Köznevelési pályázat a szórványban folyó oktatás támogatására a 2020/2021-es tanévben

VII/582/2020/KKPF Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével nyílt köznevelési pályázatot hirdet a szórványban folyó oktatás támogatására a 2020/2021-es tanévben.

1. A pályázat célja:
Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók bérének/ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Romániai, ukrajnai, szerbiai, szlovákiai és horvátországi székhellyel rendelkező, jogi személyiségű határon túli magyar civil szervezet vagy egyházi jogi személy (alapítványok, egyesületek, társulások stb).

3. Igényelhető támogatás:
– A támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4. “Határon túli köznevelési feladatok támogatása” megnevezésű részfeladata (Áht azonosító: 348 662).
– A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 21 000 000 forint,
– Az elnyerhető támogatás mértéke: 200 000 forint-2 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.
– A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel.
– A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
– A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatról, a kérelmezőről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) megküldi a Magyar Államkincstár részére.

4. Támogatható és nem támogatható kiadások köre:
– A támogatásból elszámolható költségek köre: a megjelölt területi hatályú országokban, szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók bérének/ösztöndíjának költségei, diákok és pedagógusok utazási kiadásai, oktatási célú tevékenységének költségei, kollégiumi ellátási költségek, valamint egyéb a pályázat megvalósítása során a pályázat céljával szorosan összefüggő kiadások.
– A támogatásból nem elszámolható költségek köre: egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés), pályázatírás költségei, jövedéki termékek, késedelmi kamat, bírság, köztartozás, valamint a pályázat céljával nem összefüggő kiadások.

5. A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók:
– Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
– A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
– A 2021. évre átnyúló programot csak 2020. évi kezdési időponttal lehet megpályázni.
– A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Balázs Attila főosztályvezető, tagok: Cseszregi Tamás oktatási igazgató, Jakabné dr. Szalai Krisztina oktatási igazgató-helyettes, Dr. Mészáros Tamás szakmai igazgató, Mézner Rita külhoni pénzügyi referens,) javaslata alapján 2020. július 31-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell benyújtani a szerződéskötést megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
– A nyertes pályázókkal az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020. október 31-ig köt támogatói okiratot, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként történő átutalásáról a 98/2012 (V. 15.) Korm. rendelet alapján legkésőbb 2020. december 31-ig.
– A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2020. szeptember 1. véghatárideje 2021. június 15.
– A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani legkésőbb 2021. július 31-ig.
– A pályázati adatlap elküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
– A támogatói okirat megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.

6. A pályázatok benyújtása, határidő:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázati adatlapot – az előírt mellékletek csatolásával – az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján, a https://martonaron.elte.hu/palyazatok/jogiszemelyeknek-szervezeteknek menüpont alatt lehet kitölteni.
A kitöltött adatlaphoz kötelező csatolni a mellékleteket.
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2020. június 10.
A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni:
– nyilatkozat I.: Pályázó nyilatkozata
– nyilatkozat II.: Összeférhetetlenségi nyilatkozat
– nyilatkozat III.: OTR-ben rögzített adatokhoz való hozzáféréshez hozzájárulás
– a pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása;
– a pályázó létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból), a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása;
– a pályázó képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya, az adott ország joga szerint aláírásminta hitelesítésére jogosult más személy által hitelesített másolat) és annak magyar nyelvű fordítása;
– a számlavezető bank által kiállított banki igazolás a támogatást fogadó bankszámláról, mely tartalmazza az IBAN kóddal ellátott számlaszámot, a SWIFT kódot, valamint a bank nevét és címét;
– amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező más szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata.

További információ ITT található.

Forrás: