Válogatás a tanszék oktatóinak tudományos munkáiból

Bocskor Medvecz Andrea – Soós Kálmán: Adalékok II. Rákóczi Ferenc és kora megítéléséhez a régió ukrán helytörténetírásában (1990-1999). In A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. Szerk.: Tamás Edit. Sárospatak, 2003. 307-314. old.

Bocskor Medvecz Andrea: A magyar nép történetének ábrázolása az Ukrajnában megjelent általános- és középiskolai tankönyvekben. Kút. Az ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa. I. évfolyam. 2003. 2. szám. 43-61. old.

Bocskor Medvecz Andrea: A beregszászi zászlóbontás emlékére. Anno 1703. In Sic Itur ad Astra. (Fiatal történészek folyóirata). Hungaria Superior. Tanulmányok egy régió történetéhez. XV. évfolyam. 2003/1. 141-145. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Egy kárpátaljai mélyinterjús felmérés tapasztalatairól. Adalékok a régió magyarsága identitástudatának alakulásához. In Acta Beregsasiensis, III. évf., 2003. 3. szám, 97-110. old.

Bocskor Medvecz Andrea: O. Orosz: A hrusevói kolostor és a cirill szláv könyvnyomtatás kezdetei (recenzió). Klió. 2004/2. 119-122. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Adalékok az ukrán magyarságkép kérdéséhez. Kárpátaljai történelemkönyvek képe a magyar történelemről. Könyv és nevelés. 2004/2. szám. VI. évfolyam. 29-40. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Kossuth Lajos és kora az ukrán helytörténetírásban. In Közös értékeink. Tanulmánykötet. Szerk.: Gabóda Béla és Lipcsei Imre. Ungvár, 2004. 137-150. old.

Медвец А.: Показ історичних подій угорського народу в підручниках історії загальноосвітніх та середніх шкіл України. In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12 – 13 травня 2005 р.: У 6 т. Т. 1 / Асоц. навч. закладів України приват. форми власності ; Редкол. І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2005. 230-233.

Bocskor Medvecz Andrea – Soós Kálmán: Adalékok II. Rákóczi Ferenc és kora megítéléséhez a régió ukrán helytörténetírásban (1990-1999). In Acta Beregsasiensis, V. évf., 2006/ 1. 7-13. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás. Az ukrán történelem-formálás hatása a nemzetté válás folyamatában. (1. rész). In Acta Beregsasiensis, V. évf., 2006/ 2. 100-120. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás az ukrán nemzet- és államalkotó folyamatokban.Kút. Az ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa. 2007/4. 66-79. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Ukrajnai történelemtankönyvek képe a magyarokról és a magyar történelemről. InA magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási Füzetek 14. A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Sorozatszerkesztő: Fischer Ferenc, Ormos Mária, Harsányi Iván. A kötet szerk.: Hornyák Árpád, Vitári Zsolt. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2009. 385-411. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás. Az ukrán történelem-formálás hatása a nemzetté válás folyamatában. (2. rész) In Acta Beregsasiensis, VIII. évf., 2009/ 2. 17-35. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Kárpátaljai ukrán diákok magyarságképe. In Zempléni Múzsa. Társadalomtudományi és kulturális folyóirat. IX. évfolyam 4. (36.) szám – 2009. tél. 21-30. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Kárpátaljai ukrán középiskolások magyarságképe (egy kérdőíves felmérés tanulságai). In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010. Szerk: Soós Kálmán, Orosz Ildikó. PoliPrint, Beregszász, 2010. 5-33. old.

Bocskor Medvecz Andrea: A Rzecz Pospolita és korának képe az ukrajnai történelem tankönyvekben. In Acta Beregsasiensis, 2010/2. 9-29. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Adalékok a honfoglalás és a magyar államalapítás megítélésének tanulmányozásához (Szemelvények kárpátaljai honismereti művekből). In „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPrint, Ungvár, 2012. 27-50. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991-2011). PoliPrint, Ungvár, 2012. 200 old.

Bocskor Medvecz Andrea: Magyarország kultúrdiplomáciai kapcsolatai a független Ukrajnával a kétoldalú szerződések tükrében. In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2012. Szerk: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. PoliPrint, Ungvár, 2012. 9-27. old.

