Az intézet kutatói és egyéni programjaik

Prof. Csernicskó István, Szakmai tanácsadó

Egyéni kutatási téma: Nyelvpolitika Kárpátalján

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10025913

Az utóbbi évek legfontosabb publikációi:

Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában. Ungvár: Autdor-Shark, 2016.

Csernicskó István: Fények és árnyak: Kárpátalja nyelvi tájképéből. Ungvár: Autdor-Shark, 2019.

Csernicskó István, Orosz Ildikó: The Hungarian language in Education in Ukraine. Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, 2019.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István: Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020.

Fedinec Csilla, Csernicskó István: Nyelvi kirakós Kárpátaljáról: Történelmi és politikai dimenziók (1867–2019). Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gondolat Kiadó, 2020.

Fedinec Csilla, Szakál Imre, Csernicskó István: A magyarországi ruszinok és ukránok. Budapest: Magyar Nemzeti Levéltár, 2020.

Csernicskó István, Laihonen Petteri: Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today. Multilingua: Journal of crocc-cultural and interlanguage communication 35/1 (2016): 1–30. DOI: 10.1515/multi-2014-0073 (WoS, Scopus) Q1

Csernicskó István, Ferenc Viktória: Transitions in the language policy of Ukraine (1989–2014). In: Sloboda, Marian, Petteri Laihonen and Anastassia Zabrodskaja eds. Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. 349–377. (Scopus)

Csernicskó István: A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. Magyar Nyelv  112 (2016)/1: 50–62. (Scopus) Q3

Csernicskó István, Fedinec Csilla: Four Language Laws of Ukraine. International Journal on Minority and Group Rights 23 (2016): 560–582. DOI: 10.1163/15718115-02401004 (WoS, Scopus) Q3

Csernicskó István: Az ukrán nyelvpolitika és többnyelvűség az ATO-korszakban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII: 165–183. (Scopus) Q4

Csernicskó István: Language Policy in Ukraine: The Burdens of the Past and the Possibilities of the Future. In: Simone E. Pfenninger and Judit Navracsics eds. Future Research Directions for Applied Linguistics. Bristol: Multilingual Matters, 2017. 120–148. (Scopus)

Beregszászi Anikó, Csernicskó István: Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309.  (Scopus) Q2

Csernicskó István: Державна мова для угорців Закарпаття: чинник інтеграції, сегрегації або асиміляції? Стратегічні пріоритети 46 (2018)/1: 97–105. (фаховий журнал)

Csernicskó István, Beregszászi Anikó: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18(2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 (WoS, Scopus) D1

Laihonen Petteri, Csernicskó István: Expanding Marginality: Linguascaping a Transcarpathian Spa in Sout-Western Ukraine. In: Sjakk Kroon and Jos Swanenberg eds. Language and Culture on the Margins: Global/Local Interactions. New York–London: Routledge, 2019. 145–164. (Scopus)

Huszti Ilona, Csernicskó István, Bárány Erzsébet: Bilingual education: the best solution for Hungarians in Ukraine? Compare: A Journal of Comparative and International Education 49 (2019)/6: 1002–1009. DOI: 10.1080/03057925.2019.1602968 To link to this article: https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1602968 (WoS, Scopus) Q1

Fedinec Csilla, Csernicskó István: The People of the “Five Hundred Villages”: Hungarians, Rusyns, Jews, and Roma in the Transcarpathian Region in Austria–Hungary. In: Markian Prokopovych; Carl Bethke; Tamara Scheer eds. Language Diversity in the Late Habsburg Empire. Leiden: Brill Academic Publishers, 2019. 160–195. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004407978_010 (WoS)

Csernicskó István, Fedinec Csilla: Time and Space in Between: Time Zones, Languages, and Cultures in Transcarpathia (Ukraine). Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 11(2019)/2: 7–22. DOI: 10.2478/ausp-2019-0009 (Scopus) Q4

Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Методика досліджень у сфері мовної політики. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск 30 (2020): 20–32. DOI: 10.31652/2521-1307-2020-30-20-32 (фаховий журнал)

Beregszászi Anikó, Csernicskó István: Nyelvpolitika: harc a hatalomért. Magyar Nyelv 116(2020)/3: 257–274. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.3.257 (Scopus) Q2

