Основні публікації

Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai elhurcolások történelmi háttere a szovjet rendszer kiépítésének idején. In: Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Európában. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, ISBN 978-617-7404-04-9, 2016. 85-106.

Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság tömeges elhurcolása szovjet kényszermunkatáborokba. In: Kiss Réka – Simon István (szerk.): Gulag – Gupvi. A szovjet fogság Európában. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, ISBN 978-615-5656-02-6, 2017. 239-259.

Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság 19944-es elhurcolása és a donbászi munkaszolgálat (1947-1952). In: Sorsfordító évek. A kommunista diktatúrák halálos áldozataira, elsősorban a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyokra emlékező konferencia anyaga. Encs Város Önkormányzata, Encs, 2016. 38-49.

Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai németség szovjet hadifogolytáborokba hurcolása és internálása (1944-1946). In: Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): Hadifogság, Málenkij Robot, Gulág. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944-1953). „RIK-U” Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2017. 245-263.

Molnár D. Erzsébet: „Az egész háború nem kívánt községünkből annyi életáldozatot mint a málenkij robot.” A málenkij robot kárpátaljai vonatkozásai. Archivnet XX. századi történeti források. http://www.archivnet.hu/az-egesz-haboru-nem-kivant-kozsegunkbol-annyi-eletaldozatot-mint-a-szolyvai-fogolytabor-a-malenkij

Erzsébet Molnár D.: Odvlečenie maďarského obyvateľstva z územia Podkarpatskej Rusi. Deportations of Hungarian Civilian Population from Transcarpathia. In: Martin Pekár – Attila Simon – Zuzana Tokárová (Eds.): Cena viťazstva. Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944–1945. Šamorin – Košice, 2017. 105-113.

Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944-1949). In: Géczi Róbert (szerk.): Az Elbától Vorkutáig. Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon. Veritas könyvek 9., Veritas, Magyar Napló, Budapest, 2017. 173-193.

Molnár D. Erzsébet: Szovjet megszállás Kárpátalján 1944-45-ben. In: Horváth Zsolt – Kiss Réka (szerk.): Remény és realitás. Magyarország 1945. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, ISBN 978 615 5656 118, 2017. 321-344.

Molnár D. Erzsébet: Genocide in Transcarpathia in the Period of Building up the Soviet Regime (1944-45). In: The First International Conference on Nations Under Genocide. Pázmány Péter Catholic University – Salahaddin University – Erbil, ISBN 978-963-277-758-0. 2018. 285 –299. 

Molnár D. Erzsébet: A málenkij robot nemzetiségi és felekezeti vonatkozásai Kárpátalján, különös tekintettel a református közösségre. In: Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): Magyar öntudat és krisztusi, keresztény elvek. A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. Református múltunk kezesség sorozat III., Narancsik Imre Kutatói Műhely, Beregszász, 2019., 111–135.

Molnár D. Erzsébet: „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” A kárpátaljai magyarok 1944-es elhurcolása: tények, adatok, összefüggések. In: Dupka György (szerk.): „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot. GULÁG–GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma 2018. Szolyvai Emlékparkbizottság–Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2019. 29–44. 

Molnár D. Erzsébet: Die Deportation von Ungarn und Deutschen aus Transkarpatien in die Sowjetunion 1944–1946. In: Acta Ethnologica Danubiana 22. Az Etnológiai Központ Évkönyve / Ročenka Výskumného centra európskej etnológie Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie. Szerkesztette: Liszka József, Forum Minority Research Institute, ISBN 978-80-89978-16-8, Komárom–Somorja, 2020. p. 205 – 222.

Molnár D. Erzsébet: Bakajsza József. Embermentés szovjetitatással. In: Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. Szerkesztette: Czókos Gergely – Kiss Réka – Máté Áron – Szalai Zoltán. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Mandiner.hu, ISBN 978-615-80718-9-5, ISBN 978-615-5656-30-9, Budapest, 2020. p. 35 – 39.

Molnár D. Erzsébet: Szútor Jenő. Dacolva a szovjethatalommal. In: Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. Szerkesztette: Czókos Gergely – Kiss Réka – Máté Áron – Szalai Zoltán. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Mandiner.hu, ISBN 978-615-80718-9-5, ISBN 978-615-5656-30-9, Budapest, 2020. p. 415 – 419.

Molnár D. Erzsébet: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról a Donyec-medencei szénbányákba. Kárpátaljai magyarok a donbászi FZO-iskolákban. In: „Élni kell, élni muszáj.” A GULÁG – GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2019. Szerkesztette: dr. Dupka György – dr. Zubánics László. p. 51 – 68.