Bocskor Andrea: II. Rákóczi Ferenc és kora a kárpátaljai ukrán helytörténetírásban 1991-től napjainkig. InRákóczinak dicső kora. Tanulmánykötet. Szerk.: Csatáry György. PoliPrint, Ungvár, 2012. 193-205.old.

Bocskor Andrea – Karolina Darcsi: Hungarian Parties in Transcarpathia (Ukraine). Minorities studies,№15/2013. 69-81 pp.

Bocskor Medvecz Andrea: A két világháború közötti Magyarország története az ukrajnai történelemtankönyvekben. Könyv és nevelés, XV. évfolyam 2013/3. 121-133. old.

Braun László. Velünk élő múlt. In Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára. Acta Hungarica XIX-XX. évfolyam. Ungvár, 2010. 72-101. old.

Braun László. Bercsényi Miklós. In Acta Beregsasiensis. IX. évfolyam, 2010/1. 171-176. old.

Braun László. Kálvin János Társadalmi és politikai nézetei. In Acta Beregsasiensis. IX. évfolyam, 2010/2, 63-74. old.

Braun László – Csernicskó István – Molnár József: Merre visz a cigány út? Magyar anyanyelvű cigányok Kárpátalján. REGIO. Kissebség, politika, társadalom. 21. évfolyam, 2010. 1. szám. 44-95. old.

Braun László – Csernicskó István – Molnár József: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján.PoliPrint Kft. Ungvár, 2010. 118. old.

Браун Л. Л., Герцог Ю. В. Освіта дітей-ромів Закарпатської області: стан, проблеми, шляхи їх розвязання. Історичне минуле та перепис населення у 2001 році. // Освіта Закарпаття. Науково-методичний журнал. № 14, 2011. стор 12-15.

Браун Л. Л. Перспективи розвитку співпраці між навчальними закладами Закарпатської області та прикордонними країнами. Європейська школа обміну досвідом. Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщини-Словаччина-Румунія-Україна. Міжнародна конференція в м. Ужгород, 11 травня 2011 р.

Браун Л. Л. Традиційні історичні погляди та нові шляхи у викладанні предмета „Історія України” в загальноосвітніх навчальних закладах. // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск ХХХVIII. Івано-Франківськ, 2011. стор. 16-21.

Braun László: Szolidaritás és közösségvállalás. In „Így maradok meg hírvivőnek”. In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPrint, Ungvár, 2012. 50-58. old.

Braun László: Egy királyi házasság és előzményei. A XI. század első felének dinasztikus kapcsolatai a Kijevi Rusz és a Magyar Királyság között. In Acta Beregsasiensis, XI. évfolyam, 2012/1. 9-18. pp.

Császár István: A társadalmi élet megítélése Kárpátalján a brezsnyevi érában (korabeli sajtó alapján). In Acta Beregsasiensis, 2008, VII. évf. 2. kötet, 60-71. old.

Császár István: Szociológiai felmérés a brezsnyevi időszakról Jánosiban. Közoktatás, 2008, XIII. évf. 1-2. szám, 34-37. old.

Császár István: Magyar-magyar kapcsolatok prezentációja a Kárpáti Igaz Szó napilapban a brezsnyevi időszak alatt (Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye viszonylatában). In „Így maradok meg hírvivőnek..” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPront, Ungvár, 2012. 59-65. pp.

Császár István: A 72-es beadvány” és résztvevőinek rövid ismertetése. In „A 72-es beadvány.” Nemzetiségi és oktatáspolitika a 60–70-es években a Szovjetunióban. Szerk.: Darcsi Karolina, Dobos Sándor.PoliPront, Ungvár, 2013. 52-56. pp.

Csatáry György: A máramarosi koronavárosok privilégiumairól. In „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán (Tanulmányok Soós Kálmán emlékére). Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Ungvár, Poli Print. 2012. 228-247. pp.

Darcsi Karolina: A 2006-os ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság. In A Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010. Poli Print, Ungvár, 2010. 63-87pg.

Bayerné Sipos Mónika – Darcsi Karolina: Recenzió Kupa László: „Kisebbségi autonómia–törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben” című tanulmánykötetről. In Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IX. évfolyam, 2010/3, 189-191. p.

Darcsi Karolina: Az ukrán közigazgatás reformjának lehetséges hatásai a kárpátaljai magyar érdekképviseletre. In „Így maradok meg hírvivőnek” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPrint, Ungvár, 2012. 75-93. old.

