Сфера наукових зацікавлень
інженерія, матеріалознавство технологія, машинобудування
Публікації

Головні публікації останніх років: 

 1. Жигуц Ю.Ю. Лазар В.Ф., Хо’мяк Б.Я Особливості визначення економічного ефекту від використання прогресивних технологій у ливарному виробництві Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія економіка. – Мукачево: МДУ, 2020. – Вип. 1(13). С. 80 – 85.
 2. Жигуц Ю.Ю. Копей В.Б., Онисько О.Р. Обґрунтування за-стосування двоопорних різьбових з’єднань пустотілих насосних штан.Науковий вісник ІФНТУНГ. Механіка матеріалів. 2019. № 1(46). С. 7-15.
 3. Жигуц Ю.Ю Технологія синтезу та властивості термітних мідних сплавів Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2019. – № 66. – С. 120 – 126.
 4. Жигуц Ю.Ю. Я. Длугоша, 2019. – Вип. 2(27). С. Легета Я.П., Лазар В.Ф., Хо’мяк Б.Я Обладнання для пилозахисту комплексних технологій плазмового напилення і СВС Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука» – Мукачево- Ченстохова: РВВ МДУ; Академія ім.
 5. Zhiguts Yu.Yu. The use combined technologies to strengthen. Прогресивні технологіїї в машинобудуванні РТМУ-2019 : матеріали доп. 8 міжн. наук.-техн. конф. 4 – 8 лютого 2019 р. – Івано-Франківськ. – Яремче, 2019. – С. 64-65.
 6. Жигуц Ю.Ю. Копей В.Б., Онисько О.Р. Обґрунтування застосування двоопорних муфтових різьбових з’єднань пустотілих насосних штанг. Прогресивні технологіїї в машинобудуванні РТМУ-2019 : матеріали доп. 8 міжн. наук.-техн. конф. 4 – 8 лютого2019 р. – Івано-Франківськ. – Яремче, 2019.- С. 146-149.
 7. Zhiguts Yu.Yu. Yanychko Yo.I. One of the options for using the modified method of geometric thermodynamics друк. Людина і космос: 21-а міжн.молодіжна наук.-практ. конф., 10-12 квітня 2019 р.: збірник тез. –Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2019. – С. 147.
 8. Zhiguts Yu.Yu. Kolesnichenko A.The use of lasers for the synthesis of materials. Людина і космос: 21-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 10-12 квітня 2019 р.: збірник тез. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2019. – С. 227.
 9. Жигуц Ю.Ю. Рудь В.Д. Розмірне і математичне моделювання та аналіз. Частина 1. Теорія і розрахунок конструкторських розмірних ланцюгів. Підручник друк. Ужгород: Говерла, 2019. − 160 с. 160
 10. Жигуц Ю.Ю. Методичний посібник для практичних робіт з основ наукових досліджень. Підручник друк. Ужгород: УжНУ «Говерла», 2019. – 124 с.
 11. Жигуц Ю.Ю. Розмірне і математичне моделювання та аналіз. Частина 2. Розмірний аналіз технологічного процесу механічної обробки. Підручник . Київ: Кондор-Віола, 2019.− 116 с. 116
 12. Жигуц Ю.Ю. Рудь В.Д.Розмірне і матема-тичне моделювання та аналіз. Автоматизація аналізу і розрахунку розмірних ланцюгів. Підручник. Київ: Кондор-Віола, 2019. − 80 с.
 13. 13 . Жигуц Ю.Ю. Поп В. В., Опачко І.І.Створеня високо-міцних інтерференційних структур періодичними лазерними імпульсами. Людина і космос: 20-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 11-13 квітня 2018 р.: збірник тез. –Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2018. – С. 248.
 14. Жигуц Ю.Ю. Поліщук О.С., студент; Патаі З.О.Перспективи використання комбінованих технологій для синтезу матеріалів. Людина і космос: 20-а міжн.молодіжна наук.-практ. конф., 11-13 квітня 2018 р.: збірник тез. –Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2018. – С. 339.
 15. Zhiguts Yu.Yu., Lazar V.F., Khomiak B.Yа.The technology of obtaining and properties wear firmness termite cast iron. Сучасні тенденції розвит-ку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 р., – Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. – С. 327-329.
 16. Жигуц Ю.Ю. Рудь В.Д., Кляп М.М.Методика термо-хімічних розрахунків для встановлен-ня складу екзотермічних шихт. Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2017. –№ 58. – С. 162 – 167.
 17. Жигуц Ю.Ю. Опачко І.І., Хомяк Б.Я., Лазар В.Ф.Особливості ефективного напилення шаруватих структур періодичним лазерними імпульсами.Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2017. – № 59. – С. 112 – 118
 18. Жигуц Ю.Ю. Опачко І.І., Опачко І.І. мол., Соломон А.М.Пристрій імпульсно-періодичного рентгенівського опромінення для радіаційної терапії Інститут електронної фізики – 2017: міжн. конференція молодих вчених і аспірантів, 23-26 травня 2017 р.: тези доп. – Ужгород: Інститут електронної фізики НАН України, 2017. – С. 76 – 77.