Fedinec Csilla, Csernicskó István: Регіональні особливості користування часовими поясами в полікультурному середовищі Закарпаття / Regional Features of Using Time Zones in the Multicultural Environment of Transcarpathia. Народна творчість та етнологія 2020/5–6: 20–32. DOI: 10.15407/nte2020.05.020 (фаховий журнал)

 

Márku Anita, Intézetvezető

Egyéni kutatási téma: Kontaktusjelenségek és kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösség hétköznapi- és internetes nyelvhasználatában

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10029234

Az utóbbi évek legfontosabb publikációi:

Márku Anita: A dialektológiai ismeretek oktatásának hasznosságáról nyelvészszemmel, Parapatics, Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 209. Recenzió. In: Anyanyelv-pedagógia XIII/3, 76-79. (2020) DOI: 10.21030/anyp.2020.3.7

Márku Anita: Outi, Tánczos/Magdolna, Kovács/Ulriikka, Puura (eds.), Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. Recenzió. In: Alkalmazott Nyelvtudomány 2019/1. (2019)

Márku, Anita: Ferenc Viktória, Kovály Katalin (szerk.), Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Recenzió. In: Tér és Társadalom 34/4, 199-203. (2020) (WoS)

Мárku Аnita: Явища мовних контактів у мережевому мововживанні закарпатських угорців. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Серія: Філологія (мовознавство) [ ], Випуск 31, 177-187. (2020) (фаховий журнал)

Csernicskó, István ; Márku, Anita Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the European Charter for Regional or Minority Languages ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 20 : 2 Paper: 10.18460/ANY.2020.2.002 , 18 p. (2020)

Bartha Csilla, Márku Anita: Multimodalitás és transzlingvális gyakorlatok a kárpátaljai internetezők nyelvhasználatában. In: Csernicskó, István/Márku, Anita (szerk.), A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V., Ungvár: Autdor-Shark, 13-28. (2019)

Márku, Anita: A magyar mint (második) idegen nyelv oktatása a kárpátaljai iskolákban: tantervek. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2019) pp. 165-178.

Csenicskó István, Márku Anita szerk. 2019. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 2019., 240 pp.

Márku Anita 2018. Transcarpathian Hungarians as new speakers in the social network. In: Máté Réka – Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok Acta Hungarica a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „RIK-U”, Ungvár: 2018. 86–94. old.

Марку Аніта – Черничко Степан 2018. Соціо- й психолінгвістичні аспекти дослідження переключення кодів угорців Закарпаття. In: Máté Réka – Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „RIK-U”, Ungvár: 2018. 118–122. old.

Márku, Anita: „Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben, Ungvár, Ukrajna: Polihraftsentr “Lira” (2013)

 

Dr. Hires-László Kornélia, Kutató

Egyéni kutatási téma: Hétköznapi etnicitás Beregszászon

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10029233

Az utóbbi évek legfontosabb publikációi:

Hires-László Kornélia: Linguistic landscapes in a Western Ukranian town, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 10, 87-111. (2019)

Hires-László Kornélia: Kárpátaljai magyar szülők külföldi munkavállalásának hatása a fiatalok kockázati magatartására. Kisebbségi Szemle 2020/1. pp. 93–105.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Transcarpathia 1920–2020. Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years. Beregszász/Berehove, Antal Hodinka Linguistics Research Center, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.30496.61449. 60 p.

István Csernicskó, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, Réka Máté, Enikő Tóth-Orosz.Ukrainian language policy gone astray. The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language” (analytical overview). Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.27049.13929. 100 p.

Hires-László Kornélia – Horzsa Gergely – Letenyei László: A kétnyelvűség mint üzleti érdek. Egy nyelvitájkép-kutatás eredményei a kelet-szlovák–magyar határrégióban. Kérdőíves, résztvevő megfigyelésen és szakértői interjúkon alapuló kutatás eredményei. Fórum Szemle 2019/4. pp. 3–22.

Csernicskó István – Hires-László Kornélia: Nyelvhasználat Kárpátalján a Tandem 2016 adatai alapján. In: Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 2019. pp. 65–76.

Hires-László Kornélia: Megélni? Túlélni? Jól élni? Megélhetési stratégiák a kárpátaljai Beregszászi járásban. In: Letenyei László és Tamáska Máté szerk. Szociográfia. Kárpát-medencei körkép. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018 (Magyarország felfedezése sorozat) 53–69.