Darcsi Karolina: A kettős állampolgárság kérdése az ukrán sajtóban. In A Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2012, PoliPrint, Ungvár, 97-125. old.

Darcsi Karolina: A 2012-es ukrajnai Parlamenti választások és a kárpátaljai magyarság. Kisebbségkutatás. 2012/4, 766 – 781. old.

Dobos Sándor: A Kárpátaljai Állami Levéltár forrásanyagai Beregszász utcaneveinek első hiteles említéseiről. Együtt, 2010/1, 103-111. old.

Dobos Sándor: Bereg vármegye főispánjának fondja Beregszász XVIII. századi utcaneveiről. In Acta Beregsasiensis, Beregszász, 2010/IX. évfolyam, 1. kötet, 165-170. old.

Dobos Sándor: Levéltári források Beregszász természetes és első mesterséges utcaneveiről. In Acta Beregsasiensis, Beregszász, 2011/X. évfolyam, 1. kötet 113-127.

Dobos Sándor: Beregszász története a helyi historiográfiában. In II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. PoliPrint, Ungvár, 2012. 27-42. old.

Dobos Sándor: Helységnévváltozások Kárpátalján, a területén végbe ment hatalomváltások tükrében. In „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPrint, Ungvár, 2012. 93-108. old.

Dobos Sándor: Helységnévváltozások Kárpátalja területén (1898–2010). In Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Studia Folkloristica et Ethnographica 57. Szerk.: Bartha Elek, Forisek Péter. Debrecen, 2013. 85-103. old.

Kész Barnabás: „Egy földön, egy hazában” Hon- és népismeret kárpátaljai fiataloknak. PoliPrint Kiadó, Ungvár-Beregszász, 2009.

Kész Barnabás: Tájak, hagyományok. In Baranyi Béla (szerk.) A Kárpát-medence régiói. Kárpátalja. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2009, 392-420 p.

Kész Barnabás: A salánki lakosság etnikai és vallási arculatának tükröződése a település temetőkultúrájában.Néprajzi Látóhatár, 2012, 1. sz., 5-45 p.

Kész Barnabás: Egy parasztköltő a hadifogságban. Zán Béla fogolytábori jegyzetfüzete. Néprajzi Látóhatár, 2012, 1. sz., 91-105 p.

Kész Barnabás: Kádármesterek Salánkon. Néprajzi Látóhatár, 2012, 1. sz., 143-154 p.

Kész Barnabás: Dzsublik – egy kegyhely születése. Néprajzi Látóhatár, 2012, 2. sz., 33-38 p.

Molnár D. Erzsébet (Svetkó Erzsébet névvel): A donbászi munkaszolgálat. Köz-politika, 2003. (4. évf.) 2. sz. 56. old.

Molnár D. Erzsébet: Adalékok Kárpátalja legújabb kori történetéhez. Közoktatás, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. X. évf., 2003/2-3, 14-18. old.

Molnár D. Erzsébet: Adalékok a nemzetiségpolitika alakulásához Kárpátalján (1947-1952). A donbászi munkatáborok résztvevőinek visszaemlékezéseiből. In Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos közleményei. Beregszász, 2003, 82-97. old.

Molnár D. Erzsébet: Nemzetiségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején. In Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai. I. füzet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2005, 5-9. old.

Molnár D. Erzsébet: Kisebbségpolitika Kárpátalján  a szovjet rendszer kiépítésének idején (1947–1952). A donbászi munkatáborokba elhurcoltak visszaemlékezései alapján. In Kárpátalja, Társadalomtudományi tanulmányok. Szerk.: Beregszászi Anikó, Papp Richárd, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2005. 86-101. old.

Молнар Д. Єлизавета: З історії розбудові радянської системи на Закарпаття (1944-53). // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: збірник матеріалів VIII всеукраїнської науково-практичної конференції. Том 1. 290-293., м. Київ: Видавництво Європейського Університету, 2005.

Molnár D. Erzsébet: A málenykij robot Kárpátalján egy felmérés tükrében. In Állam és nemzet a XIXXX. században. Szerk.: Bodnár E. – Demeter G., Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2006. 126-135. old.

Molnár D. Erzsébet – Tóth Zsuzsa: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról donbászi kényszermunkára. InMalenkij robot. „Egyetlen bűnünk származásunk volt…”. Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944451955. Szerk.: Bognár Zalán. Kontraszt Pécs Bt., Pécs, 2009.