Molnár D. Erzsébet: Koncepciós perek Kárpátalján a második világháború után. In: Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj.Barta János 80. születésnapjára. Szerkesztette: Papp Klára – Bárány Attila – Kerepeszki Róbert – Pallai László. Debrecen, 2020. p. 393 – 404.

Csatáry György: Tisza-szabályozás trianoni határkörnyezetben. (A Beregvármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat iratai Vásárosnamény, 1918-1941.) Beregszász–Ungvár, 2015. 232 old. ISBN 978-617-596-206-0

Csatáry György: Gerzsenyi Ferenc zászlós emlékére. Zápszony 2015. 48 old.

Magyar katonai és kémelhárítási iratok a Kárpátaljai Állami Levéltárban 136 old. (1938-1944). ISBN 978-617-7404-09-4,Ungvár–Beregszász, 2016. 136 old.

Soós Kálmán: A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén. 1517-1600. Szerk. és előszó: Csatáry György. Beregszász –Ungvár, 2017. 144 old. ISBN 978-617-7404-42-1

Csatáry György: Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján. (Három nyelven) Beregszász-Ungvár 2018. 104 old. ISBN 978-617-7692-32-3

Csatáry György: Elesett és sebesült hőseink a Nagy Háborúban. (Hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban, 1919-1944) Beregszász- Ungvár, 2019. 632 old. ISBN 978-617-7692-68-2

Csatáry György: A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján. Beregszász- Ungvár, 2020. 136 old. ISBN 978-617-7868-21-6

Csatáry György: Katolikusok és protestánsok II. Rákóczi Ferenc államában. In. MERCURIUS VERIDICUS NOVUS I. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanulmánygyűjteménye. Beregszász-Ungvár, 2015. 61-75 old.

Csatáry György: A Ruzsák–levéltár iratai (1646–XIX.sz.) Acta Academiae Beregsasiensis. XIV. évf. 2015. 213–235 old.

Csatáry György: A 100 éve elhunyt Lehoczky Tivadar emlékére Világháborúnk című kézirata kapcsán. Közoktatás. 2015./3-4. sz. 29-30 old.

Csatáry György: Bereg megye levéltárának történetéből. In. Acta Academiae Beregsasiensis, XV. évf. Beregszász- Ungvár, 2016. 117-129 old.

Csatáry György: Lehoczky Tivadar krónikája az első világháborúról. „Világháborunk” 1914-1915. Első világháború a Kárpátokban című konferencia anyagai. Szerk: Peter Konya. Eperjes, 2016. 190-198 old.

Csatáry György: Ismeretlen portré a fiatal Lehoczky Tivadarról. Közoktatás. 2016./1. szám. 30–31.

Csatáry György: Ugocsa vármegye levéltárának történetéből. Acta Academiae Beregsasiensis, XVI. évf. 2017. 116–125 old.

Csatáry György: Bevezető a „Kárpátaljai történelmi egyházak társadalmi, gazdasági szerepvállalása” című kutatáshoz.  Társszerző: Orosz Ildikó. In: történelmi egyházak – modern társadalom. Tanulmánykötet. Szerk: Szabó-Tóth Kinga – Várhelyi Krisztina.  Budapest, 2018. 284-286 old.

Csatáry György: A kiegyezés hatása Északkelet-Magyarország tudományos életére. A történelemtudomány. „Indivisibiliter ac Inseparabiliter” – „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia előadásai Beregszász, 2017. november 16. Szerk: Szakál Imre. Beregszász–Ungvár, 2018. 37–53 old.

Csatáry György: II. Rákóczi Ferenc és a Rákóczi-kor emlékhelyei Beregszászban. Közoktatás, 2019. 2 sz. 33-35 old.

Csatáry György: A Munkácsi Görögkatolikus Püspökség levéltárának történetéből. ”…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” (Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez). Nyíregyháza, 2019. 59-68 old.

Csatáry György: Kárpátalja levéltárai a Magyar Királysághoz való tartozás idején. (1938-1944) Emlékkötet Bartha János tiszteletére. Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Debrecen, 2020. 327-340 old. ISSN 2060-9213; ISBN 978-963-490-208-9

Csatáry György: A Munkácsi Görög katolikus Püspökség Levéltárának iratai (1914-1918). Az első világháború és a görög katolikusok. Tanulmánykötet. Nyíregyháza, 2020. 151-178 old. Collectanea Athanasia. Sorozatszerkesztő: Szabó Péter-Véghseő Tamás. ISSN 2063-0433; ISBN 978-615-5073-97-7

Чотарі Юрій: Реліквії княгині Зріні. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ВИРОБНИЦТВА: Міжгалузеві діспути. Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 13 листопада 2020 року) ISSN 2708-1257. Київ 2020. c. 255-264.