Hires-László Kornélia: Etnikai kategóriák és a migráció összefüggései Beregszászon. In: Metszetek Vol. 6 (2017) No. 4. ISSN 2063-6415, DOI 10.18392/metsz/2017/4/15. Letölthető: http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201704_08.pdf

Hires-László Kornélia: Nyelvi tájkép és turizmus Beregszászon. In: Tódor Erika-Mária; Tankó Enikő; Dégi Zsuzsanna szerk. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet I., Scientia, Kolozsvár, ISBN 978-606-975-015-5, 2018

 

Karmacsi Zoltán, Kutató

Egyéni kutatási téma: A kárpátaljai turizmus nyelvi tájképe

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10028457

 

Az utóbbi évek legfontosabb publikációi:

Karmacsi Zoltán:  „Róka у лісі живе”, Stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján, Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, p.156

Karmacsi Zoltán: Az etnikailag heterogén családok nyelvi szocializációja a tannyelv-választás tekintetében. Gyermeknevelés, 4. évf. 1. sz. 2016: 212–221.

Karmacsi Zoltán: Beregszászi Anikó: Alkalmi mondatok zongorára. A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. MAGYAR NYELVŐR 145/3, 367-371. (2021)

Karmacsi Zoltán: Párhuzamok és különbségek a felvidéki és kárpátaljai etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában. In. Gazdag Vilmos–Karmacsi Zoltán–Tóth Enikő szerk. Értékek és kihívások, I. kötet Nyelvtudomány, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Autdor-Shark, Ungvár, 2016: 82–92.

Karmacsi Zoltán: Etnikai vegyes házasságok típusai Kárpátalján a nyelvi szocializáció tükrében. In. Hires-László Kornélia szerk. Nyelvhasználat, kétnyelvűség. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Autdor-Shark, Ungvár, 2016: 45–58.

Karmacsi Zoltán: Etnikailag vegyes házasságban nevelkedő óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának jellemzői Nyitra és Párkány környékén. In: Kozmács István, Vančo Ildikó szerk. Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból – Nyitra, 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból II. kötet., ANTOLÓGIA Kiadó, Lakitelek, 2016: 89–101.

Karmacsi Zoltán: A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. In Márku Anita és Tóth Enikő szerk. Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III., RIK-U, Ungvár 2017: 54–61.

Karmacsi Zoltán: Látható és érthető kétnyelvűség a magyar–szlovák határ két oldalán. In: Karmacsi Zoltán és Máté Réka szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV., RIK-U, Ungvár 2018: 69–85.

Karmacsi Zoltán: Kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák nyelvi tájképe. In: Karmacsi Zoltán és Máté Réka szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV., RIK-U, Ungvár 2018: 174–182.

Karmacsi Zoltán: Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe. Metszetek Vol. 7., 2018/1: 91–118.

Karmacsi Zoltán: Egy kárpátaljai gasztrofesztivál nyelvi tájképe. In: Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia szerk. Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. Absztraktkötet. RIK-U Kft, Ungvár, 2018: 136–139.

Karmacsi Zoltán: Turizmus és nyelvi tájkép, Tódor Erika-Mária; Tankó Enikő; Dégi Zsuzsanna szerk. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet (I.),Scientia, Kolozsvár, 2018: 211–221

Karmacsi Zoltán: Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 2018: 34–55.

Karmacsi Zoltán: Linguistic Landscape of Transcarpathia’s Tourism. In: Csernicskó István, Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V., Autdor-Shark, Ungvár 2019: 101–124.

Karmacsi Zoltán: Kárpátaljai gasztrofesztiválok nyelvi tájképe. In: Lajos Katalin, Tapodi Zsuzsa szerk. Köztes terek. Scientia, Kolozsvár, 2019: 299–317.

 

Máté Réka, Fiatal Kutató

Egyéni kutatási téma: Nyelvmegtartás egy kárpátaljai többnyelvű közösségben

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10056674

Az utóbbi évek legfontosabb publikációi:

Máté Réka: Az idegennyelv-oktatás hatékonyságvizsgálata kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolák 11. osztályos tanulóinak körében. (The Language Teaching of Transcarpathian Hungarian Schools in the Light of Empiricism) In: Szoták Szilvia, Bodó Barna szerk.: Fiatal tudomány – tudományunk fiataljai a Kárpát-medencében. Külgazdasági és Külügyminisztérium. 242–256.

Máté Réka: Angol és ukrán nyelvi felmérések tapasztalatai Kárpátalja magyar tannyelvű általános iskoláiban. Közoktatás: A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja 2017, 4. sz. pp. 14-15.

Máté Réka: Bilingualism in Ukraine: Value or a Challenge? Sustainable Multilingualism 10: pp. 14-35. (Co-author with István Csernicskó)

Máté Réka: „Ha az oroszajkú az ukránul beszélő magyart gond nélkül megérti, onnantól bármi lehetséges…” Egy nyelvtanuló nem mindennapi (?) története. In: Karmacsi Zoltán, Máté Réka szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Ungvár, RIK-U, 2018

Máté Réka: „Így zajlik az élet a nyelvhatáron”: egy többnyelvű kárpátaljai település bemutatása. In: Csernicskó István, Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark

Máté Réka:  The pluricentricity of Hungarian from a Transcarpathian point of view as demonstrated by family names. In: Rudolf Muhr, Ildikó Vančo, István Kozmács and Máté Huber eds. Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 290 pp. Co-author: István Csernicskó

 

Tóth-Orosz Enikő, Fiatal Kutató

Egyéni kutatási téma: Nyelvi jogok elméletben és gyakorlatban Kárpátalja Beregszászi járásában

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10043821

Az utóbbi évek legfontosabb publikációi:

Csernicskó István – Tóth-Orosz Enikő 2021. A nyelvi jogok az oktatásban és a közigazgatásban a Karta Szakértői Bizottságának jelentései tükrében. FÓRUM Társadalomtudományi Szemle XXIII. évf. 2021/1: 3–21.

Csernicskó István – Tóth-Orosz Enikő 2020. A nyelvi jogok Ukrajnában a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája gyakorlati alkalmazása tükrében. Regio: Kisebbség Kultúra Politika TÁRSADALOM 28/3: 126–163. http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v28i3.327

Csernicskó István, Tóth-Orosz Enikő: Az ukrán nyelvpolitika új iránya és az ország nemzetközi kötelezettségvállalásai, Együtt XVIII/2, 78-89. (2020)

Tóth-Orosz Enikő 2019. A magyar nyelv megjelenése a szimbolikus térben: Beregszászi járási települések példája alapján. In: Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 83–100.

Tóth Enikő 2018. Egy Beregszászi járási település, Csoma nyelvi tájképe. In: Karmacsi Zoltán – Máté Réka szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. Ungvár: RIK-U Kiadó, 165–173.

Tóth Enikő 2017. A 2012-es nyelvtörvény adta jogok és lehetőségek gyakorlati megvalósulása Kárpátalja Beregszászi járásának önkormányzati hivatalaiban. In: Márku Anita – Tóth Enikő szerk. Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III. Ungvár: RIK-U Kiadó, 45–53.

Tóth Enikő 2016. A Beregszászi járás közigazgatási egységeinek internetes kommunikációja. In: Hires-László Kornélia szerk. Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Ungvár: Autdor-Shark, 163–170.

Tóth Enikő 2016. Nyelvek a virtuális térben: kárpátaljai magyarlakta települések hivatalos honlapjainak nyelvhasználata. In: Gazdag Vilmos – Karmacsi Zoltán –Tóth Enikő szerk. Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány. A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. Ungvár: Autdor-Shark, 230–238.

 

Kiss Krisztina, Fiatal Kutató

Egyéni kutatási téma: Digitális kompetenciák: az információszűrés kérdései és az álhírekre való viszonyulás a beregszászi járás internetezői körében

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10078621

https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=WiHVmMsAAAAJ

Az utóbbi évek legfontosabb publikációi:

Buda András, Molnár György (szerk.): Oktatás – Informatika – Pedagógia. Tanulmánykötet. In: Kiss Krisztina. Digitális kompetenciák fontossága kontra használata egy empirikus vizsgálat alapján. Debrecen, 139-151. (2021)

Kiss Krisztina: A nyelvhasználat és a többnyelvűség kérdései Mezővári lakosainak körében (empirikus felmérések alapján). Közoktatás, 2019, 3-4. sz.

Kiss Krisztina – Márku Anita: Digitális kompetenciák: az információszűrés kérdései és az álhírekhez való viszonyulás a kárpátaljai magyarok körében. In: Veszelszki Ágnes és Falyuna Nóra szerk. 2020. Tudománykommunikáció 2,0, Absztraktkötet. Budapesti Corvinus Egyetem