Molnár D. Erzsébet – Bakura Sándor – Dupka György – Kovács Elemér – Kovács Erzsébet – TóthZsuzsanna: „Otthon a könny is édes” 1944–1955. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2009.

Molnár D. Erzsébet: A málenykij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok egy felmérés tükrében. In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. PoliPrint, Ungvár, 2010, 47-63. old.

Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (egy felmérés tükrében). In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, PoliPrint, Ungvár, 2010. 33-47. old.

Molnár D. Erzsébet: A szovjet rendszer kiépítésének korszaka a kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetében. MEDIÁRIUM (kommunikációegyháztársadalom). A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézetének folyóirata, 2011. V. évf. 3 sz. 42-60. old.

Molnár D. Erzsébet: A „malenykij robot”-ra elhurcolt Felső-Tisza-vidéki magyarok (egy felmérés tükrében).In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. PoliPrint, Ungvár, 2012. 43-59. old.

Molnár D. Erzsébet: „Embert aszaló intézet Szolyván”. Deportálások a Nagyszőlősi járásból a szovjet rendszer kiépítésének idején (egy felmérés tükrében). In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. PoliPrint, Ungvár, 2012. 59-71. old.

Molnár D. Erzsébet: A polgári lakosság Magyarországról és a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról történő kényszermunkára hurcolásának összehasonlító elemzése. In „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPrint, Ungvár, 2012. 132-145. old.

Rácz Béla: Archeometriai kutatási lehetőségek Kárpátalján. Közoktatás a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. XIII. évfolyam, 2006/2-3: 21-22

Rácz Béla: Az ember őskori története a kárpátaljai történelem tankönyvekben. Hibák és hiányosságok.Közoktatás – a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. XIII. évfolyam, 2006/1: 9-10

Rácz Béla: Egyedi kőbalta a beregszászi Csepka-hegyről. In Acta Beregssiensis, 2006, V. évfolyam, 2. kötet: 155-156

Rácz Béla: Világnézeti nevelés az ember származására vonatkozó elméletek bemutatásakor. Közoktatás a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. XIV. évfolyam, 2007/1: 5-6

Rácz Béla: A benei Kisvártető késő-paleolit lelőhely régészeti anyagának nyersanyagvizsgálata. In Acta Beregsasiensis. 2008, VII. évfolyam, 2. kötet: 144-153

Rácz Béla: Pattintott kőeszköz-nyersanyagok felhasználásának előzetes eredményei a paleolitikumban a mai Kárpátalja területén. Archeometriai Műhely. 2008/2: 47-54

Rácz Béla: A Nagymuzsaly-A lelőhely pattintott kőeszköz-gyűjteményének nyersanyagtípusai. In Acta Beregsasiensis. 2009, VIII. évfolyam, 1. kötet: 205-212

Рац А.Й. Закарпатські обсидіани: міфи та реальність. 1 частина: дані спеціальної літератури. In Acta Beregsasiensis. 2009, VIII. évfolyam, 2. kötet: 273-278

Rácz Béla: Kárpátalja paleolit nyersanyag-felhasználási régióinak elsődleges nyersanyagai. ΜΩΜΟΣ VI. Őskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete. Nyersanyagok és kereskedelem. Szerk.: Ilon Gábor. Szombathely, 2009: 321-326

Mester, Zs., Rácz, Béla: The spread of the Körös Culture and the raw material sources in the northeastern part of the Carpathian basin: a research project. In Kozłowski, J. K., Raczky, P. (eds.), Neolithization of the Carpathian basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös Culture. Kraków-Budapest, 2010, p. 23-35.

