Hallgatói mobilitás


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pályázatot hirdet Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre

(2023/2024. tanév, II. félév)

A pályázat célja:

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók részképzésre utazhatnak a Főiskola Európai Uniós partneregyetemeinek egyikére. A részképzés során a hallgatót a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja és a fogadó intézményben teljesített tantárgyak itthoni tanulmányi kötelezettségükbe főiskolai és tanszéki engedéllyel beszámíthatók. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás és/vagy tudományos diákköri dolgozat illetve – ha a téma megkívánja – szakdolgozat elkészítése. E kereten belül a hallgató betekintést nyerhet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi, illetve Meteorológiai Tanszékének működésébe, oktatási-tudományos folyamataiba, szakmai műhelyeinek munkájába. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a hallgató vállalja, hogy a Főiskolán teljesíteni fogja azokat a tárgyakat, valamint szakmai- és pedagógiai gyakorlatokat, amelyek az adott félévben számára elő vannak írva.

Az Erasmus+ program keretében külföldi egyetemen teljesítő hallgatók:

 • egy szemesztert, azaz öt hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • a Főiskolára is beiratkoznak, amennyiben tandíjasok, a tandíjukat kifizetik;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő oktatási intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. A külföldön teljesítendő kreditszám félévente a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS.

A pályázatot azok a hallgatók nyújthatják be, akik:

 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a Főiskolán;
 • rendelkeznek a megfelelő nyelvi kompetenciákkal (B2 szintű magyar vagy angol nyelvismeret);
 • másod- vagy harmadévesek a Főiskola valamely ukrajnai akkreditációval rendelkező szakán.

Az elnyerhető ösztöndíj összege a 2023/24-es tanévben: A nyertes pályázó a támogatási szerződés megkötése után kapja az ösztöndíj előlegét (80%), és a mobilitás végén, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározottak teljesítése után a fennmaradó összeget (20%). Az ösztöndíj összege 800 euró/hónap/fő, amely a teljesített mobilitási napok alapján kerül kiszámolásra (az Erasmus+ programban a hónap egységesen 30 napos periódust jelent). Ugyanakkor a résztvevő egyszeri utazási támogatást is kap, melynek összege az utazás módjának függvényében fejenként 180 EUR vagy 210 EUR.

Jelen pályázat keretén belül támogatható hallgatói mobilitás(ok) száma:

Meteorológiai Tanszék: 1 földrajz szakos hallgató (BSc).

Regionális Tudományi Tanszék: 2 turizmus szakos hallgató (BSc).

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 10. Jelzett határidőig a pályázati dokumentációt Sass Enikőhöz, a Földtudományi és Turizmus Tanszék Erasmus+ koordinátorához szükséges eljuttatni (minden munkanapon 8:00–17:00 óra között). A pályázati dokumentáció adatlapból, illetve az abban feltüntetett egyéb dokumentumokból áll. Az adatlaphoz a Földtudományi és Turizmus Tanszéken lehet hozzájutni.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a tanszékek által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2023. október 14-ig. A rangsort ezen a napon közzéteszik. Az előzetes bírálatot követően szóbeli meghallgatás történhet. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményei;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • részvétel tudományos diákköri munkában;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb, a Főiskola diákéletéhez köthető szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus+ hallgatók mentori feladatainak vállalása és ellátása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus+ programban. A fenti szempontok alapján az egyes tanszékek javaslatot tesznek a II. RF KMF Tudományos Tanácsa felé azon hallgatók személyére, akik külföldi egyetemen tanulmányokat folytathatnak.

 

 •  

Erasmus+ hallgatói mobilitás pályázati felhívás
Tanulmányi mobilitás a 2023/2024-es tanév II. félévében (KA107)

 A II. Rákóczi Ferenc KMF pályázatot hirdet hallgatók számára az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával megvalósuló tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2023/2024-es tanév második félévében a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán. 

A pályázat általános célja: hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.

Jelen pályázati felhívás célja: Magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók tanulmányi jellegű mobilitásának támogatása. A megpályázható fogadó intézmény kizárólag a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara.

A mobilitási időtartam egy egyetemi félév (minimum 3 egymást követő hónap, előreláthatóan 2023. február – 2024. június periódusban). A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (fizikai, online, hibrid).

A megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 (kettő).

Pályázati feltételek

 • A pályázó olyan alapképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgató lehet, akinek kiutazáskor lesz legalább két befejezett féléve, valamint:
  • aktív hallgatói jogviszonyban van a II. Rákóczi Ferenc KMF-el és teljesíti a pályázat többi részvételi feltételét;
  • rendelkezik ukrán állampolgársággal, és van/lesz a megpályázott mobilitás teljes idejére érvényes biometrikus ukrán útlevele;
  • a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe.
 •  A tanszéki Erasmus Értékelő Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésekor érvényes Erasmus+ szabályzatok szerint fog történni. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.
 • A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen az KMF részéről megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, a KMF-el szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

A pályázat kötelező és opcionális dokumentumai (az űrlapot és a nyilatkozatot kérjük az útlevélben szereplő névvel kitölteni!):