 19. Жигуц Ю.Ю. Опачко І.І., Опачко І.І. мол.Частотна модуляція рентгенівського випромінювання для променевої терапії захворювань друк. Інститут електронної фізики – 2017: міжн. конференція молодих вчених і аспірантів, 23-26 травня 2017 р.: тези доп. – Ужгород: Інститут електрон-ної фізики НАН України, 2017. – С. 78.
 20. Жигуц Ю.Ю. Лазар В.Ф., Хом’як Б.Я.Перспективні технології засновані на комбінованих процесах. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Журнал наукових праць. № 22 (17). Мукачево. 2017. – С. 29 – 40.
 21. Жигуц Ю.Ю. Боровік В.Є., Опачко І.І.Про один з перспективних напрямів розвитку технологій запису інформації Людина і космос: 18-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 6-8 квітня 2016 р.: збірник тез. –Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2016. – С. 100.
 22. Жигуц Ю.Ю. Прокоп В.В.Перспективи використання твердих сплавів та карбідосталей друк. Людина і космос: 18-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 6-8 квітня 2016 р.: збірник тез. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2016. – С. 301.
 23. Жигуц Ю.Ю. Кьокенеші Ш., Хом’як Б.Я., Талабірчук В.Ю.Встановлення структурного та фазового стану сплавів методами геометричної термодинаміки.Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету«Наукові нотатки». – 2016. – № 53. – С. 44 – 48.
 24. Жигуц Ю.Ю. Курітник І.П., Кляп М.М. Методика термо-хімічних розрахунків для встановлення складу екзотермічних шихт. Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2016. – № 54. – С. 125 – 129.
 25. Zhiguts Yu.Yu. Miklovsh Ya, Agapitov Yu.The highstrenght thermite cast irons. Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies, “Sidnej University Press”. – 2015. – № 1 (15). – V. 3. – P. 614 – 619.
 26. Жигуц Ю.Ю. Термітне зварювання чавунних деталей. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “ Технічні науки”: науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. –№ 2 (7 8). – С. 134 -138.
 27. Жигуц Ю.Ю. Лазар В.Ф. Вплив технології термітних ливарних додатків на структуру прокатних валків Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2015. – № 49. – С. 54 – 57.
 28. Жигуц Ю.Ю.Талабірчук В.Ю.Технологія одержання та властивості термітних чавунів легованих міддю. Міжвузівський збірник Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2015. – № 49. – С. 62 – 65.
 29. Жигуц Ю.Ю. Особливості властивостей термітних швидкорізальних сталей. Перспективні напрямки світової науки: Збірник стат. 33-ої міжн. наук.-практ.конф. "Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя", 20–27 травня 2015 р. – Т. 2. Природничі та точні науки. – Вид-во ПГА. – Запоріжжя, 2015. –С. 78 – 80.
 30. Жигуц Ю.Ю. Лазар В.Ф., Талабір-чук В. Ю. Термітні швидкорізальні сталі Прогресивні технології в машинобудуванні: 3-а Всеукраїнська науково-техн. онф., 02-06 лютого 2015 р.: збірник наукових праць. – Львів: Націо-нальний університет «Львівська політехніка», – 2015. – С. 50 – 52.
 31. Жигуц Ю.Ю. Агапітов Ю.В., Опачко І.І., Хромей І.І. The highstrenght thermite cast irons . Людина і космос: 17-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 8-10 квітня 2015 р.: збірник тез. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2015. – С. 267.
 32. Жигуц Ю.Ю. Мікловш Я.О., Опачко І.І.Технологія отримання та службові властивості термітної сталі. Людина і космос: 17-а міжн. молодіжна наук.-практ. конф., 8-10 квітня 2015 р.: збірник тез. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2015. – С. 287.
 33. Жигуц Ю.Ю. Технологія машинобудування: підручник в двох томах. К.: Кондор-Видавництво, 2015. – Т. 1. – 240 с.
 34. Жигуц Ю.Ю.,Лазар В.Ф., Хом’як Б.Я. Новітні технології напилення плівок наносекундними лазерними імпульсами Збірник тез доп. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвит-ку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтег-раційних процесів», 13-14 травня 2021 р. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2021. – С. 414-416 с.
 35. Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф., Хом’як Б.Я. Технологія лазерного напилення плівок Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»  – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2021. – Вип. 1(30). С. 7 – 10.
 36. Zhiguts Yuriy, Kuchinka Katalin, Aliksiychuk Vyacheslav: Technology of laser sprazung of films// Science, actual ternds and perspectives of development, Abstract of VII unternational Scinetific and Parctical Conference, Budapest, Hungary 2021 pp 202-205.