Rácz Béla: Kőzetnevek kettős értelmezése a nyugati és az egykori szovjet, mai orosz-ukrán geológiai szakirodalomban, terminológiai javaslatok/Double interpretation of rock names in the western geological terminology compared to the former soviet and current russian-ukrainian practice; terminological suggestions. Archeometriai Műhely 2010/3: 203-208

Rácz Béla: Nyersanyag-gazdálkodás a Beregszászi-dombvidék paleolit településein. GESTA. A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata. 2010. IX: 30-39

Rácz Béla: Az Ungvár–Saján paleolit nyersanyagrégió keleti részének potenciális kőeszköznyersanyagai. InActa Academiae Beregsasiensis, X. évfolyam, 2011/2: 137-153

Rácz Béla: Kárpátaljai obszidiánok: szakirodalmi adatok és terepi tapasztalatok. In Környezet – Ember – Kultúra. A természettudományok és a régészet párbeszéde. Szerk.: Kreiter Attila – Pető Ákos – Tugya Beáta. Budapest, 2012: 353-362

Rácz Béla: Kárpátalja paleolitikuma a petroarcheológiai kutatások előzetes eredményeinek tükrében. In „Így maradok meg hírvivőnek…”. In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére(szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya). PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012: 145-156.

Rácz, Béla: Main raw materials of the Palaeolithic in Transcarpathian Ukraine: geological and petrographical overview. In Mester, Zs. (ed.): The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions. Kraków-Budapest, Polish Academy of Arts and Sciences-Institute of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd University, 2013, p. 131-146., ISBN 978-83-7676-138-1

Рац, А.: Сировина палеолітичного місцезнаходження з Мукачева. // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею (ред.: Кобаль Й.В.). Випуск XIII. ІВА, Ужгород 2013, ст. 45-50

Szakál Imre: Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája revíziójának kísérlete Kárpátalján 1938 és 1944 között, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2013/1. p. 75-86.

Szakál Imre: Földbirtokreform és kolonizáció Kárpátalján a két világháború között. Források és kutatási lehetőségek. In PhD konferencia a Magyar Tudomány Napja tiszteletére. Konferenciakötet. Balassi Intézet–Márton Áron Szakkollégium, Budapest (megjelenés alatt)

Szakál Imre: Telepítéspolitika Kárpátalján 1919 és 1939 között a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár forrásainak tükrében. In Studia Historica Debreceniensis I. tanulmánygyűjtemény. Szerk.: Lukács Anna. Debrecen, 2012. p. 127-142.

Szakál Imre: „…Nem tehetnek ők sem róla, hogy közénk kerültek” Az első Csehszlovák Köztársaság kárpátaljai telepítéspolitikájának néhány aspektusa. In „Így maradok meg hírvivőnek..” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPront, Ungvár 2012. p. 165-178.

Szakál Imre: Podkarpatszka Rusz jelentősebb pártjainak szereplése a nemzetgyűlési és tartományi választásokon 1924 és 1938 között. In Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009/1. p. 37-55.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Nemzeti történelemoktatás Kárpátalján. Új Pedagógiai Szemle. LI. évf. 2001. 10. szám, p.17-20.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): A történelemoktatás jelenlegi helyzete Ukrajnában (eredmények és problémák; rövid kitekintéssel a jövőre). Történelempedagógiai Füzetek. 15. sz. Bp. 2003. p.121-145.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): A történelemtanítás tündöklése és bukása. (Reformok és kísérletek Ukrajnában). In Közös értékeink. Tanulmánykötet. Szerk.: Gabóda Béla és Lipcsei Imre. PoliPrint, Ungvár, 2004. p.178-190.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Az arab-izraeli/izraeli-arab konfliktus. Közoktatás. I. rész =XIII. évf. 2006/1. p.11-14.; II. rész =2006/2–3. p.23-26.; III. rész =2006/4–5. p.33-37.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Töretlenül és (szinte) változatlanul. A történelemtanítás régen és ma a k. h. 22–44º-a között, Ukrajnában. Történelempedagógiai Füzetek. 25. sz. Bp. 2007. p.11-23.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): A nemzeti történelem oktatásáról Kárpátalján két felmérés tükrében. In Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve.VI. évf. 2007. 1. kötet. p.63-77.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Az iskolaügy alakulása a Szovjetunióban a második világháború utáni években (1944–53) In Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IX. évf. 2010. 1. kötet. p. 81-101.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Az iskolairányítás szakmai átalakítására tett próbálkozás a Szovjetunióban (1982–91). In Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IX. évf. 2010. 2. kötet. p.139-152.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Területi változások Köztes-Európában a második világháború „környékén” (1935–1945). Közoktatás, XVII. évf. 2011/1–2, p.25-31.