Csatáry György: Ilona Zrínyi, the symbol of freedom and courage. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 81–89.

Csatáry György: Perényi Zsigmond kultusza, a kárpátaljai magyarság nemzeti identitásának megőrzésében. In. Perényi Zsigmond báró. Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. ISBN: 978-615-5948-39-8; ISSN: 2498-8065. Budapest, 2020. 83-93 old.

Cséke Katalin (2019): Roma tanulók helyzetének tanári percepciói. Közoktatás XXIV. évf. 2019/1:15 p. Beregszász

Cséke Katalin (2019): Roma tanulók helyzetének tanári percepciói. in: Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.) A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Tanulmánykötet, Nemzetközi tudományos konferencia, Beregszász. „RIK-U” Kft. Ungvár 2019. 47-56.

Cséke Katalin (2018): Kettős peremhelyzetben Kárpátalján: magyar anyanyelvű romák az oktatásban. In: Bodó Barna, Szoták Szilvia (szerk): Diszciplínák találkozása—nyelvek és kultúrák érintkezése. Határhelyzetek XI. A Külgazdasági és Külügyminisztérium Márton Áron Kutatói Programjának Évkönyve, Budapest, 2018. 154-170.

Cséke Katalin, Fónai Mihály (2018): A kezdet kezdetén: kárpátaljai roma tanulók az iskolában. In: Torgyik Judit (szerk.): Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. International Research Institute. Komarno, 2018. 204–2012. (DOI:10.18427/iri-2018-0107).

Cséke Katalin (2018): Az osztálytermi befogadás és kirekesztés mintázatai egy kárpátaljai iskolában. In: Acta Medicinaet et Sociologica. Vol. 9. No.26. Nyíregyházi Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 2018. 63–75. (doi:10.19055/ams.2018.9/26/4) (Letölthető: http://epa.oszk.hu/02500/02535/00019/pdf/)

Gabriella Pusztai, Katalin Pallay, Orsolya Joo, Katalin Cseke, Janos Farkas (2018): Two Gap-filling Books on Non-immigrant Minorities. In: Herj, Vol 8, No 1. Hungarian Educational Research Journal. Debreceni Egyetem, 2018. 109-115. (DOI: 10.14413/HERJ/8/1/10) (Letölthető: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/111/ed_HERJ_2018_1.pdf)

Katalin, Cseke (2018): Laszlo Braun, Istvan Csernicsko & Jozsef Molnar. Hungarian Speaking Romani People in Subcarpathia. Uzhhorod: PoliPrint Ltd. Reviewed. In: Herj, Vol 8, No 2. Hungarian Educational Research Journal. Debreceni Egyetem, 2018. 145-147. (Letölthető: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/118/HERJ_2018_2jav2.pdf)

Cséke Katalin (2018): A református és római katolikus egyház törekvései a roma tanulók iskolai hátrányainak leküzdése érdekében Kárpátalján. In: Marosi István (szerk.): Hit és tudomány. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezett I. és I. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye. Beregszász, 2018, 211-220.

Fónai Mihály, Cséke Katalin (2017): Helyzetkép a kárpátaljai magyar romák iskoláztatásáról. In: Pusztai Gabriella-Márkus Zsuzsanna (szerk.): Szülőföldön magyarul. Debrecen, 280-298.

Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában 2014-2018. Szerk: Darcsi Karolina, 2018.

Anti-Hungarian acts in Ukraine 2014-2018. Szerk: Darcsi Karolina, 2018.

Антиугорські акції в Україні 2014-2018. Szerk: Darcsi Karolina, 2018.

Darcsi Karolina: Magyarellenesség Ukrajnában. In: Kisebbségvédelem Európában c. Nyári Egyetem kiadványa, 2018.

Darcsi Karolina: Ukrán közigazgatási reform és kisebbségi érdekképviselet.  NPKI Elemzések,

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/NPKI_elemz%C3%A9sek/ukran%20reform.pdf

Darcsi, Karolina: Written Comments by the Hungarian Researchers and NGOs in Transcarpathia (Ukraine) on the Third Periodic Report of Ukraine on Implementation of The European Charter for Regional or Minority Languages. A Regionális és kisebbségi nyelvek kartájához készült ukrán árnyékjelentés. 2016.

