Válogatás a tanszéki csoport oktatóinak tudományos és módszertani írásaiból

 • Барань Є. – Лібак Н.: Сучасна українська мова. Методичні розробки до практичних занять для студентів спеціальностей „початкове навчання” та „педагогіка дошкільного виховання”., 2006.
 • Барань Є. – Лібак Н. (упорядк.): Методичні рекомендації з сучасної української літературної мови для студентів спеціальностей „початкове навчання” та „педагогіка дошкільного виховання”., 2006.
 • Libák Natália–Koljádzsin Natália szerk.: Зразок тестових завдань з української мови та літератури. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005.
 • Маргітич К.: Методичні рекомендації з розвитку зв’язного мовлення для шкіл з угорською мовою навчання. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2001.
 • Маргітич К.: Методичні рекомендації по розвитку зв’язного мовлення для шкіл з угорською мовою навчання. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2006.
 • Маргітич К.: Ukrán–magyar iskolai kisszótár. Beregszász, KMTF, 2001.
 • Libák Natália–Koljádzsin Natália szerk.: Зразок тестових завдань з української мови та літератури. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005.
 • Кордонець О. А. Жанр поезії в прозі у творчості Богдана Лепкого початку ХХ ст. / Олександр Кордонець // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / наук. ред.                    М. М. Сулима. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – Вип. 11. –   С. 211–217.
 • Кордонець О. А. Лірико-імпресіоністична новела у творчості Богдана Лепкого / Олександр Кордонець // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Серія : Філологія / [ред. кол. : Ю. М. Бідзіля (гол.) та ін.]. – Ужгород : Видавництво УжНУ „Говерла”, 2007. – Вип. 15. – С. 32–36.
 • Кордонець О. А. Повість „Зірка” Б. Лепкого та романи „Повернення” і „Три товариші” Е. М. Ремарка : типологічні паралелі / Олександр Кордонець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія : Філологія / [ред. кол. : Ю. М. Бідзіля (гол.) та ін.] – Ужгород : видавництво УжНУ „Говерла”, 2008. – Вип. 18. – С. 20–23.
 • Кордонець О. А. Повість Богдана Лепкого „Зірка” у світлі філософської концепції Віктора Франкла / Олександр Кордонець // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / відп. ред. М. Х. Гуменний. – К. : Акцент, 2007. – Вип. 26. – С. 464–472.
 • Кордонець О. А. Богдан Лепкий і Закарпаття / Олександр Кордонець // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Козлов. – К. : Твім інтер, 2007. – Вип. 28. – Ч. 1.– С. 475–483.
 • Барань Є. Роль традицій українського народного календаря у старшому шкільному віці. –– In: Шкіль М. І., Тимошенко І. І. та ін. (ред.), Молодь, освіта, наука, культура і національна са­мосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2002 р. Київ. 2002, 93–95.
 • Барань Є. Мовне відображення русинсько-угорського співжиття на основі п’єси Дмитра Ке­ше­лі „Державна копоня”. –– In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідо­мість Шкіль М. І., Тимошенко І. І. та ін. (ред.), Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-прак­тичної конференції 27-28 березня 2003 р. Київ, 2003. 166–168.
 • Барань Є. Угорські лексичні елементи в карпатоукраїнській народній мові (На основі творів Д. Кешелі та Д. Крудій у перекладі І. Керчі). –– In: М. М. Aляхновыч, С. А. Каралевыч и др. (ред.), Материалы ІV Международной научной конференции „Языки в Великом кня­жестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: традиции и преемственность. Брест, 2004. 68–70.
 • Bárány E. Adalékok a kárpátaljai ukránban meghonosodott magyar jövevényszavakhoz. –– In: Franti­šek Alabán, Gyula Varga (szerk.), Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában. Banská Bystrica, 2005. 209–216.
 • Барань Е. Исторические пласты венгерских заимствований в карпаторусинской письменности. –– In: Sławomir Gala (red.), Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej. Część I. Łódź, 2006. 17–25.
 • A magyar jövevényszavak morfológiai adaptációja a kárpátaljai ukrán (ruszin) népnyelvben (előadáskivonat).
 • https:–– In:primus.arts.u-szeged.hu/nydi/lingdok11/lingdok11absztraktok.doc
 • Барань Е. Отражение влияния венгерского языка на закарпатский диалект украинского языка в процессе межъязыковых взаимодействий. –– In: Т.В. Балуш (отв. ред.), В. Д. Стариченок, И. П. Кудреватых (ред.), Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: сос­то­яние и перспективы: материалы Международной научной конференции г. Минск, 20–21 марта 2008 г. В 2 ч. Ч. 2. Минск, 2008. 7–9.
 • Барань Є. Угорські лексичні запозичення у закарпатській русинській народній мові (На основі збірки поезій Івана Петровція «Наші и нинаші співанкы»). –– In: M. Moser – A. Zoltán (Hg.), Eine geteilte Nation in Österreich-Ungarn: Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) im Blickfeld von Wien und Budapest. (Slavische Sprachgeschichte, Bd. 4). Münster–Hamburg–Berlin–Wien–London: LIT Verlag, 2008. 193–216.
 • Барань Є. Гунгаризми в „Словарі української мови” (1907 – 1909 рр.) за редакцією Бориса Грін­ченка” –– In: Мойсієнко А. К. (відп. ред.), Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. До 100-річчя публікації «Словаря української мови» за редакцією Бориса Грінченка. – Вип. 38. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. 2008. 13–18.
 • Differences between the processes and outcomes in third graders’ learning of English and Ukrainian Hungarian schools of Beregszász (co-authors: Ilona Huszti, Márta Fábián). –– In: M. Nikolov (ed.), Early learning of modern foreign languages: Prosses and outcomes. Bristol: Multi­lingual Matters, 2009. 166–180.
 • Барань Є. Тематичні групи гунгаризмів в українських говорах Закарпаття (на основі літе­ратур­них творів). –– In: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Prága (közlésre elfogadva).
 • Magyar–ukrán kisszótár. – Ungvár–Bereg­szász: PoliPrint, 2006.
 • Ukrán–magyar kisszótár. – Ungvár–Beregszász: PoliPrint–KMF, 2008.