 1. Pályázati űrlap (Application Form). A formanyomtatvány a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának mobilitási koordinátoránál, dr. Dudics Katalinnál, illetve az Angol Tanszéki Csoport mobilitási koordinátoránál, Lizák Katalinnál, illetve a https://docs.google.com/document/d/141cSJtw1mHyZWQaAvfsxpzWxQ8u5RHAI/edit?usp=sharing&ouid=112924104401150381952&rtpof=true&sd=true linken érhető el, azt eredeti aláírással szükséges benyújtani. Más (korábbi) pályázati űrlap nem használható.
 2. Erasmus+ mobilitás nyilatkozat. A formanyomtatvány szintén a tanszéki csoport mobilitási koordinátoránál érhető el (lásd fentebb), ezt is eredeti aláírással szükséges benyújtani.
 3. Érvényes ukrán biometrikus útlevél másolata (vagy nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a hallgató vállalja ennek beszerzését a mobilitás előtt).
 4. Curriculum Vitae (önéletrajz) – ajánlatos Europass formátumban, magyar nyelven megírni (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=hu ).
 5. Motivációs levél – max. 2000 leütés, magyar nyelven.
 6. opcionális: Főiskolai tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. tudományos diákkonferencián vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
 7. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázati dossziét egy példányban, papír alapon, minden aláírással ellátva kell benyújtani az illetékes tanszéki csoport mobilitási koordinátorának.

A pályázatok benyújthatók 2023. szeptember 27. szerdától 2023. október 20. péntek déli 12 óráig.

Beregszász, 2023. szeptember 27.


Erasmus+ hallgatói mobilitás pályázati felhívás
Tanulmányi mobilitás a 2023/2024-es tanév II. félévében (KA171)

A II. Rákóczi Ferenc KMF pályázatot hirdet hallgatók számára az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2023/2024-es tanév második félévében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen.

 1. A pályázat általános célja: hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.

Jelen pályázati felhívás célja: Angol nyelv és irodalom szakos hallgatók hosszú tanulmányi mobilitásának támogatása. A megpályázható fogadó intézmény kizárólag a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a mobilitás helyszíne a Marosvásárhelyi Kar.

A mobilitási időtartam egy egyetemi félév, 2024. február 19. – 2024. június 21. periódusban. A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (fizikai, online, hibrid).

A megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 (kettő).

 1. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

A nyertes pályázó a támogatási szerződés megkötése után kapja az ösztöndíj előlegét (80%), és a mobilitás végén, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározottak teljesítése után a fennmaradó összeget (20%). Az ösztöndíj összege 1050 EUR/hónap/fő, amely a teljesített mobilitási napok alapján kerül kiszámolásra (az Erasmus+ programban a hónap egységesen 30 napos periódust jelent). Ugyanakkor a résztvevő egyszeri utazási támogatást is kap, melynek összege az utazás módjának függvényében fejenként 180 EUR vagy 210 EUR.

 1. Pályázati feltételek
 • Adott képzési ciklusban a hallgató összesített Erasmus mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt.
 • A pályázó olyan alapképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgató lehet, akinek kiutazáskor lesz legalább két befejezett féléve, valamint:
  • aktív hallgatói jogviszonyban van a II. Rákóczi Ferenc KMF-el és teljesíti a pályázat többi részvételi feltételét;
  • rendelkezik ukrán állampolgársággal, és van/lesz a megpályázott mobilitás teljes idejére érvényes biometrikus ukrán útlevele;
  • a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe.
 • Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitás ösztöndíj azok a hallgatók, akik a 2023/2024-as tanévben utolsó évesek.
 •  A tanszéki Erasmus Értékelő Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésekor érvényes Erasmus+ szabályzatok szerint fog történni. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.
 •  A hallgató köteles minden, a KMF-el szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

A pályázat kötelező és opcionális dokumentumai (az űrlapot és a nyilatkozatot kérjük az ukrán útlevélben szereplő névvel kitölteni!):

 1. Pályázati űrlap (Application Form). A formanyomtatvány a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának mobilitási koordinátoránál, Lizák Katalinnál, illetve a következő linken érhető el, eredeti aláírással szükséges benyújtani. Más (korábbi) pályázati űrlap nem használható.
 2. Erasmus+ mobilitás nyilatkozat. A formanyomtatvány a tanszéki csoport mobilitási koordinátoránál érhető el (lásd fentebb), eredeti aláírással szükséges benyújtani.
 3. Érvényes ukrán biometrikus útlevél másolata (vagy nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a hallgató vállalja ennek beszerzését a mobilitás előtt).
 4. Curriculum Vitae (önéletrajz) – ajánlatos Europass formátumban, magyar nyelven megírni (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=hu ).
 5. Motivációs levél – max. 2000 leütés, magyar nyelven.
 6. opcionális: Főiskolai tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. tudományos diákkonferencián vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
 7. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázati dossziét egy példányban, papír alapon, minden aláírással ellátva kell benyújtani az illetékes tanszéki csoport mobilitási koordinátorának.

A pályázatok benyújthatók 2023. október 16. hétfőtől 2023. október 31. kedd déli 12 óráig.

Figyelem! Ukrán állampolgároknak a Romániába való vízummentes belépéshez biometrikus útlevélre van szükségük, és 90 napot meghaladó tartózkodás esetén vízumot kell igényelniük (további információk: https://sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/vendegek/jo-tudni )! A vízum beszerzése a résztvevő egyéni felelőssége, viszont a fogadó intézmény segítséget nyújt adott kereteken belül – sikeres pályázat esetén a fogadó intézménytől kapott Application Form űrlapon szükséges az igényt jelezni, legkésőbb 2023. november 30-al bezárólag.

Beregszász, 2023. október 13.