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/Ukraine-Charter-shadow-report-Arnyekjelentes-nyk.pdf

Darcsi Karolina, Csernicsko István: Written Comments by Hungarian Researchers and NGOs in Transcarpathia (Ukraine) on the Fourth Periodic Report of Ukraine on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. A Kisebbségi Keretegyezményhez kapcsolódó árnyékjelentés, 2017, társszerző, https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/Framework-Convention_Transcarpathia_Ukraine_Shadow-Report-KE.pdf

Darcsi Karolina: Társadalomi közérzet és politikai képviselet.  Kisebbségi szemle TANDEM – 2016 szociológiai kutatás, 2017. NPKI-BGA ZRT.

Darcsi Karolina: Helyhatósági választások Ukrajnában: megerősödést hozott a magyar pártok együttműködése Kárpátalján. Kisebbségi szemle, 2016/2, NPKI, BGA ZRT.

Dobos Sándor: The Restoration of the Historical Hungarian Names of Hungarian-populated Settlements in the Territory of Present-day Transcarpathia from 1989 to 2000. In: Acta Humana – Human Rights Publication. Peer-reviewed, human rights journal of the National University of Public Service. 2016/6. pp. 19–45.

Dobos Sándor: Changes of place-names in the territory of present-day Transcarpathia from 1898 to 2000. In: Hires-Laszlo Kornelia (szerk.) Nyelvhasználat, kétnyelvűség: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. 232 p. Ungvár: Autdor-Shark, 2016. pp. 187–206. (ISBN:978-617-7132-49-2)

Dobos Sándor: The language policy of different states on settlement names in the territory of present-day Transcarpathia in the 20th century. In: 6th World-conference on Pluricentric Languages and their Non-dominant Varieties: „Pluricentric Languages in Europe in Contact and Conflict”. International Academic Conference of the International Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages (WGNDV) and the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, June 21–23, 2018. Collection of Abstracts. Nitra (Slovakia), 2018. Source: http://www.pluricentriclanguages.org/ndv-conf-nitra-2018/?id=6

Dobos Sándor: Official Regularization of Settlement Names on the Territory of Present-Day Transcarpathia in the Era of the First Czechoslovak Republic (1919–1938). In: Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. International Academic Conference, Berehove, March 27–28, 2018. Book of Abstracts. Edited by: Enikő Nagy-Kolozsvári – Szilvia Kovács. ”RIK-U” LLC, Uzhhorod, 2018. pp. 79–84. (ISBN 978-617-7692-09-5)

Dobos Sándor: A mai Kárpátalja területét érintő XX. századi hatalomváltások hatásai a régió közigazgatási beosztására és községneveire. In: Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciája, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE BTK) Kubinyi András Történész Műhelyének tudományos konferenciája, Piliscsaba, 2018. március 21–23. Absztrakt füzet. Szerkesztette: Oláh P. Róbert – Schvéd Brigitta Kinga. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2018. pp. 33-34. (ISBN 978-615-5224-76-8)

Dobos Sándor: The Restoration of the Historical Hungarian Settlement Names of the Hungarian Minority in the Territory of Present-day Transcarpathia (1989–2000). In: Langscape conference: Multilingualism: minority & majority perspectives [Többnyelvűség: kisebbségi és többségi nézőpontok]. International Academic Conference of the Mercator European Research Centre, Leeuwarden, October 12–14, 2017. Programme and Book of Abstracts. Leeuwarden (Netherlands), 2017. pp. 19–21.

Molnár D. István (2020): A közigazgatási térfelosztás változásai Kárpátalján Ukrajna függetlenné válását követően. In. Berghauer et al. szerk. Human Geographical Processes in East Central Europe: Problems, Tendencies and Trends. Volume 1. pp. 139-146. „RIK-U” LLC. Uzhhorod, 2020. ISBN 978-617-7868-12-4

Molnár D. István (2018): Perifériáról perifériára. Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig. REGIO könyvek. MTA TK Kisebbségkutató Intézet. Kalligram. Budapest, 2018. 180 old.