Самборовскi-Нодь Ібоя. Зміни в поглядах, які визначають зміст навчання історії, In Вісник Прикарпатського універсітету. Серія: Педагогіка. Вип. XXXІX. Івано-Франківськ, 2011. с.141-146.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Az 1941. évi náci Németország Szovjetunió elleni támadásának megjelenése a jelenlegi ukrajnai iskolai történelemtankönyvekben. In Háború és nemzeti önismeret. 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót. Szerk.: Bartha Eszter, Krausz Tamás. (Ruszisztikai Könyvek XXXII.) Russica Pannonicana, Budapest, 2011. p.86-91.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Két évtized tükrében. Az iskolai történelemtanítás helyzetének alakulása Ukrajnában. (1991–2011). In „Így maradok meg hírvivőnek”. In Memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: uő. Beregszász-Ungvár, II. Rákóczi Ferenc KMF-Poliprint, 2012. p.179-197.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): A történelemtankönyv és ami mögötte van (Az ukrajnai történelemtankönyvek szerep-meghatározásai). In Könyv – kommunikáció – kompetencia. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VI. nemzetközi tudományos konferenciája előadásainak gyűjteménye, Szabadka, 2012.

Самборовски-Нодь Ібоя. Изложение нападения нацистской Германии на Советский Союз в современных украинских школьных учебниках. In Acta Academiae Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. XI. évf. 2012/1. p.43-49.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Mire használható valójában Az iskolai történelemtankönyv? (Elismert és látens szerep-meghatározások az ukrajnai történelemtankönyvekben). In Acta Academiae Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. XI. évf. 2013/1. p.39-50.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Az olasz egység és diplomáciai háttere. Közoktatás, XVIІI. évf. 2013/1-2. p.21-25.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): „A látszat és a mi mögötte volt.” Az oktatáspolitika irányvonalai a Szovjetunióban az 1960–70-es években. In „A 72-es beadvány” Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60–’70-es években a Szovjetunióban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének konferenciakötete. Szerk.: Darcsi Karolina, Dobos Sándor. Ungvár, PoliPrint Kiadó, 2013. p. 36-51.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): Államépítés és oktatásügy. A független Ukrajna oktatáspolitikája 1991–2010 között. In Évkönyv 2013. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2013. p. 116-133. ISSN 2217-8198

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (PhD): „S így múlik el a birodalom dicsősége”, avagy milyen is vagy, kisebb hazám, valójában? Tóth István: A peremvidék világbirodalma. Méry Ratio Kiadó, Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, 2013. 464. p. In Pro Minoritate 2013. Tél, p.126-129.

Váradi Natália (PhD): Dokumentumok az 1956-ban Veszprémből a Szovjetunióba hurcolt egyetemistákról az Ukrajna Állambiztonsági Hivatal levéltárából. Veszprémi Szemle. (Várostörténeti Folyóirat). 2013/13.

Váradi Natália (PhD): 56-os magyar forradalmárok az ungvári börtönben. In Acta Academiae Beregsasiensis.A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2013/1. p. 13-20.

Váradi Natália (PhD): „A kárpátaljai egyházak helyzete az 1950-es évek végén és a 60-as években”. In „ Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Poliprint, Ungvár, 2012. p. 210-225.

Váradi Natália (PhD): 1956-os forradalom a KGB iratai alapján”. Honismeret, 2011/ XXXІX/1. p.41-46.

Váradi Natália (PhD): 1956-os deportálások a Szovjetunióba (a KGB dokumentumai alapján). In Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2010/2. p. 39-56.

Váradi Natália (PhD): „The Plight of Hungarian Denominations in Subcarpathia at the Time of the 1956 Hungarian Revolution”. In The Impact of the 1956 Hungarian Revolution on Religious Life in Eastern Europe. Budapest, 2009.

Váradi Natália (PhD): 1956 a korabeli kárpátaljai sajtó tükrében. In 1956 és emlékezete. A Debreceni Szemle különszáma. 2008. p.220-235.

Váradi Natália (PhD): Az 1956-os forradalom és szabadságharc visszhangja Kárpátalján. In 1956: Együtt. Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok. Szerk.: Szesztay Ádám. Budapest, Lucidus Kiadó, 2006. p. 35-68.

Váradi Natália (PhD): Az 1956-os forradalom elfojtását Kárpátaljáról irányították. Honismeret, 2004/6. p. 24-30.

Váradi Natália (PhD): Az 1956-os forradalom a kortársak visszaemlékezéseiben. Közoktatás, 2003/2-3. p.19-20.