорія мовленнєвої комунікації
Публікації

Основні публікації:

  1. Англомовний художній діалогічний дискурс / Т.Т. Врабель // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія філологія [редкол.: І.В. Сабадош, В.В. Барчан та ін.]; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Вип. 15. – Ужгород, 2007. – С. 94-99. – Бібліогр.: С. 98-99, 15 позицій.
  2. Стратегії передачі емоцій у дискурсі англомовних художніх творів / Т.Т. Врабель // Проблеми романо-германської філології: зб. наук. пр. / від. ред. М.М. Полюжин; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород: Ліра, 2009. – С. 19-31. – Бібліогр.: С. 29-31, 29 позицій. – ISBN 978-966-2195-75-0.
  3. Іншомовна комунікативна компетенція: змістово-методичний аналіз / Т.Т. Врабель // Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість: Матеріали конф. / редкол.: М.І. Гнатюк, В.В. Грищук; МОН України, Національний університет “Острозька академія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 19. – 2011. – С. 424-432. – Бібліогр.: С. 431-432, 21 позиція.
  4. Прагматичні аспекти перекладу у світлі міжкультурної комунікації / Т.Т. Врабель // Мова і світ: дослідження та викладання: Матеріали конф. /   від. ред. Олег Семенюк; МОН, Молоді та Спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка / Наукові записки. – Випуск 95 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В Вінниченка, 2011. – С. 382-385. –. – Бібліогр.: С. 385. – ISBN 966-8089-24-3.
  5. Лінгвокогнітивні та дидактичні аспекти міжкультурної комунікації у сфері бізнесу / Т.Т. Врабель // Актуальні проблеми міжнародного бізнесу та територіального розвитку регіонів: зб. наук. пр. / від. ред. І.І. Черленяк; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород. Видавництво Закарпатського державного університету, 2011. – С. 200-209. – Бібліогр.: 207-209. – ISBN 978-966-2075-28-1.
  6. Вербальна реалізація міжкультурної комунікації у перекладі / Т.Т. Врабель // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. пр. / від. ред. М.М. Полюжин; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород: ЗакДУ, Ліра, 2011. – С. 33-44. – Бібліогр.: С. 43-44, 20 позицій. – ISSN 2079-0708.
  7. Відображення мовленнєвих стереотипів у прагматичній парадигмі мови / Т.Т. Врабель // Проблеми романо-германської філології: : зб. наук. пр. / від. ред. М.М. Полюжин; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – С. 27-31. – Бібліогр.: С. 31, 2 позиції. – ISSN 2079-0708.
  8. Важнейшие проблемы исследования концептов в современной лингвистике / Т.Т. Врабель,  М.Д. Химинец // Когнитивные исследования языка / гл. ред. серии Н.Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Рос. Акад. Наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. Гос. Ун-т им Г.Р. Державина, Рос. Ассоц. Лингвистов-когнитологов. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – С. 313-321. – Библиогр.: С. 320-321, 17 позиций. – ISBN 978-5-89016-823-8.
  9. The Culture of Speech in Cross-Cultural Communication / Т.Т. Vrabel // Acta Academiae Beregsasiensis: Науковий вісник / гол. ред.: І. Орос, Й. Сікура; Міністерство освіти і науки України, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ – Берегово: Вид-во Валерія Падяка, 2013. Том ХІІ. №2. – C. 277-279. – Бібліогр.: С. 279, 5 позицій. – ISSN 2310-1954.
  10. Підготовка перекладачів як посередників у міжкультурній комунікації / Т.Т. Врабель // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» № 1 (11) 2020 – Мукачево, 2020. – С. 197–199.