Molnár József – Molnár D. István (2017): A születésszámok alakulása Kárpátalján térben és időben. In. Szónokyné Ancsin Gabriella szerk. Magyarok a Kárpát-medencében. Egyesület Közép-Európa kutatására. Szeged, 2017. P532. ISSN 2062-3712. ISBN: 978-615-80462-2-0

Tátrai Patrik – Molnár József – Molnár D. István – Kovály Katalin – Erőss Ágnes – Ferenc Viktória – Rákóczi Krisztián (2018): A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. Metszetek. Vol. 7 (2018) No. 1. pp. 5-29. Debreceni Egyetem, 2018. www. metszetek.unideb.hu ISSN 2063-6415

Molnár D. István (2018): A nyelvi összetétel változása Kárpátalja területén 1880–1910 között.  In: Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia szerk. MULTIKULTURALIZMUS ÉS DIVERZITÁS A 21. SZÁZADBAN. Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27–28. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2018. pp. 246-248.

Молнар Й.Й. – Молнар Д.С. – Дністрянський М.С (2018): Демографічний паспорт трудового мігранта з середовища етнічних угорців Закарпаття. In. Регіон-2018. Стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8 – 9 листопада 2018 р.). Харків, 2018 pp 316-320. ISBN 978-966-285-535-7

Molnár D. István – Molnár József (2018): A kárpátaljai magyarok munkavállalói migrációja. In. Szónokyné Ancsin Gabriella szerk. Magyarok a Kárpát-medencében III. Egyesület Közép-Európa kutatására. Szeged, 2018. P264. ISSN 2062-3712, ISSBN: 978-615-80462-6-8

Vince Tímea – Csoma Zoltán – Molnár D. István – Gönczy Sándor (2019): A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre. “Tájak működése és arculata” című tanulmánykötet (szerk. Fazekas I. – Lázár I.) 2019. Debrecen – MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, 452 p. ISBN 978-963-7064-39-5

Molnár József – Ferenc Viktória – Molnár D. István (2019): A kárpátaljai magyar óvodások számának várható alakulása 2018 és 2022 között. Kissebségi szemle. IV. évf. 2019. I. szám. Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Kapitális Nyomdaipari Kft. Debrecen. ISSN 2498-8049.

Pallay Katalin (2020). Social Integration of the Former Transcarpathian Students of the Balassi Institute. In: Central European Journal of Educational Research, 2(3), 82–89.

Pallay Katalin (2020): Nemzeti kisebbségi közösségek. In: Pusztai Gabriella (szerk.): Nevelésszociológia. Elméletek, közösségek, kontextusok. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 2020, 159–176.

Orosz Ildikó – Pallay Katalin (2020): A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft.

Pallay Katalin (2019): Nemzeti kisebbségi hallgatók tanulmányi eredményessége. In: Educatio. 28(4):810–818.

Kovács Klára – Pallay Katalin (2019): Kárpátaljai mobilis hallgatók identitástudatának vizsgálata a Nemzetközi Előkészítő Intézet példáján. In: Kisebbségi Szemle. 4/2019. 65–81.

Pallay Katalin: Az ukrán oktatáspolitika hatása a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatásra. In: Neveléstudomány. Oktatás – Kutatás – Innováció. 56–72.

Pusztai Gabriella – Fenyes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019). Dropped-out Students and the Decision to Drop-out in Hungary. In: Central European Journal of Educational Research, 1(1), 31–40.

Pallay Katalin (2019): Kárpátalja magyar tannyelvű felsőoktatástörténete a szovjet érában. In: Juhász Erika – Endrődy Orsolya (szerk.): Oktatás – gazdaság – társadalom. HERA Évkönyvek VI. Budapest. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 721–732.

 Pallay Katalin (2019): A lemorzsolódott hallgatók döntéshozatali sajátosságai. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 12–17.

 Pallay Katalin (2019): Transcarpathian Hungarians in the Maze of Ukrainian Education Policy. In: Berghauer-Olasz, Emőke – Gávriljuk, Ilona – Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 321–333.

Zsuzsanna Demeter-KarásziKatalin PallayDorina Anna Tóth (2019): A comparative study of termination of student status in Central Europe. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation. 3(1). 1–5.

Pallay Katalin (2018): A Balassi Intézet egyetemi előkészítőjének története. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 5–9.

Karászi Zsuzsanna – Pallay KatalinTóth Dorina Anna (2018): A hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos szabályozás komparatív elemzése. In: Pusztai, Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 28–38.

Pusztai GabriellaPallay Katalin – Joó Orsolya – Farkas János – Cséke Katalin (2018): Two Gap-filling Books on Non-immigrant Minorities. In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ),1. pp. 109–115.

Pallay Katalin (2017): Tanulmányi célú mobilitás perspektívái a kárpátaljai hallgatók körében. In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. 220–233.