Erasmus+ hallgatói mobilitás pályázati felhívás – Tanulmányi mobilitás, 2022/2023-as tanév, 2. félév, KA107

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) pályázatot hirdet hallgatók számára a KA107-es jelű Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2022/2023-as tanév első félévében.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységének, azaz mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.

Jelen pályázati felhívás célja meghatározott szakterületű hallgatók tanulmányi jellegű külföldi, jelen esetben magyarországi mobilitásának támogatása a 2022/2023-as tanév II. félévében. A megpályázható fogadó intézmény kizárólag a bajai Eötvös József Főiskola, a megpályázható oktatási területek, szakok:

Gazdálkodás és menedzsment alapszak (BA nappali), a képzés helye a Bajai Eötvös József Főiskola, Gazdálkodási Intézet, tehát jelen felhívásra számvitel és adóügy szakos hallgatók jelentkezését várjuk;

A mobilitási időtartam 5 hónap, egy egyetemi félév. A megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 7 (hét) fő. 

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

A nyertes pályázó a támogatási szerződés megkötése után kapja az ösztöndíj előlegét (80%), és a mobilitás végén, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározottak teljesítése után a fennmaradó összeget (20%). Az ösztöndíj összege 800 EUR/hónap, amely a teljesített mobilitási napok alapján kerül kiszámolásra (az Erasmus+ programban a hónap egységesen 30 napos periódust jelent). Ugyanakkor a résztvevő egyszeri utazási támogatást is kap, melynek összege 180 EUR/fő. 

3. Pályázati feltételek

A pályázónak rendelkeznie kell magyar nyelvtudással a befogadó egyetem oktatási nyelvéből kifolyólag, valamint ajánlatos rendelkezni angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.

 • Adott képzési ciklusban a hallgató összesített Erasmus mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt.
 • A pályázó olyan alapképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgató lehet, aki a pályázat beadásakor rendelkezik legalább két befejezett félévvel, valamint:
  • aktív hallgatói jogviszonyban áll a II. Rákóczi Ferenc KMF-el, nappali tagozaton tanul a befogadó intézmény szakirányának megfelelően és teljesíti a pályázat többi részvételi feltételét;
  • rendelkezik ukrán állampolgársággal, vagy Ukrajnában érvényes letelepedési, ill. tartózkodási engedéllyel;
  • a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe.
 • A tanszéki Mobilitási Értékelő Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésekor érvényes Erasmus+ szabályzatok szerint fog történni. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszti.
 • A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen a KMF részéről megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, a KMF-el szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni. 

4. A pályázat kötelező és opcionális dokumentumai:

 1. Pályázati űrlap (Application Form). A formanyomtatvány a tanszéki mobilitási koordinátoroknál érhető el (Számvitel és Auditálás Tanszék: Pataki Gábor), valamint IDE KATTINTVA letölthető, kézzel aláírva kell benyújtani. Más (korábbi) pályázati űrlap nem használható.
 2. Erasmus+ mobilitás nyilatkozat. A formanyomtatvány a tanszéki koordinátoroknál érhető el (lásd fentebb), valamint IDE KATTINTVA letölthető, kézzel aláírva kell benyújtani.
 3. A tervezett mobilitás végdátumáig érvényes útlevél másolata.
 4. Curriculum Vitae (önéletrajz) – ajánlatos Europass formátumban, magyar vagy angol nyelven elkészíteni (https://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents/curriculum-vitae).
 5. Motivációs levél – max. 2000 leütés, magyar vagy angol nyelven.
 6. (opcionális): Angol nyelvtudás igazolása (érettségi oklevél, egyéb oklevél stb.)
 7. (opcionális): Főiskolai tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. tudományos diákkonferencián vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
 8. (opcionális): Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az intézmény érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

 Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

 A pályázati dossziét egy példányban, papír alapon, minden aláírással ellátva kell benyújtani az illetékes tanszék mobilitási koordinátorának, vagy a tanszék általános koordinátorának (Számvitel és Auditálás Tanszék: Pataki Gábor). 

5. Leadási határidő: 2022. december 6. szerda, déli 12 óra.

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül közöljük.

A jelentkezést benyújtani a tanszéki Erasmus+ koordinátornál lehet.

Beregszász, 2022. november 21.